Kierunek

BIBLIOTEKOZNAWSTWO - STUDIA KWALIFIKACYJNE - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

W świecie nowych mediów i rozwijającej się technologii informacyjnej zmienia się rola bibliotek
i innych instytucji książki, takich jak archiwa, księgarnie, antykwariaty, wydawnictwa i placówki  oświatowe. Program studiów podyplomowych został dostosowany do potrzeb kształtującego się rynku pracy, zgodnie z wymogami społeczeństwa informacji i wiedzy. 

Studia pozwalają na uzyskanie  kompleksowej wiedzy, umiejętności i kompetencji, związanych z różnymi obszarami funkcjonowania i zarządzania  bibliotekami. Obejmują każdy etap ich działalności: od podstaw prawnych, organizacji pracy, przez metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych po  usługi biblioteczne, architekturę bibliotek oraz działania marketingowe instytucji non-profit.

Słuchacze podczas studiów poznają zasady gromadzenia, opracowywania, selekcjonowania, wyszukiwania i oceny jakości informacji, a także wykorzystywania zautomatyzowanych systemów informacyjno-wyszukiwawczych i zasad komputeryzacji bibliotek różnych typów.

Podejmowane są zagadnienia digitalizacji i ochrony zbiorów oraz kształtowania się dziedzictwa kulturalnego (także w regionie), a także metody organizacji pracy wydawniczej, sztuki książki, projektowania publikacji elektronicznych oraz tworzenia serwisów internetowych. 

Przedstawiane są metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji (z elementami działań terapeutycznych i charakterystyką literatury współczesnej), omawiane są techniki komunikacyjne i psychologia Internetu.  

Program obejmuje ponadto  podstawy  problematyki bibliologicznej, w tym historię i dziedzictwo kultury książki oraz kształtowanie się współczesnego rynku wydawniczego, księgarskiego, targów książki, a także organizację czytelnictwa. Podstawy teoretyczne są uzupełniane o umiejętności praktyczne, wykorzystywane we współczesnych instytucjach książki.

 • Atuty

  • Słuchacze uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, dzięki którym będą mogli pracować w bibliotekach różnego typu, także jako nauczyciele-bibliotekarze (osoby posiadające przygotowanie pedagogiczne),  a także być zatrudnieni w  innych instytucjach, zajmujących się gromadzeniem, opracowywaniem, udostępnianiem i ochroną dokumentów tradycyjnych i cyfrowych,
  • Słuchacze uzyskują także kwalifikacje do pracy edukacyjnej i kulturalnej z czytelnikami oraz użytkownikami informacji,
  • nowoczesna wiedza podana w sposób praktyczny przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę.
 • Program

  • Podstawy nauki o książce, bibliotece i informacji
  • Historia i dziedzictwo kultury książki
  • Literatura współczesna
  • Literatura i książka dla dzieci i młodzieży
  • Organizacja i zarządzanie biblioteką
  • Ochrona, konserwacja i digitalizacja zbiorów
  • Opracowanie formalne zbiorów
  • Opracowanie rzeczowe zbiorów
  • Edukacja medialna i informacyjna w bibliotece
  • Zintegrowane systemy biblioteczne
  • Usługi biblioteczne. Metodyka pracy
  • Psychologia Internetu
  • Techniki komunikacyjne w bibliotece
  • Podstawy biblioterapii
  • Metodyka pracy z czytelnikiem i użytkownikiem informacji
  • Marketing instytucji non profit
  • Architektura bibliotek
  • Metodyka bibliograficzna
  • Cyfrowe źródła informacji. Liternet
  • Technologie i systemy informacyjno-wyszukiwawcze
  • Projektowanie i tworzenie serwisów internetowych
  • Edytorstwo i organizacja pracy wydawniczej
  • Sztuka książki
  • Prawo w bibliotece
  • Publikowanie elektroniczne
  • Współczesny ruch wydawniczy
  • Rynek i targi książki
  • Czytelnictwo
  • Praktyka

  Liczba godzin: 320 h zajęć dydaktycznych + 90 h praktyki zawodowej

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie oraz posiadać przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.
  • Czas trwania: 3 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz zaliczeniem praktyki
  • Dni realizacji zajęć: soboty, niedziele.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr hab. Jolanta Gwioździk

  Absolwentka kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz Podyplomowego Studium Tekstologiczno-Edytorskiego (Uniwersytet Warszawski, Instytut Badań Literackich, 1990), doktor nauk humanistycznych w zakresie bibliologii, doktor habilitowany nauk humanistycznych  w dyscyplinie bibliologia i informatologia. Jest autorką i współautorką  ponad 100 publikacji, uczestniczy w wielu zespołach eksperckich oraz polskich i międzynarodowych  programach badawczych. Członek Polskiego Towarzystwa Bibliologicznego (prezes Zarządu Głównego), Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Ost –, Ostmittel – und Sűdosteuropafprschung, Komisji Bibliografii Komparatystycznej i Literackiej przy Międzynarodowym Kongresie Slawistów, Komisji Historycznoliterackiej PAN, oddział w Katowicach,  Proweniencyjnej Grupy Roboczej, Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy przy Uniwersytecie Śląskim.  Zajmuje się dziejami i sztuką książki, metodologią i metodyką badań nad książką dawną, a także edytorstwem i sztuką książki. Prowadziła zajęcia dydaktyczne na kilku uczelniach w Polsce i zagranicą.

  Więcej

  dr hab. Dorota Siwor

  Konsultant języka polskiego w RODN „WOM” w Bielsku-Białej; redaktor pisma naukowego „Konteksty Kultury”, prezes Stowarzyszenia „Czuli barbarzyńcy – Razem dla Europy Środkowej”; współtwórca cyklicznego festiwalu „Czuli barbarzyńcy” poświęconego współczesnej literaturze i kulturze czeskiej. Zajmuje się mityzacją w literaturze współczesnej oraz prozą najnowszą. Autorka książek W kręgu mitu, magii i rytuału. O prozie Tadeusza Nowaka (2002), Tropy mitu i rytuału. O polskiej prozie współczesnej – nie tylko najnowszej (2019) oraz artykułów opublikowanych w tomach zbiorowych. Redaktor i współredaktor zbiorów szkiców, między innymi: Etniczność. Tożsamość. Literatura (2010), Dwie dekady nowej (?) literatury (2011), Mosty i zasieki. Spotkania polskiej i czeskiej literatury w XX wieku (2013), Trans-fuzje. Spotkania polskiej i czeskiej kultury w XX i XXI wieku (2016), Liryka i fenomenologia. Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej (2016), Zemsta ręki śmiertelnej. Interpretacje wierszy poetów XX wieku (2017), Świat piękny i bardzo różny. Szkice o wojażach pana Cogito (2018) oraz Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku (2019). Publikowała w „Ruchu Literackim”, „Dekadzie Literackiej”, „Świecie i Słowie” i „Kontekstach Kultury”. Od kilkunastu lat zajmuje się także problematyką związaną z czytelnictwem dzieci i młodzieży, organizuje cykliczną imprezę dla dzieci promującą czytelnictwo: Festiwal Książki.  

  Więcej
 • Rekomendacje

  Zapotrzebowanie na bibliotekarzy rośnie z każdym dniem, a bibliotekarzy jest jeszcze niewielu, aby sprostać temu zapotrzebowaniu. Biblioteka to przestrzeń społeczna, ośrodek wspierający dostęp do wiedzy, informacji, kultury i technologii. W nowoczesnych bibliotekach, idących z duchem czasu,  projektowane są sale warsztatowe, makerspace, a także przestrzenie, w których wciąż w ciszy i spokoju można oddać się lekturze czy nauce. Jest to praca wymarzona dla osób, które pragną pracować w spokoju i ciszy. Co więcej, niektórzy eksperci wskazują, że z kilka lat w szkole może już nie być miejsca dla tzw. „jednoprzedmiotowców”. Wszyscy muszą uczyć co najmniej dwóch przedmiotów, a najlepiej trzech. Jednym z rozwiązań dla nauczycieli, którzy chcą mieć możliwość rozwijania się nie tylko w obszarze przedmiotu, który prowadzą, jest zdobycie kwalifikacji do pracy w bibliotece.

  Dr Magdalena Kot-Radojewska
  Zastępca Dyrektora Centrum Studiów Podyplomowych i Rekrutacji w Akademii WSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1100 zł do 5 października 2024
  II 1100 zł do 5 listopada 2024
  III 1100 zł do 5 stycznia 2025
  IV 1100 zł do 5 lutego 2025
  V 900 zł do 5 marca 2025
  Ogółem 5600 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Marta Czubrowska
  e-mail: mczubrowska@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88