Kierunek

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

W ramach studiów słuchacze zdobywają specjalistyczną wiedzę połączoną z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które pozwalają usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczyniają się do podniesienia efektywności pracy pracownika.

Studia przygotowują słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty, menedżera odpowiedzialnego za: zarządzanie kadrami, pogłębianie i aktualizację wiedzy w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych przez osoby stosujące tę wiedzę w zakładach pracy, urzędach administracji państwowej i samorządowej, zakładach budżetowych.

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, których zainteresowania zawodowe lub osobiste skłaniają do poszerzenia wiedzy z zakresu prawa pracy i ustawodawstwa socjalnego. Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwala również na zatrudnienie jako pracownika zajmującego się stosowaniem w praktyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w sektorze prywatnym oraz publicznych służbach zatrudnienia. 

 • Atuty

  • zajęcia prowadzone przez praktyków: sędziów sądu pracy, naczelników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy,
  • praktyczne warsztaty w zakresie ochrony wybranych grup zawodowych,
  • analiza wybranych przykładów w zakresie postępowania sądowego z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
 • Program

  1. Źródła prawa pracy i zasady polskiego oraz unijnego prawa pracy.
  2. Europejskie prawo pracy.
  3. Nawiązanie stosunku pracy oraz obowiązki pracownika i pracodawcy z tym związane, odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników.
  4. Prawne aspekty rekrutacji pracowników.
  5. Pozapracownicze formy zatrudnienia.
  6. Ustanie stosunku pracy.
  7. Ochrona pracy wybranych grup zawodowych (kobiety, młodociani, osoby niepełnosprawne).
  8. Czas pracy.
  9. Urlopy pracownicze.
  10. Wynagrodzenia za pracę.
  11. Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru i kontroli nad warunkami pracy, odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
  12. Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  13. Związki zawodowe, rady pracowników oraz europejskie rady zakładowe.
  14. Zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu.
  15. System ubezpieczenia społecznego w Polsce. Zasady działania i finansowania ubezpieczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (m.in. Pojęcie i ewolucja ubezpieczenia społecznego w Polsce; Rozwiązania prawno - instytucjonane oraz zasady działania systemu ubezpieczenia społecznego; Ogólne zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i finansowania świadczeń; Zakład Ubezpieczeń Społecznych - zakres działania).
  16. System emerytalny w Polsce. Pracownicze programy emerytalne (m.in. Założenia systemu emerytalnego - aspekt ubezpieczeniowy; Kontrukcja systemu emerytalnego I, II filar; Dodatkowe zabezpieczenia emerytalne - pracownicze progamy emerytalne).
  17. Świadczenia pieniężne w razie choroby i macierzyństwa.
  18. Obowiązki płatnika składek z tytułu zgłaszania, rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ubezpieczenia społeczne osób migrujących w celach zarobkowych w Unii Europejskiej (m. in. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym; Ustalanie składek na ubezpieczenia: społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczen Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych; Zgłaszanie do ubezpieczeń, zasady rozliczania i opłacania skadek, Zasady podlegania ubezpieczeniom osób migrujących).
  19. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz ubezpieczenia wypadkowe.
  20. Postępowanie sądowe z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Liczba godzin - 176 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów.
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Przemysław Pogłódek

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych na kierunkach: MBA w placówkach ochrony zdrowia, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Kadry i płace w praktyce, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy, wykładowca prawa pracy z 18-letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR.

  Więcej

  dr Damian Czoik

  Wykładowca Akademii WSB. Ekspert i praktyk w obszarze Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy. Od 1986 związany zawodowo z Kopalnią Węgla Kamiennego "Bielszowice" - Kierownik Działu Spraw Osobowych, Zastępca Dyrektora ds. Pracy. Ponadto trener i nauczyciel akademicki, autor wielu publikacji.

  Więcej

  Anna Kędzierska-Adamczyk

  Doradca podatkowy z 21-letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa po­datkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń. Trener z 12-letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków

  Więcej

  Magdalena Olech

  Wieloletni prawnik, praktyk prawa pracy. Swoje ponad 20 letnie doświadczenie zdobywała m.in. jako pracownica urzędu kontroli i nadzoru przestrzegania prawa pracy, w tym na stanowisku inspektora pracy, a także praktykując poradnictwo i prowadząc praktyczne szkolenia zarówno dla pracodawców, pracowników, jak również partnerów społecznych (przedstawicieli związków zawodowych, społecznych inspektorów pracy). Autorka publikacji naukowych.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Najmocniejszą stroną studiów jest zespół wykładowców, którzy swoją wiedzę stosują na co dzień w praktyce. Przekazywane w ramach zajęć treści tworzą wartościowy zbiór informacji i wskazówek, gotowych do natychmiastowego zastosowania w firmie. Słuchacz kończący studia jest przygotowany do pracy w działach personalnych i na wszystkich innych stanowiskach, gdzie wymagane jest stosowanie w praktyce tej gałęzi prawa.

  Przemysław Pogłódek
  Prawnik, Inspektor Pracy i Rzecznik Prasowy PIP w latach 2001-2007
  Kancelaria Prawa Pracy P. Pogłódek M. Różański S.C

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 600 zł do 5 października 2021
  II 600 zł do 5 listopada 2021
  III 600 zł do 5 grudnia 2021
  IV 600 zł do 5 lutego 2022
  V 600 zł do 5 marca 2022
  VI 400 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 3700 zł  

   

  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Karolina Wilkus-Kaczor
  e-mail: kwilkus@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji