Kierunek

PODYPLOMOWE STUDIA WYCENY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

NOWY PROGRAM ZAWIERAJĄCY:  RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE, POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Program studiów podyplomowych umożliwia poznanie pełnego spektrum zagadnień dotyczących gospodarki nieruchomościami, a w szczególności szeroko pojmowanego procesu wyceny nieruchomości. Studia podyplomowe są również pierwszym formalnym etapem, na drodze umożliwiającej uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

W ramach zajęć Słuchacze zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości z zastosowaniem obowiązujących podejść, metod i technik oraz podstaw budownictwa, ekonomii, gospodarki przestrzennej, gospodarki rolnej, leśnej i wodnej oraz szerokiego zakresu regulacji prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami.

Zajęcia prowadzą członkowie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień i licencji zawodowych, pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii WSB, licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości oraz pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

 • Atuty

  • studia skierowane są w szczególności do osób pragnących wykonywać w przyszłości zawód rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomościami,

  • studia trwają dwa semestry, realizują minimalne wymogi programowe, ustalane przez ministra infrastruktury i rozwoju,

  • zajęcia warsztatowe, przygotowujące do wykonania projektów operatów szacunkowych z wykorzystaniem obowiązujących podejść, metod i technik wyceny nieruchomości,

  • wśród wykładowców  rzeczoznawcy majątkowi, specjaliści w dziedzinie rynku nieruchomości, wyceny wartości przedsiębiorstw i nieruchomości, inwestycji, zarządzania, finansów i prawa.

 • Program

  1. Część ogólna prawa cywilnego
  2. Podstawy prawa rzeczowego
  3. Podstawy prawa zobowiązań
  4. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  5. Źródła informacji o nieruchomościach
  6. Systemy geoinformacyjne
  7. Gospodarka przestrzenna
  8. Gospodarka nieruchomościami
  9. Gospodarka mieszkaniowa
  10. Gospodarka gruntami rolnymi, leśnymi i gruntami pod wodami
  11. Ochrona danych osobowych
  12. Zamówienia publiczne
  13. Podstawy ekonomii
  14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
  15. Podstawy matematyki finansowej
  16. Elementy finansów i bankowości
  17. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
  18. Podstawy statystyki i ekonometrii
  19. Elementy rachunkowości
  20. Uwarunkowania prawne i techniczne funkcjonowania obiektów budowlanych
  21. Przegląd technologii w budownictwie
  22. Proces inwestycyjny w budownictwie
  23. Ocena stanu technicznego budynków
  24. Podstawy kosztorysowania
  25. System prawny rzeczoznawstwa majątkowego
  26. Zasady dobrej praktyki
  27. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
  28. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
  29. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
  30. Wycena praw rzeczowych, w tym ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązań umownych
  31. Wycena nieruchomości zurbanizowanych
  32. Wycena nieruchomości rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami
  33. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
  34. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
  35. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
  36. Podstawy wyceny przedsiębiorstw
  37. Podstawy powszechnej taksacji nieruchomości
  38. Rola rzeczoznawcy majątkowego w doradztwie na rynku nieruchomości
  39. Koncepcje wyceny nieruchomości na świecie
  40. Zarządzanie biurem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  41. Konstruowanie i zawarcie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  42. Organizacja transakcji
  43. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami. Prawne i podatkowe aspekty transakcji związanych z nieruchomościami
  44. Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
  45. Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości
  46. Umowa o zarządzanie nieruchomością
  47. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
  48. Plan zarządzania nieruchomością
  49. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
  50. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
  51. Seminarium

  Liczba godzin - 338 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz pracą końcową bez jej obrony.
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Zenon Marczuk

  Z – ca Przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych; Członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych; Przewodniczący Kolegium Arbitrażowego przy KA PFSRM; Członek Komisji Opiniującej Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, członek Kolegium Arbitrażowego tej Komisji, wieloletni Przewodniczący KO ŚSRM;
  Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości –m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej;
  Szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej  w zakresie dokumentacji procesu wyceny oraz mocy dowodowej operatu szacunkowego.
  Publikacje: Nieruchomości CH BECK, Rzeczoznawca Majątkowy, Geodeta, Przegląd Geodezyjny

   

   

  Więcej

  Dr hab. Anna Wilk prof. AWSB

  Wykładowca Akademii WSB, radca prawny. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza prawie zobowiązań i prawie rzeczowym. Autorka licznych publikacji naukowych, w tym z zakresu własności nieruchomości i jej ochrony, ograniczonych praw rzeczowych, umów deweloperskich oraz zagadnień dotyczących wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Stały współpracownik miesięcznika "Nieruchomości".

  Więcej
 • Rekomendacje

  Program studiów podyplomowych z zakresu wyceny i gospodarki nieruchomościami łączy w sobie informacje niezbędne zarówno dla rzeczoznawcy majątkowego, jak i pośrednika oraz zarządcy nieruchomości. Umożliwia nie tylko zdobycie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, ale tworzy również bezpieczne fundamenty stosowania tej wiedzy w codziennej praktyce zawodowej. Dołącz do grona profesjonalistów - zapraszam serdecznie i życzę powodzenia na drodze do sukcesu.

  mgr Zenon Marczuk
  Rzeczoznawca majątkowy, Członek Państwowej
  Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1500 zł do 5 października 2024
  II 1500 zł do 5 listopada 2024
  III 1500 zł do 5 stycznia 2025
  IV 1500 zł do 5 lutego 2025
  Ogółem 6 300 zł  

   

  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Katarzyna Wnuk
  e-mail: kwnuk@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88