Kierunek

PODYPLOMOWE STUDIA WYCENY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Tryb: Hybrydowe Zapisz się

NOWY PROGRAM ZAWIERAJĄCY:  RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE, POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOCIAMI

Program studiów podyplomowych umożliwia poznanie pełnego spektrum zagadnień dotyczących gospodarki nieruchomościami, a w szczególności szeroko pojmowanego procesu wyceny nieruchomości. Studia podyplomowe są również pierwszym formalnym etapem, na drodze umożliwiającej uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

W ramach zajęć Słuchacze zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości z zastosowaniem obowiązujących podejść, metod i technik oraz podstaw budownictwa, ekonomii, gospodarki przestrzennej, gospodarki rolnej, leśnej i wodnej oraz szerokiego zakresu regulacji prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami.

Zajęcia prowadzą członkowie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień i licencji zawodowych, pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii WSB, licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości oraz pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

 • Atuty

  • studia skierowane są w szczególności do osób pragnących wykonywać w przyszłości zawód rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomościami,

  • studia trwają dwa semestry, realizują minimalne wymogi programowe, ustalane przez ministra infrastruktury i rozwoju,

  • zajęcia warsztatowe, przygotowujące do wykonania projektów operatów szacunkowych z wykorzystaniem obowiązujących podejść, metod i technik wyceny nieruchomości,

  • wśród wykładowców  rzeczoznawcy majątkowi, specjaliści w dziedzinie rynku nieruchomości, wyceny wartości przedsiębiorstw i nieruchomości, inwestycji, zarządzania, finansów i prawa.

 • Program

  1. Część ogólna prawa cywilnego
  2. Podstawy prawa rzeczowego
  3. Podstawy prawa zobowiązań
  4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
  5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  6. Źródła informacji o nieruchomościach
  7. Gospodarka przestrzenna
  8. Gospodarka nieruchomościami
  9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
  10. Gospodarka rolna, leśna i wodna
  11. Ochrona danych osobowych
  12. Zamówienia publiczne
  13. Podstawy ekonomii
  14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
  15. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
  16. Elementy finansów i bankowości
  17. Podstawy matematyki finansowej
  18. Podstawy statystyki i ekonometrii
  19. Elementy rachunkowości
  20. Podstawy budownictwa
  21. Przegląd technologii w budownictwie
  22. Proces inwestycyjny w budownictwie
  23. Eksploatacja nieruchomości
  24. Podstawy kosztorysowania
  25. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
  26. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
  27. Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
  28. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
  29. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
  30. Podejścia, metodyki i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
  31. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
  32. Wycena nieruchomości zurbanizowanych
  33. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych  i gruntów pod wodami
  34. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
  35. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
  36. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
  37. Wycena masowa
  38. Dokumentacja procesu wyceny
  39. Doradztwo na rynku nieruchomości
  40. Elementy analizy finansowo - ekonomicznej
  41. Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji
  42. Przeglądy techniczne i remonty
  43. Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami – promowanie profesjonalizmu
  44. Zarządzanie biurem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  45. Konstruowanie i zawarcie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  46. Dokumentacja techniczna nieruchomości
  47. Organizacja transakcji
  48. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami. Prawne i podatkowe aspekty transakcji związanych z nieruchomościami
  49. Status prawny zarządcy nieruchomości  - promowanie profesjonalizmu
  50. Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
  51. Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości
  52. Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości
  53. Umowa o zarządzanie nieruchomością
  54. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
  55. Plan zarządzania nieruchomością
  56. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
  57. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
  58. Seminarium

  Liczba godzin - 394 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz pracą końcową bez jej obrony.
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Zenon Marczuk

  Rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, geodeta uprawniony; posiada również uprawnienia dla członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych; członek Komisji Opiniującej ŚSRM (ocena operatów szacunkowych). Członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Pracownik administracji samorządowej.

  Więcej

  Bogdan Kukuła

  Prezes Górnoślaskiego Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości od 1999 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Zarządców i administratorów Nieruchomości w Gdańsku od 2004 do 2015. Zarządca nieruchomości w tym głównie komercyjne: centra handlowe, biurowce, tereny magazynowo-produkcyjne, wspólnoty mieszkaniowe.

  Więcej

  mec. Maciej Pandzich

  Wykładowca i adwokat Akademii WSB, który aplikację adwokacką ukończył w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie karnym oraz prawie zamówień publicznych - w tym zamówieniach realizowanych  z funduszy europejskich. Świadczy usługi prawne w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii na rzecz przedsiębiorców z różnych branż jak i dla klientów indywidualnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach Zarządzanie, Transport oraz Administracja. Wykładowca studiów podyplomowych Akademii WSB na kierunkach Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz Prawo w zarządzaniu.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Program studiów podyplomowych z zakresu wyceny i gospodarki nieruchomościami łączy w sobie informacje niezbędne zarówno dla rzeczoznawcy majątkowego, jak i pośrednika oraz zarządcy nieruchomości. Umożliwia nie tylko zdobycie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, ale tworzy również bezpieczne fundamenty stosowania tej wiedzy w codziennej praktyce zawodowej. Dołącz do grona profesjonalistów - zapraszam serdecznie i życzę powodzenia na drodze do sukcesu.

  mgr Zenon Marczuk
  Rzeczoznawca majątkowy, Członek Państwowej
  Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 października 2021
  II 800 zł do 5 listopada 2021
  III 800 zł do 5 grudnia 2021
  IV 800 zł do 5 lutego 2022
  V 800 zł do 5 marca 2022
  VI 500 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 4800 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Karolina Wilkus-Kaczor
  e-mail: kwilkus@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 1
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji