Kierunek

PODYPLOMOWE STUDIA WYCENY I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Tryb: Hybrydowe Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


NOWY PROGRAM ZAWIERAJĄCY:  RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE, POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOCIAMI

Program studiów podyplomowych umożliwia poznanie pełnego spektrum zagadnień dotyczących gospodarki nieruchomościami, a w szczególności szeroko pojmowanego procesu wyceny nieruchomości. Studia podyplomowe są również pierwszym formalnym etapem, na drodze umożliwiającej uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

W ramach zajęć Słuchacze zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu wyceny nieruchomości z zastosowaniem obowiązujących podejść, metod i technik oraz podstaw budownictwa, ekonomii, gospodarki przestrzennej, gospodarki rolnej, leśnej i wodnej oraz szerokiego zakresu regulacji prawnych dotyczących gospodarki nieruchomościami.

Zajęcia prowadzą członkowie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. nadawania uprawnień i licencji zawodowych, pracownicy naukowo-dydaktyczni Akademii WSB, licencjonowani rzeczoznawcy majątkowi, zarządcy nieruchomości oraz pośrednicy w obrocie nieruchomościami.

 • Atuty

  • studia skierowane są w szczególności do osób pragnących wykonywać w przyszłości zawód rzeczoznawcy majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomościami,

  • studia trwają dwa semestry, realizują minimalne wymogi programowe, ustalane przez ministra infrastruktury i rozwoju,

  • zajęcia warsztatowe, przygotowujące do wykonania projektów operatów szacunkowych z wykorzystaniem obowiązujących podejść, metod i technik wyceny nieruchomości,

  • wśród wykładowców  rzeczoznawcy majątkowi, specjaliści w dziedzinie rynku nieruchomości, wyceny wartości przedsiębiorstw i nieruchomości, inwestycji, zarządzania, finansów i prawa.

 • Program

  1. Część ogólna prawa cywilnego
  2. Podstawy prawa rzeczowego
  3. Podstawy prawa zobowiązań
  4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego
  5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
  6. Źródła informacji o nieruchomościach
  7. Gospodarka przestrzenna
  8. Gospodarka nieruchomościami
  9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze
  10. Gospodarka rolna, leśna i wodna
  11. Ochrona danych osobowych
  12. Zamówienia publiczne
  13. Podstawy ekonomii
  14. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości
  15. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji
  16. Elementy finansów i bankowości
  17. Podstawy matematyki finansowej
  18. Podstawy statystyki i ekonometrii
  19. Elementy rachunkowości
  20. Podstawy budownictwa
  21. Przegląd technologii w budownictwie
  22. Proces inwestycyjny w budownictwie
  23. Eksploatacja nieruchomości
  24. Podstawy kosztorysowania
  25. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego
  26. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych
  27. Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego
  28. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości
  29. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny
  30. Podejścia, metodyki i techniki wyceny nieruchomości w Polsce
  31. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych
  32. Wycena nieruchomości zurbanizowanych
  33. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych  i gruntów pod wodami
  34. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych
  35. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych
  36. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością
  37. Wycena masowa
  38. Dokumentacja procesu wyceny
  39. Doradztwo na rynku nieruchomości
  40. Elementy analizy finansowo - ekonomicznej
  41. Bezpieczeństwo użytkowe konstrukcji
  42. Przeglądy techniczne i remonty
  43. Działalność zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami – promowanie profesjonalizmu
  44. Zarządzanie biurem pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  45. Konstruowanie i zawarcie umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami
  46. Dokumentacja techniczna nieruchomości
  47. Organizacja transakcji
  48. Podatki i opłaty związane z nieruchomościami. Prawne i podatkowe aspekty transakcji związanych z nieruchomościami
  49. Status prawny zarządcy nieruchomości  - promowanie profesjonalizmu
  50. Wprowadzenie do problematyki zarządzania nieruchomościami
  51. Organizacje zawodowe zarządców nieruchomości
  52. Standardy zawodowe i etyka zawodowa zarządcy nieruchomości
  53. Umowa o zarządzanie nieruchomością
  54. Procedury w zarządzaniu nieruchomościami
  55. Plan zarządzania nieruchomością
  56. Zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi
  57. Zarządzanie nieruchomościami komercyjnymi
  58. Seminarium

  Liczba godzin - 394 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry.
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów oraz pracą końcową bez jej obrony.
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Zenon Marczuk

  Rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, geodeta uprawniony; posiada również uprawnienia dla członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych. Członek Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych; członek Komisji Opiniującej ŚSRM (ocena operatów szacunkowych). Członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Pracownik administracji samorządowej.

  Więcej

  mec. Maciej Pandzich

  Wykładowca i adwokat Akademii WSB, który aplikację adwokacką ukończył w Izbie Adwokackiej w Katowicach. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie karnym oraz prawie zamówień publicznych - w tym zamówieniach realizowanych  z funduszy europejskich. Świadczy usługi prawne w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii na rzecz przedsiębiorców z różnych branż jak i dla klientów indywidualnych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunkach Zarządzanie, Transport oraz Administracja. Wykładowca studiów podyplomowych Akademii WSB na kierunkach Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami oraz Prawo w zarządzaniu.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Program studiów podyplomowych z zakresu wyceny i gospodarki nieruchomościami łączy w sobie informacje niezbędne zarówno dla rzeczoznawcy majątkowego, jak i pośrednika oraz zarządcy nieruchomości. Umożliwia nie tylko zdobycie wiedzy niezbędnej do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, ale tworzy również bezpieczne fundamenty stosowania tej wiedzy w codziennej praktyce zawodowej. Dołącz do grona profesjonalistów - zapraszam serdecznie i życzę powodzenia na drodze do sukcesu.

  mgr Zenon Marczuk
  Rzeczoznawca majątkowy, Członek Państwowej
  Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 900 zł do 5 marca 2023
  II 900 zł do 5 kwietnia 2023
  III 900 zł do 5 maja 2023
  IV 900 zł do 5 października 2023
  V 900 zł do 5 listopada 2023
  VI 500 zł do 5 grudnia 2023
  Ogółem 5300 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 800 zł do 31 marca 2023 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Bonifikata terminowa dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) w wysokości 4500 zł do 31 marca 2023 r.

  Bonifikata w wysokości 4500 zł dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych do 31 marca 2023 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Karolina Wilkus-Kaczor
  e-mail: kwilkus@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 1
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji