A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

O projekcie


Uzasadnienie projektu

Z roku na rok polskie góry cieszą się coraz większym zainteresowaniem turystów. Według danych statystycznych, Tatry z roku na rok odwiedza coraz więcej turystów: w 2015 roku odnotowano 2,5 mln wejść w polskie Tatry, w 2017 roku Tatry odwiedziło ponad 2,8 mln turystów, w 2019 roku niemal 3 mln wejść. Branża turystyczna spodziewa się, że w wakacje 2020 padnie nowy rekord. Wzrost zainteresowania turystyką górską, jako coraz bardziej popularną i szeroko dostępną formą aktywności fizycznej nie towarzyszy jednak świadomość, że może nieść ona ze sobą zagrożenia dla życia i zdrowia. Często taką formę aktywności wybierają ludzie niedoświadczeni, nieodpowiednio przygotowani fizycznie, ze słabą kondycją, orientacją w terenie, nieodpowiednio wyposażeni. Coraz częściej są to rodziny z dziećmi czy osoby starsze, które wymagają natychmiastowej pomocy. Podmioty odpowiedzialne za zapewnienie warunków bezpieczeństwa w górach powinny podjąć niezbędne działania w celu uniknięcia bądź minimalizacji skutków zagrożeń dla zdrowia i życia rosnącej liczby turystów górskich. Niezbędnym działaniem w tym celu jest ciągła edukacja i podnoszenie kwalifikacji, mając na uwadze zmieniające się trendy, infrastrukturę i uwarunkowania na obszarach górskich pogranicza. W Polsce zapewnienie warunków bezpieczeństwa w górach należy do Ministra Spraw Wewnętrznych, organów jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których wykonywane jest ratownictwo górskie, dyrekcji parków narodowych i krajobrazowych położonych na obszarze gór, a także do osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, a prowadzących w górach zorganizowaną działalność w zakresie sportu, rekreacji lub turystyki. Minister Spraw Wewnętrznych co roku powierza wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa górskiego podmiotom niepublicznym, to jest Górskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu (GOPR) i Tatrzańskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu (TOPR ). Ze względu na specyfikę ratownictwa górskiego wzrasta potrzeba i konieczność podejmowania wspólnych działań także z podmiotami ratownictwa górskiego z krajów sąsiadujących tj. słowackiej Horskiej Záchrannej Služby (HZS). Dzięki współczesnej łatwości przekraczania granic coraz więcej turystów wybiera wyjazd w góry po drugiej stronie pogranicza. Współpraca pomiędzy służbami ratownictwa górskiego po stronie polskiej i słowackiej, ich wspólna i ciągła edukacja na temat kluczowych kwestii oraz wzajemna wymiana dobrych praktyk są konieczne do poprawy jakości i bezpieczeństwa na obszarach górskich pogranicza polsko- słowackiego.Projekt zakłada przeszkolenie 40 uczestników: mieszkańców pogranicza polsko - słowackiego, związanych z służbami ratownictwo górskiego oraz JST. Projekt przyczyni się do podniesienia kwalifikacji, atrakcyjności na rynku, bezpieczeństwa na terenach górskich pogranicza. Przeszkoleni uczestnicy zaplanowanych w projekcie szkoleń otrzymają certyfikaty poświadczające uczestnictwo w szkoleniu i podniesienie kompetencji.

 

Cel ogólny

Celem mikroprojektu jest podniesienie poziomu jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej w zakresie ratownictwa górskiego. Cel zostanie osiągnięty poprzez przeszkolenie 40 osób - mieszkańców pogranicza polsko - słowackiego, związanych z służbami ratownictwo górskiego oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Cel zostanie osiągnięty również poprzez wydanie publikacji w języku polskim i słowackim, która przyczyni się do poprawy jakości oraz zwiększenia wiedzy specjalistycznej związanej z tematyką ratownictwa górskiego. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę jakości usług wykonywanych poprzez służby ratownictwa górskiego na transgranicznym obszarze polsko-słowackim, poprawę bezpieczeństwa oraz ujednolicenie poziomu wykonywanych usług. Uczestnicy mikroprojektu zdobędą nową, specjalistyczną wiedzę i będą mieli możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk pomiędzy stroną polską i słowacką, poprawy bezpieczeństwa po obu stronach pogranicza. Umożliwi to także nawiązanie nowych kontaktów zawodowych, co wpłynie pozytywnie na współpracę transgraniczną i międzyinstytucjonalną. Zwiększenie poziomu jakości wykonywanych usług i bezpieczeństwa wpłynie pozytywnie na rozwój turystyki regionów górskich pogranicza. Powstały program szkoleń odpowiada na realne zapotrzebowanie służb ratownictwa górskiego oraz jednostek samorządu terytorialnego, które podczas konsultacji prowadzonych na etapie tworzenia dokumentacji aplikacyjnej zgłosiły konieczność poruszenia kwestii wskazanych w tematyce szkoleń. Powstała jako rezultat projektu publikacja naukowa,
wydana w języku polskim i słowackim, wpłynie na trwałość projektu, ciągłą edukację beneficjentów, podnoszenie kwalifikacji i uczenie się przez całe życie.

 

Projekt pn. „MREdu: Pogotowie Górskie – edukacja transgraniczna ratowników górskich w Polsce i na Słowacji” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020 oraz ze środków budżetu państwa.

Projekt s názvom „MREdu: Horská záchranná služba - cezhraničné vzdelávanie horských záchranárov v Poľsku a na Slovensku” je spolufinancovaný Európskou úniou z programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 a zo štátneho rozpočtu.