Ilość

10

Forma

Staż/Praktyki

Pracodawca

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Praktyki studenckie w KPP Cieszyn

Komenda Powiatowa Policji umożliwia studentom zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych w ramach nieodpłatnych praktyk, które pozwalają na zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania Policji.

Student/studentka zainteresowany/a odbyciem praktyk w KPP Cieszyn wskazuje konkretną komórkę organizacyjną, w której chciałby/chciałaby odbyć praktykę.

1. Zgłoszenie na praktyki studenckie.

Przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk studenci zainteresowani ich odbyciem w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie lub jednostkach podległych składają w punkcie recepcyjnym KPP (po kontakcie z oficerem prasowym) albo przesyłają drogą pocztową Formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o studenckie praktyki zawodowe w Komendzie Powiatowej Policji (pobierz formularz na stronie Komendy) wraz ze wskazaną dokumentacją:

  • zaświadczeniem z Uczelni potwierdzającym status studenta,
    imiennym skierowaniem na praktykę, wydanym przez Uczelnię, wraz ze wskazaniem danych i numeru telefonu osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk z ramienia uczelni,
  • kserokopią dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • oświadczeniem o niekaralności za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego.
  • Zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy/porozumienia dotyczącego praktyk

Komendant Powiatowy Policji może zobowiązać studenta zainteresowanego odbyciem praktyk w KPP do przedłożenia innych dokumentów (np. poświadczenia bezpieczeństwa, zaświadczenia o niekaralności).

Zgłoszenia niekompletne nie będą rozpatrywane - do czasu uzupełnienia brakujących dokumentów.

Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie bądź osoba przez niego wyznaczona podejmuje decyzję o przyjęciu na praktykę oraz wyznacza opiekuna praktyki, czyli osobę odpowiedzialną za jej organizację i przebieg.

Komendant Powiatowy Policji w Cieszynie może odmówić przyjęcia studenta na praktykę zawodową bez podania przyczyn, o czym należy poinformować zainteresowanego studenta.

Komenda Powiatowa Policji nie pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w czasie praktyk.

2. Umowa pomiędzy Uczelnią a Komendą Powiatową Policji.

W przypadku podjęcia decyzji o przyjęciu studenta na praktykę studencką podpisywana jest Umowa o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych. Podpisanie umowy poprzedzone jest uzgodnieniem Programu studenckich praktyk zawodowych pomiędzy Organizatorem a Uczelnią, który stanowi załącznik do umowy.

3. Odbywanie praktyk.

W pierwszym dniu rozpoczęcia praktyki zawodowej student zobowiązany jest do odbycia szkolenia wstępnego z zakresu BHP i Ppoż., organizowanego przez Inspektora ds. BHP KPP Cieszyn. W godzinach pracy Komendy Powiatowej Policji, student odbywa praktykę w liczbie godzin oraz terminie określonym w Umowie o organizację i odbywanie studenckich praktyk zawodowych.

4. Zakończenie praktyk.

W oparciu o opinię sporządzoną przez opiekuna, Komendant Powiatowy Policji potwierdza odbycie przez studenta praktyki. Potwierdzenie to może przybierać dowolną formę pisemną – w zależności od preferencji Uczelni, np. zaświadczenia, wpisu w dzienniku praktyk, itp.

JAK APLIKOWAĆ NA PRAKTYKĘ STUDENCKĄ?

KROK 1:

Sprawdź  czy KPP Cieszyn poszukuje praktykantów - zadzwoń do oficera prasowego lub skontaktuj się z Wydziałem Kadr i zapytaj

KROK 2:

Jeśli uzyskałaś/uzyskałeś pozytywną informację wypełnij formularz aplikacyjny i przekaż go do KPP w Cieszynie wraz z wymaganymi dokumentami.

KROK 3:

Czekaj na informację z KPP Cieszyn  o zakwalifikowaniu do udziału w praktykach.

Pełna treść ogłoszenia dostępna na: http://bip.cieszyn.kpp.policja.gov.pl/008/praktyki-studenckie-i-s/28172,Praktyki-studenckie-i-staze-w-KPP-Cieszyn.html.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji