O projekcie

Projekt dedykowany Laureatom Złotych Indeksów

Cel programu

  • odkrywanie i rozwijanie talentów najlepszych studentów chcących podnosić swoje kompetencje i zdobywać nowe doświadczenia,
  • wsparcie studentów w zakresie świadomego budowania potencjału zawodowego oraz kreowania ścieżki kariery (zawodowej lub/i naukowej) przy jednoczesnym pełnym zaangażowaniu w życie studenckie i realizację aktywności na rzecz Uczelni,
  • promocja w środowisku akademickim i zewnętrznym Uczelni  wyróżniających się w studentów
  • stworzenie grupy ambasadorów Akademii WSB
  • stworzenie standardu /benchmarku wsparcia wyróżniających się studentów poprzez wypracowanie wzajemnie uzupełniających się działań rozwojowych

Idea wsparcia studentów

Program zbudowany jest w oparciu o wsparcie grupowe i indywidualne. Pierwszy etap ma na celu diagnozę potencjału studentów (z użyciem profesjonalnych narzędzi psychometrycznych i wsparcie konsultantów), następnie szkolenia poszerzające kompetencje interpersonalne i program mentoringowy, w ramach którego każdy student/ka będzie pracował/a indywidualnie z dopasowanym do jego/jej potrzeb mentorem.

Ważnym uzupełnieniem programu jest angażowanie studentów w działania nastawione na rozwój naukowy (udział studentów w pracach Kół naukowych, projektach uczelnianych), stymulowanie postaw sprzyjających mobilności studenta (wyjazdy zagraniczne, projekty międzynarodowe, certyfikowane szkolenia specjalistyczne, integracja z zagranicznymi studentami i in.)

Ostatnim etapem programu jest indywidualna opieka i wsparcie studenta w budowaniu jego/jej indywidualnego portfolio (praktyki i staże, udział w wizytach studyjnych, udział w projektach, publikacje naukowe i udział w konferencjach, staże zagraniczne, zatrudnienie i in.) 

Uczestnicy

Laureaci Złotych Indeksów - Studenci I i II roku studiów Akademii WSB