Księgozbiory profesorskie

Księgozbiory profesorskie to wydzielone z ogólnego księgozbioru Biblioteki publikacje przekazane w darze przez wybitnych naukowców związanych z Akademią WSB. Książki wchodzące w ich skład to w dużej mierze autorskie dzieła Profesorów. Nierzadko też są częścią prywatnych zbiorów, odzwierciedlające ich działalność naukową, jak i prywatne zainteresowania. Księgozbiory te znajdują się tuż przy wejściu do Czytelni Biblioteki, po prawej stronie na specjalnie oznakowanym regale.

Poniżej prezentujemy sylwetki naszych Darczyńców.

Prof. zw. dr hab. Jerzy Witold Altkorn, doctor honoris causa (1931-2004)

Jerzy Atkorn urodził się 24 lutego 1931 r. we Lwowie w rodzinie inteligenckiej. Do szkoły powszechnej zaczął uczęszczać w 1937 r. Szczęśliwe dzieciństwo przerwał wybuch II Wojny Światowej. Profesor Jerzy Altkorn studia pierwszego stopnia ukończył w 1952 r. uzyskując stopień dyplomowanego ekonomisty, a w roku 1954 - magisterium z zakresu ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Tam też prof. Jerzy Altkorn w 1966 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. W 1974 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a sześć lat później, w roku 1981 - profesora zwyczajnego. Dorobek naukowy Profesora Jerzego Altkorna liczy ponad 250 publikacji z zakresu podstaw tworzenia podstaw aktywnego oddziaływania na rynek oraz doskonalenia edukacji menedżerskiej. O wysokiej randze publikacji naukowych Profesora Jerzego Altkorna świadczą nagrody Ministra Edukacji Narodowej - sześć Pierwszego Stopnia i trzy Stopnia Drugiego, liczne nagrody Rektora Akademii Ekonomicznej przyznane Mu za wybitne osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. W 1987 odebrał Doktorat Honoris Causa Grand Valley State College w Allendale (Michigan). Profesor Jerzy Altkorn zginął tragicznie w wypadku samochodowym w 2004 r. Z Akademią WSB był związany od samego początku, pełniąc m.in. zaszczytną funkcję Rektora Uczelni. W 2006 r. Bibliotece nadane zostało imię Profesora Jerzego Altkorna.

Więcej

Prof. zw. dr inż. czł. rzecz. PAN Stefan Węgrzyn, doctor honoris causa (1925-2011)

Stefan Węgrzyn urodził się 20 maja 1925 r. w Krakowie. Studia rozpoczął na Politechnice Lwowskiej, skąd przeniósł się do Gliwic i związał z tutejszą Politechniką. W 1951 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych, w 1960 r. - doktora nauk fizycznych. W 1961 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w roku 1968 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Od 1964 r. członek korespondent, a od 1973 r. członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Stworzył w Gliwicach Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN. Autor wielu prac z dziedziny dynamiki układów elektrycznych, teorii układów automatycznego sterowania, automatyki kompleksowej i teorii stabilności, w tym książek i skryptów. W uznaniu osiągnięć naukowych Profesor Stefan Węgrzyn został wyróżniony tytułami Doktora Honoris Causa przez Uniwersytet w Lille we Francji (1973), Uniwersytet w Sherbrooke w Kanadzie (1977), Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Śląską i Politechnikę Rzeszowską. Władze Francji - za wkład wniesiony do kultury i nauki tego kraju - nadały Profesorowi w roku 1977 tytuł kawalera, zaś w roku 1983 oficera Palm Akademickich. Laureat Nagrody Edukator Roku 2006 w kategorii „Animator" za podejmowanie działań na rzecz rozwoju nauki polskiej oraz całokształt pracy naukowo-badawczej.

Więcej

Prof. zw. dr hab. Franciszek Wojciech Piontek , doctor honoris causa

Urodził się 23 kwietnia 1937 r. w Rybniku, w rodzinie o głębokich tradycjach śląskich. W 1963 r. podjął studia stacjonarne na Wydziale Przemysłu w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Katowicach.  W 1970 roku Franciszek Piontek uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a cztery lata później stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk ekonomicznych. 30 marca 1989 r. Rada Państwa nadała Franciszkowi Piontkowi tytuł profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych. Profesor Franciszek Piontek jest autorem, współautorem i redaktorem kilkudziesięciu książek, kilkuset artykułów oraz licznych prac naukowo-badawczych. Zainteresowania Profesora od początku koncentrowały się wokół kategorii rozwój. Wkład autorski prof. Piontka w rozwój nauki to m.in.  zdefiniowanie kategorii rozwój i rozwój zrównoważony, analiza alternatywnych koncepcji rozwoju we współczesnych uwarunkowaniach cywilizacyjnych, aspekty teoretyczne i praktyczne stosowania kategorii efektywności. W 1999 r. został powołany na eksperta Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska i Leśnictwa, a w latach 1993-1995 był członkiem Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP. Od 2003 do 2007 r. był Wiceprzewodniczącym Komitetu „Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN. Jest członkiem - założycielem obecnego Polskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych. Jest laureatem tytułu Doktora Honoris Causa Katolickiego Uniwersytetu w Rožemberku (Słowacja). Z Akademią WSB związany jest od 2010 r., prowadząc seminaria i zajęcia m.in. z polityki społecznej i podstaw zarządzania rozwojem.

Więcej

Prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek

Doktor habilitowany nauk  ekonomicznych; profesor nadzwyczajny; autor koncepcji rozwoju samorządów i samorządności. Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskała na  Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie  (2001); w 2009 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przedstawiając rozprawę habilitacyjną pt.: „Współczesne uwarunkowania rozwoju społecznogospodarczego”. Opublikowała ponad 80 prac samodzielnych i jako współautor, w tym prace badawcze, prace dla praktyki, jak również ekspertyzy dla Sejmu i województwa śląskiego.

Więcej

Prof. dr hab. Lech Witkowski

Profesor filozofii edukacji, filozofii kultury i epistemologii. Urodził się 1 sierpnia 1951 w Olsztynie. Podjął studia matematyczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, które ukończył w roku 1974, jako student "Primus inter pares" z 1973 roku. Sześć lat później doktoryzował się na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie pracą pt. Teoria poznania we współczesnym racjonalizmie (na przykładzie koncepcji Ferdynanda Gonsetha). W 1990 roku, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał habilitację za rozprawę zatytułowaną Tożsamość i zmiana. Wstęp do epistem. analizy kontekstów edukacyjnych. Tytuł profesora otrzymał w 1998 roku. Autor wielu prac z zakresu filozofii edukacji, filozofii kultury czy epistemologii. W 2015 roku Profesor przekazał swój księgozbiór Bibliotece Akademickiej, wzbogacając zbiory instytucji.

Więcej

Prof. zw dr hab. Danuta Waloszek

Prof. zw. dr hab. Danuta Waloszek urodziła się 21 marca 1947 roku. Przez wiele lat związana z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Zielonej Górze oraz Akademią Pedagogiczną w Krakowie, aktualnie pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Pedagogiki WSB. Autorka wielu monografii, artykułów naukowych oraz recenzji; współpracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Biura Rzecznika Praw Dziecka, organizatorka seminarium pedagogicznego dla chętnych do włączenia się w rozwiązywanie problemów praktyczno-teoretycznych edukacji dzieci, propagatorka łączenia nauki z turystyką, prywatnie wielbicielka wycieczek górskich i rowerowych.

Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji