RODO

Obowiązek informacyjny dot. warunków przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 1C. Aby skontaktować się z nami, wyślij wiadomość e-mail:  rektorat@wsb.edu.pl lub zadzwoń pod numer tel. +48 32 262-28-05.
 2. Informujemy o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni mgr Martyna Kucharska-Staszel, możesz się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 513-457-575.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. Wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dotyczy umowa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO polegających na:
   • założeniu konta bibliotecznego w Bibliotece Akademickiej, uprawniającego do wypożyczania materiałów bibliotecznych na zewnątrz lub do korzystania z nich na miejscu;
   • rejestrowania wypożyczeń zbiorów oraz zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów;
   • prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z biblioteki;
   • realizacji ustawowych obowiązków i/lub zadań biblioteki;
   • realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez bibliotekę, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Biblioteki, zgłaszanie potencjalnych czynów zabronionych lub zagrożeń bezpieczeństwa publicznego
  2. Obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  3. W przypadku ich przetwarzania na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celach wynikających z udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą mogły być podmioty realizujące zadania w zakresie konserwacji programu informatycznego przetwarzające dane osobowe użytkowników na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO lub organy działające na podstawie obowiązujących przepisów praw.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pozostawania użytkownikiem biblioteki do momentu rozliczenia się użytkownika z wypożyczonych materiałów bibliotecznych i naliczonych kar regulaminowych (jeśli dotyczy), z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, które będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania,
 6. Podanie danych osobowych w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych i rozliczeniowych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług bibliotecznych. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy i realizację świadczenia,
 7. Podanie innych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania tych danych uniemożliwi realizację oznaczonego celu wyrażenia zgody,
 8. W odniesieniu do Twoich danych osobowych, nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 10. Informujemy o przysługującym prawie:
  1. dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  2. do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  3. do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
  4. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl
  5. do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl
 11. Informujemy także o przysługującym prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia.
 • Rodo - ang

  GDPR information clause on the conditions for the processing of personal data:

  1.  The controller of your personal data is Akademia WSB (WSB University) with its registered office in Dąbrowa Górnicza 41-300, ul. Cieplaka 1c. To contact us, send an e-mail to: rektorat@wsb.edu.pl or call +48 32 262-28-05.
  2. Please be informed about the appointment of the Personal Data Protection Officer, the function of which is performed by Martyna Kucharska-Staszel. You can contact her by sending an e-mail to: iod@wsb.edu.pl or by calling +48 513-457- 575.
  3. Personal data will be processed in order to:
   1.  Perform the contract or to take action at the request of the person the contract relates to, pursuant to GDPR art. 6 para. 1 (b) consisting of:
    • creating a library account in the Academic Library, authorizing to borrow library materials outside or to use them on-site;
    • registering collection lending and ensuring the protection of shared and lent collections;
    • maintaining statistics on the use of the library;
    • performing library statutory duties and/or tasks;
    • pursuing legitimate interests by the library, such as ensuring safety at the Library, reporting potential offenses or threats to public security.3.2.
   2. Defend against possible claims or redress, pursuant to GDPR art. 6 para. 1 (f),
   3. In the case of their processing on the basis of consent to the processing of personal data in accordance with GDPR art. 6 para.1 (a), for the purposes of the consent given
  4. Recipients of your personal data will be entities performing tasks in the field of IT program maintenance which process the personal data of users based on a previously concluded personal data processing agreement in accordance with GDPR art. 28 para. 3 or bodies acting pursuant to applicable law.
  5.  Personal data will be processed for the period of remaining a library user until the user settles borrowed library materials and accrued regulatory penalties (if applicable), subject to exceptions regarding data processing on the basis of consent, which will be processed until the consent is withdrawn or the purpose of their processing ceases.
  6. It is necessary to provide personal data in the field of identification, contact and billing data in order to conclude and perform the library services provision agreement. Failure to provide the data will prevent the conclusion of the agreement and provision of the service,
  7. Providing other personal data is voluntary, however, failure to provide such data will prevent the achievement of the stated purpose of consent,
  8. No decision will be made automatically with respect to your personal data, including profiling.
  9. Your personal data will not be transferred to a third country.
  10.  We would like to inform you about the right to:
   1.  access your data, their rectification, restriction of processing, to delete data in the cases specified in GDPR art. 17,
   2. transfer data processed on the basis of GDPR art. 6 para. 1 (a) and (b), to another controller, if it is technically possible and a right to receive a copy of the data in a structured format, whereby this right can be exercised only if the processing takes place in an automated manner,
   3. withdraw consent to the processing of personal data, if it is expressed. The withdrawal of consent to the processing of personal data does not affect the lawfulness of the current processing of such data,
   4.  lodge a complaint with the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl
  11. Please be informed that you are entitled to object to the processing of personal data for the purpose of possible defense against claims or redress.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji