Seminarium Doktorskie w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

 • OPŁATY

  Opłaty w ramach seminarium doktorskiego:

  • 150zł opłata z tytułu postępowania kwalifikacyjnego na Seminarium doktorskie
  • 350zł opłata z tytułu wpisowego 
  • czesne za semestr Seminarium doktorskiego. Od I do VI semestr- opłata 1700zł


  Od roku akademickiego 2021/2022 zarządza się następującą wysokość opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:
  11.000,00zł, a w przypadku powołania promotora pomocniczego- 14 200zł

 • Kadra Naukowa

  dr hab. inż. Katarzyna Chruzik, prof. AWSB

  Absolwentka i pracownik Politechniki Śląskiej (1998-2017). Od 2017 roku pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB.. Konsultant Najwyższej Izby Kontroli w ramach oceny bezpieczeństwa transportu kolejowego w 2017 roku. Ekspert NCBiR oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Członek komisji odwoławczej Agencji Kolejowej Unii Europejskiej (European Union Agency for Railways).  Biegły sądowy w zakresie bezpieczeństwa transportu.  Kierownik, koordynator i uczestnik polskich i zagranicznych projektów naukowo badawczych. Prace badawczo-usługowe z zakresu budowy i wdrażania modelu systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem wraz z metodyką zarządzania ryzykiem i monitorowania utrzymania pojazdów kolejowych  wdrożony w przedsiębiorstwach kolejowych. Wykonawca prac usługowo-badawczych dla przemysłu w zakresie dopuszczenia pojazdów kolejowych i  ich elementów.

  Wykładowca/instruktor szkoleń zewnętrznych z zakresu audytorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS), Systemu Zarządzania Utrzymaniem (MMS), Zarządzania ryzykiem w transporcie kolejowym i Oceny znaczenia istotności zmiany w tym dla Urzędu Transportu Kolejowego i Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Od 2010 roku organizator i wykładowca  warsztatów naukowo-technicznych „Systemów zarządzania bezpieczeństwem i utrzymaniem” dla przewoźnika kolejowego i zarządcy infrastruktury kolejowej” organizowanych wspólnie z Urzędem Transportu Szynowego i Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych dla Pełnomocników ds. Bezpieczeństwa i Audytorów Systemów Bezpieczeństwa Kolejowego w Polsce.

   

  Obszary badań:

  • Zarządzanie i optymalizacja procesów transportowych
  • Zaradzanie bezpieczeństwem w transporcie
  • Eco i elektromobilność

  Kontakt: kchruzik@wsb.edu.pl

  Więcej

  prof. dr hab. inż. Marek Sitarz

  Absolwent i Kierownik Katedry Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej. Aktualnie Kierownik Katedry Transportu i Informatyki Akademii WSB. Biegły sądowy, ekspert prokuratury i NIK w zakresie transportu szynowego. Kierownik lub uczestnik 4-ch grantów europejskich z zakresu transportu, kierownik lub uczestnik 14-tu grantów realizowanych przez Narodowe Centrum Badań Rozwojowych , Ministerstwo Transportu. Kierownik 230 prac badawczo-wdrożeniowych dla firm transportowych w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych. Staże naukowo – dydaktyczne w Anglii, Włoszech, Szwecji, Rosji, Chorwacji, Litwie. Autor lub współautor 19 książek i 215 artykułów krajowych i zagranicznych z zakresu transportu.

  Zainteresowania naukowe dotyczą:

  • trwałości i niezawodności pojazdów
  • infrastruktury transportowej,
  • bezpieczeństwa w transporcie,
  • zintegrowanych systemów transportowych,
  • logistyki.

  Kontakt: msitarz@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. inż. Adam Kadziński

  Specjalności naukowe:

  • Zarządzanie niezawodnością
  • Niezawodność systemów oraz obiektów w transporcie
  • Zarządzanie ryzykiem zagrożeń
  • Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Bezpieczeństwo systemów oraz obiektów w transporcie

  Preferowane metody badawcze:

  • Badania eksperymentalne
  • Analiza systemowa
  • Modelowanie matematyczne i cyfrowe oraz symulacja komputerowa
  • Modelowanie i badania optymalizacyjne

  Uczestnictwo w pracach badawczo – wdrożeniowych dotyczących oceny stanu eksploatacji pojazdów szynowych; badania i oceny niezawodnościowe podstawowych typów lokomotyw spalinowych; oceny stanu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym; postrzeganie stanu bezpieczeństwa w wybranych domenach publicznego transportu zbiorowego w aglomeracjach; modelowanie wprowadzania zmian do zastosowań w systemach zarządzania bezpieczeństwem systemów technicznych; modele niezawodności i bezpieczeństwa w transporcie lądowym; modele analityczne i komputerowe oraz badania symulacyjne systemów eksploatacji pojazdów lądowych; modele i badania optymalizacyjne systemów użytkowania i obsługiwania pojazdów lądowych; zaawansowane modele niezawodnościowe komponentów pojazdów transportu lądowego; integracja metod zarządzania ryzykiem zagrożeń w transporcie; zarządzanie ryzykiem zagrożeń w wybranych domenach transportu kolejowego; zarządzanie ryzykiem zagrożeń w wybranych domenach lotnictwa taktycznego sił powietrznych; zarządzanie ryzykiem zagrożeń na stanowiskach pracy w transporcie, przemyśle i usługach.

  Kontakt: adam.kadzinski@put.poznan.pl lub a.kadzinski@gmail.com

  Więcej

  prof. dr hab. inż. Andrzej Lewiński

  Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Specjalista z dziedziny transportu w zakresie sterowania ruchem w transporcie i bezpieczeństwa systemów komputerowych.  Zajmuje się też problematyką transmisji otwartej w zarządzaniu i sterowaniu ruchem kolejowym. Członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk (przewodniczący Sekcji Sterowania Ruchem w Transporcie). Posiada duży dorobek praktyczny, związany z wdrażaniem w kolejnictwie polskim nowoczesnych technologii (komputerowych i telekomunikacyjnych). Był kierownikiem licznych prac badawczych z tego zakresu (granty, prace statutowe i ekspertyzy). Był koordynatorem  trzech programów TEMPUS, uczestniczył też w programach SOCRATES-ERASMUS, oraz  VI Programie Badawczym SELFRELNET „The network approach to the safety of for railway computer systems in control and management applications”. Realizował też międzynarodowe projekty badawcze dotyczące bezpieczeństwa Kolei Dużych Prędkości. Jest też autorem ponad  200 artykułów na temat zasad projektowania i analizy bezpiecznych systemów komputerowych zamieszczonych w krajowych i zagranicznych periodykach naukowych i materiałach konferencyjnych.

  Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji