Seminarium Doktorskie w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

 • Kadra naukowa

  Prof. dr hab. Marek Lisiński

  Kierownik Seminarium Doktorskiego w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

  Profesor nauk ekonomicznych. Absolwent i pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie kierował Katedrą Analiz Strategicznych w Instytucie Zarządzania,

  Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

  Obecnie Kierownik Katedry Zarządzania Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Kierownik Szkoły Doktorskiej i Seminarium Doktorskiego oraz Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości. 

  Zainteresowania naukowe dotyczą metodologii nauk o zarządzaniu i jakości oraz zarządzania strategicznego.

  Kontakt: mlisinski@wsb.edu.pl

  Więcej

  prof. dr hab. Roman Niestrój

  Profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w problematyce marketingu, od 2012 roku zatrudniony w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na stanowisku profesora. W 1969 r. ukończył studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskiwał na Akademii Ekonomicznej w Krakowie odpowiednio w 1976 i w 1986 r. W 1997 r, otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od 1969 r. zawodowo związany z macierzystą uczelnią, zaczynał jako asystent, w 2003 r. doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego w Katedrze Marketingu. Objął stanowisko kierownika Zakładu Zarządzania Marketingiem. W latach 1999–2002 był dziekanem Wydziału Zarządzania, zaś od 2008 do 2012 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierował Katedrą Marketingu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005). Jest wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności, a także członkiem Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Jest autorem blisko 200 publikacji naukowych, w tym monografii pt. "Zarządzanie marketingiem" (1996, 1997, 2002), współautorem "Leksykonu marketingu" pod red. J. Altkorna i T. Kramera (1996) oraz wielokrotnie wydawanego podręcznika "Podstawy marketingu" pod red. J. Altkorna, a w kolejnej edycji pod red. A. Czubały (2012). 

  Obszary badań:

  • zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie
  • metody analizy i oceny marketingowej sytuacji firmy,
  • strategiczne i operacyjne planowanie marketingowe,
  • diagnozowanie i projektowanie organizacji służb marketingowych,
  • audyt i ocena efektywności marketingu,
  • wizerunek marketingu,
  • metodyka monitorowania zmian w makrootoczeniu działalności marketingowej,

  Kontakt: rniestroj@wsb.edu.pl

  Więcej

  Prof. dr hab. Anna Czubała

  Zainteresowania badawcze:

  Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwach i NGO, ewolucja koncepcji marketingu, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, zrównoważony rozwój w strategiach przedsiębiorstw

  Obszary badań:

  • strategie zarządzania marketingiem
  • funkcje i dysfunkcje marketingu
  • instrumenty budowania wizerunku przedsiębiorstwa
  • przesłanki rozwoju marketingu zorientowanego na  interesariuszy-
  • marketing społeczny
  • marketing zrównoważony
  • instrumenty komunikacji marketingowej

  Kontakt: aczubala@wsb.edu.pl

  Więcej

  Prof. dr hab. Zbigniew Makieła

  Autor ponad 200 prac naukowych, książek i podręczników z zakresu zarządzania innowacjami i przedsiębiorczości (Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, CH Beck, Krok w przedsiębiorczość, podręcznik dla szkół ponadpodstawowych) i regionalistyki (Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna, Region w warunkach konkurencji, CH Beck). Członek Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Członek Komisji Nauk i Statystyki PAN O/Kraków, Członek PTE. Ekspert MEiN ds. awansu zawodowego nauczyciela

  Zainteresowania badawcze:

  • Przedsiębiorczość, zarządzanie innowacjami
  • Przedsiębiorczość akademicka, innowacyjny uniwersytet
  • Zarządzanie metropolią, innowacyjnym miastem i regionem,
  • Smart City, organizacyjne uczenie się
  • Zarządzanie gospodarką lokalną i regionalną,
  Więcej

  dr hab. Anna Francik, prof. AWSB

  Profesor w Katedrze Zarządzania Akademii WSB, odznaczona Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Przewodnicząca Komisji ds. Jakości Kształcenia, członek Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Zarządzaniu i Jakości w Akademii WSB. Promotorka 7 zakończonych przewodów doktorskich oraz promotor prac magisterskich. Jest autorką i współautorką ponad 150 publikacji, m.in.: Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą, Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Innowacje i przedsiębiorczość, Innowacje – przedsiębiorczość – rozwój, Rynek pracy województwa Śląskiego, System kształcenia w zakresie zarządzania a śląski rynek pracy

  Obszary zainteresowań badawczych:

  • zarządzanie innowacjami, w tym zarządzanie kulturą i kreatywnością,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym zarządzanie kapitałem ludzkim i zarządzanie wiedzą
  • zarządzanie MŚP, w tym przedsiębiorczość

  Kontakt: afrancik@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Włodzimierz Sroka, prof. AWSB

  Obszary zainteresowań badawczych:

  • zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie strategiczne
  • fuzje i przejęcia
  • strategie współpracy międzyorganizacyjnej (alianse strategiczne i organizacje sieciowe)
  • relacje koopetycji we współpracy międzyorganizacyjnej
  • restrukturyzacja przedsiębiorstw
  • CSR i etyka w biznesie
  • innowacje i przedsiębiorczość
  • marketing i zachowania konsumentów
  • zarządzanie publiczne


  Kontakt: wsroka@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Magdalena Kraczla, prof. AWSB

  Obszary zainteresowań badawczych:

  zarządzanie zasobami ludzkimi, zachowania organizacyjne, zarządzanie wartościami niematerialnymi organizacji, wspomaganie decyzji menedżerskich, psychologia biznesu.

  Podejmowana problematyka badawcza dotyczy następującego zakresu:

  • problematyka kompetencji i efektywnego wykorzystywania potencjału ludzkiego
  • przebieg i właściwe wykorzystywanie systemów HR w organizacjach
  • efektywność zarządzania zasobami ludzkimi
  • uwarunkowania zachowań organizacyjnych
  • stres organizacyjny i jego uwarunkowania
  • modele odporności psychicznej
  • uwarunkowania kierowania ludźmi, style kierowania
  • rola osobowości w zachowaniach menedżerskich
  • pracoholizm, wypalenie zawodowe, mobbing
  • zespoły w organizacjach
  • przywództwo w organizacji
  • kultura organizacyjna

  Kontakt - mkraczla@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Piotr Białowolski, prof. AWSB

  Obszary zainteresowań badawczych:

  • Decyzje finansowe gospodarstw domowych
  • Prognozowanie kluczowych wskaźników ekonomicznych
  • Klasyfikacje (grupowanie)
  • Badanie warunków pracy i warunków życia
  • Metody i narzędzia do oceny warunków pracy

  Coraz szybciej zmieniający się świat otwiera przed nami prawie nieograniczone spektrum możliwości analitycznych i pozwala szukać odpowiedzi na problemy, których rozwiązanie może przynieść korzyści wszystkim - zarówno ludziom, jak i przedsiębiorcom. Jeśli chciał(a)byś odpowiedzieć na pytania z zakresu podejmowania decyzji przez gospodarstwa domowe i ich członków, takie jak "Kiedy zaciągnąć kredyt?", "Co skłania nas do oszczędzania?", albo "Jakie czynniki sprawiają, że jedni płacą wysokie odsetki, a inni niskie?", praca ze mną może być dla Ciebie i przyjemnością, i wyzwaniem. Może jednak bardziej zależy Ci na spojrzeniu na problemy przedsiębiorstw. Możemy razem przyjrzeć się, w jaki sposób prognozować różne kluczowe miary wydajności przedsiębiorstw; jakich narzędzi należy używać, żeby prognozy były jak najbardziej trafne.

  Jeśli w Twoim pomyśle na pracę doktorską bardziej zainteresuje Cię podejście statyczne, to przez próbę uchwycenia różnego typu wzorców mogę pomóc Ci w pogrupowaniu przedsiębiorstw ze względu na wybrane cechy. Taka klasyfikacja pozwoli Ci np. opracować strategie marketingowe. W trakcie swojej pracy na Uniwersytecie Harvarda miałem okazję przeprowadzić kilkadziesiąt badań oceniających warunki pracy w przedsiębiorstwach na całym świecie. Może przeprowadzenie takiego badania będzie jednym z Twoich celów w ramach pisania pracy doktorskiej. Wyniki takiego badania mogą pomóc w zaplanowaniu rozwoju firmy pod kątem dobrostanu pracowników i w ten sposób zwiększyć efektywność jej funkcjonowania.

  Osoby poszukujące wyzwań oraz odpowiedzi na trudne pytania serdecznie zapraszam do siebie:

  Kontakt: piotr.bialowolski@gmail.com  

  Więcej

  dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ

  Profesor w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

  Priorytetowe obszary badawcze:

  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Zarządzanie różnorodnością
  • Zachowania organizacyjne
  • Sztuczna inteligencja a model zarządzania zespołem
  • Holistyczny model kompetencji menedżera
  • Organizacja holokratyczna i turkusowa, a model przywództwa
  • Kultura organizacyjna w organizacji wirtualnej
  • Przywództwo w dobie cyfryzacji oraz rozwoju sztucznej inteligencji
  Więcej

  dr hab. Andrzej Cwynar, prof. WSEI

  Zainteresowania badawcze i proponowane obszary tematyczne:

  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – wszystkie aspekty (od zarządzania kapitałem obrotowym netto po zarządzanie strukturą kapitału i wypłatami dla właścicieli)
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa – w tym zwłaszcza pomiar i ocena finansowych wyników działalności w organizacjach
  • Programy motywacyjnego wynagradzania w organizacjach
  • Finanse gospodarstw domowych widziane od strony instytucji finansowych – banków, firm pożyczkowych, firm ubezpieczeniowych itp.
  Więcej

  dr hab. inż. Katarzyna Sienkiewicz- Małyjurek, prof. PŚ

  Profesor Uczelni specjalizująca się zarządzaniu publicznym, a w szczególności zarządzaniu kryzysowym. Jej zakres badawczy obejmuje funkcjonowanie i rozwój organizacji i sieci publicznych oraz doskonalenie procesów świadczenia usług publicznych. 

  Szczegółowe obszary zainteresowań naukowych:

  • zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, a w tym komunikacja, kooperacja, koordynacja, współpraca;
  • organizacyjne uczenie się; 
  • zarządzanie zmianami i innowacjami;
  • zarządzanie łańcuchami dostaw;
  • zarządzanie ryzykiem;
  • przywództwo publiczne;
  • partycypacja społeczna w procesach świadczenia usług publicznych.
  Więcej

  dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW

  Autorka i współautorka ponad 200 publikacji z zakresu marketingu, zachowań konsumentów, nowych mediów, funkcjonowania sfery kultury, rynku produktów ekologicznych, wydanych w formie monografii, rozdziałów w monografiach i podręcznikach oraz artykułów. Za pracę doktorską pt. „Zachowania konsumentów na rynku dóbr kultury” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Monografia habilitacyjna jej autorstwa: „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury” została wyróżniona w konkursie na prace naukowe przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Jest współredaktorem 8 numerów Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i 3 monografii poświęconych problematyce badań marketingowych, a także redaktorem goszczącym Special Issue "New Technologies in Customer Value Management in the Perspective of Sustainable Development" w ramach czasopisma „Sustainability”. Jest członkiem Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

  Specjalizacja naukowa:

  • Zastosowania Internetu w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, modele biznesu w Internecie, e-marketing, a w tym komunikacja marketingowa w Internecie oraz e-commerce; marketing wielokanałowy, marketing społecznościowy
  • Zachowania konsumentów i nowe tendencje rozwoju konsumpcji a działania marketingowe przedsiębiorstw, a w tym marketing produktów ekologicznych
  • Wykorzystanie badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Funkcjonowanie sektora kreatywnego, zarządzanie marketingiem w instytucjach kultury, marketing na rynku mediów, zarządzanie designem, znaczenie kultury w kreowaniu wizerunku miasta, państwa, regionu, turystyka kulturalna
  • Formy komunikacji marketingowej podmiotów rynku z otoczeniem
  Więcej

  dr hab. Barbara Siuta-Tokarska, prof. UEK

  Pracownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  Autorka i współautorka łącznie około 150 publikowanych i niepublikowanych prac naukowo-badawczych z zakresu problematyki:

  • funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP,
  • zrównoważonego i trwałego rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw,
  • ewolucji nauki o zarządzaniu,
  • zagadnień innowacyjności i zarządzania rozwojem w przedsiębiorstwach,
  • gospodarki cyfrowej i wyzwań w kontekście przemysłu 4.0.

  Monografie naukowe:

  1. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008, s.1-278.
  2. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji, TNOiK, Toruń 2012, s. 1-296.
  3. Siuta-Tokarska B., Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Analiza i ocena wyników badań, Difin, Warszawa 2015, s. 1-494.
  4. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku. Kontekst ekonomiczno-zarządczy, Wyd. Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2018, s. 1-357.
  5. Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce. Kontekst mikroekonomiczny, PWN, Warszawa 2019, s. 1-156.
  6. Siuta-Tokarska B., Thietr A., Żmija K., Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce. Kontekst makroekonomiczny, PWN, Warszawa 2020, s. 1-165.

  Inne, wybrane ważne publikacje i artykuły:

  1. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju, PTE nr 4(91), Warszawa 2020, s. 23-31. 2. Jaki A., Siuta-Tokarska B., New Imperative of Corporate Value Creation in Face of the Challenges of Sustainable Development, EBER Vol. 7, No 2/2019, s. 63-81.
  2. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Kusio T., Research-oriented Value as the imperative of Strategic Management [in:] Strategic Value Management: a Dynamic perspective, ed. M. Jabłoński, Nova Science Publisher, New York 2019, pp. 55-63.
  3. Siuta-Tokarska B., Cooperation among SMEs in Poland on the path to their development, Managerial Economics Vol. 19, No 1/2018, pp. 133-152.
  Więcej

  dr hab. inż. Justyna M. Bugaj, prof. UJ

  W swoich zainteresowaniach badawczych skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, zarządzaniem, jakością i relacjami z pracownikami w kontekście krajowym i międzynarodowym. Dodatkowo w ostatnim czasie zajmuje się badaniem rozwoju nauczycieli akademickich.

  Podejmowana problematyka badawcza obejmuje zagadnienia dotyczące instytucji szkolnictwa wyższego w szczegółowym zakresie:

  • Strategiczne zarządzanie uczelnią;
  • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • Współpraca międzynarodowa i umiędzynarodowienie uczelni (praktyki polskie i międzynarodowe, sieci uczelniane);
  • Ścieżki kariery nauczycieli akademickich, naukowe, dydaktyczne, organizacyjne;
  • Doskonalenie kompetencji nauczycieli akademickich;
  • Zarządzanie jakością kształcenia;
  • Uniwersytet przyszłości.
  Więcej

  dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE

  Obszary zainteresowań naukowych:

  • badania zachowań podmiotów rynkowych, w szczególności problematyka rynkowych zachowań konsumentów oraz wzajemnych relacji przedsiębiorstwo – klient (B2C, C2B, Consumer Centric, marketing relacji).
  • ekonomia behawioralna, identyfikacja uwarunkowań zachowań przedsiębiorstw handlowych i usługowych, badanie ich funkcjonowania oraz perspektyw rozwoju w realiach gospodarki wolnorynkowej oraz postępującej globalizacji i cyfryzacji;
  • zarządzanie marketingowe, w tym strategie i planowanie marketingowe oraz metodyka badań rynkowych i marketingowych.

  Aktualnie badania naukowe Profesora koncentrują się wokół następujących obszarów:

  • Zachowania podmiotów rynkowych (konsumentów, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw) w warunkach zrównoważonego rozwoju i sytuacji pandemicznej.
  • Badanie postaw, motywów, preferencji oraz procesów decyzyjnych konsumentów.
  • Segmentacja rynku i typologia konsumentów.
  • Nowe trendy w konsumpcji: LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability), Samoleczenie, Multisensory experience, Convenience, Digitalization and individualization, Trysumers, Sharing economy, Demokratyzacja luksusu.
  • Konsument wobec nowych technologii - technologizacja życia codziennego (internet of things, artificial intelligence, robotics, augmented and virtual reality).
  • Metodyka badań rynkowych i marketingowych.
  • Marketing. Strategie marketingowe.
  • Firmy rodzinne.
  Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji