A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Seminarium Doktorskie w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

 • Harmonogram zajęć

  TERMINY ZAJĘĆ W RAMACH SEMINARIUM DOKTORSKIEGO SEMESTR LETNI 2023/2024

  24.03.2024 stacjonarnie w Akademii WSB

  9:00-13:30

  Systematyczny przegląd literatury w badaniach naukowych (wykład+ ćwiczenia) - dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ

  13:45-16:10

  Klasyfikacja subdyscyplin w naukach o zarządzaniu i jakości- dr hab. Joanna Dzieńdziora, prof. AWSB

  21.04.2024 online platforma ZOOM

  9:00-12:10

  Metody badań ilościowych - prof. dr hab. Patrycja Klimas

  12:30-15:40

  Zarządzanie projektem badawczym - dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB

  12.05.2024 online platforma ZOOM

  9:00-12:10

  Metody badań jakościowych - dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE

  12:30-15:40

  Narzędzia i technologie cyfrowe w badaniach naukowych cz. II - dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

  09.06.2024 online platforma ZOOM

  9:00-12:10

  Metody badań ilościowych - prof. dr hab. Patrycja Klimas

  12:30-15:40

  Metody badań jakościowych - dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE

 • Kadra naukowa

  prof. dr hab. Marek Lisiński

  Profesor nauk ekonomicznych. Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i Jakości Akademii WSB.

  Absolwent i wieloletni pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie kierował Katedrą Analiz Strategicznych w Instytucie Zarządzania, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości.

  Zainteresowania naukowe dotyczą metodologii nauk o zarządzaniu i jakości oraz zarządzania strategicznego.

  Kontakt: mlisinski@wsb.edu.pl

  Więcej

  prof. dr hab. Anna Czubała

  Zainteresowania badawcze:

  Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwach i NGO, ewolucja koncepcji marketingu, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, zrównoważony rozwój w strategiach przedsiębiorstw

  Obszary badań:

  • strategie zarządzania marketingiem
  • funkcje i dysfunkcje marketingu
  • instrumenty budowania wizerunku przedsiębiorstwa
  • przesłanki rozwoju marketingu zorientowanego na  interesariuszy-
  • marketing społeczny
  • marketing zrównoważony
  • instrumenty komunikacji marketingowej

  Kontakt: aczubala@wsb.edu.pl

  Więcej

  prof. dr hab. Zbigniew Makieła

  Autor ponad 200 prac naukowych, książek i podręczników z zakresu zarządzania innowacjami i przedsiębiorczości (Przedsiębiorczość i zarządzanie innowacjami, CH Beck, Krok w przedsiębiorczość, podręcznik dla szkół ponadpodstawowych) i regionalistyki (Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna, Region w warunkach konkurencji, CH Beck). Członek Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Członek Komisji Nauk i Statystyki PAN O/Kraków, Członek PTE. Ekspert MEiN ds. awansu zawodowego nauczyciela.

  Zainteresowania badawcze:

  • Przedsiębiorczość, zarządzanie innowacjami,
  • Przedsiębiorczość akademicka, innowacyjny uniwersytet,
  • Zarządzanie metropolią, innowacyjnym miastem i regionem,
  • Smart City, organizacyjne uczenie się,
  • Zarządzanie gospodarką lokalną i regionalną.

  Kontakt: zmakiela@wsb.edu.pl

  Więcej

  prof. dr hab. Roman Niestrój

  Profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w problematyce marketingu, od 2012 roku zatrudniony w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na stanowisku profesora. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskiwał na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w 1997 r, otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. W latach 1999–2002 był dziekanem Wydziału Zarządzania, zaś od 2008 do 2012 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierował Katedrą Marketingu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005). Jest wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności, a także członkiem Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Jest autorem blisko 200 publikacji naukowych, w tym monografii pt. "Zarządzanie marketingiem" (1996, 1997, 2002), współautorem "Leksykonu marketingu" pod red. J. Altkorna i T. Kramera (1996) oraz wielokrotnie wydawanego podręcznika "Podstawy marketingu" pod red. J. Altkorna, a w kolejnej edycji pod red. A. Czubały (2012). 

  Obszary badań:

  • zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie,
  • metody analizy i oceny marketingowej sytuacji firmy,
  • diagnozowanie i projektowanie organizacji służb marketingowych,
  • kontrola i audyt marketingu,
  • strategiczne i operacyjne zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwach i organizacjach „non profit”,
  • zarządzanie sprzedażą,
  • organizacja działalności marketingowej,
  • planowanie marketingowe,
  • metodyka monitorowania zmian w makrootoczeniu działalności marketingowej.

  Kontakt: rniestroj@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Jacek Bendkowski, prof. AWSB

  Obszary zainteresowań badawczych:

  1. Kierowanie organizacjami w gospodarce 4.0:

  - metody organizacji i zarządzania w gig economy

  - nowe strategie i modele biznesowe

  - zarządzanie wirtualnymi sieciami współdziałania

  - rozwój nowych form pracy (np. coworking, digital nomads) 

  2. Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym:

  - sieciowe struktury wiedzy

  - zarządzanie kapitałem ludzkim oparte na kompetencjach

  - organizacyjne uczenie się, organizacja inteligentna

  - open innovation i peer production 

  3. Zarządzanie technologią informacyjno-komunikacyjną w organizacji wirtualnej:

  - zarządzanie komunikacją i informacją

  - multimedia w zarządzaniu organizacjami


  Kontakt: jacek.bendkowski@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. inż. Justyna M. Bugaj, prof. AWSB

  W swoich zainteresowaniach badawczych skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, zarządzaniem, jakością i relacjami z pracownikami w kontekście krajowym i międzynarodowym. Dodatkowo w ostatnim czasie zajmuje się badaniem rozwoju nauczycieli akademickich.

  Podejmowana problematyka badawcza obejmuje zagadnienia dotyczące instytucji szkolnictwa wyższego w szczegółowym zakresie:

  • Strategiczne zarządzanie uczelnią;
  • Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • Współpraca międzynarodowa i umiędzynarodowienie uczelni (praktyki polskie i międzynarodowe, sieci uczelniane);
  • Ścieżki kariery nauczycieli akademickich, naukowe, dydaktyczne, organizacyjne;
  • Doskonalenie kompetencji nauczycieli akademickich;
  • Zarządzanie jakością kształcenia;
  • Uniwersytet przyszłości.
  Więcej

  prof. dr hab. inż. Lech A. Bukowski

  Honorary Professor at the Technical University of Clausthal (Germany)

  Tematyka badawcza (ang. Research topics)
  Inżynieria zarządzania, a w szczególności (ang. management engineering, in particular):

  • Zarządzanie jakością i niezawodnością systemów antropo-technicznych (ang. quality and reliability management of anthropo-technical systems),
  • Zarządzanie ryzykiem w złożonych systemach (ang. complex system risk governance),
  • Zarządzanie zasobami w warunkach niepewności (ang. asset management under deep uncertainty)
  • Zarządzanie odpornością systemów i procesów na zakłócenia (ang. managing the resilience of systems and processes to disruptions).

  Preferowane metody badawcze (ang. Preferred research methods)

  • Analiza i synteza systemowa (ang. systems analysis and synthesis),
  • Modelowanie i symulacja komputerowa (ang. modelling and computer simulation),
  • Metody sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence methods).

  Główne obszary zastosowań (ang. Main areas of application)

  • Sieci logistyczne (ang. logistics networks),
  • Systemy i procesy produkcyjne (ang. production systems and processes),
  • Procesy usługowe (ang. service processes).

  Więcej informacji nt. aktualnych zainteresowań badawczych można znaleźć w książkach (ang. More information on current research interests can be found in the books):

  • Bukowski L. Zapewnienie ciągłości dostaw w zmiennym i niepewnym otoczeniu, Wydawnictwo Naukowe WSB w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2016, ISBN 978-83-64927-48-5
  • Bukowski L. Reliable, Secure and Resilient Logistics Networks. Delivering products in a risky environment, Springer Nature Switzerland AG 2019, ISBN 978-3-030-00849-9 (Hardcover), ISBN 978-3-030-00850-5 (eBook); DOI 10.1007/978-3-030-00850-5

  Kontakt: lbukowski@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Joanna Dzieńdziora, prof. AWSB

  Kierownik ds. kształcenia doktorskiego Akademii WSB. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, wieloletni pracownik służb mundurowych. Wykładowca MBA i studiów podyplomowych. Autorka wielu publikacji naukowych w zakresie subdyscyplin: zarządzanie zasobami ludzkimi, wspomaganie decyzji kierowniczych, zachowania organizacyjne, zarządzanie instytucjami publicznymi i organizacjami non-profit, przedsiębiorczość.

  Główne obszary zainteresowań badawczych:

  -       funkcje zarządzania zasobami ludzkimi,

  -       modele zarządzania zasobami ludzkimi,

  -       zarządzanie kompetencjami,

  -       zarządzanie kulturą organizacji,

  -       rola kobiet w zarządzaniu,

  -       lobbing w biznesie,

  -       profesja, profesjonalizm i profesjonalizacja.

  Kontakt: jdziendziora@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB

  Kierownik Katedry Zarządzania oraz Zastępca Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii WSB. 
  W Akademii WSB pełni również funkcję Dyrektora Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną oraz Dyrektora Centrum Transferu Technologii, jest ekspertem opracowującym strategie i programy lokalne, regionalne oraz międzynarodowej i transgraniczne Specjalizuje się w zarządzaniu projektami B+R oraz projektami transgranicznymi. 

  Zainteresowania naukowe Pani Profesor dotyczą przede wszystkim kształtowania relacji międzyorganizacyjnych i terytorialnych, zarządzania rozwojem zrównoważonym w przedsiębiorstwach i organizacjach publicznych, a także zarządzania partnerstwami np. w projektach innowacyjnych i projektach publicznych. Szczególnie wyróżniającym się obszarem badań Pani Profesor jest współpraca transgraniczna, w tym działania z zakresu przedsiębiorczości, turystyki, edukacji i kultury, a takze współpraca instytucjonalna na pogranicach Unii Europejskiej i poza nią.  

  kontakt: jkurowska@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB

  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem Akademii WSB

  Zainteresowania naukowe:

  ·        Kształtowanie relacji organizacji, przedsiębiorstw w warunkach transformacji cyfrowej

  ·        Zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianą w organizacji

  ·        Zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie relacjami z klientami, w tym systemy m.in.CRM

  ·        Systemowe podeście do zarządzania procesami i projektami w organizacji

  ·        Systemy ciągłego doskonalenia organizacji, procesy transformacji

  ·        Zarządzanie kapitałem lidzkim

  ·        Przedsiębiorczość, zarządzanie innowacjami

  ·        Smart City, inteligentne zarządzanie miastami, zarządzanie gospodarką lokalną i regionalną, strategie zarządzania politykami miejskimi

  ·        Projektowanie i zarządzanie systemami informacyjnymi biznesu

  ·        Implementacja nowych technologii teleinformacyjnych, w tym m.in. Sztuczna inteligencja, VR, Big Data

   

  Kontakt: mlis@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. inż. Łukasz Wróblewski, prof. AWSB

  Kierownik Katedry zarządzania i inżynierii produkcji, redaktor naczelny czasopisma naukowego Cultural Management: Science and Education wydawanego przez Logos Verlag w Berlinie. W Akademii WSB pełni również funkcję zastępcy redaktora naczelnego czasopisma naukowego Forum Scientiae Oeconomia. Członek Komisji ds. stosunków polsko-czeskich oraz polsko-słowackich PAN, wiceprezes oddziału TNOiK w Dąbrowie Górniczej. Ekspert regionalny oceniający wnioski projektowe składane w programie INTERREG V-A Republika Czeska- Polska.  

  Zainteresowania naukowe: 

  • zarządzanie w kulturze, 
  • zarządzanie organizacjami non profit,
  • zarządzanie strategiczne, 
  • marketing i zachowania konsumentów, 
  • współpraca transgraniczna. 

  Kontakt: lwroblewski@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Andrzej Cwynar, prof. WSEI

  Zainteresowania badawcze i proponowane obszary tematyczne:

  • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – wszystkie aspekty (od zarządzania kapitałem obrotowym netto po zarządzanie strukturą kapitału i wypłatami dla właścicieli)
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa – w tym zwłaszcza pomiar i ocena finansowych wyników działalności w organizacjach
  • Programy motywacyjnego wynagradzania w organizacjach
  • Finanse gospodarstw domowych widziane od strony instytucji finansowych – banków, firm pożyczkowych, firm ubezpieczeniowych itp.
  Więcej

  dr hab. Łukasz Furman, prof. PANS

  Obszary zainteresowań badawczych:

  - efektywność funkcjonowania systemu poboru podatków,
  - audyt podatkowy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach publicznych,
  - wpływ systemu podatkowego na działalność przedsiębiorstw,
  - zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie,
  - zagadnienia związane z jakością i prawidłowością dokumentacji podatkowej w podatkach bezpośrednich i pośrednich.

  Kontakt: lukasz.furman@kpu.krosno.pl

  Więcej

  dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE

  Specjalizuje się w badaniach na temat konkurencyjności przedsiębiorstw, zarządzaniu w sektorze publicznym oraz narzędziach menedżerskich, w tym w szczególności z zakresu controllingu z zastosowaniem rozwiązań informatycznych. Posiada doświadczenie praktyczne w doradztwie i zarządzaniu, w szczególności w jednostkach ochrony zdrowia i sektorze energetycznym.

  Obszar zainteresowań badawczych:

  - zarządzanie strategiczne i konkurencyjność przedsiębiorstw

  - zarządzanie w ochronie zdrowia (controlling, rachunek kosztów, zarządzanie jakością, nowoczesne metody zarządzania, przedsiębiorczość publiczna)

  - przedsiębiorczość i innowacyjność organizacji

  - przedsiębiorczość akademicka

  - zastosowanie nowoczesnych metod zarządzania

  Kontakt: grzegorzglod@wp.pl

  Więcej

  dr hab. Elwira Gross-Gołacka, prof. UW

  Wieloletni praktyk w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów dotyczących zarządzania i rynku pracy. Wykładowczyni  i szkoleniowiec. Autorka i redaktorka ponad 100 publikacji naukowych i popularno-naukowych. Posiada doświadczenie we współpracy z organizacjami międzynarodowymi ONZ - UNDP i UE. Wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych w jednostkach sektora finansów publicznych. 

  Obszary zainteresowań badawczych:

  • zarządzanie zasobami ludzkim
  • zarządzanie różnorodnością
  • kultura organizacyjna w organizacji
  • budowanie wizerunku/marki organizacji
  • zarządzanie w jednostkach sektora finansów publicznych
  • różnorodność generacyjna w miejscu pracy
  • dobrostan pracowników (wellbeing)
  • sztuczna inteligencja a wyzwania generacyjne

  Kontakt: egross@wz.uw.edu.pl

  Więcej

  dr hab. inż. Katarzyna Hys, prof. PO

  Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu

  Obszary zainteresowań badawczych: zarządzanie organizacją.

  Podejmowana problematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem organizacją w zakresie: planowania, organizowania działalności, koordynowania i przewodzenia (w tym motywowania pracowników) oraz kontroli działalności ze szczególnym uwzględnieniem:

  1. Zarządzania rynkiem produktów suplementacyjnych, w szczególności suplementów diety – analiza i ocena procesów biznesowych przedsiębiorstwa w tym obszarze.

  2. Zarządzania jakością – analiza i ocena procesów biznesowych przedsiębiorstwa w tym obszarze.

  3. Zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) – analiza i ocena procesów biznesowych przedsiębiorstwa w tym obszarze.

  4. Zarządzania marketingiem – analiza i ocena procesów biznesowych przedsiębiorstwa w tym obszarze.

  Kontakt: k.hys@po.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Grzegorz Maciejewski, prof. UE

  Obszary zainteresowań naukowych:

  • badania zachowań podmiotów rynkowych, w szczególności problematyka rynkowych zachowań konsumentów oraz wzajemnych relacji przedsiębiorstwo – klient (B2C, C2B, Consumer Centric, marketing relacji).
  • ekonomia behawioralna, identyfikacja uwarunkowań zachowań przedsiębiorstw handlowych i usługowych, badanie ich funkcjonowania oraz perspektyw rozwoju w realiach gospodarki wolnorynkowej oraz postępującej globalizacji i cyfryzacji;
  • zarządzanie marketingowe, w tym strategie i planowanie marketingowe oraz metodyka badań rynkowych i marketingowych.

  Aktualnie badania naukowe Profesora koncentrują się wokół następujących obszarów:

  • Zachowania podmiotów rynkowych (konsumentów, gospodarstw domowych, przedsiębiorstw) w warunkach zrównoważonego rozwoju i sytuacji pandemicznej.
  • Badanie postaw, motywów, preferencji oraz procesów decyzyjnych konsumentów.
  • Segmentacja rynku i typologia konsumentów.
  • Nowe trendy w konsumpcji: LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability), Samoleczenie, Multisensory experience, Convenience, Digitalization and individualization, Trysumers, Sharing economy, Demokratyzacja luksusu.
  • Konsument wobec nowych technologii - technologizacja życia codziennego (internet of things, artificial intelligence, robotics, augmented and virtual reality).
  • Metodyka badań rynkowych i marketingowych.
  • Marketing. Strategie marketingowe.
  • Firmy rodzinne.
  Więcej

  prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska

  Zainteresowania badawcze:
  mieszczą się w dyscyplinie Nauk o Zarządzaniu i Jakości, pozostają w zgodności z subdyscyplinami ustalonymi przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN i obejmują:
  • Projektowanie i zarządzanie systemami informacyjnymi biznesu
  • Implementacja nowych technologii teleinformacyjnych  np. Big Data, Augmented Reality  w organizacjach społeczno-gospodarczych
  • Projektowanie, modelowanie  i ewaluacja Architektury Przedsiębiorstwa
  • Modelowanie i doskonalenie procesów biznesowych
  • Zarządzanie systemami informatycznymi, audyt informatyczny, bezpieczeństwo informacji i wiedzy, ochrona prywatności
  • Zarządzanie badaniami i rozwojem

  Więcej informacji : web.ue.katowice.pl/pank/
  Kontakt : malgorzata.pankowska@ue.katowice.pl

  Więcej

  dr hab. Agnieszka Rzepka, prof. PL

  Pracownik Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Politechniki Lubelskiej w Lublinie.

  Autorka i współautorka łącznie około 170 publikowanych i niepublikowanych prac naukowo-badawczych.

  Zainteresowania naukowe:

  Problematyka funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw sektora MŚP oraz warunków i czynników tego rozwoju. Obejmuje ona:

  • instytucjonalizacja biznesu i wzrostu konkurencyjności podmiotów gospodarczych
  • zarządzanie międzyorganizacyjne – dynamika zmian relacji i współpracy międzyorganizacyjnej
  • kapitał ludzki mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w tym kapitał intelektualny, czynniki miękkie zarządzania (wiedza, zaufanie)
  • innowacyjność i rozwój MŚP
  • w ostatnim czasie zajmuje się organizacjami turkusowymi w gospodarce i przemyśle 4.0 v 5.0.

  Kontakt: a.rzepka@pollub.pl

  Więcej

  dr hab. inż. Katarzyna Sienkiewicz- Małyjurek, prof. PŚ

  Profesor Uczelni specjalizująca się zarządzaniu publicznym, a w szczególności zarządzaniu kryzysowym. Jej zakres badawczy obejmuje funkcjonowanie i rozwój organizacji i sieci publicznych oraz doskonalenie procesów świadczenia usług publicznych. 

  Szczegółowe obszary zainteresowań naukowych:

  • zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, a w tym komunikacja, kooperacja, koordynacja, współpraca;
  • organizacyjne uczenie się; 
  • zarządzanie zmianami i innowacjami;
  • zarządzanie łańcuchami dostaw;
  • zarządzanie ryzykiem;
  • przywództwo publiczne;
  • partycypacja społeczna w procesach świadczenia usług publicznych.
  Więcej

  dr hab. Agnieszka Skala-Gosk, prof. PW

  Profesor uczelni i kierowniczka Zakładu Przedsiębiorczości i Innowacji na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

  Obszary zainteresowań badawczych:

  • Startupy jako forma organizacji, tworzenie i uwarunkowania rozwoju startupów, finansowanie startupów;
  • Metodyki i narzędzia zarządzania startupami;
  • Przedsiębiorczość innowacyjna, technologiczna, spin-offy;
  • Innowacyjne modele biznesowe w organizacjach,
  • Zarządzanie innowacjami;
  • Ekosystemy przedsiębiorczości i innowacji;
  • Edukacja przedsiębiorczości.
    

  kontakt: agnieszka.skala@pw.edu.pl 

  Więcej

  dr hab. Barbara Siuta-Tokarska, prof. UEK

  Pracownik Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

  Autorka i współautorka łącznie około 150 publikowanych i niepublikowanych prac naukowo-badawczych z zakresu problematyki:

  • funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP,
  • zrównoważonego i trwałego rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw,
  • ewolucji nauki o zarządzaniu,
  • zagadnień innowacyjności i zarządzania rozwojem w przedsiębiorstwach,
  • gospodarki cyfrowej i wyzwań w kontekście przemysłu 4.0.

  Monografie naukowe:

  1. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Difin, Warszawa 2008, s.1-278.
  2. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Wyzwania i dylematy społeczno-gospodarcze Polski w procesie transformacji, TNOiK, Toruń 2012, s. 1-296.
  3. Siuta-Tokarska B., Podobieństwa i różnice w rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP z kapitałem krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce. Analiza i ocena wyników badań, Difin, Warszawa 2015, s. 1-494.
  4. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wobec wyzwań gospodarki XXI wieku. Kontekst ekonomiczno-zarządczy, Wyd. Katedry Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2018, s. 1-357.
  5. Siuta-Tokarska B., Thier A., Żmija K., Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce. Kontekst mikroekonomiczny, PWN, Warszawa 2019, s. 1-156.
  6. Siuta-Tokarska B., Thietr A., Żmija K., Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce. Kontekst makroekonomiczny, PWN, Warszawa 2020, s. 1-165.

  Inne, wybrane ważne publikacje i artykuły:

  1. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Nauka o zarządzaniu a idea zrównoważonego i trwałego rozwoju, PTE nr 4(91), Warszawa 2020, s. 23-31. 2. Jaki A., Siuta-Tokarska B., New Imperative of Corporate Value Creation in Face of the Challenges of Sustainable Development, EBER Vol. 7, No 2/2019, s. 63-81.
  2. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Kusio T., Research-oriented Value as the imperative of Strategic Management [in:] Strategic Value Management: a Dynamic perspective, ed. M. Jabłoński, Nova Science Publisher, New York 2019, pp. 55-63.
  3. Siuta-Tokarska B., Cooperation among SMEs in Poland on the path to their development, Managerial Economics Vol. 19, No 1/2018, pp. 133-152.
  Więcej

  dr hab. Magdalena Sobocińska, prof. UEW

  Autorka i współautorka ponad 200 publikacji z zakresu marketingu, zachowań konsumentów, nowych mediów, funkcjonowania sfery kultury, rynku produktów ekologicznych, wydanych w formie monografii, rozdziałów w monografiach i podręcznikach oraz artykułów. Za pracę doktorską pt. „Zachowania konsumentów na rynku dóbr kultury” otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Monografia habilitacyjna jej autorstwa: „Uwarunkowania i perspektywy rozwoju orientacji rynkowej w podmiotach sfery kultury” została wyróżniona w konkursie na prace naukowe przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Jest współredaktorem 8 numerów Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i 3 monografii poświęconych problematyce badań marketingowych, a także redaktorem goszczącym Special Issue "New Technologies in Customer Value Management in the Perspective of Sustainable Development" w ramach czasopisma „Sustainability”. Jest członkiem Zarządu Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

  Specjalizacja naukowa:

  • Zastosowania Internetu w procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, modele biznesu w Internecie, e-marketing, a w tym komunikacja marketingowa w Internecie oraz e-commerce; marketing wielokanałowy, marketing społecznościowy
  • Zachowania konsumentów i nowe tendencje rozwoju konsumpcji a działania marketingowe przedsiębiorstw, a w tym marketing produktów ekologicznych
  • Wykorzystanie badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem
  • Funkcjonowanie sektora kreatywnego, zarządzanie marketingiem w instytucjach kultury, marketing na rynku mediów, zarządzanie designem, znaczenie kultury w kreowaniu wizerunku miasta, państwa, regionu, turystyka kulturalna
  • Formy komunikacji marketingowej podmiotów rynku z otoczeniem
  Więcej

  dr hab. Magdalena Syrkiewicz-Świtała

  Doktor habilitowany nauk o zarządzaniu i jakości, specjalista z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych MBA w Placówkach Ochrony Zdrowia oraz studiów I, II i III stopnia. Członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego (PTZP), prezes śląskiego oddziału PTZP oraz członek European Public Health Association (EUPHA). Autorka oraz współautorka licznych recenzowanych publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Zainteresowania naukowe koncentruje na szeroko pojętym zarządzaniu w ochronie zdrowia oraz zarządzaniu marketingiem usług profesjonalnych (w szczególności zdrowotnych).

  Obszary badań:

  • zarządzanie marketingiem usług;
  • strategie zarządzania marketingiem usług profesjonalnych, przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku usług zdrowotnych oraz organizacji „non profit”;
  • e-marketing i marketing społecznościowy przedsiębiorstw działających na rynkach profesjonalnych;
  • e-zdrowie (wyzwania organizacyjne i zarządcze w obliczu współczesnych rozwiązań technologicznych);
  • formy i instrumenty komunikacji marketingowej;
  • kształtowanie wizerunku przedsiębiorstw profesjonalnych;
  • marketing internetowy, społeczny, szeptany, relacji w odniesieniu do rynku usług profesjonalnych;
  • zachowania konsumentów na rynkach profesjonalnych (badanie procesów decyzji konsumentów oraz współczesnych trendów konsumpcji prozdrowotnej – np. style życia);
  • zarządzanie przedsiębiorstwem medycznym, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia, zarządzanie jakością przedsiębiorstw usług profesjonalnych.
    
  Więcej

  dr hab. Anna Wziątek-Staśko, prof. UJ

  Profesor w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

  Priorytetowe obszary badawcze:

  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Zarządzanie różnorodnością
  • Zachowania organizacyjne
  • Sztuczna inteligencja a model zarządzania zespołem
  • Holistyczny model kompetencji menedżera
  • Organizacja holokratyczna i turkusowa, a model przywództwa
  • Kultura organizacyjna w organizacji wirtualnej
  • Przywództwo w dobie cyfryzacji oraz rozwoju sztucznej inteligencji
  Więcej

  dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW

  Profesor uczelni i kierownik Zakładu Zarządzania Publicznego na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

  Obszary zainteresowań badawczych:

  ·       zarządzanie ryzykiem w ujęciu triady: ryzyko – bezpieczeństwo – ciągłość działania

  ·       publiczne zarządzanie kryzysowe

  ·       zarządzanie publiczne

  ·       zarządzanie organizacjami

  ·       zarządzanie uczelnią

  ·       zarządzanie strategiczne

  ·       zarządzanie wiedzą

  ·       informatyczne wsparcie zarządzania

   

  kontakt: janusz.zawila-niedzwiecki@pw.edu.pl

  Więcej