Seminarium Doktorskie w dyscyplinie pedagogika

 • Kadra naukowa

  prof. zw. dr hab. Wojciech Kojs

  Obszary zainteresowań badawczych :
  pedagogika ogólna, teoria kształcenia i teoria wychowania w kontekście nauk filozoficznych, historycznych, psychologii,  socjologii, nauk antopologicznych, medycznych, przyrodniczych, socjologiczno – prakseologicznych.

  Podejmowana problematyka badawcza obejmuje przemiany edukacji i nauk pedagogicznych w szczegółowym zakresie :

  • Uczeń i nauczyciel jako podmioty procesów edukacji.
  • Edukacyjne, społeczne i kulturowe uwarunkowania kształtowania kultury zaufania, poczucia odpowiedzialności i bezpieczeństwa.
  • Pytania i polecenia jako metodyczne i metodologiczne narzędzie pracy nauczyciela.
  • Wartości uniwersalne w pracy nauczyciela i ucznia.
  • Programy i podręczniki w szkołach i w pozaszkolnej edukacji – kształcenie i samokształcenie.
  • Edukacyjne i pozaedukacyjne funkcje czasopism społeczno- politycznych, kulturowych i popularno – naukowych
  • Edukacyjne i pedagogiczne funkcje programów społecznościowych w mediach i w Internecie.

  Kontakt -  wojciech.kojs@gmail.com

  Więcej

  prof. dr hab. Mirosława Nowak - Dziemianowicz

  Zainteresowania badawcze: Problematyka edukacji, szkoły i nauczyciela 

  Jakie funkcje pełni dzisiaj edukacja i szkoła? Gdzie znajdują się blokady prorozwojowej, emancypacyjnej funkcji polskiej szkoły? Jak można blokady te przezwyciężyć, czy i jak można zmienić polską szkołę? Czego dotyczy pozór obecny w polskiej edukacji i polskiej szkole? Jakie mechanizmy władzy za nim stoją, czyich i jakich interesów dotyczą? Kim jest współczesny, polski nauczyciel, jakie kompetencje zdobywa w procesie kształcenia, czego dotyczą odczuwane przez niego deficyty, co jest źródłem jego problemów, doświadczenia edukacyjnej porażki? Pytanie o relacje między ludźmi, związki intymne, małżeństwo, rodzinę, o to, co dzieje się w nich „pomiędzy”: małżonkami, partnerami, rodzicami i dziećmi: Konflikty małżeńskie, sposoby ich rozwiązywania, przyczyny, skutki.  Problem tożsamości oraz znaczenia relacji rodzinnych dla jej konstruowania.  Problem współczesnego rodzicielstwa, zmian w tym zakresie, problemów, konfliktów.  Problem rodzinnych doświadczeń bywających źródłem cierpienia. Należy do nich  rozwód jako doświadczenie krytyczne, mogą to  być także codzienne praktyki rodzinnego wykluczenia, zrywania więzi, odmowy komunikacji, deficytu bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia.  Problem rodzinnej socjalizacji do ról związanych z płcią.

  Pytanie o interpretatywną orientację metodologiczną w humanistyce i naukach społecznych. Pytanie o znaczenie i możliwości narracji. Narracyjność jako orientacja metodologiczna. Narracyjność pedagogiki, narracyjne badania pedagogiczne. . Narracyjna tożsamość. Narracyjność a perspektywa krytyczna. W tym nurcie poszukiwań mieszczą się wszelkie badania interwencyjne, zaangażowane, których istotą jest dopuszczenie do głosu: słabszych, marginalizowanych, defaworyzowanych, wykluczonych.

  Kontakt - mirka.dziemianowicz@poczta.fm

  Więcej

  dr hab. inż. Janusz Morbitzer, prof. AWSB

  Katedra Pedagogiki w Akademii WSB; jest przewodniczącym Komisji Nauk Pedagogicznych krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem – między innymi – Rady ds. Informatyzacji Edukacji (organ doradczy Ministra Edukacji Narodowej, w Radzie przewodniczy Zespołowi ds. Edukacji Medialnej), Rady Naukowej Fundacji Edukacja na Nowo, Polskiego Towarzystwa Kognitywistycznego, Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz Rady Programowej Edukacyjnego Laboratorium Mediów Społecznościowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie; w latach 2012-2014 był członkiem Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2014-2016 członkiem Rady Naukowej Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych. Zajmuje się pedagogiką ogólną i pedagogiką medialną.

  Szczegółowe obszary zainteresowań naukowych:

  • badanie procesu wykorzystania w edukacji nowych mediów i Internetu
  • badanie społecznych, cywilizacyjnych, kulturowych, psychologicznych i edukacyjnych konsekwencji rozwoju społeczeństwa informacyjnego (społeczeństwa sieci)
  • poszukiwanie optymalnych metod stosowania nowych mediów w procesie kształcenia i samokształcenia
  • budowanie nowych modeli edukacji XXI wieku, w tym zagadnienie nowej kultury uczenia się w hybrydowym świecie
  • nowoczesna pedagogika (aspekty kulturowe i cywilizacyjne, nowe technologie a aspekty aksjologiczne współczesnej pedagogiki)
  • analiza różnorodnych zagrożeń ze strony mediów elektronicznych

  Kontakt - jmorbitzer@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Małgorzata Orłowska, prof. AWSB

  Zainteresowania badawcze:

  • sytuacja dzieci i młodzieży w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem procesów włączających w życie społeczne
  • sposoby spędzania czasu wolnego ludzi z różnych grup społecznych ze szczególnym wyróżnieniem osób wykluczonych (zakłady karne, poprawcze, bezrobotni, dzieci zaniedbane wychowawczo i społecznie, szkoła, domy kultury, świetlice środowiskowe)
  • praca socjalna z klientami pomocy społecznej
  • kwestie bezrobocia w Polsce (diagnoza, procesy inkluzji)
  • instytucje pomocy, opieki i ratownictwa społecznego
  • środowisko życia jako fundament socjalizacji
  • kapitał społeczny jako podstawa procesów społecznych
  • sprawiedliwość społeczna jako istotny element rozwoju społecznego
  • sieroctwo społeczne
  • społeczeństwo ryzyka
  • organizacje pozarządowe (NGS) i indywidualna praca społeczna

  Kontakt - morlowska@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Eugenia Rostańska, prof. AWSB

  Zainteresowania badawcze :

  problemy i zależności związane ze znaczeniem i przemianami edukacji we współczesnym społeczeństwie, w aspekcie szeroko pojętej przestrzeni pedagogicznej, uwzględnieniem  kontekstów  społecznych, antropologicznych, kulturowych, medialnych, technologicznych, systemowych i pragmatycznych.

  Podejmowane zagadnienia dotyczą :  

  • funkcjonowania  edukacji szkolnej, wczesnoszkolnej i przedszkolnej w  aspektach teoretycznych, pragmatycznych i systemowych ,
  • aktywności edukacyjnej uczniów i  nauczycieli w placówkach oświatowych i organizacjach  społecznych
  • uwarunkowań i współczesnych problemów edukacji szkolnej, wczesnoszkolnej  i przedszkolnej
  • specyfiki uczenia się dziecka i uczenia się dorosłych odbiorców edukacji  w, kontekście kulturowym, społecznym i pragmatycznym, środowiskowej, systemowej i poza systemowe,    
  • językowych i  relacyjnych struktur  komunikacji  dorosłego i dziecka w sytuacji  edukacyjnej,
  • edukacyjnych i środowiskowych  uwarunkowań nabywania kompetencji  językowych ,
  • uwarunkowań, rezultatów i konsekwencji  przemian i reform  w systemie oświaty. 

  Kontakt - erostanska@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. AWSB

  Zainteresowania badawcze:
  Problematyka, która mogłaby stanowić przedmiot rozprawy doktorskiej pisanej pod moim kierunkiem, dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z edukacją i uczeniem się ludzi dorosłych, uwarunkowanych przemianami społeczno-kulturowymi ponowoczesności, ale także w odniesieniu do przeszłości. Moje poszukiwania naukowe, a w związku z tym także ewentualne prace doktorskie, oscylują wokół historii myśli pedagogicznej/andragogicznej, filozofii edukacji i andragogiki, biograficznych kontekstów edukacji i uczenia się dorosłych.

  Kategorie: 
  biograficzność, tożsamość, narracyjność, doświadczenie/doświadczanie, uczenie się, edukacja stanowią wspólny element przenikający badania historyczne, jak i te usytuowane we współczesnych kontekstach kulturowo-społecznych.

  Prowadzone przeze mnie badania zorientowane są metodologicznie na procedury hermeneutyczne i metody jakościowe.
  Kontakt - agnieszka.stopinska@gmail.com

  Więcej

  dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

  Przedwodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika oraz kIerownik Katedy Pedagogiki Akademii WSB.

  Obszary zainteresowań badawczych:

  • Zachowania ryzykowne i problemowe
  • Profilaktyka społeczna
  • Aktywność w środowiskach społecznych
  • Współczesne zagrożenia
  • Bezpieczeństwo w kryzysie i sytuacjach kryzysowych

  Kontakt - mwalancik@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB

  Prowadzi interdyscyplinarne badania z zakresu antropologii społecznej, psychologii i zarządzania publicznego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i prac poświęconych problematyce integracji mniejszości kulturowych, wykorzystywaniu narzędzi psychologicznych w zarządzaniu i analizie dyskursu. Jest członkiem European Association of Social Anthropologists i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Został laureatem dwóch konkursów na granty badawcze Narodowego Centrum Nauki. Od wielu lat prowadzi badania terenowe poświęcone sytuacji Romów w Polsce i Europie. Jest autorem książek: „Polityka i antropologia. Praktyki integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce” (2016) oraz „Menedżer czy antropolog? Jak powstaje dyskurs międzykulturowego zarządzania i marketingu” (2007). Zaprasza osoby zainteresowane podejściem interdyscyplinarnym do badania zjawisk edukacyjnych mieszczących się w obszarze pedagogiki. Oferuje pomoc w wykorzystaniu perspektyw: psychologicznej, socjologicznej, zarządzania i marketingu, antropologii kulturowej, analizy dyskursu.

  Proponowane przykładowe obszary tematyczne:

  • edukacja regionalna, etniczna i wielokulturowa;
  • stereotypy i uprzedzenia w procesie edukacyjnym: rasizm, antysemityzm, romofobia, islamofobia;
  • system oświaty wobec wyzwań współczesnych migracji;
  • problemy edukacji i integracji Romów;
  • trening psychologiczny;
  • zarządzanie partycypacyjne w oświacie (np. badania nad funkcjonowaniem budżetów partycypacyjnych w Dąbrowie Górniczej);
  • psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania placówką oświatową;
  • motywowanie w edukacji; wypalenie zawodowe nauczycieli; radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela; mobbing;
  • psychologiczne i społeczne uwarunkowania frustracji nauczycieli;
  • analiza dyskursu materiałów edukacyjnych;
  • promocja i PR w placówce oświatowej;
  • zastosowania marketingu społecznego w edukacji i działalności organizacji pozarządowych.

  Kontakt - mwitkowski@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Agnieszka Weiner, prof. AWSB

  Zainteresowania badawcze:
  pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, teoria kształcenia, psychologia i pedagogika muzyki, psychometria muzyczna.

  Przykładowa podejmowana problematyka:

  • interdyscyplinarne badania w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
  • zdolności, kompetencje, zainteresowania, preferencje muzyczne dzieci/młodzieży/osób dorosłych, muzyka i jej rola w życiu, edukacji, wychowaniu;
  • kompetencje nauczyciela (wszystkie etapy nauczania i specjalizacje), satysfakcja z pracy, awans zawodowy, specyfika pracy dyrektora szkoły;
  • aktualne problemy szkoły (nauczyciel, uczeń, rodzic, system, koncepcje zmian).


  Kontakt : agnieszkaweiner@interia.pl

  Więcej

  dr hab. Mirosław Kisiel, prof. UŚ

  Pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz wykładowca w Katedrze Pedagogiki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Jest specjalistą w zakresie edukacji muzycznej, muzykoterapii w edukacji, emisji głosu dla nauczycieli oraz tańca.

  Mirosław Kisiel jest twórcą i współtwórcą dziesięciu monografii: Media w edukacji muzycznej uczniów szkoły ogólnokształcącej (2003), Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Studium metodyczno-badawcze (2005), Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka (2007), Child as an active student in music education (2012), Emisja i higiena głosu w pracy dydaktycznej nauczyciela (2012), Wielorakie przestrzenie muzyki w edukacji i wychowaniu dziecka w młodszym wieku szkolnym (2013), Język muzyki i mowa muzyczna w dialogu dziecka z dorosłym w edukacji elementarnej (2015), Orientacje w metodologii badań edukacyjno-muzycznych (2018), Zabawą sztuką. Socjoterapeutyczne wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych w przedszkolu (2019), a także redaktorem i współredaktorem naukowym trzynastu tomów zbiorowych. W dorobku swoim Autor może poszczycić się również licznymi pracami zamieszczonymi w publikacjach zbiorowych, które były wydane w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich oraz artykułami w czasopismach naukowych i edukacyjnych.

  Mirosław Kisiel aktywnie pracuje na rzecz stowarzyszeń naukowych tj.: Polska Sekcja ISME International Society for Music Education (Warszawa); Polskie Towarzystwo im. Edwina E. Gordona (Bydgoszcz) oraz Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich (Wrocław). Jest również rzeczoznawcą podręczników i konsultantem z zakresu edukacji muzycznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Kontakt: mkisiel.onile@wsb.edu.pl lub kisiel.miroslaw@gmail.com
  ORCID: https://orcid.org/000-0003-2002-0116

  Więcej

  Prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz

  Jest kierownikiem Zakładu Nauk Społecznych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Współpracuje z Instytutem Psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  W latach 1997-2017 była zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w Instytucie Pedagogiki Specjalnej. Była Kierownikiem Pracowni Badań nad Autyzmem. Od 2010 do 2017 roku była członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zastępcą przewodniczącego Komisji Kształcenia. W latach 2011-2018. była polskim przedstawicielem w European Network on Teacher Education Policies. Od 2015 jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych. Od 1 sierpnia 2018r. jest redaktor naczelną Kwartalnika „Edukacja”. Od 1 stycznia 2020 jest też redaktor naczelną międzynarodowego czasopisma The International Journal of Special Education. Ekspertem w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwie Edukacji Narodowej. Autorką ponad 100 artykułów, książek autorskich i  książek pod redakcją.

  Prof. Sekułowicz jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i zagranicznych oraz członkiem Rad Naukowych czasopism o międzynarodowym zasięgu. Jest recenzentem wielu polskich i międzynarodowych czasopismach w tym w The Journal of Autism and Developmental Disorder, The Journal of International Association of Special Education. The Journal of Psychiatry and Clinical Psychology.

  Zainteresowania badawcze ulokowane są w szczególności w następujących obszarach:

  • Autystyczne spektrum zaburzeń z uwzględnieniem  pomocy dzieciom i ich rodzinom, w poszukiwaniu skutecznych sposobów terapii i rehabilitacji.
  • Wczesna diagnoza i wczesna interwencja rehabilitacyjna dzieci z ASD.
  • Stres rodzicielski, strategie radzenia sobie a ryzyko wypalania się sił u rodziców dzieci z niepełnosprawnością; Rola zasobów w procesie adaptacji rodzicielskiej.
  • Kompetencje i umiejętności nauczycieli a ryzyko wypalenia zawodowego.
  • Problemy komunikacyjne w relacjach pracownicy medyczni (zwłaszcza lekarze i pielęgniarki,  dziecko z autyzmem i jego rodzice).
  • Uważność, współodczuwanie i prężność jako czynniki chroniące i przeciwdziałające stresowi zawodowemu i ryzyku wypalenia wśród lekarzy i innych pracowników medycznych.

   Kontakt: malgorzatasekulowicz@gmail.com
    
    
  Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji