A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Seminarium Doktorskie w dyscyplinie pedagogika

 • Kadra naukowa

  prof. dr hab. Mirosława Nowak - Dziemianowicz

  Kierownik Seminarium Doktorskiego w dyscyplinie pedagogika

  Zainteresowania badawcze: Problematyka edukacji, szkoły i nauczyciela 

  Jakie funkcje pełni dzisiaj edukacja i szkoła? Gdzie znajdują się blokady prorozwojowej, emancypacyjnej funkcji polskiej szkoły? Jak można blokady te przezwyciężyć, czy i jak można zmienić polską szkołę? Czego dotyczy pozór obecny w polskiej edukacji i polskiej szkole? Jakie mechanizmy władzy za nim stoją, czyich i jakich interesów dotyczą? Kim jest współczesny, polski nauczyciel, jakie kompetencje zdobywa w procesie kształcenia, czego dotyczą odczuwane przez niego deficyty, co jest źródłem jego problemów, doświadczenia edukacyjnej porażki? Pytanie o relacje między ludźmi, związki intymne, małżeństwo, rodzinę, o to, co dzieje się w nich „pomiędzy”: małżonkami, partnerami, rodzicami i dziećmi: Konflikty małżeńskie, sposoby ich rozwiązywania, przyczyny, skutki.  Problem tożsamości oraz znaczenia relacji rodzinnych dla jej konstruowania.  Problem współczesnego rodzicielstwa, zmian w tym zakresie, problemów, konfliktów.  Problem rodzinnych doświadczeń bywających źródłem cierpienia. Należy do nich  rozwód jako doświadczenie krytyczne, mogą to  być także codzienne praktyki rodzinnego wykluczenia, zrywania więzi, odmowy komunikacji, deficytu bezpieczeństwa, zaufania i wsparcia.  Problem rodzinnej socjalizacji do ról związanych z płcią.

  Pytanie o interpretatywną orientację metodologiczną w humanistyce i naukach społecznych. Pytanie o znaczenie i możliwości narracji. Narracyjność jako orientacja metodologiczna. Narracyjność pedagogiki, narracyjne badania pedagogiczne. . Narracyjna tożsamość. Narracyjność a perspektywa krytyczna. W tym nurcie poszukiwań mieszczą się wszelkie badania interwencyjne, zaangażowane, których istotą jest dopuszczenie do głosu: słabszych, marginalizowanych, defaworyzowanych, wykluczonych.

  Kontakt - mirka.dziemianowicz@poczta.fm

  Więcej

  prof. dr hab. Jerzy Kochanowicz

  Interesuje się zagadnieniami z obszaru historii edukacji, filozofii wychowania, edukacji międzykulturowej oraz relacji między pedagogiką i religią. Był promotorem w czterech przewodach doktorskich zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika:

  1. Działalność wychowawcza Krucjaty Eucharystycznej w Polsce 1925-1939, nadanie stopnia 2008

  2. Adaptacja społeczno-zawodowa młodzieży z niepełnosprawnością ruchową w Anglii, nadanie stopnia 2018

  3. Konstruowanie tożsamości społecznej przez przedstawicieli wybranych mniejszości etnicznych w Polsce, nadanie stopnia 2018

  4. Tra utopia e prassi. La pedagogia di Lorenzo Milani (1923-1967) nel contesto storico sociale dell’Italia del secondo dopoguerra, nadanie stopnia 2021

  Obecnie jest promotorem w czterech przewodach doktorskich.

  1. Program edukacyjny Płomyka (1917-1939), wszczęcie przewodu 2019

  2. Działalność społeczno-wychowawcza Marii Karłowskiej w latach 1892-1935, wszczęcie przewodu 2019

  3. Społeczne role kobiety w narracjach feministek chrześcijańskich, wszczęcie przewodu 2019

  4. Akulturacja dziecka przybyłego w polskiej szkole. Perspektywa etnograficzna, wszczęcie przewodu 2019

  Kontakt: jkochanowicz@wsb.edu.pl

  Więcej

  prof. dr hab. Janusz Majcherek

  Profesor nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia, doktor socjologii. Specjalizuje się w filozofii i socjologii kultury. Autor kilku książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych, także w zakresie filozofii politycznej oraz historii politycznej i etyki (m.in. „W poszukiwaniu nowej tożsamości” 2000, „Źródła relatywizmu w nauce i kulturze XX w. Od teorii względności do postmodernizmu” 2004, „Demokracja, przygodność, relatywizm” 2007, „Kultura, osoba, tożsamość” 2009, „Etyka powinności” 2012, „Bóg bez znaczenia” 2015, „Człowiek, przyroda, moralność”, 2018). W obszarze jego zainteresowań mieszczą się też zagadnienia pedagogiki, a jego najnowsza książka poświęcona jest problematyce ekonomicznej. Rozrzut i zakres jego zainteresowań i dociekań wynika z przeświadczenia o zaletach interdyscyplinarności i słabościach wyjaśnień jednoczynnikowych.

  Jako dydaktyk prowadzi zajęcia z zakresu filozofii, antropologii kultury, etyki.

  Pracuje intensywnie na polu popularyzacji wiedzy i jej zastosowań do analiz praktycznych. Analityk i komentator zagadnień politycznych, społecznych i kulturowych, publikował lub publikuje na łamach „Tygodnika Powszechnego”, „Rzeczpospolitej”, „Gazety Wyborczej”, „Newsweeka”, „Polityki”, „Przeglądu Politycznego”, polsko-niemieckiego magazynu „Dialog” oraz innych czasopism krajowych i zagranicznych, a także w portalach NaTemat, wiadomo.co. Obecny jako komentator na antenie kilku stacji radiowych (m.in. TOK FM, Radio Nowy Świat) i telewizyjnych (m.in. TVN24). Wyróżniony Polskim Pulitzerem (nagroda branżowego miesięcznika „Press”) za najlepszy tekst publicystyczny 1999 r. Laureat Nagrody Kisiela 2003.  

  Kontakt: jmajcherek@wsb.edu.pl

  Więcej

  prof. dr hab. Marek S. Szczepański

  Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, socjolog. Profesor zwyczajny, zainteresowany kilkoma obszarami nauk społecznych: socjologią zmiany społecznej, socjologią edukacji, a zwłaszcza tymi jej polami, które związane są z kształtowaniem osobowości nowoczesnej w placówkach edukacyjnych, socjologią miasta, społeczności lokalnych i regionów. Laureat licznych nagród naukowych, w tym Ministra Edukacji i Nauki (2020). Autor 400 publikacji ogłoszonych w kilkunastu krajach. Honorowy obywatel Tychów. 

  Ostatnie publikacje:

  • Lewicka Barbara, Marek S. Szczepański: Obraz i społeczeństwo. Społeczne ramy kultury artystycznej. PWN Warszawa 2020.
  • Śliz Anna, Szczepański Marek: A Torn Continent? The European Union: Between Cultural Diversity and Multiculturalism, „Advences in Sociology Research”, Volume 36, 2021, New York, p. 41-80. ISBN: 978-1-68507-168-4(eBook); ISSN: 1558-0385 DOI: https://doi.org/10.52305/GPAQ8045
  • Śliz Anna, Szczepański Marek: Różnorodność a równość: Projekty wielokulturowości w perspektywie socjologicznej, „Studia Socjologiczne”, 2/2021(241), s. 13-44; ISSN: 0039-3371
  • Śliz Anna, Szczepański Marek S.: Miasto z perspektywy wielu kultur [w:] Kamilla Dolińska, Julita Makaro (red.) Wielokulturowość polskich miast. Teoria, praktyka, polityka. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2021, s. 37-51. ISBN 978-83-7688-587-2

  Projekty badawcze:

  Spadkobiercy Cycerona: wielokulturowość w oglądzie badawczym. Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Katowice

  Rady Programowe (tylko wybrane):

  • The New Educational Review
  • Studia Socjologiczne
  • Edukacja Humanistyczna
  • Roczniki Nauk Społecznych KUL
  • Social Space Journal
  • Societas Pars Mundi, Social Work (Bielefeld)
  • Sociology and Society (Nitra)

  Stanowiska i pełnione funkcje (tylko wybrane):

  • Członek korespondent PAN
  • Członek Prezydium Katowickiego oddziału Polskiej Akademii Nauk
  • Członek Polskiej Akademii Umiejętności (Stacja PAU w Katowicach)
  • Członek Komisji ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich PAN w Katowicach

  Email: mszczepanski@wsb.edu.pl

  marek.s.szczepanski@us.edu.pl

   

  Więcej

  prof. dr hab. Kazimiera Wódz

  Psycholog, socjolog, od roku 1988 do 2019   kierowała Zakładem Badań Kultury Współczesnej  Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego oraz – od roku 1994 do 2019 Studium Pracy Socjalnej tegoż Instytutu.Pełnione funkcje: w latach  1987-1993 - z-ca dyrektora ds. nauki Instytutu Socjologii UŚ;1993 -1999 prodziekan ds. nauki Wydziału Nauk Społecznych UŚ; 1996 - 2000 kierownik Pracowni analiz społecznych w Ośrodku Studiów Europejskich UŚ; 1996-2012- profesor  w  Międzynarodowej Szkole   Nauk  Politycznych UŚ;  od 2017 –kierownik Centrum Badan Innowacji Społecznych, Obserwatorium Procesów  Miejskich i Metropolitalnych, 2002-2003 – prorektor d.s.  rozwoju i badań socjologicznych  WSB  Dąbrowa Górnicza;2004 –2014  prorektor d.s. spraw studenckich WSB Dąbrowa Górnicza;2002 do 2014  kierownik Katedry Socjologii WSB w Dąbrowie Górniczej.

  Główne nurty w pracy naukowo-badawczej:

  • społeczeństwo obywatelskie w Polsce – partycypacja społeczna, governance, dialog obywatelski;
  • socjologia etniczności i socjologia kultury, (problemy tożsamości etniczno-kulturowej, komunikacja międzykulturowa, kulturowe i społeczne aspekty integracji europejskiej), studia kulturowe, gender studies;
  • psychologia społeczna (postawy, opinie, stereotypy i uprzedzenia, komunikacja społeczna);
  • praca socjalna (teorie i metody pracy socjalnej, profesjonalizacja pracy socjalnej w Polsce, praca socjalna w społeczności lokalnej zagrożonej restrukturyzacją przemysłu, wykorzystanie metod pracy socjalnej w konstruowaniu lokalnych programów polityki społecznej, organizowanie społeczności);
  • socjologia miasta i regionu (świadomość regionalna, świadomość ekologiczna, jakość życia, ubóstwo miejskie, marginalizacja społeczna);
  • społeczne i kulturowe konsekwencje przekształceń strukturalnych w dawnych regionach przemysłowych.
  Więcej

  prof. dr hab. Jacek Wódz

  Autor ponad 300 publikacji naukowych, promotor ponad 50 doktoratów, a także recenzent w licznych przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich. Od 1993 do 2012 roku dyrektor Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych w Katowicach, której był jednym z założycieli. W tym samym czasie prowadził także wykłady z antropologii polityki w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Bordeaux. Profesor wizytujący w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Lille. Piastował stanowisko dyrektora w Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rektora w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej i członka Komitetu na I Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk

  Zainteresowania badawcze:

  • socjologia regionów,
  • historia myśli społecznej i politycznej,
  • socjologia i antropologia polityki

  Kontakt: jwodz@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Artur Fabiś, prof. AWSB

  Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół procesów uczenia się w dorosłości, szczególnie w starości. Centralnym zagadnieniem jest proces przygotowania się do zadań rozwojowych i pełnienie ról w dorosłości. Szczególnym aspektem są problemy i troski egzystencjalne wynikające ze świadomego, dojrzałego doświadczania dorosłości. Preferowane badania jakościowe.

  Proponowane obszary eksploracji naukowej:

  · Przygotowanie do starości (uczenie się w starości, style życia w starości itp.)

  · Biograficzne uczenie się, narracyjne uczenie się, uczenie się z doświadczenia

  · Troski egzystencjalne w starości (osamotnienie, lęk przed śmiercią, bilansowanie i sens życia, konfrontacja z problemami w starości i inne)

  · Starość wobec wyzwań współczesności (potrzeby starszej generacji versus oczekiwania młodszych generacji, podejmowanie nowych ról w starości)

  · Wsparcie w starości (instytucjonalna opieka nad osobami starymi, szanse i zagrożenia aktywizacji i animacji w starości, grupy samopomocowe, formy wsparcia w starości itp.)

  · Starość w świecie cyfrowym (funkcjonowanie w środowisku nowych mediów, zagrożenia wynikające z korzystania z nowych mediów itp.)

  · Przekaz międzypokoleniowy (dialog międzypokoleniowy, uczenie się ze starości, uczenie się międzygeneracyjne)

  · Człowiek dorosły w kryzysie (straty, porażki życiowe, formy wsparcia dorosłych, wsparcie społeczne)

  · Doświadczanie trudów rodzicielstwa i wyzwania rodzicielstwa (porażki i błędy wychowawcze, rodziny „tęczowe”, rodzicielstwo dzieci nieheteronormatywnych, samotne ojcostwo, itp.)

  · Uczący się rodzice (pedagogizacja rodziców, przygotowanie do rodzicielstwa zastępczego itp.)

  Kontakt: artur.fabis@wsb.edu.pl

  arturfabis@wp.pl 

   

  Więcej

  dr hab. Małgorzata Orłowska, prof. AWSB

  Zainteresowania badawcze:

  • sytuacja dzieci i młodzieży w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem procesów włączających w życie społeczne
  • sposoby spędzania czasu wolnego ludzi z różnych grup społecznych ze szczególnym wyróżnieniem osób wykluczonych (zakłady karne, poprawcze, bezrobotni, dzieci zaniedbane wychowawczo i społecznie, szkoła, domy kultury, świetlice środowiskowe)
  • praca socjalna z klientami pomocy społecznej
  • kwestie bezrobocia w Polsce (diagnoza, procesy inkluzji)
  • instytucje pomocy, opieki i ratownictwa społecznego
  • środowisko życia jako fundament socjalizacji
  • kapitał społeczny jako podstawa procesów społecznych
  • sprawiedliwość społeczna jako istotny element rozwoju społecznego
  • sieroctwo społeczne
  • społeczeństwo ryzyka
  • organizacje pozarządowe (NGS) i indywidualna praca społeczna

  Kontakt - morlowska@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Sławomir Trusz, prof. AWSB

  Pedagog i psycholog (https://www.researchgate.net/profile/Slawomir-Trusz). W swojej pracy koncentruje się na następujących zagadnieniach:

  (1) Społeczne, emocjonalne i edukacyjne funkcjonowanie dzieci migrantów zarobkowych (W jakim stopniu „eurosieroctwo” pełni funkcje piętna społecznego).

  (2) Nierówności edukacyjne motywowane płcią (dlaczego mężczyźni preferują studia techniczne, natomiast kobiety chętniej wybierają studia humanistyczne?).

  (3) Lęk przed matematyką i humanistyką (W jaki sposób lęk przed matematyką i humanistyką reguluje zachowania uczniów i uczennic w szkole?).

  (4) Procesy stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji różnych grup uczniów (Dlaczego uczniowie „gorsi” są gorzej spostrzegani i traktowani w szkle niż uczniowie „lepsi”?).

  (5) Edukacyjne samospełniające się proroctwa (Czego nauczyciele oczekują od uczniów i dlaczego czasami oczekiwania te wpływają na ich osiągnięcia?).

  Od studentów oczekuje:

  - ciekawości i otwartości poznawczej,

  - samodyscypliny

  - gotowości dyskutowania stanowisk

  Tematy potencjalnych doktoratów mogą dotyczyć zagadnień wskazanych w punktach 1-5 lub innych, omówionych z opiekunem naukowym. 

  Kontakt: slawomir.trusz@wsb.edu.pl  Więcej

  dr hab. Eugenia Rostańska, prof. AWSB

  Zainteresowania badawcze :

  problemy i zależności związane ze znaczeniem i przemianami edukacji we współczesnym społeczeństwie, w aspekcie szeroko pojętej przestrzeni pedagogicznej, z uwzględnieniem  kontekstów społecznych, antropologicznych, kulturowych, medialnych, technologicznych, systemowych i pragmatycznych.

  Podejmowane zagadnienia dotyczą :  

  • funkcjonowania edukacji szkolnej, wczesnoszkolnej i przedszkolnej w aspektach teoretycznych, pragmatycznych i systemowych,
  • aktywności edukacyjnej uczniów i nauczycieli w placówkach oświatowych i organizacjach społecznych,
  • uwarunkowań i współczesnych problemów edukacji szkolnej, wczesnoszkolnej i przedszkolnej,
  • specyfiki uczenia się dziecka i uczenia się dorosłych odbiorców edukacji w kontekście kulturowym, społecznym i pragmatycznym, środowiskowej, systemowej i poza systemowe,    
  • językowych i relacyjnych struktur komunikacji dorosłego i dziecka w sytuacji edukacyjnej,
  • edukacyjnych i środowiskowych uwarunkowań nabywania kompetencji językowych,
  • uwarunkowań, rezultatów i konsekwencji przemian i reform w systemie oświaty. 

  Kontakt: erostanska@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Agnieszka Stopińska-Pająk, prof. AWSB

  Zainteresowania badawcze:
  Problematyka, która mogłaby stanowić przedmiot rozprawy doktorskiej pisanej pod moim kierunkiem, dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z edukacją i uczeniem się ludzi dorosłych, uwarunkowanych przemianami społeczno-kulturowymi ponowoczesności, ale także w odniesieniu do przeszłości. Moje poszukiwania naukowe, a w związku z tym także ewentualne prace doktorskie, oscylują wokół historii myśli pedagogicznej/andragogicznej, filozofii edukacji i andragogiki, biograficznych kontekstów edukacji i uczenia się dorosłych.

  Kategorie: 
  biograficzność, tożsamość, narracyjność, doświadczenie/doświadczanie, uczenie się, edukacja stanowią wspólny element przenikający badania historyczne, jak i te usytuowane we współczesnych kontekstach kulturowo-społecznych.

  Prowadzone przeze mnie badania zorientowane są metodologicznie na procedury hermeneutyczne i metody jakościowe.


  Kontakt:  astopinska-pajak@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Zofia Szarota, prof. AWSB

  kontakt: zszarota@wsb.edu.pl

  Zainteresowania badawcze:

  1. Procesy społecznego konstruowania wiedzy. Dialog międzypokoleniowy. Przemiany kulturowe i ich odzwierciedlenie w edukacji i w codzienności (np. feminizm, ekologia, nierówności społeczne, uczące się społeczności, kultura pokoju społecznego).

  2. Problematyka włączającej edukacji społecznej, zagadnienia profilaktyki społecznej, grupy defaworyzowane i wykluczone.

  3. Zagadnienia teorii i praktyki całożyciowego uczenia się dorosłych ujęte w szerokie konteksty społeczne, zawodowe, kulturalne. Zagadnienia przestrzeni osobistego rozwoju w dorosłości i starości.

  4. Multi- i interdyscyplinarnie ujęta problematyka starzejącego się społeczeństwa oraz społeczne uczenie się o starości, dla starości (kadry), w starości (osoby stare) i przez starość (inne pokolenia).

  Problematyka badań w strukturze rozpraw doktorskich

  Dorosłość jest pełną napięć i trudną fazą rozwojową ludzkiego życia. Wypełniając życiowe role (zawodowe, rodzinne, społeczne) pokonujemy kryzysy, odnosimy zwycięstwa, ale i porażki, staramy się żyć aktywnie i w sposób przynoszący satysfakcję. Realizujemy obowiązki społeczne i jesteśmy odpowiedzialni za kreowanie siebie. W procesie autoformowania niezbędny jest wysiłek edukacyjny. Poznawanie siebie i świata jest procesem zachodzącym tak w instytucjach, jak i w codzienności. Trwa przez całe życie, także w dorosłości i w starości.

  W centrum zainteresowania doktoranta znajdować się mogą przestrzenie życia i aktywności kobiet i mężczyzn w różnych fazach życia - od fazy "młodych dorosłych" do osób starych, szczególnie kariery społeczne, drogi zawodowe oraz obszary całożyciowego uczenia się, sukcesy i porażki wraz z wglądem w ich przyczyny, różnorodne rodzaje aktywności społeczno – kulturalnej, osadzonej instytucjonalnie lub środowiskowo oraz związanej z autokreacją albo empowermentem podmiotu badań. 

  Istotne są zagadnienia efektywnej działalności instytucji polityki i pomocy społecznej, pracy socjalnej, instytucji kultury i edukacji, zakładów pracy. Realizowane zagadnienia badawcze mogą dotyczyć problemów społecznych, działań inkluzyjnych, adaptacyjnych, integracyjnych, kompensacyjnych i profilaktycznych itp., skupionych na osobach dorosłych, znajdujących się w szczególnej sytuacji życiowej.

  Prace empiryczne realizowane będą zgodnie z metodologią nauk społecznych.

  Dotychczasowe tematy:

  1.      Komunikacja elderspeak w relacjach z osobami starszymi

  2.      Marzenia jako czynnik autokreacji osób starszych

  3.      Zdarzenia krytyczne jako czynniki kształtujące poczucie jakości życia osób starszych

  4.      Siły społeczne w procesie włączania cyfrowego osób starszych (na przykładzie projektu „Polska Cyfrowa Równych szans”)

  Więcej

  dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

  Przedwodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Pedagogika oraz Kierownik Katedy Pedagogiki Akademii WSB.

  Obszary zainteresowań badawczych:

  • Zachowania ryzykowne i problemowe
  • Profilaktyka społeczna
  • Aktywność w środowiskach społecznych
  • Współczesne zagrożenia
  • Bezpieczeństwo w kryzysie i sytuacjach kryzysowych

  Kontakt - mwalancik@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Agnieszka Weiner, prof. AWSB

  Zainteresowania badawcze:
  pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, teoria kształcenia, psychologia i pedagogika muzyki, psychometria muzyczna.

  Przykładowa podejmowana problematyka:

  • interdyscyplinarne badania w obszarze pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej;
  • zdolności, kompetencje, zainteresowania, preferencje muzyczne dzieci/młodzieży/osób dorosłych, muzyka i jej rola w życiu, edukacji, wychowaniu;
  • kompetencje nauczyciela (wszystkie etapy nauczania i specjalizacje), satysfakcja z pracy, awans zawodowy, specyfika pracy dyrektora szkoły;
  • aktualne problemy szkoły (nauczyciel, uczeń, rodzic, system, koncepcje zmian).


  Kontakt : aweiner@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB

  Prowadzi interdyscyplinarne badania z zakresu antropologii społecznej, psychologii i zarządzania publicznego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i prac poświęconych problematyce integracji mniejszości kulturowych, wykorzystywaniu narzędzi psychologicznych w zarządzaniu i analizie dyskursu. Jest członkiem European Association of Social Anthropologists i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Został laureatem dwóch konkursów na granty badawcze Narodowego Centrum Nauki. Od wielu lat prowadzi badania terenowe poświęcone sytuacji Romów w Polsce i Europie. Jest autorem książek: „Polityka i antropologia. Praktyki integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce” (2016) oraz „Menedżer czy antropolog? Jak powstaje dyskurs międzykulturowego zarządzania i marketingu” (2007). Zaprasza osoby zainteresowane podejściem interdyscyplinarnym do badania zjawisk edukacyjnych mieszczących się w obszarze pedagogiki. Oferuje pomoc w wykorzystaniu perspektyw: psychologicznej, socjologicznej, zarządzania i marketingu, antropologii kulturowej, analizy dyskursu.

  Proponowane przykładowe obszary tematyczne:

  • edukacja regionalna, etniczna i wielokulturowa;
  • stereotypy i uprzedzenia w procesie edukacyjnym: rasizm, antysemityzm, romofobia, islamofobia;
  • system oświaty wobec wyzwań współczesnych migracji;
  • problemy edukacji i integracji Romów;
  • trening psychologiczny;
  • zarządzanie partycypacyjne w oświacie (np. badania nad funkcjonowaniem budżetów partycypacyjnych w Dąbrowie Górniczej);
  • psychologiczne i społeczne aspekty zarządzania placówką oświatową;
  • motywowanie w edukacji; wypalenie zawodowe nauczycieli; radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela; mobbing;
  • psychologiczne i społeczne uwarunkowania frustracji nauczycieli;
  • analiza dyskursu materiałów edukacyjnych;
  • promocja i PR w placówce oświatowej;
  • zastosowania marketingu społecznego w edukacji i działalności organizacji pozarządowych.

  Kontakt - mwitkowski@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Mirosław Kisiel, prof. UŚ

  Pracownik badawczo-dydaktyczny Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz wykładowca w Katedrze Pedagogiki Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Jest specjalistą w zakresie edukacji muzycznej, muzykoterapii w edukacji, emisji głosu dla nauczycieli oraz tańca.

  Mirosław Kisiel jest twórcą i współtwórcą dziesięciu monografii: Media w edukacji muzycznej uczniów szkoły ogólnokształcącej (2003), Muzyka w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Studium metodyczno-badawcze (2005), Pedagogiczno-dydaktyczne aspekty wykorzystania muzyki w stymulacji rozwoju dziecka (2007), Child as an active student in music education (2012), Emisja i higiena głosu w pracy dydaktycznej nauczyciela (2012), Wielorakie przestrzenie muzyki w edukacji i wychowaniu dziecka w młodszym wieku szkolnym (2013), Język muzyki i mowa muzyczna w dialogu dziecka z dorosłym w edukacji elementarnej (2015), Orientacje w metodologii badań edukacyjno-muzycznych (2018), Zabawą sztuką. Socjoterapeutyczne wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych w przedszkolu (2019), a także redaktorem i współredaktorem naukowym trzynastu tomów zbiorowych. W dorobku swoim Autor może poszczycić się również licznymi pracami zamieszczonymi w publikacjach zbiorowych, które były wydane w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich oraz artykułami w czasopismach naukowych i edukacyjnych.

  Mirosław Kisiel aktywnie pracuje na rzecz stowarzyszeń naukowych tj.: Polska Sekcja ISME International Society for Music Education (Warszawa); Polskie Towarzystwo im. Edwina E. Gordona (Bydgoszcz) oraz Stowarzyszenie Muzykoterapeutów Polskich (Wrocław). Jest również rzeczoznawcą podręczników i konsultantem z zakresu edukacji muzycznej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Kontakt: mkisiel@wsb.edu.pl

  kisiel.miroslaw@gmail.com

  Więcej

  prof. dr hab. Małgorzata Sekułowicz

  Jest kierownikiem Zakładu Nauk Społecznych w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Współpracuje z Instytutem Psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.  W latach 1997-2017 była zatrudniona w Dolnośląskiej Szkole Wyższej w Instytucie Pedagogiki Specjalnej. Była Kierownikiem Pracowni Badań nad Autyzmem. Od 2010 do 2017 roku była członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zastępcą przewodniczącego Komisji Kształcenia. W latach 2011-2018. była polskim przedstawicielem w European Network on Teacher Education Policies. Od 2015 jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych. Od 1 sierpnia 2018r. jest redaktor naczelną Kwartalnika „Edukacja”. Od 1 stycznia 2020 jest też redaktor naczelną międzynarodowego czasopisma The International Journal of Special Education. Ekspertem w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwie Edukacji Narodowej. Autorką ponad 100 artykułów, książek autorskich i  książek pod redakcją.

  Prof. Sekułowicz jest członkiem licznych stowarzyszeń polskich i zagranicznych oraz członkiem Rad Naukowych czasopism o międzynarodowym zasięgu. Jest recenzentem wielu polskich i międzynarodowych czasopismach w tym w The Journal of Autism and Developmental Disorder, The Journal of International Association of Special Education. The Journal of Psychiatry and Clinical Psychology.

  Zainteresowania badawcze ulokowane są w szczególności w następujących obszarach:

  • Autystyczne spektrum zaburzeń z uwzględnieniem  pomocy dzieciom i ich rodzinom, w poszukiwaniu skutecznych sposobów terapii i rehabilitacji.
  • Wczesna diagnoza i wczesna interwencja rehabilitacyjna dzieci z ASD.
  • Stres rodzicielski, strategie radzenia sobie a ryzyko wypalania się sił u rodziców dzieci z niepełnosprawnością; Rola zasobów w procesie adaptacji rodzicielskiej.
  • Kompetencje i umiejętności nauczycieli a ryzyko wypalenia zawodowego.
  • Problemy komunikacyjne w relacjach pracownicy medyczni (zwłaszcza lekarze i pielęgniarki,  dziecko z autyzmem i jego rodzice).
  • Uważność, współodczuwanie i prężność jako czynniki chroniące i przeciwdziałające stresowi zawodowemu i ryzyku wypalenia wśród lekarzy i innych pracowników medycznych.

   Kontakt: malgorzatasekulowicz@gmail.com
    
    
  Więcej
 • Harmonogram zajęć

  TERMINY ZAJĘĆ W RAMACH SEMINARIUM DOKTORSKIEGO SEMESTR LETNI 2023/2024

  24.03.2024 stacjonarnie w Akademii WSB

  9:00-13:30

  Systematyczny przegląd literatury w badaniach naukowych (wykład+ ćwiczenia) - dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ

  13:45-16:10

  Relacje społeczne w edukacji oraz sposoby ich badania- prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

  21.04.2024 online platforma ZOOM

  9:00-12:10

  Metody badań ilościowych - prof. dr hab. Patrycja Klimas

  12:30-15:40

  Współczesny wymiar zagrożeń w rodzinie i szkole. Diagnoza, profilaktyka, przeciwdziałanie - dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB
  Współczesny wymiar bezpieczeństwa- potrzeba edukacji i eksploracji - dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB

  12.05.2024 online platforma ZOOM

  9:00-12:10

  Metody badań jakościowych - dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE

  12:30-15:40

  Narzędzia i technologie cyfrowe w badaniach naukowych cz. II - dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

  09.06.2024 online platforma ZOOM

  9:00-12:10

  Metody badań ilościowych - prof. dr hab. Patrycja Klimas

  12:30-15:40

  Metody badań jakościowych - dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE