Urząd Statystyczny w Katowicach

Urząd Statystyczny w Katowicach należy do służb statystyki publicznej podległych Głównemu Urzędowi Statystycznemu. Do głównych zadań US w Katowicach należy:

 • zbieranie danych, w tym z systemów informacyjnych administracji publicznej, gromadzenie, opracowywanie oraz analiza danych statystycznych,
 • prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie województwa śląskiego,
 • współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa śląskiego,
 • rozpoznawanie oraz analiza zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa śląskiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania,
 • udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących województwa śląskiego,
 • prowadzenie badań i analiz istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi,
 • wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich współpracujących z samorządem terytorialnym,
 • prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa śląskiego, 
 • współudział w prowadzeniu prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej,
 • przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa śląskiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom, 
 • prowadzenie na terenie województwa śląskiego działalności badawczej, analitycznej i publikacyjnej w obszarze statystyki transgranicznej i euro regionalnej, 
 • prowadzenie obsługi krajowych rejestrów urzędowych:

         REGON - podmiotów gospodarki narodowej,

         TERYT - podziału terytorialnego kraju,

        w części obejmującej obszar województwa śląskiego.

 

Nabór pracowników odbywa się  zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem komórek organizacyjnych i Oddziałów Urzędu. Staże i praktyki  są wstrzymane do odwołania. Obecnie Urząd Statystyczny w Katowicach prowadzi nabór  na stanowisko ankieter w Wydziale Badań Ankietowych teren miasta Zabrze: Aplikuj

Kompetencje kandydatów uzależnione są od stanowisk pracy do głównych należą: 

 • wykształcenie – średnie lub wyższe,
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • znajomość ustawy o statystyce publicznej,
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,
 • współpraca,
 • rzetelność,
 • komunikacja interpersonalna i pisemna,
 • poszukiwanie informacji,
 • znajomość MS Office,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Urząd Statystyczny w Katowicach zapewnia:

 • stabilne zatrudnienie w jednostce administracji państwowej na podstawie umowy o pracę,
 • przyjazne środowisko pracy,
 • stałe wynagrodzenie + dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • przeszkolenie i wsparcie merytoryczne,
 • możliwość dokształcania się i podnoszenia kwalifikacji,
 • pakiet socjalny, w szczególności: dofinansowanie do wypoczynku pracowników, dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników „zielona szkoła”, pomoc rzeczowo-finansowa w trudnych sytuacjach, pożyczki mieszkaniowe.

 

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji