Realizowane projekty unijne

Absolwent uniwersalny

Termin realizacji: 01.04.2020 r. – 30.09.2023 r.
Wartość projektu: 484 556,25 zł.
Numer projektu: POWR.03.05.00-00-PU25/19

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji absolwentów kierunków transport, informatyka, fizjoterapia w zakresie projektowania uniwersalnego.
W ramach projektu:

 • odbędą się zajęcia dydaktyczne z zakresu projektowania uniwersalnego dla studentów w/w kierunków oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu projektowania uniwersalnego dla nauczycieli w/w kierunków,
 • zostanie zakupiony sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

 

Sprawny model funkcjonowania AWSB wspierający osoby z niepełnosprawnością

Termin realizacji: 01.11.2019 r. – 31.10.2023 r.
Wartość projektu: 4 648 972,75
Numer projektu: POWR.03.05.00-00-AO59/19

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem głównym projektu jest wypracowanie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na poziomie podstawowym (MINI), następnie średniozaawansowanym (MIDI).
Projekt zakłada wsparcie sześciu obszarów istotnych z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami:

 • zmiany w strukturze uczelni, wzmocnienie Biura Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
 • wypracowanie modelu i procedur wsparcia osób z niepełnosprawnościami,
 • dostosowanie budynków uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • zakup sprzętu i oprogramowania zaspokajającego różnorodne potrzeby osób z niepełnosprawnościami,
 • dodatkowe usługi wspierające osoby z niepełnosprawnościami,
 • szkolenia dla kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej uczelni, umożliwiające uzyskanie wiedzy i świadomości w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 

Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Ekonomicznych i Społecznych Nauk Stosowanych

Termin realizacji: 01.10.2018 r. – 30.09.2023 r.
Wartość projektu: 2 657 765,00 zł.
Numer projektu: POWR.03.02.00-00-I028/16-00

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich poprzez uruchomienie i realizację interdyscyplinarnego programu Studiów Doktorskich w dziedzinie nauk ekonomicznych i społecznych o zasięgu krajowym obejmującego dodatkowo wsparcie w zakresie rozwoju kompetencji badawczych, dydaktycznych, menedżerskich, społecznych i językowych doktorantów. Projekt zakłada następujące formy wsparcia:

 • warsztaty kształtujące i doskonalące kluczowe kompetencje doktorantów,
 • stypendia motywacyjne i grantowe,
 • wykłady naukowe zagranicznych naukowców,
 • indywidualne konsultacje z ekspertem branżowym,
 • tutoring merytoryczny,
 • kurs językowy,
 • finansowanie publikacji artykułów w czasopismach naukowych oraz udziału w konferencjach naukowych i zagranicznych szkołach letnich.

 


 Profesjonalne kadry sektora usług dla biznesu 

Termin realizacji: 01.06.2018 r. - 31.10.2021 r.
Wartość projektu: 564 614,75 zł.
Numer projektu: POWR.03.01.00-00-O015/17

Celem głównym projektu jest nabycie i podniesienie kompetencji zawodowych, informatycznych, analitycznych, językowych, komunikacyjnych przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunku filologia angielska i ekonomia, odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym, oczekiwanym przez pracodawców z sektora BPO, SCC i IT od kandydatów do pracy, poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych, programu rozwoju kompetencji w tym: certyfikowanych szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i dodatkowych zajęć realizowanych z pracodawcami i włączanie pracodawców z sektora BPO, SCC i IT z województwa śląskiego w przygotowanie i realizację dodatkowych zajęć.

 

Zintegrowany, partnerski system monitoringu informacji o mieście jako narzędzie wsparcia rozwoju społeczno - gospodarczego Siemianowic Śląskich


Termin realizacji: 01.09.2019 r. – 15.09.2022 r.
Wartość projektu: 1 515 578,00 zł.
Numer projektu: DPT/BDE-II-POPT/181/19

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa.

Głównym celem projektu przyczyniającym się do ograniczenia problemów jest nowa jakość informacji o mieście usprawniająca procesy decyzyjne w zakresie strategicznym i operacyjnym oraz rozwijająca społeczeństwo obywatelskie i współzarządzanie miastem.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Siemianowice Śląskie, Fundacją "Kreatywny Śląsk" oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Pałacu Donnersmarków w Siemianowicach Śląskich "Pałac Inspiracji".

W ramach projektu realizowane będą m.in. takie działania jak:

 • przygotowanie kompleksowego audytu miejskiego,
 • budowa narzędzia informatycznego typu Bank Danych o Mieście,
 • monitorowanie i wyznaczanie wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Śiemianowice Śląskie,
 • opracowanie Benchmarku dobrych praktyk smart city,
 • organizacja szkoleń,
 • organizacja konferencji,
 • opracowanie strategii Smart City dla miasta Siemianowice Śląskie.

 

 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji