Kierunek

SOCJOLOGIA - STUDIA I STOPNIA

Zacznij swoją edukację z nami!
Wpisowe = 0 złotych. W celu zapisania się na studia wybierz specjalność po prawej stronie! 

 • Czego się nauczysz?

  Celem studiów na kierunku Socjologia jest:

  -   przekazanie aktualnej, kompleksowej wiedzy z zakresu dyscypliny wiodącej - nauki socjologiczne i wspomagającej – psychologia, w dziedzinie nauk społecznych oraz z zakresu praktyki socjologicznej,

  -   przygotowanie studentów do posługiwania się nowoczesną wiedzą w zakresie nauk socjologicznych dotyczącą zjawisk społecznych i zależności pomiędzy nimi,

  -   kształtowanie umiejętności komunikacji przy użyciu różnych kanałów i technik, zarówno z podmiotami funkcjonującymi w zakresie badania opinii publicznej, jak i z instytucjami administracyjnymi, prowadzącymi politykę społeczną, działami HR firm i instytucji, agencjami doradztwa personalnego, czy instytucjami rynku pracy,

  -   wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozpoznawanie uwarunkowań zmian społecznych zachodzących w warunkach współczesnych wyzwań dla nauk socjologicznych i praktyki życia społecznego,

  -   nabycie przez absolwentów umiejętności posługiwania się nowoczesnymi metodami i technikami analizy zjawisk i procesów społecznych w praktycznych analizach socjologicznych, 

  -   kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, otwartości na racje drugiej strony,

  -   wyposażenie w zdolność pracy w zespole, rozwijanie refleksyjności oraz postawy prospołecznej i poczucia odpowiedzialności,

  -   organizowanie warunków do doskonalenia umiejętności radzenia sobie na współczesnym rynku pracy,

  -   uświadomienie potrzeby i rozwinięcie umiejętności uczenia się przez całe życie oraz rozwoju osobistego.

 • Program studiów

  Wybrane treści programu studiów

   SOCJOLOGIA studia I stopnia, 6 semestrów, uzyskiwany tytuł licencjat.

  Wśród treści realizowanych na kierunku Socjologia znajdują się m.in. polityka społeczna, socjologia mikro i makrostruktur społecznych, statystyka z demografią, kulturowe podstawy zachowania, antropolgia kultury, psychologia społeczna, projektowanie i realizacja badań zarówno jakościowych jak i ilościowych, metodologia badań społecznych czy historia myśli społecznej.

  W ramach kierunku oferujemy  następujące specjalności:

  • DORADZTWO ZAWODOWE
  • SOCJOLOGIA BIZNESU I ZACHOWAŃ KONSUMENCKICH
  • ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI
 • Uczymy praktycznie

  Koncepcja kształcenia na kierunku Socjologia w Akademii WSB zakłada wysoki stopień upraktycznienia bazujący na specyficznych kompetencjach kadry akademickiej posiadającej zarówno dorobek naukowy w dyscyplinie nauk socjologicznych, psychologii, jak i doświadczenie zawodowe zdobyte w praktyce. Wśród naszych ekspertów znajdują się przedstawiciele m.in.: Śląskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego, Business Centre Club, Katowice AIRPORT, Polskiej Izby Handlu, Polskiej Izby Motoryzacji, Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, Regionalnej Izby Gospodarczej.

  Dostosowujemy warunki studiowania zarówno w wymiarze dydaktycznym, jak i organizacyjnym do indywidualnych potrzeb studenta. Do form indywidualizacji kształcenia realizowanych w Uczelni należą m.in. Indywidualna organizacja studiów, dostosowanie organizacji studiów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, obieralność przedmiotów tzw. dodatkowe przedmioty do wyboru, indywidualny plan i program studiów, szkolenia i warsztaty finansowane ze środków zewnętrznych.

  Kończąc studia dysponują Państwo umiejętnościami praktycznego wykorzystania badań i analiz socjologicznych, analizy i diagnozy procesów zachodzących w bezpośrednim otoczeniu społecznym, umiejętnościami komunikacyjnymi potrzebnymi do rozwiązywania konfliktów, mediacji i negocjacji, wykorzystywania nowoczesnych metod i technik analizy zjawisk i procesów społecznych - zarówno jakościowych, jak ilościowych, z zastosowaniem programów komputerowych. Cechują się Państwo etyczną i społeczną odpowiedzialnością zawodową.

   

   

 • Opłaty

  Socjologia - studia I stopnia ** Semestr 1 Rata miesięczna Semestr 2 Rata miesięczna Semestr 3-4 Rata miesięczna Semestr 5-6 Rata miesięczna
  Studia dzienne (stacjonarne) 550 zł 550 zł 600 zł 600 zł
  Studia zaoczne (niestacjonarne) 480 zł 550 zł 570 zł 580 zł
  Czesne w miesiącach: lipiec, sierpień 220 zł 220 zł 220 zł 220 zł
  Opłata rekrutacyjna + legitymacja 107 zł      

  ** Nie dotyczy cudzoziemców