Kierunek

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (PARTNER KIERUNKU: EY)

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Program studiów Master of Business Administration realizowany jest we współpracy z EY (dawniej Ernst & Young), firmą, która jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Absolwent studiów Master of Business Administration (partner: EY) w Akademii WSB może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym, bez konieczności zdawania egzaminu państwowego!

Studia Master of Business Administration kształcą kompetentnych i odpowiedzialnych przywódców, którzy potrafią stosować twórcze, skuteczne i trwałe rozwiązania przyszłych problemów i podejmować wyzwania poprzez aktywne stosowanie najnowszych metod z zakresu zarządzania. 

Program studiów jest dostosowany do potrzeb świata biznesu i przyszłych jego wyzwań. Składa się z siedmiu modułów, tj.: analiza i zarządzanie strategiczne, finanse i rachunkowość, prawo cywilne i handlowe, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami i procesami biznesowymi, marketing i zarządzanie sprzedażą. Ostatni moduł stanowią wdrożeniowe projekty menedżerskie z zakresu: HR, finansów, zarządzania projektami, marketingu i zarządzania sprzedażą. Program obejmuje realizację projektów, spotkań panelowych, wizyt studyjnych, szkoleń e-learningowych oraz pracy samokształceniowej.

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, business case, analizy przypadków, action learning, coachingu grupowego, dyskusji panelowych, gier decyzyjnych i treningów kierowniczych

 • Atuty

  • Absolwent może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa zgodnie z ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym

  • Partner kierunku: EY Academy of Business

  • 6. miejsce wśród wszystkich programów MBA w Polsce (tzw. „Złota Piętnastka”) - Ranking MBA Perspektywy 2024

  • czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach Rankingu MBA Perspektywy 2024: 1. miejsce w Polsce w kategorii KADRA DYDAKTYCZNA (udział wykładowców praktyków z doświadczeniem biznesowym, nasycenie kadry akademickiej osobami o najwyższych kwalifikacjach, doświadczenie dyrektora programu, dostępność kadry dla Słuchaczy); 1. miejsce w Polsce w kategorii SŁUCHACZE (wymagane doświadczenie zawodowe, udział Słuchaczy pracujących na stanowiskach kierowniczych, Słuchacze cudzoziemcy, wymagania rekrutacyjne i selekcja, wielokulturowość); 2. miejsce w Polsce w kategorii CECHY MERYTORYCZNE PROGRAMU (jakość i kompletność kursów, wymagana liczba godzin oraz międzynarodowe doświadczenie zdobywane przez uczestników, co potwierdza ich międzynarodowy i kompleksowy charakter),

  • Absolwent uzyskuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Akademii WSB oraz dyplom EY Academy of Business,

  • w pakiecie dodatkowo szkolenia e-learningowe realizowane we współpracy z EY Academy of Business,

  • realizacja 4 modułów projektowych w zakresie finansów, HR, jakości i procesów oraz standardów sprzedaży i marketingu pod opieką mentorów,

  • Absolwenci kierunku mogą dołączyć do KLUBU MBA (dodatkowe kursy, szkolenia, prelekcje, konferencje; wydarzenia kulturalne, integracyjne, sportowe, hobbystyczne, praktyczny networking).

 • Program

  MODUŁ I - Analiza i zarządzanie strategiczne

  1. Zarządzanie strategiczne

  2. Wdrażanie i monitorowanie wdrażania strategii

  3. Analiza determinant otoczenia biznesowego

  4. Zarządzanie operacyjne, biznes plan

  5. Oczekiwania Rady Nadzorczej w odniesieniu do zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej – regulacje i praktyki rynkowe

  6. Zarządzanie ryzykiem

  7. Negocjacje i kontakty międzynarodowe

  8. Zasady działalności przedsiębiorców – odpowiedzialność członków zarządu

  9. Restrukturyzacja przedsiębiorstw

  MODUŁ II - Finanse i rachunkowość

  1. Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji firmy z interesariuszami

  2. Analiza finansowa - konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników

  3. Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością firmy

  4. Porównanie źródeł finansowania firmy – wady, zalety, koszty

  5. Rachunkowość kreatywna czyli na co zwracać uwagę czytając sprawozdania finansowe

  6. Rachunkowość zarządcza, controlling i budżetowanie

  7. Ocena projektów inwestycyjnych

  8. Zarządzanie ryzykiem finansowym

  9. Projekt wdrożeniowy

  MODUŁ III - Prawo cywilne i handlowe

  MODUŁ IV - Zarządzanie zasobami ludzkimi

  1. Strategie zarządzania zasobami ludzkimi

  2. Human Performance Improvement

  3. Psychologia zespołu pracowniczego

  4. Styl coachingowy w zarządzaniu

  5. Psychologiczne aspekty zarządzania kompleksowością biznesu

  6. Przywództwo

  7. Zarządzanie zmianą w organizacji

  8. Projekt wdrożeniowy

  MODUŁ V - Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi

  1. Zarządzanie innowacjami

  2. Zarządzanie projektami

  3. Zarządzanie jakością i narzędzia doskonalenia organizacji

  4. Zarządzanie procesami w organizacji

  5. Projekt wdrożeniowy

  MODUŁ VI - Marketing i zarządzanie sprzedażą

  1. Strategie zarządzania marketingiem

  2. Analiza rynku, marketing

  3. Strategiczne zarządzanie sprzedażą i zespołami sprzedażowymi

  4. Psychologia klienta i zarządzanie relacjami z klientami

  5. Projekt wdrożeniowy

  MODUŁ VII - Zespołowe projekty menedżerskie

  Informacje dodatkowe: 

  Czas trwania: 3 semestry (realizowane w 13 - miesięcy)

  Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem zespołowych projektów menedżerskich (max. 5 osób) z zakresu HR, finansów, zarządzania projektami, marketingu i zarządzania sprzedażą.

  Dni odbywania się zajęć: zajęcia raz / dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele, w godz. 8.00 - 17.55  

  Część zajęć w formule on-line.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Michał Błeszyński

  Biegły rewident, posiada kwalifikacje CIA (Certifed Internal Auditor) i jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego.

  Od 2008 pracuje jako trener w EY, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym.

  Prowadził szkolenia zamknięte m.in. dla:

  • TRW Polska,
  • Sephora Polska,
  • PZL Mielec,
  • Piotr i Paweł,
  • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Bank Gospodarstwa Krajowego,
  • PZU.
  Więcej

  dr Marta Czerwiec

  Doktor nauk o zarządzaniu Akademii Leona Koźmińskiego, doświadczony konsultant biznesowy i coach. Wykładowca Executive MBA. Absolwentka Akademii Coachingu w Londynie. Trener i pierwszy certyfikowany praktyk PRISM Brain Mapping w Polsce. Zajmuje się prowadzeniem ludzi i firm przez procesy zmian. Prowadzi warsztaty, facylitacje oraz sesje coachingu w języku polskim i angielskim. Łączy doświadczenia nauki i biznesu – od 15 lat współpracuje z ośrodkami badawczymi i przedsiębiorstwami. Publikuje w języku polskim i angielskim. Ma na koncie ponad 8000 godzin spędzonych na sali jako trener. Certyfikowany partner PRISM Akademii WSB. Doświadczony konsultant, coach i trener.

  Więcej

  Prof. nadzw. dr hab. Marcin Lis

   Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem w Akademii WSB. Animator działań realizowanych na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorczości, transferu wiedzy z nauki do gospodarki, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

  Jest Prezesem Delegatury (Dąbrowa Górnicza) Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członkiem międzynarodowego stowarzyszenia The European Academy of Management (EURAM c/o EIASM – European Institute for Advanced Studiesin Management), wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oddział Dąbrowa Górnicza, wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach, wiceprezesem Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, członek Rady Programowej Krajowego Klastra Kluczowego „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z tworzeniem systemów zarządzania relacjami z klientami, zarządzaniem jakością i procesami, zarządzaniem projektami, wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A., jest absolwentem studiów MBA.

  Za aktywność w zakresie kształtowania relacji pomiędzy nauką i biznesem odznaczony Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

  Więcej

  Grzegorz Kądzielawski

  Doktor nauk prawnych. Adiunkt na Wydziale Zarządzania w Akademii WSB, Dyrektor Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją. Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za inwestycje, innowacje oraz obszar badawczo – rozwojowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w administracji państwowej (Sejm RP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) jak też w sektorze pozarządowym (m.in. Fundacja Energia dla Europy, Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych). Posiada również bogate doświadczenie związane z pracą w organach nadzoru (m.in. Polskie Radio w Warszawie „RDC” S.A., Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” S.A. w Zębcu, H. Cegielski Poznań S.A., MPEC Chełm sp. z o.o.). Jest ekspertem europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nowych Syntez Chemicznych w Puławach oraz Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowalnych. Członek Rady Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz członek Kolegium Doradców Sieci Badawczej Łukasiewicz. Przewodniczący Rady Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Wiceprezydent międzynarodowej organizacji branżowej Fertilizers Europe. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych dot. zarządzania, handlu i zagadnień technologicznych. Współautor publikacji książkowej: „Buduję swoją pierwszą drukarkę 3D”.

  Więcej

  Dariusz Wylon

  Prawnik, business coach i facylitator, który od ponad 10 lat zajmuje się rozwojem zespołów i organizacji oraz wdrażaniem innowacyjnych praktyk z zakresu zarządzania i przywództwa. Pracował z menedżerami, kierownikami projektów i scrum masterami z ponad 20 krajów świata na dwóch kontynentach. Jest ekspertem od samoorganizujących się zespołów, turkusowych organizacji oraz zwinnego przywództwa i HR.

  Od 2011 roku, jako CCO (Chief Communications Officer), wdraża praktyki Agile i  Management 3.0 w Selleo jednej z najbardziej innowacyjnie zarządzanych firm informatycznych w Europie, oraz, jako Senior Consultant / Executive Coach w Simitri International oraz Marshall Goldsmith Certified Executive Coach, prowadzi coaching i szkolenia dla międzynarodowych korporacji takich jak Cisco, Unilever czy Credit Swiss.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Studia Master of Business Administration, prowadzone w partnerstwie z EY, należą do najbardziej elitarnych studiów na rynku, przynoszących wymierne profity. Predestynują do pełnienia najwyższych stanowisk w firmach, uczą myślenia strategicznego, harmonijnego - w oparciu o wypracowaną architekturę procesów. Adresowane są do osób, które posiadają już doświadczenie w biznesie i zarządzaniu, ale chcą poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności przez praktyczną naukę na konkretnych case studies firm odnoszących sukcesy.

  Dyplom MBA jest dokumentem uprawniającym do zarządzania największymi i najbardziej uznanymi przedsiębiorstwami w gospodarce, instytucjami samorządowymi, jak również jednostkami naukowymi. Światowe doświadczenia wskazują, że długość życia programu MBA jest ograniczona do kilkunastu lat. Dlatego z Akademią WSB stworzyliśmy program MBA dopasowanych do globalnej, innowacyjnej, cyfrowej i zmiennej gospodarki, opartych na nowych analizach, które zastąpią stare modele zarządzania.

  Michał Błeszyński
  FCCA, CIA
  Manager
  EY

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 500 zł w dniu zapisu
  I 3600 zł do 5 października 2024
  II 3600 zł do 5 listopada 2024
  III 3600 zł do 5 stycznia 2025
  IV 3600 zł do 5 lutego 2025
  Ogółem 14 900 zł  

   

  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie wniosku

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Kierownik studiów
  dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB – Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: mgr Adriana Machalica
  e-mail: amachalica@wsb.edu.pl
  tel. 887 705 007

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88