Kierunek

PSYCHOLOGIA ZDROWIA I ROZWOJU - ONLINE

Tryb: Online Zapisz się

Celem studiów jest zdobycie wiedzy z zakresu rozwoju osobistego, osiągania celów zawodowych i prywatnych, zarządzania czasem i praca własną, radzenia sobie ze stresem, komunikacji i rozwiązywania konfliktów. Zdobytą wiedzę i kompetencje słuchacze będą mogli wykorzystać w swoim życiu osobistym i zawodowym w celu polepszenia relacji zawodowych i zwiększenia efektywności działań swoich oraz współpracowników.

Studia podyplomowe na kierunku Psychologia zdrowia i rozwoju są dla osób, które:

 • chcą wypływać na innych poprzez działania szkoleniowo-doradcze, odnoszące się do poprawy skuteczności jednostki, efektywności zespołu i firmy w oparciu o założenia psychologii pozytywnej, koncepcję meaningfulness i mindfulness, dobrostanu psychicznego, wellbeing w organizacji i życiu,
 • potrzebują wiedzy, w jaki sposób poprawić swoje funkcjonowanie zawodowe i pozazawodowe, dzięki pracy nad odpornością psychiczną, a także chcą wyrobić nawyki prozdrowotne u siebie i swoich bliskich,
 • pomagają innym, ale czują potrzebę wsparcia w zakresie umiejętności chronienia samego siebie przed wyczerpaniem emocjonalnym i przeciążeniem psychicznym.

Studia to doskonały wybór dla wszystkich osób, które towarzyszą  innym w zmianie oraz wspierają procesy budowania dobrostanu związanego ze zdrowiem psychicznym i odpornością psychiczną oraz work-life balance. Adresowane są również do menedżerów, dyrektorów, właścicieli małych i średnich firm, pracowników działów HR, osób kierujących zespołami pracowniczymi lub odpowiedzialnych za komunikację, rozwiązywanie konfliktów, także doradców zawodowych, nauczycieli, kuratorów sądowych, pracowników pomocy społecznej, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów uzależnień, prawników, ekonomistów, pracowników firm consultingowych i doradczych, przedstawicieli handlowych, osób zajmujących się relacjami B2B. W końcu studia kierowane są także do pracowników służby zdrowia oraz wszystkich zainteresowanych polepszeniem efektywności i jakości życia własnego.

 • Atuty

  W trakcie studiów dowiesz się JAK:

  • skutecznie wywierać wpływ na siebie i innych,
  • stawiać granice korzystne dla swojego samopoczucia i zdrowia psychicznego,
  • pracować nad przekonaniami i emocjami, zgodnymi z zasadami zdrowego myślenia,
  • zadbać o dobre nawyki zdrowotne, a także wpływać na zmianę tych niekorzystnych,
  • radzić sobie w sytuacji kryzysu,
  • zarządzać zmianą (też kryzysową), która służy odświeżeniu funkcjonowania własnego i innych (np. zespołu pracowniczego) oraz wpływa korzystnie na jego efektywność,
  • zarządzać efektywnie pracownikami, co przełoży się na dobro organizacji,
  • dbać o odporność psychiczną swoją i zespołu, zwiększając jego efektywność,
  • przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu, w tym depersonalizacji wobec klientów/pacjentów czy nadmiernej rutynizacji,
  • radzić sobie z trudnym klientem/pacjentem, zapobiegając wyczerpaniu emocjonalnemu osoby pomagającej.
 • Program

  PROMOCJA ZDROWIA

  1. Wstęp do psychologii zdrowia
  2. Profilaktyka choroby i promocja zdrowia
  3. Psychologia zaburzeń
  4. Coaching zdrowia

  PRACA NAD KOMPETENCJAMI JEDNOSTKOWYMI I SPOŁECZNYMI

  1. Warsztat zdrowego myślenia (w oparciu o RTZ)
  2. Doskonalenie kompetencji zgodnych z założeniami psychologii pozytywnej
  3. Wymiary budowania odporności psychicznej
  4. Inteligencja emocjonalna i jej kształtowanie
  5. Trening umiejętności interpersonalnych
  6. Trening uważności oraz pracy nad emocjami i nawykami

  ZDROWA, ODPORNA ORGANIZACJA I PRACOWNIK

  1. Meaningfulness i wellbeing w miejscu pracy
  2. Wywieranie wpływu na siebie i innych
  3. Zarządzanie sprzyjające zdrowiu i wydajności pracowników
  4. Zarządzanie zmianą i kryzysem
  5. Dbałość o dobrostan psychiczny jako narzędzie profilaktyki wypalenia zawodowego
  6. Obsługa trudnego klienta/pacjenta

  Liczba godzin - 160 godzin

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze studiów
  • Dni odbywania się zajęć: soboty, niedziele.

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr Alina Matlakiewicz

  Psycholog ekonomiczny, doświadczony wykładowca i trener biznesu, andragog, auditor wewnętrzny i Inspektor Danych Osobowych w dużej placówce medycznej. Posiada bogate doświadczenie biznesowe i z zakresu ZZL. Uczestniczyła – jako wystawca i doradca produktowy - w największych międzynarodowych targach handlowych – GuangZhou (Chiny), Bolonia (Włochy), Birmingham (Wielka Brytania). Doświadczenie zdobywała studiując i prowadząc badania w Wielkiej Brytanii, na University of London, University of Leeds, Warwick University w Coventry i University of Surrey w Guildford. Przez kilka lat współpracowała z National Consortium of Colleges NCC w Wielkiej Brytanii - głównym gremium zrzeszającym kolegia brytyjskie – współpracujące z pracodawcami w zakresie kształcenia dorosłych w miejscu pracy. Swoje referaty prezentowała na wielu konferencjach zagranicznych (m.in. Finlandia, Estonia, W. Brytania, Niemcy). Posiada certyfikat Racjonalnej Terapii Zachowania i społecznej odpowiedzialności biznesu CSR.

  Więcej

  dr hab. Grzegorz Francuz

  wykładowca, trener, mentor, coach, mediator, ekspert mindfulness-trening uważności, konsultant metody MindSonar, odporności psychicznej MTQ48, trener i egzaminator VCC, Dyrektor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego. Specjalizuje się w szkoleniach  z zakresu budowania  dobrostanu, coachingu konfliktu i budowania porozumienia, life coachingu rozwoju kompetencji psychospołecznych, mediacji, negocjacji, sztuki rozwiązywania konfliktów, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, praktyki uważności.

  Więcej

  Mariola Kujańska

  Psycholog, terapeuta, edukator MEN, Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Od trzydziestu lat związana z poradnictwem psychologicznym, wykładowca Akademicki. Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez 14 lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu umiejętności pracy z grupą, psychologii zarządzania, asertywności, komunikacji, motywacji, negocjacji, określania preferencji zawodowych. Współautorka projektu "Zdrowie bez granic" - projekt z funduszy strukturalnych INTERREG IIIA. Wypracowywała metody aktywizacji społeczności lokalnych w celu tworzenia inicjatyw na rzecz samozatrudnienia: angażujących z jednej strony grupy znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, a z drugiej - instytucje lokalne i organizacje pozarządowe w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, projekt "Odziedzicz pracę". Prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu mediacji i rozwiazywania konfliktów Zajmuje się doradztwem zawodowym, mediacjami i coachingiem  a także poradnictwem indywidualnym i grupowym w obszarze psychologii zdrowia.

  Więcej

  Roman Cieśla

  Manager z 20 letnim doświadczeniem zdobytym w korporacjach i prowadzeniu własnej firmy.

  Pracował jako manager ds. szkoleń i trener wewnętrzny w międzynarodowych korporacjach oraz mediator w organizacji.

  Obszar specjalizacji: coaching, mentoring, sprzedaż, kompetencje managerskie, komunikacja w biznesie, budowanie odporności psychicznej, praca z nawykami.

  Prowadził projekty doradcze, szkolenia i coaching dla firm sektora MISP i szkolenia dla firm sektora korporacyjnego jako freelancer firm szkoleniowych.

  Prowadzi szkolenia oraz coaching w obszarach zarządzania, rozwiązywania konfliktów,  budowania zespołu, komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, mediacji, negocjacji, sprzedaży i obsługi klienta, podnoszenia efektywności osobistej, inteligencji emocjonalnej.

  Specjalizuje się w mediacjach transformatywnych, coachingu managerskim i zespołowym.

  Przeprowadził ponad 350 dni szkoleniowych m.in.: PZ Cusson, Diament Doradcy, Skandia SA, Deutsche Bank, Centrum Usług Finansowych, Wrigley Poland, Warta SA, Open Finance, Home Broker, Hager Polo, Tauron, ING Bank

  Posiada certyfikat: Practitioner Coach Diploma Noble Manhattan Coaching, Badania Odporności  Psychicznej testem MTQ48.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Często uważamy, że dobrostan psychiczny to coś, co jest nam dane raz na zawsze. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że ponad 300 mln ludzi na świecie cierpi z powodu depresji, a co roku liczba ta się zwiększa. Zmiany technologiczne, zwiększone tempa życia, kultura sukcesu i osiągnięć, rozpad więzi społecznych z pewnością nie sprzyjają naszej higienie psychicznej, oddziałując negatywnie zarówno na życie prywatne, jak i zawodowe. Udział w studiach podyplomowych na kierunku Psychologia zdrowia i rozwoju umożliwi Słuchaczom podjęcie efektywnych działań na rzecz ochrony własnego zdrowia psychicznego oraz współpracowników i podwładnych, zwiększenia odporności na stres, efektywnej komunikacji z innymi, osiągania celów i zarządzania czasem. W efekcie przełoży się to na większą skuteczność i dobrostan zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej.  

  dr Alina Matlakiewicz
  Psycholog ekonomiczny, doświadczony wykładowca i trener biznesu, andragog

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 października 2021
  II 700 zł do 5 listopada  2021
  III 700 zł do 5 grudnia 2021
  IV 700 zł do 5 lutego 2022
  V 700 zł do 5 marca 2022
  VI 400 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 4 200 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Studiów: Iga Pytlas
  e-mail: ipytlas@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji