Kierunek

COMPLIANCE OFFICER - AUDYT I COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

W ramach studiów Słuchacze nabywają specjalistyczną wiedzę przekazywaną przez praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych, regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i compliance w przedsiębiorstwie, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk obowiązujących na rynku. Program obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania funkcji pracownika komórki kontroli wewnętrznej, audytora wewnętrznego lub oficera compliance w przedsiębiorstwie (w tym w instytucji  nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego), jednocześnie przygotowując absolwenta w zakresie niezbędnym do wypełnienia wymagań stojących przed obecnym lub potencjalnym pracodawcą.

Polityka compliance, czyli polityka zgodności przedsiębiorstwa z obowiązującymi oraz wprowadzanymi regulacjami prawnymi, a także zasadami etycznymi, obowiązuje w branży bankowej i jest stosunkowo częstą praktyką w branży energetycznej i farmaceutycznej, produkcyjnych.

Współczesne organizacje narażone są wielokrotnie na kolizję z prawem, niedopatrzenia i błędy, dlatego potrzebują one zaawansowanych narzędzi pozwalających obniżyć występowanie różnego rodzaju ryzyka. Najłatwiejsza definicja compliance brzmi zatem: „jest to dziedzina wiedzy, a w większych firmach często stanowisko, bądź cały dział, zajmujący się zminimalizowaniem ryzyka braku zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi czy przyjętymi przez organizację standardów postępowania.”

Compliance funkcjonuje w dwóch płaszczyznach:

 • Wewnątrz organizacji: rozumiany jak szereg kodeksów i regulacji, do przestrzegania których zobowiązany jest każdy pracownik oraz edukacja w postaci szkoleń uświadamiających konsekwencje prawne ich decyzji.
 • Na zewnątrz organizacji: dobre praktyki wobec kontrahentów, instytucji prawnych. Uwzględnia m. in. lojalność kontraktową, ochronę danych osobowych, zapobieganie malwersacjom finansowym itp.

W dużych firmach, zwykle w organizacjach finansowych, takich jak np. banki, powstaje cały dział compliance, który każdego dnia czuwa nad przestrzeganiem prawa i zgodnością postępowania organizacji z przyjętymi normami, minimalizując ryzyko strat. W Polsce compliance officer to „wewnętrzny policjant” w organizacji, który bada, czy wszystkie zasady są przestrzegane. Często stanowisko to nazywa się inspektorem nadzoru.

Do szczegółowych zjawisk zagrażających firmie, którymi zajmuje się dział compliance lub compliance oficer należą:

 • nieprzestrzeganie przepisów,
 • nieposiadanie dokumentacji wymaganej z perspektywy regulacji w zakresie   np. zagranicznych spółek,
 • nieprzestrzeganie przepisów podatkowych,
 • brak weryfikacji kontrahentów w kontekście przepisów o VAT,
 • korupcja,
 • konflikt interesów,
 • naruszanie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych,
 • uczestniczenie w procederze prania brudnych pieniędzy,
 • stosowanie praktyk ograniczających konkurencję,
 • naruszanie praw pracowniczych czy praw człowieka,
 • nieprzestrzeganie norm związanych z ochroną środowiska naturalnego,
 • nieposiadanie wystarczającej ochrony majątku firmy i informacji poufnych,
 • naruszanie ładu korporacyjnego. 
 • Atuty

  • Słuchacz potrafi prawidłowo interpretować przepisy prawa powszechnie obowiązujące audytora i officera compliance.
  • Słuchacz potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu metodyki do analizowania i oceny zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwach. Potrafi przedstawić czynniki ryzyka i zagrożenia przy realizacji zadań, w tym ryzyka braku zgodności (compliance).
  • Słuchacz posiada wiedzę na temat funkcjonowania audytu wewnętrznego, compliance  w przedsiębiorstwach. Posiada pogłębioną wiedzę na temat roli audytora w przedsiębiorstwach w ocenie zgodności postępowania z przepisami prawa, ładu korporacyjnego oraz oceny skuteczności i efektywności działań podejmowanych w ramach realizowanych celów.
  • Przygotowanie słuchaczy studiów podyplomowych do nowego zawodu compliance oficer, którego zadaniem jest:
   • dbałość o ochronę danych osobowych,

   • troska o unikanie konfliktu interesów,

   • dbałość o właściwe postępowanie z informacjami poufnymi,

   • przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

   • weryfikacja przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umów,

   • nadzór nad zgodnością z prawem działalności maklerskiej i powierniczej,

   • doradztwo w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych dla jednostek organizacyjnych,

   • współpraca z kancelariami prawnymi, które oferują instytucjom finansowym audyt prawny,

   • przekazywanie do wiadomości publicznej oraz do organów nadzoru przewidzianych prawem raportów na temat zdarzeń związanych z działalnością przedsiębiorstwa,

   • przestrzeganie zasad wręczania i przyjmowania prezentów przez członków władz i pracowników

 • Program

  Otoczenie prawne organizacji

  • Wybrane artykuły prawa konstytucyjnego
  • Elementy prawa pracy
  • Elementy prawa cywilnego
  • Elementy prawa karnego w kontekście zarządzania organizacją
  • Elementy  prawa gospodarczego
  • Tax compliance. Prawo podatkowe
  • Prawo spółek handlowych
  • Krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące compliance

  Compliance management system (CSM) w organizacji

  • Postawy zarządzania organizacją
  • Compliance management system jako system zarządzania organizacją
  • Zarządzanie strategiczne
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie w sytuacji kryzysowej
  • Ład korporacyjny i etyka jako podstawa kultury organizacyjnej

  Zarządzanie operacyjne w Compliance management system – praktyczne rozwiązania

  • Audyt i zapewnienie zgodności z przepisami prawa
  • Zarządzanie ryzykiem – analiza, ocena i monitoring ryzyka (ISO 31000)
  • System zarządzania zgodnością, ryzyko braku zgodności (ISO 37301)
  • Zarządzanie bezpieczeństwem organizacji (ISO 27001)
  • System zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (ISO 37001:2016)
  • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
  • ESG compliance
  • AML – Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  • Struktura compliance - współpraca z audytem, kontrolą wewnętrzną i działem prawnym
  • Tworzenie i wdrażanie zasad (polityk) i procedur – metodyka i dobre praktyki
  • RODO – ochrona danych osobowych
  • Nadużycia w organizacji (m.in.: mobbing, molestowanie, dyskryminacja, kradzież własności intelektualnej)
  • Etyka w organizacji
  • Whistblowing – polityka i metody zgłaszania niezgodności  oraz procedura śledztwa compliance
  • Procedury due dilligence - zasady weryfikacji dostawcy
  • Miejsce i znaczenie Compliance Officer w organizacji

  Liczba godzin: 162

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  dr Ewa Popławska

  Doktor nauk ekonomicznych. Pracuje na stanowisku Dyrektora ds. zgodności (Compliance Officer) w American Heart of Poland S.A.  Specjalista z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Auditor wiodący jednostki certyfikującej Bureau Veritas w zakresie norm ISO. Od wielu lat prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w obszarze znormalizowanych systemów zarządzania, również w jednostkach ochrony zdrowia. Zawodowo pasjonuje się zintegrowanymi systemami zarządzania, zarządzaniem procesami czy zarządzaniem wartością i ryzykiem. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w MED Holding S.A. w Katowicach, Polskiej Grupie Medycznej czy w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Wśród najważniejszych publikacji można wymienić: „Customer Value Management in the Context of Quality Management of Medical Services ", The Concept of a Hybrid Value Chain in Organizations in the Health Care Sector” czy „Auditowanie systemu zarządzania jakością w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Audity zdalne i hybrydowe".

  Więcej

  Mariusz Wilkus

  Ekspert ds. zarządzania procesowego i bezpieczeństwa informacji, kontroli, audytu, compliance, zasad ładu korporacyjnego oraz ochrony danych osobowych i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie. Inspektor ochrony danych, oficer compliance. Skutecznie wdrożył w 12 przedsiębiorstwach system zarządzania procesowego i kontroli wewnętrznej. Były pracownik Getin Banku S.A.(d. GBG S.A.) oraz kierujący inspekcjami w instytucjach finansowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Współpracuje m.in.  z grupami kapitałowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność oświatową, ubezpieczeniową, finansową, medyczną tworząc dla nich wewnętrzne procedury, polityki, dokumentację, oraz sporządzając opinie. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań audytowych w  informatyce, bezpieczeństwa informacji infrastruktury teleinformatycznej. Audytor wiodący ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISO 22301, ISO 14001, PN 18001. Legitymuje się certyfikatem CISA, CISM. Współpracownik uczelni w Polsce oraz University of Nottingham w Anglii, trener instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w Polsce, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

  Więcej

  mec. Łukasz Staszel

  Wykładowca i adwokat Akademii WSB. Absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na WPiA UŚ, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zdobywał doświadczenie w kancelariach radców prawnych, kancelariach adwokackich, działach prawnych oraz w kancelarii komorniczej. Uczestniczył w tworzeniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego z różnych branż. Autor publikacji naukowych  z zakresu prawa cywilnego oraz prawa publicznego gospodarczego.

  Więcej

  dr Patryk Kuzior

  Adiunkt Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, doktor nauk prawnych, absolwent certyfikowanych kursów dotyczących różnych zagadnień prawnych, organizowanych przez zagraniczne uczelnie (m.in. Harvard University, New York University, University of Queensland, University of Tartu, Waseda University). Naczelnik Wydziału Nadzoru i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej a w przeszłości pracownik administracji rządowej. Uczestniczył w pracach różnych gremiów doradczych funkcjonujących przy organach administracji publicznej, m.in. także jako ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Europejskiego Kolegium Policyjnego (CEPOL). W trakcie zatrudnienia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim był członkiem zespołu opracowującego projekt regulacji dotyczących funkcjonowania związku metropolitalnego. Autor wielu publikacji naukowych i fachowych, publicysta prawny Dziennika Gazeta Prawna a także czynny trener.   

  Więcej
 • Rekomendacje

  Compliance officer to nowy zawód, bardzo poszukiwany na współczesnym rynku pracy. Specjalistów compliance officer zatrudniają dziś instytucje finansowe, firmy produkcyjne, farmaceutyczne czy producenci żywności – kwestia compliance w takich dziedzinach jest szczególnie ważna, gdyż istnieje w nich ryzyko naruszenia pewnych norm. Uporządkowanie, monitoring, kontrola i przewidywanie ryzyka to główne zadania, z jakimi zmierzy się compliance officer.

  dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 1100 zł do 5 marca 2024
  II 1100 zł do 5 kwietnia 2024
  III 1100 zł do 5 maja 2024
  IV 1100 zł do 5 października 2024
  V 1100 zł do 5 listopada 2024
  VI 900 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 6 700 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

  • Bonifikata "Ekipa z pracy"

   Bonifikata jednej ostatniej raty dla „Ekipa z pracy”*

   Bonifikata dla osób wspólnie rozpoczynających studia, stanowiących grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy - otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego).

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator studiów: mgr Katarzyna Nagły
  e-mail: knagly@wsb.edu.pl
  tel. 887 755 500

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88