Kierunek

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI PUBLICZNYMI ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tylko teraz: do 15 października 2023 r. cena promocyjna 3900 zł 3400 zł

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Studia FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA FINANSAMI PUBLICZNYMI, kierowane są do osób z wykształceniem wyższym (na studia mogą być też kwalifikowane osoby legitymujące się wykształceniem wyższym zawodowym, z tytułem inżyniera lub licencjata), do pracowników i kandydatów do pracy w administracji publicznej. Studia przeznaczone są dla wszystkich zainteresowanych samorozwojem i doskonaleniem zawodowym, pełniących zwłaszcza funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego: skarbników, głównych księgowych, księgowych, pracowników wydziałów finansowych, wydziałów podatków oraz gospodarki odpadami komunalnymi. Wśród adresatów studiów są również osoby zainteresowane podjęciem pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w obszarze związanym z rachunkowością i finansami; osoby pracujące lub przygotowujące się do pracy jako audytorzy wewnętrzni, w szczególności w części związanej ze stosowaniem ustawy o finansach publicznych; osoby pracujące na stanowiskach kierowniczych lub w działach finansowo-księgowych jednostek podległych instytucji sektora finansów publicznych.

 • ATUTY

  Studia podyplomowe z finansów i rachunkowości budżetowej samorządu terytorialnego z nowoczesnymi narzędziami zarządzania finansami publicznymi oferują wiele korzyści, w tym:

  • Wiedza specjalistyczna: Program studiów podyplomowych zapewnia dogłębną wiedzę na temat finansów i rachunkowości budżetowej, a także nowoczesnych narzędzi zarządzania finansami publicznymi.
  • Aktualność: Program skupia się na najnowszych trendach i narzędziach w zarządzaniu finansami publicznymi, co czyni go szczególnie atrakcyjnym dla osób poszukujących aktualnej wiedzy.
  • Rozwój umiejętności: Studia pomagają w rozwijaniu umiejętności niezbędnych do efektywnego zarządzania finansami publicznymi na poziomie samorządu terytorialnego, w tym umiejętności analitycznych, decyzyjnych i komunikacyjnych.
  • Praktyczne zastosowanie: Program kładzie duży nacisk na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy, co ułatwia jej stosowanie w realnym środowisku pracy.
  • Kariery zawodowej: Studia podyplomowe z finansów i rachunkowości budżetowej mogą otworzyć wiele drzwi kariery, zwłaszcza dla osób zainteresowanych pracą w sektorze publicznym, samorządzie terytorialnym, a także firmach konsultingowych i audytorskich.
  • Networking: Studia podyplomowe to doskonała okazja do nawiązania kontaktów z innymi profesjonalistami w dziedzinie finansów i rachunkowości, co może przynieść korzyści zarówno zawodowe, jak i osobiste.
  • Zrozumienie regulacji: Kurs pomaga zrozumieć złożone regulacje prawne i zasady rachunkowości obowiązujące w sektorze publicznym.
  • Elastyczność: studia online.

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności i narzędzi finansowo – księgowych niezbędnych do prowadzenia rachunkowości budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego, ich jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych.

  Podstawowym celem studiów podyplomowych "Finanse i Rachunkowość Budżetowa Samorządu Terytorialnego z Nowoczesnymi Narzędziami Zarządzania Finansami Publicznymi" jest dostarczenie studentom głębokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu finansów publicznych, a w szczególności zarządzania finansami na poziomie samorządu terytorialnego.

  Szczegółowe cele programu:

  • Zrozumienie specyfiki finansów publicznych: Program ma na celu dostarczenie studentom wiedzy o unikalnych aspektach finansów publicznych, takich jak budżetowanie, zarządzanie długiem publicznym i zasady odpowiedzialności fiskalnej.
  • Rozwinięcie umiejętności w zakresie rachunkowości budżetowej: Studenci zdobędą umiejętności niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych na poziomie samorządu terytorialnego.
  • Zrozumienie procesów budżetowych na poziomie samorządu terytorialnego: Program ma na celu nauczyć studentów, jak tworzyć, zarządzać i kontrolować budżety na poziomie samorządu terytorialnego.
  • Zdobywanie umiejętności zarządzania finansami publicznymi: Studia mają na celu dostarczenie narzędzi i technik, które pozwolą studentom efektywnie zarządzać finansami publicznymi, z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań i innowacyjnych podejść.
  • Przygotowanie do wyzwań związanych z digitalizacją: Program ma na celu przygotować studentów do korzystania z nowoczesnych narzędzi technologicznych stosowanych w zarządzaniu finansami publicznymi, takich jak systemy informatyczne do zarządzania finansami czy narzędzia do analizy danych finansowych.
  • Rozwinięcie umiejętności analitycznych i decyzyjnych: Program ma na celu rozwinięcie umiejętności krytycznego myślenia, analizy finansowej i podejmowania decyzji, które są niezbędne dla skutecznego zarządzania finansami na poziomie samorządu terytorialnego.
 • PROGRAM

  1. Prawne aspekty funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego (liczba godzin 6)
  2. Finanse publiczne w Polsce – organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej w oparciu o obowiązujące akty prawne (liczba godzin 6)
  3. Dyscyplina finansów publicznych (liczba godzin 6)
  4. Planowanie finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego (liczba godzin 5)
  5. Polityka rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego (liczba godzin 4)
  6. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda finansowania i realizacji inwestycji komunalnych (liczba godzin 6)
  7. Rachunkowość budżetowa - warsztaty (liczba godzin 10)
  8.  Gospodarka finansowa samorządowych jednostek organizacyjnych (liczba godzin 4)
  9. Rachunkowość samorządowych jednostek budżetowych - warsztaty (liczba godzin 10)
  10. Rachunkowość samorządowych zakładów budżetowych - warsztaty (liczba godzin 9)
  11. Sprawozdawczość budżetowa - warsztaty (liczba godzin 10)
  12. Rozliczanie funduszy unijnych w rachunkowości budżetowej jednostek samorządu terytorialnego (liczba godzin 6)
  13. Sprawozdawczość finansowa - warsztaty (liczba godzin 10)
  14. Samorządowe prawo podatkowe (liczba godzin 10)
  15. Budżet obywatelski i partycypacja społeczna (liczba godzin 2)
  16. Gmina jako spadkobierca (liczba godzin 2)
  17. Prawo miejscowe w zakresie finansów gminy (liczba godzin 4)
  18. Jednostki organizacyjne JST w systemie finansów publicznych (liczba godzin 2)
  19. System zamówień publicznych w jednostce administracji publicznej (liczba godzin 8)
  20. Nowoczesne metody zarządzania finansami w sektorze publicznym (liczba godzin 6)
  21. Kontrola zarządcza - ocena działalności jednostki - warsztaty praktyczne (liczba godzin 8)
  22. Planowanie finansowe w JSFP: planowanie operacyjne i strategiczne; rachunkowość zarządcza; zarządzanie ryzykiem. (liczba godzin 9)
  23. Controlling w jednostkach samorządu terytorialnego (liczba godzin 5)
  24. Kontrola podatkowa (liczba godzin 8)
  25. Dostęp do informacji publicznej w sprawach finansów gminy (liczba godzin 2)
   Egzaminy

  Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 160* (razem z egzaminami) * (jedna godzina dydaktyczna = 45 minut) (liczba godzin 160)

  Informacja dodatkowa:

  Każdy z tych bloków tematycznych obejmuje zarówno wykłady, jak i praktyczne ćwiczenia, które mają na celu zrozumienie i umiejętność zastosowania naukowych koncepcji i teorii w praktyce administracji publicznej (bardzo mocny nacisk na zajęcia praktyczne). 

  Warunki ukończenia studiów: Studia trwają dwa semestry. Studia kończą się 2 egzaminami (1 po każdym semestrze studiów). Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w sobotę i niedzielę . Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

  Charakterystyka studiów: Studia z możliwością realizacji programu w 100% online. 

 • KADRA

  dr Paweł Drembkowski

  Doktor nauk prawnych; wspólnik zarządzający w kancelarii prawnej obsługującej jednostki Skarbu Państwa; Dyrektor Centralnego Instytut Analiz Polityczno - Prawnych; biegły sadowy; mediator. Absolwent Wydziału Prawa KUL; studiów doktoranckich ISP PAN; podyplomowych studiów CC, AON, AD PISM, AKL; UJ. Ukończył liczne kursy zagraniczne m.in. Harvard Law School, Massachusetts Institute of Technology oraz University of California Berkeley. Autor i redaktor naukowy.

  Więcej

  dr Julia Zdanukiewicz

  Radca prawny, aktualnie jest adiunktem na wydziale Prawa i Administracji UW. Przez ponad 10 lat wykładała w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW. Jako specjalistka z zakresu finansów prowadzi zajęcia, wykłady i seminaria z: finansów publicznych i finansów jednostek samorządu terytorialnego, polityki miejskiej i administracji. Autorka i współautorka licznych publikacji i komentarzy z zakresu samorządu terytorialnego. Od ponad 10 lat wykonuje zawód radcy prawnego doradzając i reprezentując klientów w sprawach spadkowych. 

  Więcej

  Dr Rafał Cieślak

  Doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; wykładowca Podyplomowego Studium Przygotowania i Zarządzania Projektami Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; wykładowca i ekspert w projekcie systemowym „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie” realizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy z WPiA UW. Prowadzi także zajęcia m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskał również dyplom British Centre for English and European Legal Studies prowadzonego przez Cambridge University w ramach współpracy z WPiA UW. Jest absolwentem Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG). Ukończył VI LO im.  T. Reytana w Warszawie. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji poświęconych problematyce partnerstwa publiczno-prywatnego, koncesji, zamówień publicznych, funduszy unijnych. Jako prelegent występuje na konferencjach i szkoleniach; zrealizował łącznie ok. 300 wystąpień publicznych. Zajmuje się zagadnieniami prawa publicznego, w tym: partnerstwem publiczno-prywatnym, zamówieniami publicznymi, funduszami unijnymi, pomocą publiczną, finansami jednostek samorządu terytorialnego, gospodarką komunalną. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Rekomendowany jako ekspert w zakresie PPP i prawa publicznego w rankingach prawniczych, w tym: „Chambers Europe” (2015 – 2023). Członek grup roboczych ds. zagadnień legislacyjnych i polityki PPP w ramach Zespołu PPP w Ministerstwie Rozwoju. Współautor rządowych wytycznych PPP (Tom I: Przygotowanie projektów PPP; Tom II: Postępowanie PPP; Tom III: Umowa o PPP; Tom IV: Zarządzanie Umową o PPP); główny autor rządowych Wytycznych do umów o poprawę efektywności energetycznej; członek zespołu eksperckiego w United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) ds. opracowania Wytycznych do „zielonych” projektów PPP.  Doradzał w ponad 20 projektach partnerstwa publiczno-prywatnego zakończonych zawarciem umowy o PPP, w tym w obszarach: efektywności energetycznej, sportu i rekreacji, obiektów publicznych, budownictwa mieszkaniowego, oświetlenia ulicznego, infrastruktury wodno kanalizacyjnej, edukacji. 

   

  Więcej

  Edyta Nogieć-Karwot

  Prawnik, w 2004 r. ukończyła jednolite studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek prawo. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (daw. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Kolegium Zarządzania, kierunek „Samorząd terytorialny w kontaktach europejskich” (2005/2006). Uczestnik Podyplomowych Studiów Menedżerskich (menedżer publiczny) na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Zarządzania (2012/2013). Ukończyła Studia Doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych, w tym również międzynarodowych.

  Posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w administracji rządowej, sprawuje nadzór nad organami jednostek samorządu terytorialnego.

  Zajmuje się dydaktyką akademicką, wykładowca na studiach podyplomowych. Jej główne obszary zainteresowań naukowych związane są z mandatem przedstawicielskim w jednostkach samorządu terytorialnego. Autorka publikacji popularnonaukowych i naukowych z zakresu prawa oświatowego, prawa samorządu terytorialnego.

  Obszarem zainteresowań jest prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa samorządu terytorialnego, w tym zagadnienia ustrojowe, pozycja prawna radnego, funkcjonowanie związków międzygminnych oraz nadzór i kontrola w administracji publicznej.

  Więcej

  r. pr. Michał Galiczak

  Od 2014 r. jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Jako radca prawny, świadczy pracę na rzecz jednego z urzędów administracji publicznej, jak również prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego. Doświadczony trener i wykładowca - od wielu lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń z zakresu prawa oraz mediacji, jak też wykładał na uczelniach wyższych oraz prowadził zajęcia dla aplikantów radcowskich. Jest współautorem komentarza do ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Od ponad 10 lat jest mediatorem sądowym, wpisany na listę stałych mediatorów sądowych przy kilku sądach okręgowych. Zajmuje się mediacjami z obszaru prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz administracyjnego.

  Więcej

  Żaklina Rogozińska

  Radca prawny. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie aplikację radcowską w Okręgowego Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Doświadczenie zdobywała w Wydziale Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Okręgowego w Gdańsku oraz współpracując z trójmiejskimi kancelariami prawniczymi. W ramach własnej kancelarii koncentruje praktykę zawodową w obszarze prawa cywilnego, w tym prawa rodzinnego oraz w procesach o odszkodowanie i zadośćuczynienie, a także prawa gospodarczego i handlowego, doradzając i reprezentując w procesach sądowych osoby prawne, jak i fizyczne. Prowadzi również obsługę prawną jednostki samorządu terytorialnego, doświadczając złożoności problematyki prawnej w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego czy funkcjonowania spółek komunalnych. Pełni funkcję członka rady nadzorczej spółki kapitałowej. Jest autorem glos do wyroków Sądu Najwyższego oraz współautorem komentarzy prawniczych. Posługuje się językiem hiszpańskim oraz angielskim. 

  Więcej

  dr hab. Marzena Świstak

  Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie; radca prawny, nauczyciel akademicki (Instytut Nauk Prawnych, Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie). Stypendystka Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej Republiki Włoskiej – program badawczy na Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie oraz na Wydziale Prawa Alma Mater Studiorum w Bolonii. Absolwentka Szkoły Prawa Brytyjskiego, Institute of Continuing Education, University of Cambridge oraz uczestnik programu ERASMUS na Katholieke Universiteit w Leuven. Uczestniczka i prelegentka kilkudziesięciu ogólnopolskich i zagranicznych konferencji naukowych. Autorka licznych publikacji poświęconych zagadnieniom organizacji i finansowania podmiotów należących do sfery administracji publicznej, prawniczych samorządów zawodowych oraz jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

  Więcej

  Klaudia Witas

  Prawnik - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2017 wykładowca stały uczelni wyższej. Współautorka komentarza do ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Zatrudniona w Śląskim Urzędzie Celno – Skarbowym w Katowicach. Od grudnia  2021 roku powołana przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na mediatora Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie. Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Bielsku – Białej. Specjalizuje się w prawie administracyjnym, finansowym i gospodarczym.

  Więcej
 • OPŁATY

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 700 zł do 5 października 2023
  II 700 zł do 5 listopada 2023
  III 700 zł do 5 grudnia 2023
  IV 600 zł do 5 lutego 2024
  V 600 zł do 5 marca 2024
  VI 300 zł do 5 kwietnia 2024
  Ogółem 3900 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • BONIFIKATY

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł do 15 października 2023 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku, ACCA Strategic Professional, Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych, Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business), Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych, Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych.

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • KONTAKT

  Kierownik studiów: dr Paweł Drembkowski

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji