Kierunek

PSYCHOLOGICZNE WSPARCIE DZIECI I MŁODZIEŻY W KRYZYSIE - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Uwaga! Możliwość uzyskania dofinansowania do 100% na studia MBA i podyplomowe w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego!

Chcesz uzyskać więcej informacji – wypełnij formularz zgłoszeniowy KLIKNIJ

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Studia podyplomowe „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie” przygotowują do udzielania skutecznej pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży przeżywającym trudności emocjonalne, społeczne czy sytuacje kryzysowe. Podczas studiów uczestnicy zdobywają wiedzę na temat różnorodnych aspektów psychologicznych związanych z rozwojem dzieci i młodzieży, naturą i dynamiką kryzysów, psychopatologią, radzeniem sobie ze stresem, interwencją kryzysową czy rozwijaniem zdolności interpersonalnych. Zdobyte umiejętności pozwolą Absolwentom skutecznie rozpoznawać sytuacje kryzysowe i reagować na nie, wspierać rozwój emocjonalny dzieci i młodzieży oraz pomagać im w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi, co przyczyni się do poprawy dobrostanu psychicznego i jakości życia młodego pokolenia.

Program stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania związane z kryzysem zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży.

Studia adresowane są do nauczycieli, psychologów, osób, które zajmują się pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ale chcą zaktualizować posiadaną wiedzę i udoskonalić umiejętności praktyczne, a także do wszystkich zainteresowanych wsparciem dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych.

 • ATUTY

  • Realizacja studiów zgodna jest z polityką zdrowia psychicznego realizowaną w ramach Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego.
  • Program kładzie nacisk na rozwój umiejętności diagnozowania i interweniowania w różnych sytuacjach kryzysowych.
  • Absolwenci są przygotowani do prowadzenia skutecznej pomocy psychologicznej dostosowanej do indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży w sytuacjach kryzysowych.
  • Kadra kompetentnych fachowców wyróżniająca się profesjonalizmem, głęboką wiedzą, doświadczeniem oraz zaangażowaniem, tworząca inspirujące środowisko sprzyjające rozwojowi i osiąganiu założonych efektów uczenia się.
 • PROGRAM

  m.in.:

  • Podstawy psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży
  • Podstawy psychologii społecznej
  • Funkcjonowanie dzieci i młodzieży w systemach społecznych (rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza)
  • Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
  • Podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży (całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia depresyjne i lękowe, zaburzenia zachowania i emocji, zaburzenia tożsamości płciowej, uzależnienia behawioralne, zachowania presuicydalne i autoagresywne)
  • Elementy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży
  • Pomoc psychologiczna, w tym psychoedukacja i interwencja kryzysowa
  • Wsparcie dziecka zagrożonego przemocą i agresją rówieśniczą
  • Psychoprofilaktyka zachowań ryzykownych
  • Tworzenie systemów wsparcia dla dzieci i młodzieży w kryzysie

  Liczba godzin: 170

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się egzaminem po każdym semestrze studiów
  • Dni odbywania się zajęć: poniedziałki i wybrane środy, w godzinach 16:15-20:30
 • KADRA

  prof. Mirosława Nowak-Dziemianowicz

  Kierownik seminarium doktorskiego w dyscyplinie pedagogika oraz Interdyscyplinarnej Pracowni Współczesnych Problemów Humanistyki Akademii WSB. Przewodnicząca Komisji Polityki Oświatowej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Członkini Kapituły Konkursu im. Janusza Korczaka. Specjalistka w zakresie relacji rodzinnych, konfliktów małżeńskich, problemów szkolnych. Autorka kilkudziesięciu monografii, artykułów, wielokrotnie nagradzana za swoją działalność. 

  Więcej

  prof. Sławomir Trusz

  Pedagog (UJ) i psycholog (SWPS). W pracy badawczej zajmuje się problematyką oczekiwań interpersonalnych i ich wpływu na osiągnięcia w szkole, pracy i w życiu codziennym. Autor kilkudziesięciu prac naukowych publikowanych w Polsce i za granicą. Jego ulubioną książką jest "Siódme wtajemniczenie" Edmunda Niziurskiego.

  Więcej

  dr n. hum Dominika Siewniak-Maciuszek

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych. Psycholog, starszy asystent w Oddziale Psychiatrycznym Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Pasjonatka psychologii emocji i motywacji.

  Więcej

  Nina Myalska

  Pedagog terapeuta, rewalidant. Psychoterapeutka w nurcie poznawczo-behawioralnym ( w trakcie szkolenia) i członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczej i Behawioralnej. Absolwentka filozofii oraz studiów w zakresie pomocy psychologicznej i rozwiązań systemowych dla rodzin w kryzysie. W swojej pracy wykorzystuje terapię poznawczą i behawioralną, trening umiejętności społecznych, biblioterapię, Metodę Dobrego Startu, teatrzyk Kamishibai, arteterapię, trening uważności i techniki relaksacyjne. Pracuje z rodzinami w kryzysie, z osobami ze spektrum autyzmu i nieneuronormatywnymi, dziećmi i młodzieżą z problemami emocjonalnymi czy trudnościami szkolnymi. Pomaga rodzinom adopcyjnym. Autorka opowieści o adopcji pt. „Kot, Tygrys i niebo pełne gwiazd…”. Doktorantka Akademii WSB.

  Więcej

  Mirosława Bochner

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych. Psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach International Coach Federation. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz kurs kwalifikacyjny z zarządzania w oświacie. Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy i wsparcia psychologicznego prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie. Ukończyła szkolenie w zakresie terapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

  Więcej

  Adam Spendel

  Wykładowca w Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych. Psycholog, tyflopedagog, surdopedagog, socjoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, logopeda, pracuje w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Siemianowicach Śląskich, jest również psychologiem szkolnym w II Liceum Ogólnokształcącym w Siemianowicach Śląskich.

  Więcej
 • REKOMENDACJE

  Od kilkunastu lat zauważalny jest rosnący odsetek dzieci i młodzieży, którzy doświadczają kryzysów psychicznych, a obecnie ta tendencja stale się nasila. Na to zjawisko znaczący wpływ miała pandemia, która zakłóciła poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności u wszystkich, istotnie ograniczając również możliwość realizacji potrzeb rozwojowych u dzieci i młodzieży. Ograniczony kontakt z rówieśnikami, narastające wymagania edukacyjne i brak wystarczającego wsparcia ze strony najbliższego otoczenia spowodowały wyczerpywanie się zasobów jednostki oraz zachwianie jej dobrostanu psychicznego. Dziecko czy nastolatek, którzy będąc w trudnej sytuacji kryzysowej pozbawione są wsparcia, mogą poszukiwać rozwiązań swoich problemów w innych, tzw. „ucieczkowych” rozwiązaniach, takich jak np. używki, prezentować zachowania suicydalne oraz zachowywać się ryzykownie.

  Dlatego też istotne staje się budowanie wokół dzieci i nastolatków sieci wsparcia społecznego oraz korzystanie z jej zasobów. Kryzys wywołuje poważne zakłócenie równowagi psychicznej człowieka oraz zaburza jego funkcjonowanie, dlatego też każda osoba, która doświadcza kryzysu wymaga pomocy.

  Z pełnym przekonaniem poleca studia podyplomowe „Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie”. W kontekście obecnej sytuacji społecznej, w której dzieci i młodzież często zmaga się z trudnościami emocjonalnymi, społecznymi i edukacyjnymi, posiadanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności staje się niezbędne.

  prof. Monika Bąk-Sosnowska
  Dyrektor Centrum Psychosomatyki i Profilaktyki Zdrowotnej w Akademii WSB. Psycholog kliniczny, doktor psychologii oraz doktor habilitowany nauk o zdrowiu. Łączy pracę naukową z praktyką kliniczną i promocją prozdrowotnego stylu życia. Specjalizuje się w psychologii zdrowia. Ośrodek PRIMODIUM, który prowadzi skupia się wokół idei psychosomatycznej jedności istoty ludzkiej oraz holistycznego podejścia do zdrowia i choroby. Jest autorką lub współautorką monografii oraz kilkudziesięciu prac naukowych i popularno-naukowych z zakresu psychologii zdrowia, wykładowcą na konferencjach i zjazdach naukowych, laureatką nagród naukowych (m.in. Virtuti Medicinali, Copernicus Prize, Diamond Pen) i dydaktycznych (np. Medal Komisji Edukacji Narodowej).

 • OPŁATY

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  Wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 900 zł do 5 marca 2024
  II 900 zł do 5 kwietnia 2024
  III 900 zł do 5 maja 2024
  IV 900 zł do 5 października 2024
  V 900 zł do 5 listopada 2024
  VI 700 zł do 5 grudnia 2024
  Ogółem 5 500 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU