Kierunek

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI POMOCY SPOŁECZNEJ – SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE

Tryb: Stacjonarne Zapisz się

Akademia WSB posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Program uwzględnia wymagane minimum programowe zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. Absolwenci otrzymują dyplom uzyskania specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Celem szkolenia jest wszechstronne przygotowanie kadry kierowniczej placówek pomocy społecznej do efektywnego zarządzania instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia w warunkach zmieniających się realiów życia społecznego. Program studiów zawiera zagadnienia z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, zarządzania, polityki społecznej oraz diagnozowania i pomiaru w pomocy społecznej.

Szkolenie skierowane jest do osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, tzn.:

 • dyrektorów i kierowników domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, placówek  opiekuńczo-wychowawczych, takich jak: pogotowie opiekuńcze, domy dziecka, zakłady wychowawcze,
 • osób przygotowujących się do pełnienia funkcji kierowniczych,
 • osób sprawujących nadzór nad wyżej wymienionymi instytucjami,
 • pracowników terytorialnych samorządów lokalnych podejmujących działalność socjalną w środowisku lokalnym,
 • pracowników pozarządowych form wspomagania człowieka (stowarzyszenia, fundacje),
 • pracowników socjalnych.
 • Atuty

  • Absolwenci, po spełnieniu warunków określonych rozporządzeniem, otrzymają dyplom poświadczający uzyskanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej
  • studia dla osób kierujących lub przygotowujących się do kierowania jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej
  • wizyty studyjne w placówkach tj.: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Górniczej
  • warsztatowa forma zajęć,
  • doświadczona kadra dydaktyczna.
 • Program

  1. Współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym,
  2. Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej w podziale na bloki  tematyczne: 
   • kadra menedżerska w pomocy społecznej, w tym umiejętność przywództwa, organizacji pracy własnej, zarządzania czasem i rozwiązywania problemów,
   • zarządzanie zasobami ludzkimi,
   • zarządzanie międzyorganizacyjne na poziomie lokalnym, z uwzględnieniem podmiotów niepublicznych w pomocy społecznej,
   • kierowanie i zarządzanie superwizyjne,
   • zarządzanie finansami jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, w tym planowanie finansowe, realizacja i kontrola realizacji planu finansowego,
   • systemy zarządzania jakością w instytucjach pomocy społecznej,
   • kontrola zarządcza.
  3. Elementy etyki,
  4. Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej: gminy, powiatu i województwa,
  5. Ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej,
  6. Wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych,
  7. Wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego,
  8. Publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej – public relations,
  9. Mediacje i negocjacje w pomocy społecznej,
  10. Stres i wypalenie zawodowe,
  11. Konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji,
  12. Wizyty studyjne – hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej.

  Liczba godzin: 265 h zajęć dydaktycznych, 

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie szkolenia.

  Informacje dodatkowe

  • Warunki dopuszczenia do egzaminu specjalizacyjnego: ukończenie szkolenia oraz napisanie pracy dyplomowej,
  • Egzamin specjalizacyjny ma formę ustną i składa się z obrony pracy dyplomowej oraz części sprawdzającej wiedzę z zagadnień objętych zakresem minimum programowego,
  • Dni odbywania się zajęć: czwartki, piątki, wybrane soboty.
 • Kadra

  Bożena Borowiec

  Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (2014-2018). Obecnie II Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza.

  Więcej

  dr Anna Zasada-Chorab

  Doktor nauk humanistycznych. Wykładowca akademicki wyższych uczelni. Członek Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Ministerstwa Polityki i Pracy w Warszawie. Autorka wielu publikacji naukowych, organizator i uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych, promotor kilkudziesięciu projektów socjalnych na rzecz osób niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych. Specjalista w zakresie pomocy społecznej, pracy socjalnej oraz ekonomii społecznej.

  Więcej

  dr Michał Szyszka

  Adiunkt w Akademii WSB. Pasjonat mediów i nowych technologii. Zajmuje się komunikacją społeczną i medialną w polityce społecznej. Prowadzi badania oraz szkolenia w zakresie możliwości wykorzystywania mediów oraz narzędzi komunikacyjnych w instytucjach pomocowych oraz non-profit, a szerzej w procesie pomocy i integracji społecznej. Autor wielu publikacji naukowych, w tym jedynego w Polsce podręcznika public relations dla pracowników instytucji pomocy społecznej. Uczestnik wielu projektów badawczych i wdrożeniowych, promotor kilkudziesięciu projektów socjalnych.

  Więcej

  Grzegorz Machalica

  Pedagog, specjalista z zakresu pieczy zastępczej i pracy socjalnej, wykładowca Kolegium Pracowników Służb Społecznych i wyższych uczelni, koordynator Complex of Silesian International Schools w Katowicach. Jako ekspert współpracujący z Ministerstwem Rodziny Pracy i Polityki Społecznej brał udział w opracowaniu treści i wytycznych do programów szkoleń specjalizacyjnych w zawodzie pracownik socjalny. Uczestnik licznych szkoleń, konferencji, krajowych oraz zagranicznych wyjazdów studyjnych i projektów międzynarodowych.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Zmiany demograficzne, problem wielokulturowości, przeobrażenia rodziny i gospodarstw domowych, choroby cywilizacyjne i wciąż pojawiające się nowe patologie społeczne wymuszają konieczność reorganizacji systemu pomocy społecznej w Polsce. Stawiają też nowe wyzwania przez zarządzającymi placówkami pomocy społecznej. Program studiów podyplomowych z zakresu zarządzania placówkami pomocy społecznej ma na celu kompleksowe i wielostronne przygotowanie nowoczesnej i kreatywnej kadry menedżerskiej zarządzającej instytucjami i placówkami opiekuńczymi i pomocy społecznej typu: placówki opiekuńczo–wychowawcze, domy pomocy społecznej, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie i inne.

  Bożena Borowiec
  II Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 600 zł do 5 października 2021
  II 600 zł do 5 listopada 2021
  III 700 zł do 5 grudnia 2021
  IV 700 zł do 5 lutego 2022
  V 700 zł do 5 marca 2022
  VI 400 zł do 5 kwietnia 2022
  Ogółem 4000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł
  do 22 września 2021 r.
  *
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie

  Bonifikata specjalna na studia ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (Partner kierunku: EY Academy of Business) w wysokości 500 zł do 22 września 2021 r.

  Bonifikata specjalna  na studia MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business) w wysokości 3000 zł do 22 września 2021 r.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator Szkolenia: Małgorzata Malczewska-Wajda
  e-mail: mmalczewska@wsb.edu.pl

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji