Kierunek

COMPLIANCE OFFICER - AUDYT I COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Tryb: Hybrydowe Zapisz się
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tryb: Online Zapisz się
 *
 *
 *
 *Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


W ramach studiów Słuchacze nabywają specjalistyczną wiedzę przekazywaną przez praktyków zawodu, z uwzględnieniem najnowszych wymagań i standardów prawnych, regulacyjnych i nadzorczych z zakresu realizacji zadań kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i compliance w przedsiębiorstwie, z szerokim uwzględnieniem dobrych praktyk obowiązujących na rynku. Program obejmuje pełny zakres wiedzy niezbędnej do wykonywania funkcji pracownika komórki kontroli wewnętrznej, audytora wewnętrznego lub oficera compliance w przedsiębiorstwie (w tym w instytucji  nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego), jednocześnie przygotowując absolwenta w zakresie niezbędnym do wypełnienia wymagań stojących przed obecnym lub potencjalnym pracodawcą.

Polityka compliance, czyli polityka zgodności przedsiębiorstwa z obowiązującymi oraz wprowadzanymi regulacjami prawnymi, a także zasadami etycznymi, obowiązuje w branży bankowej i jest stosunkowo częstą praktyką w branży energetycznej i farmaceutycznej, produkcyjnych.

Współczesne organizacje narażone są wielokrotnie na kolizję z prawem, niedopatrzenia i błędy, dlatego potrzebują one zaawansowanych narzędzi pozwalających obniżyć występowanie różnego rodzaju ryzyka. Najłatwiejsza definicja compliance brzmi zatem: „jest to dziedzina wiedzy, a w większych firmach często stanowisko, bądź cały dział, zajmujący się zminimalizowaniem ryzyka braku zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi czy przyjętymi przez organizację standardów postępowania.”

Compliance funkcjonuje w dwóch płaszczyznach:

 • Wewnątrz organizacji: rozumiany jak szereg kodeksów i regulacji, do przestrzegania których zobowiązany jest każdy pracownik oraz edukacja w postaci szkoleń uświadamiających konsekwencje prawne ich decyzji.
 • Na zewnątrz organizacji: dobre praktyki wobec kontrahentów, instytucji prawnych. Uwzględnia m. in. lojalność kontraktową, ochronę danych osobowych, zapobieganie malwersacjom finansowym itp.

W dużych firmach, zwykle w organizacjach finansowych, takich jak np. banki, powstaje cały dział compliance, który każdego dnia czuwa nad przestrzeganiem prawa i zgodnością postępowania organizacji z przyjętymi normami, minimalizując ryzyko strat. W Polsce compliance officer to „wewnętrzny policjant” w organizacji, który bada, czy wszystkie zasady są przestrzegane. Często stanowisko to nazywa się inspektorem nadzoru.

Do szczegółowych zjawisk zagrażających firmie, którymi zajmuje się dział compliance lub compliance oficer należą:

 • nieprzestrzeganie przepisów,
 • nieposiadanie dokumentacji wymaganej z perspektywy regulacji w zakresie   np. zagranicznych spółek,
 • nieprzestrzeganie przepisów podatkowych,
 • brak weryfikacji kontrahentów w kontekście przepisów o VAT,
 • korupcja,
 • konflikt interesów,
 • naruszanie postanowień ustawy o ochronie danych osobowych,
 • uczestniczenie w procederze prania brudnych pieniędzy,
 • stosowanie praktyk ograniczających konkurencję,
 • naruszanie praw pracowniczych czy praw człowieka,
 • nieprzestrzeganie norm związanych z ochroną środowiska naturalnego,
 • nieposiadanie wystarczającej ochrony majątku firmy i informacji poufnych,
 • naruszanie ładu korporacyjnego. 
 • Atuty

  • Słuchacz potrafi prawidłowo interpretować przepisy prawa powszechnie obowiązujące audytora i officera compliance.
  • Słuchacz potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu metodyki do analizowania i oceny zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwach. Potrafi przedstawić czynniki ryzyka i zagrożenia przy realizacji zadań, w tym ryzyka braku zgodności (compliance).
  • Słuchacz posiada wiedzę na temat funkcjonowania audytu wewnętrznego, compliance  w przedsiębiorstwach. Posiada pogłębioną wiedzę na temat roli audytora w przedsiębiorstwach w ocenie zgodności postępowania z przepisami prawa, ładu korporacyjnego oraz oceny skuteczności i efektywności działań podejmowanych w ramach realizowanych celów.
  • Przygotowanie słuchaczy studiów podyplomowych do nowego zawodu compliance oficer, którego zadaniem jest:
   • dbałość o ochronę danych osobowych,

   • troska o unikanie konfliktu interesów,

   • dbałość o właściwe postępowanie z informacjami poufnymi,

   • przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

   • weryfikacja przestrzegania prawa w zakresie zawieranych umów,

   • nadzór nad zgodnością z prawem działalności maklerskiej i powierniczej,

   • doradztwo w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących przepisów prawa i standardów rynkowych dla jednostek organizacyjnych,

   • współpraca z kancelariami prawnymi, które oferują instytucjom finansowym audyt prawny,

   • przekazywanie do wiadomości publicznej oraz do organów nadzoru przewidzianych prawem raportów na temat zdarzeń związanych z działalnością przedsiębiorstwa,

   • przestrzeganie zasad wręczania i przyjmowania prezentów przez członków władz i pracowników

 • Program

  1. Rola systemu kontroli wewnętrznej w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa 
  2. Wykonywanie zadań audytu wewnętrznego w przedsiebiorstwie
  3. Kompetencje zawodowe audytora wewnętrznego - biegłość i należyta staranność zawodowa
  4. Zasady etyczne wykonywania zawodu audytora wewnętrznego
  5. Kontrola wewnętrzna (zarządcza, funkcjonalna) 
  6. Audyt systemu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie 
  7.  Audyt systemów informatycznych
  8. Rachunkowość finansowa  dla audytorów wewnętrznych
  9. Compliance – polityka zgodności
  10. Podstawy prawne działania przedsiębiorstwach 

  Liczba godzin: 180

  Informacje dodatkowe

  • Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie.
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Podstawa zaliczenia: studia kończą się 2 egzaminami po każdym semestrze
  • Dni odbywania się zajęć: dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele
  • Część zajęć w formule online (Blended learning).

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Mariusz Wilkus

  Ekspert ds. zarządzania procesowego i bezpieczeństwa informacji, kontroli, audytu, compliance, zasad ładu korporacyjnego oraz ochrony danych osobowych i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie. Inspektor ochrony danych, oficer compliance. Skutecznie wdrożył w 12 przedsiębiorstwach system zarządzania procesowego i kontroli wewnętrznej. Były pracownik Getin Banku S.A.(d. GBG S.A.) oraz kierujący inspekcjami w instytucjach finansowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Współpracuje m.in.  z grupami kapitałowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność oświatową, ubezpieczeniową, finansową, medyczną tworząc dla nich wewnętrzne procedury, polityki, dokumentację, oraz sporządzając opinie. Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych rozwiązań audytowych w  informatyce, bezpieczeństwa informacji infrastruktury teleinformatycznej. Audytor wiodący ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISO 22301, ISO 14001, PN 18001. Legitymuje się certyfikatem CISA, CISM. Współpracownik uczelni w Polsce oraz University of Nottingham w Anglii, trener instytucji edukacyjnych i szkoleniowych w Polsce, autor regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.

  Więcej

  Piotr Nycz

  Laureat nagrody Polskiego Towarzystwa Matematycznego za pracę z dziedziny rachunku prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Specjalista w zakresie budowy i walidacji modeli matematycznych i statystycznych. Zdobywał doświadczenie w wydziale rozwoju metod zarządzania ryzykiem kredytowym w PKO BP S.A. oraz w Deutsche Bank PBC S.A., gdzie ukończył „Talent Management Program”. Posiada doświadczenie między innymi w zakresie oceny systemów franczyzowych, ryzyka koncentracji, budowy modeli ratingowych  i quasiratingowych oraz przeprowadzania analiz na potrzeby ich walidacji. Budował i rozwijał modele na potrzeby przeprowadzania testów warunków skrajnych dla produktów kredytowych oraz transakcji pochodnych oraz sporządzał mapy ryzyka kredytowego dla sektorów gospodarki narodowej. Prowadzi szkolenia w sektorze banków komercyjnych, banków spółdzielczych oraz kas oszczędnościowo kredytowych.

  Więcej

  mec. Łukasz Staszel

  Wykładowca i adwokat Akademii WSB. Absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na WPiA UŚ, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, zdobywał doświadczenie w kancelariach radców prawnych, kancelariach adwokackich, działach prawnych oraz w kancelarii komorniczej. Uczestniczył w tworzeniu i przekształcaniu spółek prawa handlowego z różnych branż. Autor publikacji naukowych  z zakresu prawa cywilnego oraz prawa publicznego gospodarczego.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Compliance officer to nowy zawód, bardzo poszukiwany na współczesnym rynku pracy. Specjalistów compliance officer zatrudniają dziś instytucje finansowe, firmy produkcyjne, farmaceutyczne czy producenci żywności – kwestia compliance w takich dziedzinach jest szczególnie ważna, gdyż istnieje w nich ryzyko naruszenia pewnych norm. Uporządkowanie, monitoring, kontrola i przewidywanie ryzyka to główne zadania, z jakimi zmierzy się compliance officer.

  Dr Marcin Lis
  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 800 zł do 5 października 2022
  II 800 zł do 5 listopada 2022
  III 800 zł do 5 grudnia 2022
  IV 800 zł do 5 lutego 2023
  V 500 zł do 5 marca 2023
  Ogółem 4000 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł do 15 października 2022 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Bonifikata terminowa dla członków Śląskiej Izby Lekarskiej na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) w wysokości 4500 zł do 15 października 2022 r.

  Bonifikata w wysokości 4500 zł dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na studia MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) dla Pielęgniarek i Położnych 

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business)

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji