Obowiązek RODO

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy ul. Cieplaka 1C. Może Pan/Pani skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: rektorat@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer tel. +48 32 262-28-05.
 2. Informujemy Pana/Panią o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni dr inż. Krystian Mączka, może Pan/Pani się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 513-457-575.
 3. Pana/Pani dane osobowe / dane osobowe dziecka będą przetwarzane:
  • na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO to jest w celu wzięcia udziału Pana/Pani/Dziecka w warsztatach i wykładach organizowanych w ramach wydarzenia Otwarta Akademia Nauki;

  • na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO w zw. z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. to jest w celu nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo wykorzystywania i rozpowszechniania przez Akademię WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1c Pana/Pani/Dziecka wizerunku, w postaci filmów i fotografii cyfrowej w dowolnym formacie i w następujących mediach: stronach internetowych Akademii WSB – portal wsb.edu.pl, mediach społecznościowych, w związku z działalnością promocyjną i informacyjną Akademii WSB;

  • na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO to jest w celach przedstawienia Panu/Pani/Dziecku oferty edukacyjnej związanej z działalnością Akademii WSB w szczególności informacji o organizowanych wydarzeniach naukowych lub/i szkoleniach poprzez wiadomości SMS, wiadomości e-mail jak również pocztą tradycyjną;

  • na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO to jest w celach przesyłania Panu/Pani/Dziecku wszelkich innych informacji marketingowych i handlowych oraz informacji o innych wydarzeniach organizowanych przez Akademię WSB oraz instytucje współpracujące z Uczelnią poprzez wiadomości SMS, wiadomości e-mail jak również pocztą tradycyjną.

 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych/ danych osobowych dziecka będą:
  • podmioty współpracujące z Akademią WSB i przetwarzające dane osobowe na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO;

  • organy i podmioty działające na podstawie i w celach określonych wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  • pracownicy uczelni lub osoby zatrudnione przez Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO.

 5. Pana/Pani dane osobowe/ dane osobowe dziecka będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania, o których mowa w pkt 3. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych na tej podstawie.
 6. Podanie danych osobowych/ danych osobowych dziecka wskazanych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu jakim jest udział Pana/Pani/Dziecka w warsztatach lub wykładach w ramach wydarzenia Otwarta Akademia Nauki.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych/danych osobowych dziecka, o których mowa w pkt 3 lit. b w przypadku w przypadku osób uczestniczących w wydarzeniu w formie stacjonarnej jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celu jakim jest udział w wydarzeniu z uwagi na fakt że przebieg wydarzenia w formie stacjonarnej będzie utrwalany przy użyciu urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, a realizacja uprawnienia osób w zakresie braku zgody lub możliwości jej cofnięcia w odniesieniu do danych osobowych/danych osobowych dziecka w postaci wizerunku przetwarzanych na tej podstawie wiązałaby się z koniecznością użycia środków technicznych i organizacyjnych, których wdrożenie po stronie Administratora nie jest możliwe z uwagi na brak możliwości technicznych, stąd Administrator daje wybór uczestnictwa w wydarzeniu we wskazanej wyżej formie lub rezygnacji z udziału w wydarzeniu.
 8. Brak zgody lub jej cofnięcie na przetwarzanie danych osobowych/danych osobowych dziecka w celach wskazanych w pkt 3 lit. b, c i d nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych/danych osobowych dziecka w celu, o którym mowa w pkt. 3 lit. a z zastrzeżeniem pkt. 7.
 9. Udostępnione przez Pana/Panią dane osobowe/dane osobowe dziecka, nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Administrator nie będzie przekazywać Pana/Pani danych osobowych/danych osobowych dziecka do państwa trzeciego.
 11. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych/danych osobowych dziecka, przysługuje Panu/Pani:
  • prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych - art. 15 RODO;

  • prawo do żądania sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO;

  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych - art. 17 RODO;

  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - art. 18 RODO;

  • prawo do przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;

  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych;

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl (zgodnie z art. 77 RODO).