A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Wybrane sylwetki prelegentów

prof. dr hab. Marek Lisiński

Profesor nauk ekonomicznych. Absolwent i pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie kierował Katedrą Analiz Strategicznych w Instytucie Zarządzania, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Obecnie Kierownik Katedry Zarządzania Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Kierownik Seminarium Doktorskiego i Szkoły Doktorskiej oraz Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i jakości. Zainteresowania naukowe dotyczą metodologii nauk o zarządzaniu i jakości oraz zarządzania strategicznego.

Więcej

dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (studia magisterskie) oraz Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle (studia doktoranckie), ukończyła  także prestiżowe kursy i szkolenia m.in. w Aalborg University (Dania), American Management Association (USA) i Harvard Business School (USA). W Akademii WSB jest zatrudniona od 2013 r. jako pracownik naukowo-dydaktyczny, pełni także funkcje Dyrektora Instytutu Studiów nad Współpracą Terytorialną i Międzyorganizacyjną, Dyrektora Centrum Transferu Technologii oraz Zastępcy Kierownika Szkoły Doktorskiej Akademii WSB. Zawodowo jest również związana z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA, gdzie pełni funkcję kierownika zarządzającego projektów badawczo-rozwojowych. Od 2011 r. jest Przewodniczącą  Rady Nadzorczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej EKOTERM Sp. z o.o. w Żywcu. Jest także ekspertem Komisji Europejskiej w zakresie ewaluacji programów unijnych, rozwoju regionalnego i współpracy transgranicznej. Ponadto współpracuje z polskimi i zagranicznymi samorządami i organizacjami pozarządowymi, którym doradza w zakresie przygotowania i realizacji projektów. Jest autorką blisko 100 projektów inwestycyjnych i nie inwestycyjnych, wielu dokumentów strategicznych, studiów i analiz. 

Obszary zainteresowań naukowych dr hab. Joanny Kurowskiej-Pysz to zarządzanie publiczne, zarządzanie projektami, zarządzanie innowacjami oraz współpraca terytorialna i międzyorganizacyjna. Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji naukowych.   Ponadto uczestniczy w wielu międzynarodowych i transgranicznych projektach badawczych, dwóch akcjach COST oraz bierze udział w kilku międzynarodowych grupach badawczych np. VALORIZA (Portugalia), ARAM (Hiszpania) i LABOTER (Brazylia). Ponadto jest także członkiem Polskiej Akademii Nauk, Komisja ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Dąbrowie Górniczej.

Więcej

prof. dr hab. Wojciech Czakon

Profesor nauk ekonomicznych, twórca i kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Interesuje się zjawiskami międzyorganizacyjnymi, strukturami i strategiami firm wobec ważnych aktorów otoczenia. Zgłębiając behawioralne uwarunkowania strategii (m.in. preferencje, interpretacje, zaufanie), otwiera drogę do skuteczniejszych zachowań strategicznych firm. Autor ponad 200 publikacji z zakresu zarządzania strategicznego w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. Redaktor wydań specjalnych dotyczących koopetycji (m.in. w „Long Range Planning”, „Industrial Marketing Management”, „International Studies of Management & Organization”). Kierownik projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, Horyzont 2020 oraz 7 Programu Ramowego UE. Członek naukowych organizacji krajowych (Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk) i zagranicznych (Academy of Management, European Academy of Management, International Society for Professional Innovation Management, European Institute for Advanced Studies in Management). Profesor wizytujący uczelni polskich, włoskich i francuskich.

Więcej

prof. dr hab. Wojciech Dyduch

Profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w naukach o zarządzaniu. Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020–2024, członek Rady Doskonałości Naukowej. Od 30 października 2020 Zasiada w Komisji Nadzoru Finansowego jako przedstawiciel Prezydenta RP.

Zainteresowania naukowe obejmują problematykę zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości organizacyjnej; tworzenia i przechwytywania wartości przez organizacje przedsiębiorcze, twórczości w organizacjach, pomiaru przedsiębiorczości i efektywności funkcjonowania organizacji, a także wpływu decyzji menedżerskich podejmowanych w czasie koronawirusa na przetrwanie organizacji.

Więcej

dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania, specjalizuje się w problematyce relacji międzyorganizacyjnych, w szczególności współpracy i koopetycji. Jej badania naukowe koncentrują się na zagadnieniach związanych z sektorem turystyki, choć od roku 2018 realizuje grant dotyczący znaczenia relacji społecznych dla współpracy i innowacyjności w sektorze: sztuk performatywnych, gier komputerowych i wideo, turystyki oraz w instytucjach kultury (muzeach samorządowych). Istotnym elementem jej zainteresowań naukowych jest także metodyka badań jakościowych oraz wykorzystanie do badań narzędzi analizy sieciowej (Social Network Analysis). Jest autorką ponad 85 prac naukowych, w tym dwóch własnych monografii, kilkunastu artykułów opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach z listy JCR (np. "Tourism Management", "Industrial Marketing Management", "Journal of Travel Research", "Annals of Tourism Research", "Journal of Destination Marketing & Management" czy "Current Issues in Tourism") oraz kilkunastu rozdziałów w monografiach polskich i zagranicznych (w tym m.in. w wydawnictwach takich jak Palgrave Macmillan, SAGE Publications, Routledge czy Springer). Swoje referaty wygłaszała podczas kilkudziesięciu konferencji krajowych i międzynarodowych m.in. w USA, na Kubie, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Szwecji, i innych krajach. Laureatka nagród krajowych i międzynarodowych za pracę naukową, w tym nagrody Komitetu Regionów Unii Europejskiej za pracę doktorską obronioną w roku 2010 oraz stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (edycja w roku 2016). Od maja 2021 roku pełni funkcję associate editora w czasopiśmie "Annals of Tourism Research" (Wyd. Elsevier, IF=9.011). Jest kierownikiem i członkiem polskich oraz międzynarodowych zespołów badawczych, realizujących projekty badawcze finansowane przez NCN, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet w Innsbrucku i Urząd Miasta Poznania. Obecnie kieruje projektem badawczym, realizowanym w 4 os. zespole w ramach konkursu OPUS, finansowanym przez NCN. Jest członkiem European Academy of Management (EURAM), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego i Międzynarodowej Wspólnoty Naukowo-Badawczej CENA.

Więcej

dr hab. inż. Katarzyna Piórkowska, prof. UEW

Pracownik Katedry Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Opublikowała ok. 100 prac naukowych z zakresu zarządzania strategicznego, w tym dotyczących: zjawisk mikro-fundamentalnych i strategii behawioralnych, behawioralno-ewolucyjnej logiki zmian dostosowawczych, metodologii nauk o zarządzaniu, a także paradygmatu sieciowego.  

Uczestniczy w pracach czołowych międzynarodowych stowarzyszeń akademickich. Otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, wyróżnienie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN za monografię habilitacyjną.  

Więcej

dr hab. Justyna Wiktorowicz, prof. UŁ

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Profesor uczelni w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023. Autorka lub współautorka ponad 150 publikacji naukowych, z dużym doświadczeniem badawczym i projektowym (kierownik lub członek ponad 50 projektów). Prowadzi ogólnopolskie warsztaty analityczne dotyczące zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych. Redaktor statystyczny czasopism naukowych, m.in. „European Spatial Research and Policy”, „Przegląd Socjologiczny”.

W swojej pracy naukowej łączy zainteresowanie metodami statystycznymi i zagadnieniami z obszaru nauk o pracy i polityce społecznej, w tym zwłaszcza sytuacją osób starszych na rynku pracy, zarządzaniem generacjami, międzypokoleniowym transferem wiedzy, kształceniem ustawicznym. Specjalizuje się w statystyce społecznej, współpracuje też jako analityk z zespołami z obszaru zarządzania, finansów, gospodarki przestrzennej, psychologii, medycyny.

Więcej

dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

Prorektor ds. Nauki i Kształcenia w Akademii WSB. Autorka badań, ekspertyz oraz projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków MNiSW, NCBiR oraz autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym indeksowanych m.in. w bazach Scopus, Web of Science, Elsevier. Zastępca Redaktora Naczelnego międzynarodowego czasopisma Forum Scientae Oeconomia. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, HRM, innowacyjności, współczesnych koncepcji zarządzania, zarządzania kompetencjami, kultury organizacyjnej, zarządzania reputacją, transferu wiedzy z nauki do gospodarki, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, monitoringu rynku pracy, kompetencji innowacyjnych menedżerów, odpowiedzialnego przywództwa, zrównoważonego rozwoju, współpracy transgranicznej i międzyorganizacyjnej. 

Członek zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała nauka”. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2020-2023 powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek międzynarodowych i krajowych organizacji i stowarzyszeń: EWORA European Woman Rectors Assosciation, Prezes Zarządu TNOiK o/Dąbrowa Górnicza. Członek Rady Ekspertów, ekspert Forów Gospodarczych, Światowego Kongresu Klastrów w Dąbrowie Górniczej. Animatorka przedsięwzięć edukacyjnych i naukowo-badawczych w wymiarze międzynarodowym, projektów realizowanych w ramach Erasmus+, NAWA, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, Funduszu Wyszehradzkiego, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej, Funduszu Wymiany: Młodzieży Polsko–Litewskiej oraz Polsko-Ukraińskiej. Koordynator projektów o charakterze wielostronnej współpracy między uczelniami europejskimi. 

Więcej

dr hab. Justyna Bugaj, prof. UJ

Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Autorka licznych artykułów z zakresu strategicznego zarządzania uczelnią oraz procesów rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich, a także wielu raportów i ekspertyz pisanych na zlecenie polskich i zagranicznych organizacji, w tym szkół wyższych, MNiSW i instytucji europejskich. Aktywna uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych projektów oraz konferencji, w tym członkini Quality Asurance  Board projektu UNA Europa (1EUROPE), Sustainable Quality Enhancement in Higher Education Learning and Teaching (SQELT) oraz kierowniczka projektu Mistrzowie Dydaktyki. W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, strategicznym zarządzaniem, zarządzaniem jakością (nie tylko kształcenia), a także wsparciem organizacyjnym i budowaniem relacji z pracownikami. W 2016 roku opublikowała monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce.

Więcej

dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie:

- doktorat uzyskany w 1999 r. w dziedzinie i dyscyplinie „Nauk wojskowych” w AON na podstawie rozprawy doktorskiej „Marsz wojsk na obszarze kraju w okresie zagrożenia militarnego”

- habilitacja uzyskana w 2009 r. w dziedzinie i dyscyplinie „Nauk wojskowych” w AON na podstawie rozprawy habilitacyjnej „Charakter współczesnych operacji” 

Doświadczenie zawodowe: praca (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej) w charakterze nauczyciela akademickiego od 1993 roku (asystent, starszy wykładowca, adiunkt, kierownik zakładu, kierownik katedry, kierownik studiów podyplomowych, kierownik studiów doktoranckich w dyscyplinie „Nauk o obronności” i „Nauk o bezpieczeństwie”)
Prowadzone badania naukowe i zajęcia w obszarze: sztuka wojenna, polemologia, system bezpieczeństwa państwa, metodologia badań bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe.

Udział w promocji kadr naukowych i zawodowych:

- wypromowanych 12 doktorów w dyscyplinie „Nauk o obronności” i „Nauk o bezpieczeństwie”,

- otwartych 6 przewodów doktorskich w dyscyplinie „Nauk o bezpieczeństwie” na różnym poziomie zaawansowania,

- wypromowanie ok. 30 magistrów,

- wypromowanie ok. 50 licencjatów w Dziedzinie Nauk Społecznych

Więcej

dr Piotr Sowizdraniuk

Pedagog, strażak i ratownik medyczny w jednym. Entuzjasta ratownictwa medycznego i edukacji na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego. Wykładowca w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Wśród zainteresowań zawodowych i naukowych znajdują się: organizacja i funkcjonowanie systemów ratowniczych w Polsce oraz znaczenie właściwie prowadzonej komunikacji kryzysowej i wsparcia psychicznego w sytuacjach trudnych.  

Więcej