Kierunek

MBA W OCHRONIE ZDROWIA (PARTNER: EY ACADEMY OF BUSINESS) - ONLINE

Zapisz się
 *
 *
 *
 *

 *


_____________________Administratorem Twoich danych osobowych jest Akademia WSB. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ


Tylko teraz: do 15 października 2023 r. cena promocyjna 13 900 zł 13 400 zł

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

Partner kierunku:

Patronat kierunku:

W związku ze zmianami planowanymi przez Resort Zdrowia w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia osoba, która będzie aspirować do pełnienia funkcji kierowniczej w jednostkach ochrony zdrowia będzie zobowiązana m.in. do ukończenia studiów podyplomowych na kierunku MBA w ochronie zdrowia dzięki czemu zwolniona będzie z państwowego egzaminu uprawniającego do zajmowania stanowisk menedżerskich w podmiotach szpitalnych.

Absolwent kierunku MBA w ochronie zdrowia (partner: EY Academy of Business) może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym. 

Program studiów w pełni spełnia wymagania zawarte w projekcie ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa z dnia 9 maja 2022 r. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów  studia MBA w ochronie zdrowia (Partner kierunku: EY Academy of Business) dają możliwość uzyskania 66 punktów edukacyjnych.

Formuła studiów dostarcza pełny zestaw narzędzi niezbędnych do skutecznego zarządzania placówkami medycznymi. Ideą studiów jest dostarczenie kadrze zarządzającej jednostkami ochrony zdrowia niezbędnej wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania strategicznego, wiedzy prawnej i ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki otoczenia prawno – gospodarczego tych jednostek, poprawiających jakość procesów zarządczych.

Program skierowany jest do kadry zarządzającej lub przygotowującej się do zarządzania jednostkami funkcjonującymi w ochronie zdrowia, osób odpowiedzialnych za organizację i nadzór w ochronie zdrowia. 

Tylko teraz: do 15 października 2023 r. cena promocyjna 13 900 zł 13 400 zł

Wszystkie dostępne bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB dostępne są tutaj.

 • Atuty

  • Ukończenie studiów MBA w Ochronie Zdrowia (Partner kierunku: EY Academy of Business) będzie zwalniało z państwowego egzaminu uprawniającego do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu szpitalnego
  • Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów  studia MBA w ochronie zdrowia (Partner kierunku: EY Academy of Business) dają możliwość uzyskania 66 punktów edukacyjnych.
  • Absolwent może ubiegać się o zasiadanie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z Ustawą o zasadach zarządzania mieniem państwowym, 
  • Partner kierunku – EY Academy of Business, 
  • Absolwenci otrzymują dyplom ukończenia studiów podyplomowych Akademii WSB oraz dyplom EY Academy of Business, 
  • Kadra praktyków - członków managementu wysokiego szczebla różnych jednostek ochrony zdrowia, w tym podmiotów medycznych, 
  • Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, business case, analizy przypadków, action learning, coachingu grupowego, dyskusji panelowych i treningów kierowniczych, 
  • Modułowy charakter programu,
  • Wysokie miejsce w Rankingu MBA Perspektywy 2021 wśród wszystkich programów MBA w całej Polsce:
   • 5. miejsce w kategorii JAKOŚĆ KADRY (udział wykładowców praktyków z doświadczeniem biznesowym, nasycenie kadry akademickiej osobami o najwyższych kwalifikacjach, doświadczenie dyrektora programu, dostępność kadry dla Słuchaczy),
   • 15. miejsce w kategorii JAKOŚĆ STUDENTÓW (wymagane doświadczenie zawodowe, udział Słuchaczy pracujących na stanowiskach kierowniczych, Słuchacze cudzoziemcy, wymagania rekrutacyjne i selekcja, wielokulturowość),
   • 16. miejsce wśród wszystkich programów MBA w całej Polsce.
 • Program

  Moduł: zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia

  • Zarządzanie strategiczne
  • Wdrażanie i monitorowanie wdrażania strategii
  • Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe a system ochrony zdrowia
  • Oczekiwania Rady Nadzorczej w odniesieniu do zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w ochronie zdrowia – regulacje i praktyki rynkowe
  • Analiza determinant otoczenia biznesowego
  • Modele ochrony zdrowia
  • Ekonomia menedżerska
  • Rola administracji państwowej i Jednostek Samorządu Terytorialnego w systemie ochrony zdrowia
  • Projekt wdrożeniowy – strategia i zarządzanie zmianą w jednostce ochrony zdrowia

  Moduł: Finanse i rachunkowość w ochronie zdrowia

  • Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji podmiotu medycznego z interesariuszami. Rachunkowość kreatywna czyli na co zwracać uwagę czytając sprawozdania finansowe
  • Analiza finansowa - konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników. Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością firmy
  • Rachunkowość zarządcza, controlling i budżetowanie
  • Porównanie źródeł finansowania jednostek ochrony zdrowia  – wady, zalety, koszty
  • Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością jednostek ochrony zdrowia
  • Zarządzanie ryzykiem finansowym
  • Projekt wdrożeniowy: zarządzanie finansami w jednostce ochrony zdrowia

  Moduł: Przywództwo i zarządzanie kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia

  • Zarządzanie kapitałem ludzkim
  • Psychologia przywództwa
  • Warsztat negocjacji i mediacji
  • System motywacyjny w jednostkach ochrony zdrowia
  • Sztuka wystąpień publicznych
  • Metody i techniki budujące zaangażowanie pracownicze
  • Projekt wdrożeniowy: Zarządzanie kapitałem ludzkim   

  Moduł: Prawo w ochronie zdrowia

  • Elementy prawa cywilnego i handlowego
  • Prawo pracy i uprawnienia związków zawodowych
  • Prawo farmaceutyczne
  • Prawo medyczne
  • Odpowiedzialność prawna kadry menedżerskiej
  • Ochrona danych medycznych. Przepisy RODO w praktyce jednostek ochrony zdrowia
  • Prawa pacjenta i dokumentowanie świadczeń medycznych

  Moduł: Standardy medyczne w ochronie zdrowia

  • Zarządzanie jakością i procesami w jednostkach ochrony zdrowia
  • Lean management – metody i narzędzia doskonalenia
  • Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
  • Proces akredytacji jednostki ochrony zdrowia
  • Funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce
  • Marketing w ochronie zdrowia
  • Medycyna cyfrowa
  • Projekt wdrożeniowy: Systemowe podejście do zarządzania procesami w jednostce ochrony zdrowia

  Informacje dodatkowe

  Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie

  Czas trwania: 3 semestry (realizowane w 13 - miesięcy)

  Liczba godzin: 400

  Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem zespołowych projektów menedżerskich (max. 5 osób) z poszczególnych modułów.

  Dni odbywania się zajęć: zajęcia raz / dwa razy w miesiącu: soboty, niedziele,

  Zajęcia realizowane online

  Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

 • Kadra

  Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych MBA w Ochronie Zdrowia (Partner kierunku: EY Academy of Business) . Profesor nauk ekonomicznych, wykładowca uczelni w Polsce oraz za granicą (m.in. Jiao Tong University w Szanghaju). W swojej pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół finansów oraz statystyki i ekonometrii. Kierownik Katedry Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest przewodniczącym Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk. Ponadto jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej oraz prezesem CFA Society Poland. Współpracuje z licznymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami. Pełnił funkcje członka Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego i członka Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

  Więcej

  Prof. dr hab. Szymon Cyfert

  Wykładowca Akademii WSB w ramach studiów podyplomowych MBA w Ochronie Zdrowia (Partner kierunku: EY Academy of Business). Profesor nauk ekonomicznych. Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (kadencja: 2017-2020), Rady Doskonałości Naukowej (kadencja: 2019-2023), Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (kadencja: 2016-2019), Zarządu Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Academy of International Business, European Institute for Advanced Studies in Management, European Academy of Management, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Ekspert Narodowego Centrum Nauki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w procesach oceny wniosków o granty badawcze. Przewodniczący Rady Programowej miesięcznika Przegląd Organizacji. Asesor w procesach oceny projektów finansowanych z Funduszy Unii Europejskiej. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, modelowania struktur organizacyjnych. Uczestniczył w ponad 170 projektach w zakresie doskonalenia organizacji (m.in. dla KGHM, ORLEN, LOTOS, ENERGA, ENEA, PGE, PKO BP, PKO S.A, BZ WBK, ING, AQUANET). Autor ponad 210 publikacji naukowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

   

  Więcej

  Prof. nadzw. dr hab. Marcin Lis

  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem w Akademii WSB. Animator działań realizowanych na rzecz rozwoju szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorczości, transferu wiedzy z nauki do gospodarki, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. 

  Jest Prezesem Delegatury (Dąbrowa Górnicza) Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, członkiem międzynarodowego stowarzyszenia The European Academy of Management (EURAM c/o EIASM – European Institute for Advanced Studiesin Management), wiceprezesem Zarządu Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oddział Dąbrowa Górnicza, wiceprezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach, wiceprezesem Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan, członek Rady Programowej Krajowego Klastra Kluczowego „Silesia Automotive & Advanced Manufacturing” Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

  Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z tworzeniem systemów zarządzania relacjami z klientami, zarządzaniem jakością i procesami, zarządzaniem projektami, wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A., jest absolwentem studiów MBA.

  Za aktywność w zakresie kształtowania relacji pomiędzy nauką i biznesem odznaczony Srebrnym oraz Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Honorową za zasługi dla województwa śląskiego.

  Więcej

  dr n. med. Jerzy Friediger

  Wykładowca Akademii WSB. Doktor nauk medycznych. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie. Wcześniej, przez ponad 40 lat związany zawodowo z Oddziałem Chirurgii Ogólnej Szpitala Zakonu Bonifratrów. Znany chirurg i proktolog. Do maja br. członek prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

  Od 1997 roku zaangażowany w pracę na rzecz samorządu lekarskiego – w strukturach Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie oraz Naczelnej Rady Lekarskiej. Współautor nowelizacji Ustawy o Izbach Lekarskich z 2009 roku, wieloletni redaktor naczelny „Biuletynu Lekarskiego”, autor publicystyki na temat ochrony zdrowia.

  Uczestnik czterech wyjazdów charytatywnych do Kamerunu i jednego na Madagaskar.

  Więcej

  dr Anna Syrek-Kosowska

  Wykładowca Akademii WSB. Psycholog biznesu od 20 lat współtworzący sukcesy liderów, pracowników, zespołów i firm polskich oraz międzynarodowych koncernów jako Manager projektów HR, Trener, Executive Coach. Ekspert w obszarze oceny potencjału menedżerskiego w procesach Zarządzania Talentami oraz rozwoju liderów. Na stałe współpracuje z globalnym liderem rynku FMCG jako psycholog odpowiadający za ocenę potencjału menedżerskiego. Należy do zespołu Coachów czołowej globalnej firmy konsultingowej The Center for Creative Leadership (CCL©) – Top10 Worldwide Executive Education. Współtwórca programów Executive MBA. Executive Coach, Superwizor Coachingu – pierwsza Polka akredytowana przez Coaching Supervision Academy (UK) (EMCC, ICF app.). Honorowy VP The International Society for Coaching Psychology. Autorka wielu publikacji z zakresu HRD (m.in. Personel i Zarządzanie, Wiedza i Praktyka, Twój Biznes, Puls Biznesu, TVN24, onet.pl ), członek rady programowej wydawnictw: Coaching Review, Coaching Psychology International. Współautorka naukowych książek o coachingu. Autorka polskiej adaptacji Modelu Pełnego Spektrum Superwizji w Coachingu (FSM, CSA) oraz Modelu SFERA (Syrek-Kosowska, Edgerton, Palmer, 2010).

  Więcej

  Dr Ewa Popławska

  Doktor nauk ekonomicznych. Pracuje na stanowisku Dyrektora ds. zgodności (Compliance Officer) w American Heart of Poland S.A.  Specjalista z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania: zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Auditor wiodący jednostki certyfikującej Bureau Veritas w zakresie norm ISO. Od wielu lat prowadzi działalność doradczą i szkoleniową w obszarze znormalizowanych systemów zarządzania, również w jednostkach ochrony zdrowia. Zawodowo pasjonuje się zintegrowanymi systemami zarządzania, zarządzaniem procesami czy zarządzaniem wartością i ryzykiem. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w MED Holding S.A. w Katowicach, Polskiej Grupie Medycznej czy w Szpitalu Powiatowym w Zawierciu. Wśród najważniejszych publikacji można wymienić: „Customer Value Management in the Context of Quality Management of Medical Services ", The Concept of a Hybrid Value Chain in Organizations in the Health Care Sector” czy „Auditowanie systemu zarządzania jakością w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2. Audity zdalne i hybrydowe"

  Więcej

  dr Edyta Nowak-Żółty

  Wykładowca Akademii WSB. Prodziekan Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Cieszynie. Doktor nauk humanistycznych. Dyplomowany coach po Akademii Profesjonalnego Coachingu, tutor akademicki, trener rozwoju osobistego i konsultant w obszarze edukacji. Akredytowany trener metody Insight Discowery. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu: komunikacji międzyludzkiej, asertywności, negocjacji, zarządzania sobą w czasie, budowania zespołów, obsługi klienta, zarządzania coachingowego, savoir vivru w biznesie i urzędzie. Pasjonatka psychologii uczenia się, kształcenia i neurodydaktyki.

  Więcej

  dr Krystian Dudek

  Doktor nauk humanistycznych, wykładowca kierunku MBA w Ochronie Zdrowia, praktyk współpracujący ze szpitalami, pełnomocnik Rektor Akademii WSB ds. Strategii komunikacji i PR, właściciel Instytutu Publico – firmy szkoleniowej i agencji PR. Trener biznesu, wykładowca, komentator, ekspert z zakresu public relations, marketingu, sprzedaży, komunikacji promocyjnej i kryzysowej, wystąpień publicznych, autoprezentacji, motywacji oraz marketingu politycznego. Łączy wiedzę naukową z doświadczeniem praktycznym. Prowadził i konsultował kilkadziesiąt kampanii wyborczych; pomagał wprowadzać na rynek marki; sprzedawać produkty, usługi i idee. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i eksperckich, książek, a także komentarzy dla największych mediów w Polsce: TVP, TVN, TVP Info, TVN24, Polsat News, Polityki, Newsweeka, Gazety Finansowej, Gazety Wyborczej, Pulsu Biznesu, Dziennika Zachodniego, Strefy Biznesu, Pierwszego Miliona (Forbes) czy Home&Market. Ma na koncie kilkaset zrealizowanych projektów PR (PR, PR kryzysowy) i szkoleniowych (wśród nich projekty wyróżniane nagrodami branżowymi) m.in. dla: KGHM Polska Miedź, Fiat Poland, LUX MED, Grupa Górażdże HeidelbergCement w Polsce.

  Więcej

  Marek Zuber

  Wykładowca Akademii WSB. Ekonomista, analityk, ekspert i doradca finansowy. Ekonomista i analityk w Banku Przemysłowo-Handlowym, Banku BPH - PBK. Jako główny ekonomista był związany z firmami tj.: TMS oraz Internetowy Dom Maklerski S.A. W 2005 roku został szefem doradców ekonomicznych premiera Kazimierza Marcinkiewicza. Felietonista tygodnia Parkiet oraz stały ekspert TVN CNBC. Laureat nagrody „Doradcy Politycznego Roku 2006”.

  Więcej

  Michał Błeszyński

  Wykładowca Akademii WSB, biegły rewident, posiada kwalifikacje CIA (Certifed Internal Auditor). Jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego.

  Od 2008 pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym.

  Więcej

  Monika Krasińska

  Wykładowca Akademii WSB. Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawnik. Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony prywatności, w tym danych osobowych  i dostępu do tajemnic prawnie chronionych, autorka licznych publikacji poświęconych ochronie danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym.

  Więcej

  Przemysław Pogłódek

  Wykładowca Akademii WSB. Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy, wykładowca prawa pracy z 18-letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma.pl i Centrum Kształcenia HR.

  Więcej
 • Rekomendacje

  Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor ochrony zdrowia determinują potrzebę stałego rozwoju kompetencji menedżerskich osób nadzorujących i kierujących placówkami opieki zdrowotnej oraz instytucjami administracji. Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry i podnoszenia kompetencji tych, którzy już uczestniczą w procesie zarządzania podmiotami leczniczymi lub jej nadzorowania, w obliczu nowych wyzwań przed jakim stoi sektor, jest dzisiaj priorytetem. Program studiów podyplomowych MBA ochronie zdrowia w Akademii WSB obejmuje kluczowe, praktyczne aspekty zarządzania, marketingu, jakości usług zdrowotnych.

  Dr Marcin Lis
  Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

 • Bonifikaty

  Bonifikaty obowiązujące w Akademii WSB nie łączą się, wybierz najkorzystniejszą!

  Bonifikata terminowa na studia MBA i podyplomowe w wysokości 500 zł do 15 października 2023 r.*
  *Zniżka nie obowiązuje na studia podyplomowe: MBA SME, ACCA po polsku, ACCA Strategic Professional, Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych, Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych oraz studia podyplomowe w Nysie.

  Niżej wymienione bonifikaty nie dotyczą studiów MBA i podyplomowych: Executive MBA, Master of Business Administration (Partner kierunku: EY Academy of Business), Master of Business Administration (MBA SME), ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym, Acca Strategic Professional, MBA w ochronie zdrowia (Partner: EY Academy of Business), Badanie zdarzeń kolejowych. Prawo. Technika. Metody. Organizacja pracy komisji, Bocznice kolejowe i terminale intermodalne w kolejowych procesach przewozowych, Budowa i eksploatacja pojazdów szynowych, Infrastruktura i sterowanie ruchem kolejowym, Logistyka i spedycja w transporcie kolejowym, Zarządzanie bezpieczeństwem transportu w sytuacjach kryzysowych, Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym, Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w przedsiębiorstwach transportowych.

  • PROMOCJA "ABSOLWENT"

   Absolwenci Akademii WSB oraz absolwenci studiów podyplomowych Akademii WSB mają prawo do 20% bonifikaty w opłatach czesnego, po przedstawieniu w dniu zapisu kserokopii dokumentu uprawniającego do zniżki.

  • Bonifikata dla firm

   Pracownicy firm i instytucji, stanowiący grupę co najmniej 5 pracowników jednej firmy (instytucji), otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł czesnego (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowne zaświadczenie o zatrudnieniu.

  • Bonifikata rodzinna

   Słuchacze studiów podyplomowych, których członek rodziny tj. ojciec, matka, syn, córka, brat, siostra, mąż, żona jest studentem studiów I-go lub II-go stopnia albo słuchaczem studiów podyplomowych w Akademii WSB, bądź równocześnie podejmują naukę, otrzymują bonifikatę w wysokości 300 zł (bonifikata dotyczy ostatniej raty czesnego) – należy przedstawić stosowny dokument.

  • Promocja dla służb mundurowych

   Pracownicy służb mundurowych, m.in.: żołnierze, pracownicy służby więziennej i policjanci, otrzymują bonifikatę w wysokości 10% zniżki w opłacie czesnego na wybrane studia podyplomowe.

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 500 zł w dniu zapisu
  I 2700 zł do 5 października 2023
  II 2700 zł do 5 listopada 2023
  III 2700 zł do 5 grudnia 2023
  IV 2700 zł do 5 lutego 2024
  V 2600 zł do 5 marca 2024
  Ogółem 13 900 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

 • Kontakt

  Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń
  tel. 32 295 93 11
  tel. 32 295 93 95
  Koordynator studiów: Kinga Hanuszkiewicz-Plesińska 
  e-mail: kplesinska@wsb.edu.pl
  tel. 725 555 999

  tel. 32 111 01 11

  Rekrutacja
  tel. 32 295 93 10
  tel. 32 295 93 12
  tel. 32 295 93 88    

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji