Projekty

 • Inteligentne ładowanie samochodów elektrycznych

  Jednym z ciekawych projektów badawczych dofinansowanych ze środków europejskich, realizowanym obecnie przez Uczelnię, jest projekt „We do IT with Energy
  - realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania dynamicznego i optymalnego systemu geolokalizacji punktów ładowania baterii pojazdów elektrycznych w aspekcie kryterium stylu prowadzenia pojazdu przez indywidualnych użytkowników”. Projekt jest realizowany we współpracy z konsorcjum Kotrak S.A.

  W ramach projektu powstał zestaw stanowisk badawczych wraz ze środowiskiem symulacyjnym, które są wykorzystywane podczas badań wpływu personalnego stylu jazdy na zasięg pojazdów elektrycznych oraz kryteriów doboru punktów ładowania baterii pojazdów elektrycznych.

 • Doświadczenie pracy próbnej w Wirtualnej Rzeczywistości

  Prowadzone są również prace mające na celu powołanie Wirtualnego Instytutu Pracy Próbnej oraz organizację jego pracy w celu promowania rozwiązań VR/AR rozwijanych w ramach Uczelni. Pojęcie „Wirtualna Praca Próbna” oznacza umożliwienie doświadczenia pracy przed jej podjęciem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii immersyjnych. Głównym założeniem WIPP jest jego otwarty charakter nastawiony na sieciowość i współpracę pomiędzy, jednostkami wchodzącymi w jego skład oraz odpowiedz na rosnące potrzeby rynku związane z podniesieniem efektywności i jakości prowadzonych działań rekrutacyjnych, szkoleniowych i rozwojowych dla kadry zarządzającej i specjalistycznej firm i instytucji. Prace związane są z inicjatywami na szczeblu wojewódzkim typu klastry edukacyjne, jak również z oczekiwaniami instytucji centralnych, takich jak Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Zaangażowanie technologiczne w rozwój regionu

  Centrum Transferu Technologii aktywnie angażuje się w regionalne inicjatywy mające na celu rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów niskiego dochodu oraz słabości instytucji. W ramach tych działań tworzone są koncepcje rozwiązań stanowiących odpowiedzi na zidentyfikowane wyzwania. CTT bierze udział w koordynacji zaangażowania pracowników Uczelni, w takie regionalne inicjatywy jak: promocja i rozwój własnej regionalnej dyscypliny e-sportowej wspólnie z Esports Association Polska, czy budowanie świadomości i wiedzy z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach Śląskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa. Pracownicy centrum aktywnie angażują się w prace przygotowawcze do udziału w projektach B+R. Intensywne działania koncepcyjne prowadzone są na potrzeby konkursów z Bezpieczeństwa i Obronności Państwa organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Prowadzone są również prace nad Symulatorem Lidera oraz Trenażera pracy w fabryce przed jej zbudowaniem. Na zaawansowanym etapie są również prace przygotowawcze przed złożeniem wniosku System Kontroli Dostępu do Stref Zastrzeżonych Lotniska. Prace w tym temacie prowadzone są na podstawie rozmów z Szefem Bezpieczeństwa ULC oraz jego pozytywnej opinii dotyczącej zaprezentowanego demonstratora technologii. 

 • Wirtualna podróż po Akademii WSB

  W IV kwartale 2020 roku prowadzone będą intensywne działania w ramach realizacji innowacyjnej koncepcji Uczelni VR, która polegać będzie na fotogrametrycznym zeskanowaniu pomieszczeń budynków Akademii WSB, a następnie stworzeniu oprogramowania umożliwiającego jej wirtualne zwiedzanie przez osoby niepełnosprawne wraz z zestawem urządzeń tzw. telefonów VR na potrzeby obsługi klientów, którzy z powodu stanu zdrowia nie mogli dotrzeć w inny sposób na Uczelnię. Opracowane rozwiązanie będzie mogło być w przyszłości zaadoptowane do potrzeb pracy zdalnej, np. ze względu na COVID-19.

  Wsparcie VR uniwersalnego projektowania przestrzeni publicznej

  Inna ciekawa realizacja, która prowadzona będzie w ramach IV kwartału 2020 r., to realizacja prac nad Symulatorem Starości. Głównym Celem Symulatora starości VR będzie umożliwienie doświadczenia charakterystycznych objawów starości organizmu z wykorzystaniem nowoczesnych technologii VR na potrzeby uniwersalnego projektowania przestrzeni publicznych, jako wyzwania dla gospodarki przestrzennej. Dzięki Symulatorowi Starości użytkownicy będą mogli wirtualnie doświadczyć fizycznych ograniczeń wynikających z chorób związanych z podeszłym wiekiem. Ograniczenia te zostaną uwzględnione podczas projektowania otoczenia, w taki sposób aby dana przestrzeń publiczna mogła być użyta przez wszystkich ludzi, w możliwie szerokim zakresie, bez potrzeby adaptacji lub specjalnego przeprojektowania. Użytkownik będzie ubierać gogle VR, dzięki czemu przenosić się będzie do trójwymiarowego środowiska symulacyjnego w którym użytkownik będzie miał za zadanie doświadczenie typowych życiowych sytuacji, takich jak:

  • z korzystanie z bankomatu
  • z korzystanie z windy
  • z czytanie tablic informacyjnych
  • z wizyta w urzędzie czy na uczelni

  Wszystkie scenariusze będą bazować na rzeczywistych miejscach przeniesionych do środowiska symulacyjnego z wykorzystaniem technik skanowania fotogrametrycznego, dzięki czemu będą gwarantują fotorealistyczne wrażenia i realistyczne nabycie doświadczenia. Wizualizacja VR umożliwia wizualizację zaburzeń słuchu oraz wzroku i barw. Symulator umożliwi doświadczenie zaburzeń widzenia, takich jak m.in.: jaskra, zaćma, retinopatia diabetyczna, starczowzroczność. Symulacja będzie interaktywna oraz charakteryzować się będzie modułową budową umożliwiającą rozbudowanie symulatora w przyszłości.

 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji i hiperspektralnych danych satelitarnych do prognozowania początku i końca sezonu wegetacyjnego na polach w Polsce

  Źródło finansowania: programy grantowe Microsoft

  W wyniku globalnego ocieplenia rośnie średnia temperatura na świecie, co skutkuje zmianami klimatycznymi, a w konsekwencji zmianami okresów wegetacji roślin. Celem projektu była ocena możliwości wykorzystania danych satelitarnych do określenia dat początku i końca sezonu wegetacyjnego. Autor projektu, dr inż. Karol Jędrasiak, podjął wyzwanie dostosowania nowoczesnego rolnictwa do problemów zmieniającego się klimatu, które narastają wraz z globalnym ociepleniem. Opracowane w ramach prac badawczych algorytmy analizujące zbiór historycznych satelitarnych danych hiperspektralnych z programu Europejskiej Agencji Kosmicznej Copernicus miały za zadanie zidentyfikować obszary rolnicze, a następnie oszacować początek i koniec sezonu wegetacyjnego wybranych gatunków roślin w Polsce.

  Jak przebiegały prace badawcze w projekcie?

  W ramach badań została przeprowadzona analiza uzyskanych wyników i próba oszacowania skuteczności opracowanych algorytmów bazujących na automatycznie wyznaczonej wartości Enhanced Vegetation Index (EVI) oraz satelitarnych obrazach hiperspektralnych. Prace badawcze zostały rozpoczęte od pozyskania danych hiperspektralnych oraz wyznaczenia obszarów referencyjnych do badań w projekcie. Następnie zgromadzone dane zostały przetworzone w celu wyznaczania zbioru wskaźników - cech charakterystycznych. Oznaczone w ten sposób dane zostały podzielone na trzy zbiory: uczący, testowy i walidacyjny. W kolejnym kroku prac badawczych został iteracyjnie opracowany algorytm sztucznej inteligencji mający na celu identyfikację początku i końca okresów wegetacji różnych roślin na wybranym obszarze testowym. Parametry algorytmu zostały dopracowane dzięki wykorzystaniu optymalizacji hiperparametrycznej. Ostatnim krokiem prac było przeprowadzenie badania skuteczności opracowanej metody z wykorzystaniem zestawu testowego.

  W jaki sposób wyniki projektu będą możliwe do wykorzystania przez społeczność użytkowników?

  Opracowana metoda identyfikacji elementów w danych hiperspektralnych zostanie udostępniona wszystkim na zasadzie „open source”. Każda osoba na świecie będzie mogła wykorzystać opracowaną metodę do przetwarzania danych ze swojego obszaru w celu zidentyfikowania własnych kluczowych parametrów pozwalających określić początek sezonu wegetacyjnego w swoim kraju. Globalny zasięg satelitarnych danych hiperspektralnych pozwoli na praktyczne wykorzystanie ich do optymalizacji zbiorów i przeciwdziałania wybuchom głodu w wyniku trwającej zmiany klimatu.

 • „WIEDZA-UMIEJĘTNOŚCI-KOMPETENCJE - Innowacyjny model akceleracji współpracy międzysektorowej dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego”

  Eksperci Akademii WSB: dr hab. Joanna Kurowska- Pysz, prof. AWSB oraz dr Marcin Lis zaangażowani są w realizację projektu pt. „WIEDZA-UMIEJĘTNOŚCI - KOMPETENCJE - Innowacyjny model akceleracji współpracy międzysektorowej dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego”, który jest wdrażany przez Fundację GPW w Warszawie. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG, komponent: „Nauka dla innowacyjności”. Celem projektu jest opracowanie nowego modelu współpracy międzysektorowej: nauka-biznes-otoczenie gospodarcze, przyczyniającego się do wzrostu innowacyjności polskiego rynku kapitałowego, dzięki zwiększeniu zaangażowania środowiska naukowego we współpracę z biznesem oraz otoczeniem gospodarczym. Dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB jako opiekun naukowy projektu odpowiedzialna jest za przygotowanie modelu, a dr Marcin Lis bierze udział w pilotażowym teście tego modelu, co umożliwi jego późniejsze wdrożenie do praktyki gospodarczej na polskim rynku kapitałowym. W modelu wykorzystane zostały rozwiązania zaczerpnięte z izraelskiej giełdy TESE w Tel Avivie, a jego założenia prezentowane były podczas Kongresu Odpowiedzialnej Nauki w Krakowie w 2019 roku.

   

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji