A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Cele i zadania projektu

Cele i zadania projektu: „PERFECT – Regionalna Inicjatywa Doskonałości w Akademii WSB" nr 018/RID/2018/19, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” na lata 2019-2023

CEL 1: istotna poprawa jakości badań w dziedzinie nauk ekonomicznych i będących ich wynikiem dzieł m.in. publikacji, poprzez podniesienie kompetencji pracowników naukowo-badawczych Akademii WSB w zakresie metodologii prowadzenia badań naukowych w obszarze nauk o zarządzaniu (szkolenia, warsztaty), wykorzystanie oprogramowania pozwalającego na prowadzenie analiz ilościowych i jakościowych, wsparcie organizacyjne procesu badań naukowych, stymulowanie naukowców do przygotowywania coraz bardziej ambitnych i interdyscyplinarnych projektów badawczych oraz zwiększenie wykorzystania ich wyników, zwiększenie udziału doktorantów i studentów w badaniach naukowych poprzez tworzenie zespołów doskonałości naukowej, w tym w interdyscyplinarnych projektach badawczych i publikowaniu ich wyników.

Planowane działania to między innymi cykl szkoleń dla pracowników naukowych, zwiększenie mobilności naukowej pracowników naukowo-dydaktycznych poprzez ich aktywny udział w znaczących i prestiżowych krajowych i światowych wydarzeniach naukowych czy utworzenie pracowni badań jakościowych i zakup oprogramowania wspierającego analizę wyników badań naukowych.

CEL 2: internacjonalizacja w obszarze działalności naukowo-badawczej, zwiększenie znaczenia prowadzonych w Akademii WSB badań naukowych w zakresie nauk o zarządzaniu i prac rozwojowych w międzynarodowym środowisku naukowym.

Planowane działania to między innymi organizacja cyklu warsztatów z redaktorami naczelnymi prestiżowych czasopism naukowych, organizacja krótkoterminowych staży naukowych oraz wykładów naukowców posiadających międzynarodowe osiągnięcia naukowo-badawcze z renomowanych uniwersytetów na świecie.

CEL 3: zwiększenie wpływu badań naukowych, prac rozwojowych prowadzonych w Akademii WSB w zakresie nauk o zarządzaniu na funkcjonowanie otoczenia społeczno-gospodarczego w regionach.

Planowane działania to między innymi rozwój prowadzonej przez Akademię WSB, unikalnej w skali kraju, szkoły naukowej badań nad współpracą terytorialną i międzyorganizacyjną, prowadzenie sektorowych badań naukowych dotyczących międzyorganizacyjnej współpracy terytorialnej czy doradztwo i współpraca ekspercka z podmiotami rozwijającymi w regionie międzyorganizacyjną współpracę terytorialną.

CEL 4: wsparcie badań naukowych nad nowoczesnymi metodami dydaktycznymi ukierunkowanymi na podniesienie jakości kształcenia na kierunkach studiów.

Planowane działania to między innymi stworzenie systemowego rozwiązania w zakresie projektowania, wdrażania i ewaluacji jakości dydaktyki oraz upowszechnienia doświadczeń w tym zakresie.

 

GŁOWNE ZADANIA W RAMACH PROJEKTU:

Zadanie 1. Podniesienie kompetencji w zakresie prowadzenia badań naukowych pracowników naukowo-badawczych Akademii WSB

Zadanie 2. Zwiększenie udziału naukowców Akademii WSB w międzynarodowych zespołach naukowych

Zadanie 3. Rozwój szkoły naukowej badań nad współpracą terytorialną i międzyorganizacyjną

Zadanie 4. Podniesienie poziomu naukowego i poziomu umiędzynarodowienia wydawanych czasopism naukowych oraz konferencji naukowych

Zadanie 5. Wsparcie rozwoju młodych pracowników nauki, w tym doktorantów oraz zespołów interdyscyplinarnych

Zadanie 6. Podniesienie jakości kształcenia poprzez badania nad innowacyjnymi metodami kształcenia