RODO

 • Obowiązek Informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych

  Obowiązek Informacyjny o warunkach przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-300, przy
   ul. Cieplaka 1C. Może Pan/Pani skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres:  rektorat@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer tel. +48 32 262-28-05.
  2. Informujemy Pana/Panią o wyznaczeniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego funkcję pełni mgr Martyna Kucharska-Staszel, może Pan/Pani się z nim skontaktować wysyłając wiadomość e-mail na adres: iod@wsb.edu.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu +48 513-457-575.
  3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane:
   a) na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO w zw. z art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późń. zm.), w celu weryfikacji osiągniętych przez Pana/Panią efektów uczenia się, to jest przeprowadzenia zaliczeń/egzaminów realizowanych online za pośrednictwem platformy egzaminującej INSPERA ASSESSMENT, poza siedzibą Akademii WSB lub poza Wydziałami Zamiejscowymi Akademii WSB z wykorzystaniem technologii informatycznych, zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację;
   b) na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw. z art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późń. zm.) oraz w zw. z § 12 Regulaminu Akademii WSB z dnia 23 kwietnia 2020 r.
   w celu weryfikacji Pana/Pani tożsamości przy pomocy specjalnych metod technicznych, korzystających z technologii porównującej twarz osoby zdającej z fotografią tej osoby, zawierającą jej wizerunek, jako element kontroli przebiegu zaliczeń i egzaminów realizowanych online, weryfikujących uzyskane efekty uczenia się, wymagany przez platformę egzaminującą INSPERA ASSESSMENT.
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
   a. dostawcy usług zapewniających obsługę platformy egzaminacyjnej oraz ich pracownicy na podstawie udzielonych im upoważnień do przetwarzania danych osobowych, zapewniający wysokie standardy bezpieczeństwa przeprowadzanych egzaminów realizowanych online to jest PCG Academia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z którym Pan/Pani może się skontaktować pod numerem telefonu +48 17 777 37 00 oraz Inspera Assesstment z którym może Pan/Pani skontaktować się pod numerem telefonu + 47 2324 5100; przetwarzający dane osobowe, w tym również dane biometryczne na podstawie wcześniej zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO z głównym dostawcą usługi - PCG Academia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
   b. pracownicy uczelni lub osoby zatrudnione przez Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 29 RODO;
   c. organy i podmioty działające na podstawie i w celach określonych wedle powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora do czasu ustania celu ich przetwarzania, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późń. zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, to jest w przypadku złożonych elektronicznie prac pisemnych, nie dłużej niż przez okres wymagany dla danego stopnia studiów. Podmiot przetwarzający będzie przechowywać Pana/Pani dane osobowe w postaci elektronicznych prac pisemnych przez okres wynoszący rok od dnia zakończenia egzaminu, a dane biometryczne będą przechowywane przez ten Podmiot przez okres dwóch miesięcy od daty zakończenia  każdego egzaminu. Dwumiesięczny okres przechowywania dotyczy również danych przetwarzanych w związku z rejestracją przebiegu egzaminu przy pomocy urządzeń audio-wideo.
  6. Z uwagi na obowiązujący na terenie kraju stan epidemii, uniemożliwiający weryfikację uzyskanych przez Pana/Panią efektów uczenia się w formie stacjonarnej, przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w zw. art. 76a ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późń. zm.), jest konieczne dla zapewnienia Pana/Pani udziału w zaliczeniach/egzaminach realizowanych online za pośrednictwem platformy egzaminującej INSPERA ASSESSMENT, jak również dla zapewnienia ich prawidłowej rejestracji, oraz kontroli nad ich przebiegiem.
  7. Udostępnione przez Pana/Panią dane osobowe, nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany i nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
  8. Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  9. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani:
   a. prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych - art. 15 RODO;
   b. prawo do żądania sprostowania danych osobowych - art. 16 RODO;
   c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych - art. 17 RODO;
   d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - art. 18 RODO;
   e. prawo do przenoszenia danych osobowych - art. 20 RODO;f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - art. 21 RODO;
   g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych;
   h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl (zgodnie z art. 77 RODO).

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji