Standardy egzaminów elektronicznych

W Akademii WSB obowiązuje Zarządzenia Rektora Akademii WSB w sprawie ustanowienia standardów przygotowania pisemnych, testowych egzaminów i zaliczeń przy użyciu platform: OnlineWSB oraz Inspera.

Przyjęty w Uczelni Standard egzaminowania elektronicznego obejmuje rekomendacje oraz wymogi metodyczne, organizacyjne i techniczne, a jego głównym celem jest doskonalenie procesu weryfikacji efektów uczenia się. 

W trakcie i po zakończeniu każdej sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej, przygotowane przez Nauczycieli egzaminy i zaliczenia zostają poddane audytowi.

 

Główne wytyczne dla Nauczycieli dotyczące tworzenia i przeprowadzania e-egzaminów.

I.     Wymagania organizacyjne

 1.    Zgłaszanie terminów egzaminów/zaliczeń do Dziekanatu przez Nauczycieli
 2.    Powiadamianie pracowników Centrum Egzaminowania Elektronicznego o terminach egzaminów 

         Czas zgłoszenia egzaminu/ów ustalono na minimum dwa tygodnie przed planowanym
         terminem egzaminu.

II.     Wymagania metodyczne w zakresie bazy pytań/zestawu egzaminacyjnego: 

 1.    Stworzenie Karty Informacyjnej dla studenta z zasadami egzaminu
 2.    Stworzenie bazy pytań z wykorzystaniem 4 typów pytań 
 3.    Randomizacja pytań 
 4.    Podział na sekcje 
 5.    Liczba pytań w bazie/zestawie:

           a. losowanie 10 pytań, stworzona baza pytań jest trzykrotnie większa

           b.losowanie powyżej 11 pytań, stworzona baza pytań jest dwukrotnie większa 

III.     Wymagania techniczne: 

 1.    Zastosowano dodatkowe techniczne okno czasowe min. 15 min 
 2.    Punktacja i oceny- zastosowana skala ogólnouczelniana 
 3.    Udostępniono studentowi raport studenta/wgląd w ocenę końcową 

IV.     Rekomendacje, dobre praktyki: 

 1.    Zastosowanie pytań problemowych/case study
 2.    Stworzenie bazy pytań wcześniej niż 14 dni przed egzaminem 
 3.    Pełna baza (5-krotność losowanych przez studenta pytań/zadań) 
 4.    Zmiana/dodanie 10% pytań z sesji na sesję 
 5.    Zastosowanie feedbacku automatycznego 
 6.    Zastosowanie feedbacku w pytaniach otwartych 
 7.    Wykorzystanie zaawansowanych typów pytań 
 8.    Zastosowanie funkcji automatycznego czytania tekstu