Akredytacje krajowe i zagraniczne dla Akademii WSB

Akademia WSB regularnie poddaje się procesom weryfikującym jakość kształcenia  - zarówno na arenie międzynarodowej jak i krajowej. Akredytacje przeprowadzane przez bezstronne organizacje takie jak: Ceeman, KAUT czy Polska Komisja Akredytacyjna są najlepszym wskaźnikiem oceny jakości procesu kształcenia w Akademii. Stanowią tez przyczynek do działań na rzecz stałego podnoszenia jakości procesów edukacyjnych w AWSB poprzez wskazywanie na obszary które wymagają zmiany, poprawy lub dalszego rozwoju.

 • Międzynarodowa akredytacja CEEMAN IQA (2020 r.)

  CEEMAN IQA, przyznawana przez International Association for Management Development in Dynamic Societies jest jedną z najbardziej prestiżowych i cenionych akredytacji w obszarze edukacji menedżerskiej. AWSB pomyślnie przeszła proces akredytacji CEEMAN w 2020 roku i uzyskała akredytację na kolejne 6 lat. CEEMAN ocenia profesjonalizm instytucji edukacyjnych i koncentruje się na ocenie jakości zarządzania Uczelnią a także na ewaluacji prowadzonych zajęć dydaktycznych oraz na ocenie kreatywności i innowacyjności Uczelni w zakresie prowadzonych projektów badawczych i rozwojowych.

  W liście gratulacyjnym od prof. Danicy Purg Prezydenta CEEMAN - przekazanym Jej Magnificencji Rektor Akademii WSB dr hab. Zdzisławie Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB czytamy:

  „Akademia WSB mając jasną i dalekosiężną wizję, rozwija misję przygotowania profesjonalnych, pewnych siebie i etycznych liderów, zdolnych do skutecznego konkurowania na rynku międzynarodowym. W ten sposób Uczelnia odgrywa istotną i pionierską rolę we wprowadzaniu i rozpowszechnianiu idei doskonałej, praktycznej i zrównoważonej edukacji w obszarze zarządzania w Polsce”

  Proces uzyskania akredytacji jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3. 3 - Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w ramach POWER, realizowany w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Akredytacje zagraniczne, realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Międzynarodowa akredytacja EUR-ACE® Label (2021 r.)

  Akredytacja została przyznana dla kierunku Informatyka przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT). Jest to rodzaj akredytacji stworzonej przez europejskie organizacje inżynierskie. Ten system akredytacji został opracowany przez European Network for Engineering Accreditation (ENAEE), która zrzesza wiele europejskich organizacji zajmujących się kształceniem inżynierów, takich jak: brytyjskie Engineering Council (EngC), francuskie Commission des Titres d’Ingénieur (CTI), Féderation Européenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs (FEANI), Sociéte Européenne pour la Formation des Ingénieurs (SEFI) czy The International Society for Engineering Education (IGIP).

  W procesie akredytacyjnym bardzo wysoko została oceniona baza laboratoryjna Akademii WSB i fakt, że w realizacji programów dydaktycznych bierze udział wielu specjalistów-praktyków. Wysoko oceniono także duże zaangażowanie kadry oraz prowadzenie studiów w języku angielskim.

  AWSB otrzymała akredytację na najdłuższy z możliwych do uzyskania okresów akredytacji – do roku 2026, co jest konsekwencją spełnienia nie tylko podstawowych, ale także dodatkowych atrybutów.

  Proces uzyskania akredytacji jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3. 3 - Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego w ramach POWER, realizowany w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym „Akredytacje zagraniczne, realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej

  Misją PKA jest dokonywanie ocen programowych oraz instytucjonalnych (aktualnie kompleksowych) realizowanych w polskich uczelniach oraz formułowanie wniosków o nadawanie uprawnień do prowadzenia konkretnych kierunków studiów.

  AWSB jest pierwszą uczelnią niepubliczną w Polsce, która otrzymała wyróżniającą ocenę instytucjonalną. Z tej racji wydział nie podlega kolejnym akredytacjom przez 6 kolejnych lat.

   

  Rok uzyskania akredytacji Rodzaj akredytacji Akredytowany kierunek Otrzymana ocena
  2022 programowa Transport pozytywna
  2020 programowa Bezpieczeństwo Narodowe – WZ w Krakowie pozytywna
  2020 programowa Inżynieria zarządzania – WZ w Krakowie pozytywna
  2019 programowa Zarządzanie – WZ w Olkuszu pozytywna
  2019 programowa Zarządzanie – WZ w Żywcu pozytywna
  2015 instytucjonalna Wydział Nauk Stosowanych wyróżniająca
  2015 programowa Zarządzanie i Inżynieria produkcji – WZ w Cieszynie pozytywna
  2014 programowa Administracja pozytywna
  2014 programowa Pedagogika pozytywna
  2013 programowa Ekonomia pozytywna
  2012 programowa Socjologia wyróżniająca
  2011 programowa Informatyka pozytywna
  2009 programowa Zarządzanie pozytywna
 • Międzynarodowa akredytacja IPMA Student

  Zarządzanie projektami wg. standardów IPMA –

  Studenci Akademii WSB mają możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu z zakresu zarządzania projektami IPMA Student udzieloną przez International Project Management Association Polska.

  Dzięki temu, studenci i absolwenci Uczelni będą mieli możliwość podsumowania edukacji akademickiej uzyskaniem profesjonalnego, rozpoznawalnego na rynku pracy, certyfikatu IPMA-Student i przystąpienia do międzynarodowej, profesjonalnej społeczności osób i organizacji realizujących projekty Young Crew i IPMA.

  Szczegółowych informacji na temat Certyfikatu IPMA Student udziela:

  Koordynator ds. IPMA dr inż. Anna Śmiglewicz

  asmiglewicz@wsb.edu.pl

  Jakie kompetencje musisz posiadać aby uzyskać certyfikat IPMA-Student?

  Abyś mógł legitymować się certyfikatem IPMA-Student, powinieneś wykazać się znajomością wybranych podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie.

  Co zrobić aby uzyskać certyfikat IPMA Student?

  1. Zgłoszenie chęci udziału w kursie przygotowującym do Koordynatora programu: Anna Śmiglewicz; asmiglewicz@wsb.edu.pl
  2. Uzyskanie dostępu do uczelnianego kursu przygotowującego zawierającego komplet materiałów oraz testów sprawdzających wiedzę.
  3. Uzyskanie dostępu do portalu IPMA Student - Certyfikacji IPMA-Student poświęcony jest dedykowany portal ipma-student.pl, na którym znajdują się m.in.: przewodnik po certyfikacji IPMA-Student, przykładowe pytania, symulator egzaminacyjny, seria przewodników, które mają pomóc w przygotowaniach do certyfikacji, i wiele innych przydatnych informacji.
  4. Zgłoszenie chęci zdawania egzaminu: egzamin próbny na portalu IPMA Student + egzamin docelowy – całościowy koszt 300 zł 

  Jak wygląda egzamin IPMA-Student?

  Egzamin certyfikacyjny przeprowadzany jest w formie elektronicznej i składa się ze 100 pytań w formule testu jednokrotnego wyboru (wybór najlepszej spośród czterech opcji odpowiedzi), trwa 100 minut.

  Po co mi certyfikat IPMA Student ?

  System certyfikacji IPMA 4-L-C jest powszechnie rozpoznawany i stosowany w procesach rekrutacji pracowników, budowania ścieżek rozwoju pracowników i doskonalenia dojrzałości projektowej organizacji.

 • Akredytacja ACCA

  Studia na uczelni posiadającej akredytowany przez ACCA program studiów umożliwiają nie tylko zdobycie dyplomu renomowanej szkoły wyższej, ale przede wszystkim rozbudowanie wiedzy akademickiej o kompleksową i praktyczną wiedzę z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania, przydatną już od pierwszego dnia pracy. 

  Akademia WSB prowadzi akredytowany kierunek studiów podyplomowych ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (partner kierunku: Ey Academy of Business). 

  ACCA to prestiżowa kwalifikacja zawodowa, firmowana przez brytyjskie stowarzyszenie Association of Chartered Certified Accountants. Stowarzyszenie skupia specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Dyplom Akademii WSB daje możliwość ubiegania się o zwolnienie z wybranych egzaminów ACCA, a kwalifikacje ACCA są powszechnie rozpoznawalne w środowisku międzynarodowym. 

  Celem programu realizowanego w partnerstwie z EY Academy of Business jest wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne profesjonalistom w nowoczesnym zarządzaniu organizacją. Słuchacze uzyskają wysoko cenioną wiedzę potrzebną w procesach podejmowania decyzji biznesowych wpływających na przyszłość firmy niezależnie od branży, lokalizacji oraz niepewnych warunków otoczenia. Program koncentruje się na praktycznych technikach i umiejętnościach niezbędnych finansistom. Obejmuje zagadnienia związane m.in.: z analizą kosztów, budżetowaniem, podejmowaniem decyzji w oparciu o dane finansowe, polskim systemem i administracją podatkową (PIT, CIT, VAT, ZUS), split payment, raportowaniem finansowym oraz analizą sprawozdań podmiotów z różnych branż, pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego, zarządzania majątkiem obrotowym, wyceną inwestycji i spółek oraz zarządzaniem ryzykiem finansowym, pod kątem pełnienia ról zarządczych w przedsiębiorstwach działających w środowisku międzynarodowym. 

  Dzięki akredytacji ACCA absolwent może ubiegać się o zwolnienie z 9 na 13 egzaminów ACCA, co znacząco ułatwia zdobycie międzynarodowych kwalifikacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) – powszechnie uznawanych na całym świecie. ACCA skupia specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. 

   

   Więcej o studiach ACCA po polsku - Zarządzanie finansami i rachunkowość w środowisku międzynarodowym (partner kierunku: Ey Academy of Business).

 • Międzynarodowy certyfikat Business School Impact System (BSIS IMPACT)

   

  Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej uzyskała międzynarodowy certyfikat Business School Impact System (BSIS IMPACT), który jest potwierdzeniem wpływu naszej uczelni na otoczenie społeczno-gospodarcze oraz jej istotnej roli w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności.  

  Akademia WSB jest czwartą uczelnią w Polsce, która otrzymała certyfikat BSIS (Akademia Leona Koźmińskiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Wpływ Akademii WSB na region został oceniony na podstawie 120 wskaźników w 7 kluczowych obszarach: finansowym, edukacyjnym, ekonomicznym, społecznym, naukowym oraz wpływu uczelni na budowanie i wzmacnianie wizerunku regionu w kraju i za granicą. Eksperci bardzo wysoko ocenili współpracę Akademii WSB z partnerami biznesowymi, władzami wojewódzkimi, miastem Dąbrowa Górnicza, organizacjami pracodawców i NGOsami. Dzięki wysokiemu poziomowi upraktycznienia programów kształcenia absolwenci Akademii WSB znajdują szybciej zatrudnienie niż absolwenci innych uczelni, co potwierdzają raporty Ogólnopolskiego Systemu  Monitorowaniu Ekonomicznych Losów Absolwentów.  

  Eksperci BSIS oszacowali, na bazie własnej metodologii, że wartość wpływu finansowego, wygenerowanego przez Akademię WSB dla regionu w trakcie jednego roku, to ponad 181 mln EUR.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji