System jakości

W uczelni funkcjonuje Uczelniany Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, który swoimi procedurami obejmuje wszystkie formy kształcenia prowadzone w Uczelni.

Zasadnicze cele Systemu to:

 1. diagnozowanie istniejącego stanu jakości kształcenia,
 2. doskonalenie procesów jakości kształcenia zwiększając zdolność uczelni do spełniania wymagań dotyczących jakości kształcenia,
 3. zapewnienie realizacji bieżących działań w ramach poszczególnych procesów jakości kształcenia,
 4. kształtowanie postaw projakościowych w środowisku uczelnianym oraz budowanie kultury jakości.

System w szczególności służy:

 1. zapewnieniu najwyższego poziomu kształcenia studentów i słuchaczy,
 2. opracowaniu skutecznych, przejrzystych i powszechnie dostępnych procedur zapewniających wysoką jakość kształcenia,
 3. właściwej realizacji procesu dydaktycznego, w tym poprzez rozwój bazy i warunków kształcenia,
 4. dostarczeniu władzom uczelni informacji niezbędnych do zarządzania procesem kształcenia,
 5. podniesieniu konkurencyjności uczelni na rynku edukacyjnym,
 6. wspomaganiu polityki kadrowej,
 7. wspieraniu innowacji dydaktycznych,
 8. zwiększeniu mobilności studentów.