A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Program konferencji

VI Konferencja Naukowa

„Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności”

***

„Współczesne kontynuacje dorobku Zygmunta Rytla (1880-1947)”

Data: 29.03.2023 r.

8.45 – 9:00 recepcja/dołączanie uczestników zdalnych

9.00 - 9.15          OTWARCIE KONFERENCJI

 • Prof. dr hab. Marek Lisiński, Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji, Akademia WSB
 • Dr hab. inż. Jarosław Domański, Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

9.15 -10.45         WYKŁADY WPROWADZAJĄCE (wystąpienia po 1/2 h)

Motto: „Zrozumienie i postawienie na naczelnym miejscu celu, do którego się dąży oraz przejęcie się nim sprawia, że niejednokrotnie zdobywamy się na nadzwyczajne wysiłki dla jego osiągnięcia. Pracy dodaje się „nerwu", stwarza zainteresowanie i chęć do coraz dalej idących ulepszeń” [1, s. 20]

Prowadzący: Prof. dr hab. Marek Lisiński (Akademia WSB)

 • Dr hab. Alojzy Czech „Zygmunta Rytla (1880-1947) zarys drogi życiowej i koncepcji organizatorskiej"
 • Dr hab. Tomasz Ochinowski (Uniwersytet Warszawski) „Rytel dyrektorem u Lilpopa, czyli o różnych odcieniach 'zarządzania naukowego' w Polsce międzywojennej”
 • Dr hab. Agnieszka Skala-Gosk (Wydział Zarządzania PW) „Współczesne ekosystemy przedsiębiorczości”

10.45 - 11.00  Przerwa kawowa

11.00-12.15  BLOK 1: „METODOLOGIA DYSCYPLINY NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI”

(Każde wystąpienie 20 minut i 15 minut dyskusji na koniec bloku)

Motto 1a: „To jedno zostało ustalone, że przy badaniach organizacyjnych należy tak samo stosować metody naukowo-doświadczalne, jak przy wszelkich innych badaniach, o ile chcemy osiągnąć ścisłe dane i najlepsze wyniki” [3, s. 6].

Motto 2b: „Nikt chyba nie zaprzeczy, że zawsze i wszędzie jest celowiej stosować metody naukowe, polegające na analizie, planowaniu, przewidywaniu, kontroli itd., korzystając z usystematyzowanych doświadczeń innych ludzi” [3, s. 31].

Prowadzący: Prof. dr hab. Marek Lisiński (Akademia WSB)

 • Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadr Akademii WSB) „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość nauk o zarządzaniu – kilka uwag”
 • Prof. dr hab. Roman Niestrój (Akademia WSB) „Poznawcze i metodologiczne konsekwencje przeniesienia nauk o zarządzaniu z dziedziny nauk ekonomicznych do dziedziny nauk społecznych”
 • Dr hab. Marek Szarucki + Dr Oskar Kosch (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Kontynuacje badań polskich klasyków naukowego zarządzania nad metodologią nauk o zarządzaniu i jakości: współczesna mapa badaczy”
 • Dyskusja

12.15 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30-13.45  BLOK 2: „ORGANIZACJA I KIEROWNICTWO / PRAKSEOLOGIA”

(Każde wystąpienie 20 minut i 15 minut dyskusji na koniec bloku)

Motto 2a: „Naukowa organizacja to zgrupowanie środków naukowo wybranych i harmonijnie powiązanych, w celu świadomego ujęcia, regulowania i kontrolowania działalności. Naukowe kierownictwo jest to działalność harmonijnie uruchamiająca według zasad naukowej organizacji zgrupowane środki, w celu osiągnięcia wyniku wzorcowego” [2, s. 3].

Motto 2b: „Działalność a w szczególności warunki jej sprawności są zagadnieniem o charakterze prakseologicznym. Prakseologia (praxis po grecku - czyn, działanie) jest teorią skutecznego działania i jak logika daje nam metodę prawidłowego myślenia, tak prakseologia daje nam metodę prawidłowego działania” [1, s. 70].  

Prowadzący: Dr hab. Marek Szarucki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

 • Prof. dr hab. Janusz Czekaj (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) „Profesor Zygmunt Rytel - prekursor prakseologicznej teorii organizacji"
 • Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Wydział Zarządzania PW) „Nowe koncepcje w naukach o zarządzaniu czy też nihil novi sub sole”
 • Dyskusja

13.45 - 14.30  Przerwa obiadowa

14.30- 15.45 BLOK 3: „OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI i RACJONALIZACJA”

(Każde wystąpienie 20 minut i 15 minut dyskusji na koniec bloku)

Motto 3a: „Zarówno przebieg działalności, jak i wszelkie stosunki o charakterze społeczno-ekonomicznym podlegają ciągłej ewolucji i w związku z tym wyłaniają się nowe metody i uzupełniające zasady umożliwiające dostosowanie się do nowych warunków i okoliczności powstających w układzie naszego życia j pracy” [1, s. 55].

Motto 3b: „Dawniej narzędzie było dopełnieniem zręczności człowieka, dziś człowiek wyręcza się w swej pracy zręcznością maszyny i im zręczniej i więcej czynności wykonuje maszyna, tym oczywiście mniejsze uzdolnienie jest potrzebne temu, który nią kieruje” [1, s. 59].

Prowadzący: Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki (Wydział Zarządzania PW)

 • Prof. dr hab. inż. Maciej Bałtowski (Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej) „Kryzysy ostatnich lat (klimatyczno-energetyczny, covidowy i wojna w Ukrainie) a nowe wyzwania nauk ekonomicznych"
 • Prof. dr hab. Zbigniew Makieła (Akademia WSB) „Innowacyjne koncepcje zarządzania organizacją”
 • Dr hab. Andrzej Wodecki (Wydział Zarządzania PW) „Inteligencja cyfrowa: w jaki sposób nowe technologie mogą wpłynąć na kreowanie wiedzy i podejmowanie decyzji?”
 • Dyskusja

15.45 – 16:00 Podsumowanie konferencji

 • Prof. dr hab. Marek Lisiński, Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji, Akademia WSB
 • Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Motta zaczerpnięto z:

[1] Rytel Zygmunt, 1947. Teoretyczne podstawy organizacji. Kraków-Poznań: Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa.

[2] Rytel Zygmunt, 1934. Nauka organizacji i kierownictwa. „Przegląd Organizacji” Nr 12.

[3] Rytel Zygmunt, 1931. Racjonalizacja i współpraca przedsiębiorstw. Warszawa: Nakład Księgarni Technicznej.