A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Wybrane sylwetki prelegentów

dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB

Kierownik Seminarium Doktorskiego w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. W swoich pracach podejmuje tematykę dotyczącą systemów bezpieczeństwa narodowego, systemów obronnych państwa oraz współdziałania organów administracji, straż, służb i inspekcji w sytuacjach kryzysowych (w wymiarze narodowym i międzynarodowym). Kolejnym obszarem zainteresowań naukowych, są kwestie związane z organizowaniem bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego w szkołach i placówkach oświatowych.

Więcej

płk prof. dr hab. Ryszard Jakubczak

Współtwórca Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Obrony Narodowej. Ekspert Sejmowej i Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Jest autorem lub współautorem ponad 500 prac naukowo-badawczych z zakresu bezpieczeństwa narodowego, obronności, terroryzmu, działań nieregularnych, obrony terytorialnej, książek, ekspertyz, recenzji, promotorstwa i artykułów. Promotor 22 prac doktorskich. Współzałożyciel powołanego w 2007 roku Konsorcjum Naukowo-Badawczego zajmującego się bezpieczeństwem energetycznym Polski. Członek Zarządu Fundacji Dziedzictwa Narodowego. Do 2016 roku członkiem Stowarzyszenia Ruch Wspólnot Obronnych.

Więcej

prof. dr hab. Mirosław Sułek

Profesor nauk społecznych (2015); doktor habilitowany nauk ekonomicznych (1995); doktor nauk ekonomicznych (1987). Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Prakseologii (od 2016); Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (od 2015); Przewodniczący Komisji Geostrategii i Potęgometrii Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego; współzałożyciel Stowarzyszenia “Powermetric Research Network” (2017). Nagrody i wyróżnienia: Odznaka za Zasługi dla Geopolityki Polskiej (Polskie Towarzystwo Geopolityczne 2018); wyróżnienie w  konkursie „Książka Geopolityczna Roku”, organizowanym przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, za książkę: R. Białoskórski, R. Kobryński, M. Sułek, Potęga państw 2017. Międzynarodowy układ sił w procesie zmian. Raport potęgometryczny, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2017; nagroda główna w kategorii „Książka Geopolityczna Roku 2013”, w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Geopolityczne, za książkę: Potęga państw. Modele i zastosowania, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013; Nagroda Naukowa imienia Oskara Żebrowskiego – za wybitne osiągnięcia w stosowaniu metod  ilościowych w badaniach nad stosunkami międzynarodowymi (PTG, 2014); Nagroda II stopnia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za książkę: Prognozowanie i symulacje międzynarodowe, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010. Wygłaszał referaty za granicą m.in. w Stambule, Lublanie, Florencji, Kijowie.

Więcej

mgr Alina Wołoch

Łącząc pracę zawodowa z działalnością naukowa stara się znaleźć innowacyjne rozwiązania dla wykorzystania instytucji sygnalisty w zapewnieniu bezpieczeństwa obiektów oraz budowaniu pozytywnego wizerunku sygnalistów w społeczeństwie.

Więcej

mgr Łukasz Żmijewski

Ukończył w roku 2017 Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie, następnie studia magisterskie zostały ukończone w 2019 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie.

Zainteresowania:

  • bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • zarządzanie kryzysowe,
  • służby mundurowe,
  • ochrona osób i obiektów podlegających szczególnej ochronie,
  • zgromadzenia publiczne i imprezy masowe.
Więcej

mgr inż. Monika Banach-Kokoszka

Absolwentka m.in. studiów historycznych na Uniwersytecie Śląskim oraz informatycznych w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach. Autorka artykułów związanych z epoką stanisławowską i najnowszą historią Polski i powszechną (z zakresu stosunków dyplomatycznych Rzeczpospolitej z państwami ościennymi oraz historii wojskowości). Szczególną uwagę w swoich badaniach naukowych poświęca tematyce Europy Wschodniej, przede wszystkim Federacji Rosyjskiej oraz byłym republikom radzieckim, koncentrując się na dyplomacji obronnej i wojskowej. Na co dzień pracuje w Dziale Kwestury Akademii WSB, gdzie koordynuje pracę zespołu finansowego pracującego ze studentami z zagranicy.

Więcej

mjr mgr inż. Grzegorz Data

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Systemy i sieci oraz podyplomowych studiów Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w SGH. Specjalista ds. informatyki i łączności w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Rzeszowie. Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą PN-ISO/IEC 27001, certyfikowany manager obsługi incydentów.

Zainteresowania: cyberbezpieczeństwo, wywiad zagrożeń cybernetycznych, analiza malware.

 

Więcej

mgr Dariusz Drohomirecki

  • Dyrektor Departamentu Kontroli Wewnętrznej KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna w Lubinie
  • Studia: Executive MBA na Akademii WSB
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej Zagłębie Lubin S.A.
  • Przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Centrum Analityki Sp. z o.o.
  • Członek Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN
Więcej

mgr Kalina Lubas

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Doświadczenie zawodowe związane z pełnieniem służby w Straży Granicznej i codziennej pracy z cudzoziemcem wykorzystuje w zgłębianiu tematyki bezpieczeństwa państwa w kontekście migracji oraz form ochrony cudzoziemców.Autorka artykułów z zakresu nielegalnej migracji tranzytowej, migracji jako źródła zagrożeń dla cudzoziemców, oraz bezpieczeństwa kobiet w procesie migracji uchodźców wojennych. Ekspert krajowy cywilnej misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji.

Więcej

kpr. pchor. rez. Wiktoria Kolano

Zastępca Dyrektora Akademickiego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście Akademii WSB. Współzałożycielka i od 2017 r. Przewodnicząca działającego w 29 państwach Międzynarodowego Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Save the World”. Ekspert w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Transgranicznym. Sekretarz Śląskiego Oddziału Towarzystwa Wiedzy Obronnej w Cieszynie. Sekretarz Terenowego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego w Dąbrowie Górniczej. Starszy Inspektor BHP. Ratownik, Instruktor pierwszej pomocy. Instruktor reakcji ruchowej o specjalności samoobrona. Właścicielka firmy szkoleniowej specjalizującej się m.in. w szkoleniach z zakresu BHP, pierwszej pomocy i skutecznej samoobrony. Organizator konferencji o zasięgu międzynarodowym, krajowym i lokalnym. Autorka licznych badań i publikacji naukowych. Jej zainteresowania badawcze skupiają się m.in. na różnicach w sposobności organizacji i funkcjonowania sektorów bezpieczeństwa państw ze szczególnym uwzględnieniem Portugalii i Polski.

Więcej

mgr Tomasz Michalski

Absolwent studiów I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz studiów II stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalizacji zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w Akademii WSB. Od 2017 roku Sekretarz działającego w 29 państwach Międzynarodowego Koła Naukowego Bezpieczeństwa „Save the World” Jako Ratownik Medyczny na co dzień zajmuje się przeprowadzaniem szkoleń z zakresu pierwszej pomocy oraz szkoleń okresowych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy/służby. Od kilkunastu lat związany z Policją, obecnie pełniący służbę w Wydziale Doboru i Szkolenia KWP w Krakowie. W swojej pracy zawodowej i naukowej stara się znaleźć innowacyjne rozwiązania dotyczące doskonalenia organizacji szkoleń funkcjonariuszy policji z zakresu udzielania pierwszej pomocy jako elementu podwyższającego sprawność działania formacji.

Więcej

komisarz mgr Andrzej Pogorzelski

Oficer Policji, absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Olsztynie. Realizuje krajowe badania naukowe w obszarze ruchu drogowego, realizuje szkolenia kadry dowódczej i wykonawczej Policji, SG, BOR, SOP, PSP, ŻW oraz innych. Od 2014 r. związany zawodowo z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie. Nauczyciel akademicki Zakładu Prewencji i Profilaktyki Instytutu Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Szczególne zainteresowania to obszar bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Więcej