O konferencji

PATRONAT HONOROWY

JM REKTOR AKADEMII WSB
dr hab. Zdzisława DACKO-PIKIEWICZ prof. AWSB

TERMIN KONFERENCJI

11 czerwca 2022 roku

Szanowni Państwo, pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w II Konferencji Naukowej Doktorantów nt. Wybrane problemy badań bezpieczeństwa, organizowanej przez Katedrę Nauk o Bezpieczeństwie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. 

KONFERENCJĘ UŚWIETNI:

Wystąpienie prof. dr hab. Ryszarda Jakubczaka, który wygłosi wykład pt. „Bezpieczeństwo narodowe w świetle współczesnych uwarunkowań. Kierunki badań” następnie prof. dr hab. Mirosław Sułek, wygłosi wykład pt. "Ocena bezpieczeństwa państw z wykorzystaniem metod potęgometrycznych"

CEL KONFERENCJI:

Celem konferencji jest umożliwienie młodym naukowcom rozwinięcia zainteresowań oraz wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Konferencja ma również na celu stworzenie płaszczyzny integracji środowisk doktoranckich umożliwiającej współpracę, wymianę poglądów i doświadczeń, a także przedstawienie wyników własnych badań doktorantów, prowadzonych
w dyscyplinie naukowej nauki o bezpieczeństwie.

Wprowadzenie do problematyki konferencji:

Początek drugiej dekady XXI w. unaocznił znaczące zwiększenie dynamiki w obszarze bezpieczeństwa w skali globalnej, regionalnej oraz krajowej. Przez ostatnie dwa lata świat, a wraz z nim Polska, zmagał się z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Pandemia unaoczniła znaczenie szeregu wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, w szczególności zaś jakości
i efektywności funkcjonowania służb publicznych zapewniających bezpieczeństwo obywateli. Zdający się nadchodzić schyłek pandemii nie oznacza niestety, iż perspektywy bezpieczeństwa
w roku 2022 rysują się bardziej optymistycznie niż w latach ubiegłych.

Kolejna inwazja wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, rozpoczęta 24 lutego 2022 r., przerodziła się tym razem w pełnoskalową wojnę, której stawką jest nie tylko przetrwanie naszego wschodniego sąsiada, lecz także bezpieczeństwo i przyszłość Polski i Europy. Co więcej, wojna ta ma znaczący wpływ na globalną architekturę bezpieczeństwa. Nie ulega bowiem wątpliwości, iż pozostaje ona w ścisłym związku z toczącą się między Stanami Zjednoczonymi oraz Chińską Republiką Ludową rywalizacją o hegemonię światową, której symboliczny początek wyznaczył opublikowany w listopadzie 2011 r. na łamach „Foreign Policy” artykuł amerykańskiej sekretarz stanu Hillary Clinton, w którym obwieściła ona początek zwrotu Stanów Zjednoczonych na Pacyfik. Proces ten stał się katalizatorem licznych konfliktów toczących się m.in. w regionie Maghrebu, Bliskiego Wschodu, a obecnie także w Europie Wschodniej.

Wspomniane obszary konfliktów, szczególnie zaś wojna na Ukrainie stanowią źródło wyzwań i zagrożeń nie tylko o charakterze militarnym, lecz również społecznym. Przykładem takiego wyzwania jest ogromna skala ewakuacji uchodźców z terytorium ogarniętej wojną Ukrainy. Zapewnienie im bezpieczeństwa, niezbędnej pomocy oraz godnych warunków do życia stanowi ogromne i wielowymiarowe wyzwanie dla Polski oraz dla innych krajów naszego regionu. Wpisuje się ono tym samym w jeden z megatrendów bezpieczeństwa, jakim jest niezwykle silne w ostatnich latach i dekadach zjawisko migracji wywołanej konfliktami zbrojnymi, klęskami głodu, kryzysami gospodarczymi czy zmianami klimatu. W świetle tych i wielu innych wyzwań
i zagrożeń stajemy się świadkami wszechogarniającej potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa coraz liczniejszym rzeszom ludzi. W kontekście omówionych wydarzeń organizatorzy konferencji zachęcają do pochylenia się nad następującymi obszarami: bezpieczeństwo międzynarodowe
i narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo społeczne, zarządzanie kryzysowe.

Licząc na Państwa aktywny udział w wydarzeniu, zapraszamy do zgłaszania referatów konferencyjnych, zarówno przeglądowych, jak i badawczych. W ramach udziału w Konferencji, każdy uczestnik ma możliwość zgłoszenia rozdziału do monografii naukowej, która zostanie wydana po konferencji.