VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innovations and Entrepreneurship. Theory and Practice"

Szanowni Państwo, 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w  VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Innovations and Entrepreneurship. Theory and Practice", która odbędzie się w Akademii WSB w formule online w dniach 26-27 kwietnia 2022 roku. 
 
Konferencja poświęcona będzie zagadnieniom związanym m.in. z innowacjami w organizacjach, przedsiębiorczością intelektualną, kreatywnością w innowacjach, cyfryzacją, sztuczną inteligencją, Big Data, Internetem rzeczy, robotyzacją i automatyzacją. Tematyka ta zostanie omówiona przez międzynarodowe grono keynote speakerów, reprezentujących prestiżowe ośrodki naukowe z całego świata.
 
Uczestnikami konferencji będą wybitni, międzynarodowi naukowcy specjalizujący się w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości; jak również przedstawiciele środowiska biznesu, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele nauki, kultury, edukacji i inni praktycy zainteresowani problematyką innowacji i przedsiębiorczości. 
 
Rejestracja na konferencję  LINK REJESTRACYJNY


Udział w konferencji jest bezpłatny. 
 
W ramach uczestnictwa w konferencji, już dziś zapraszamy do składania artykułów naukowych które, po uzyskaniu pozytywnej recenzji i spełnieniu wymogów edytorskich, zostaną opublikowane w monografii lub czasopiśmie naukowym. 
 
Konferencja finansowana jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 - 2022 nr projektu 018/RID/2018/19. 


W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji
dr hab. Katarzyna Szczepańska - Woszczyna, prof. AWSB
Prorektor ds. Nauki i Kształcenia

dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB
Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem

Akademia WSB 
ul. Cieplaka 1c 
41-300 Dąbrowa Górnicza 

VII International Scientific Conference "Innovations and Entrepreneurship. Theory and Practice"

Dear Sirs, 
 
You are cordially invited to participate in the VII International Scientific Conference "Innovations and Entrepreneurship. Theory and Practice", which will be held at WSB University on 26 –27 April 2022 in an online form.
 
The conference will focus on issues related to innovation in organizations, intellectual entrepreneurship, creativity in innovation, digitization, artificial intelligence, Big Data, Internet of Things, robotization and automation. These topics will be discussed by an international group of keynote speakers, representing prestigious research centres from around the world. 
 
The participants of the conference will be distinguished international scientists specializing in the field of innovation and entrepreneurship, as well as representatives of the business community, NGOs, local government units and representatives of science, culture, education and other practitioners interested in the issues of innovation and entrepreneurship. 
 

Registration to the conference  REGISTRATION LINK

Participation in the conference is free of charge.  
 
As part of participation in the conference, we invite participants to submit (free of charge) their research in the form of scientific articles which, after receiving a positive review and meeting editorial requirements, will be published in a monograph or scientific journal. 
 
The conference is financed under the program of the Minister of Science and Higher Education called "Regional Initiative of Excellence" in 2019 -  – 2022, project number 018/RID/2018/19.
 
On behalf of the Conference Organizing Committee
Assoc. Prof. Katarzyna Szczepańska - Woszczyna, PhD 
Vice Rector for Science and Education 

Assoc. Prof. Marcin Lis, PhD
Vice Rector for Student Affairs and Environment Cooperation
 
Akademia WSB 
ul. Cieplaka 1c 
41-300 Dąbrowa Górnicza