A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Tematyka konferencji / Conference topics

Na przestrzeni ostatnich lat rośnie w środowiskach biznesowych świadomość kluczowej roli, jaką odgrywa innowacyjność w tworzeniu przedsiębiorstw i ich sukcesie. Coraz szersze uznanie zyskuje potrzeba bardziej zrównoważonej innowacyjności, łączącej aspekty ekonomiczne, ekologiczne i społeczne. Wyzwania te, w połączeniu z ograniczonymi zasobami wewnętrznymi oraz wysokim ryzykiem i złożonością nasilonego sieciowania (społecznego) w ramach innowacyjności i przedsiębiorczości powinny nakłonić decydentów i innych interesariuszy do stymulowania i zapewniania niezbędnych środków na rzecz innowacyjności i przedsiębiorczości.

Celem konferencji jest międzynarodowa wymiana myśli, wyników badań i doświadczeń praktycznych w obszarze szeroko pojętych innowacji; prezentacja znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce oraz dyskusja nad aktualnymi problemami innowacji i przedsiębiorczości.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli środowiska nauki, kultury, edukacji, pomocy i integracji społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz środowisk biznesowych: menedżerów, animatorów, praktyków zainteresowanych problematyką innowacji i przedsiębiorczości. Szczególne zaproszenie kierujemy do studentów i doktorantów zainteresowanych problematyką innowacji.

Tematyka konferencji:

PANEL INNOWATORA:

 • cyfryzacja
 • sztuczna inteligencja
 • big data
 • Internet rzeczy
 • robotyzacja i automatyzacja

INNOWACJE W ORGANIZACJACH:

 • Innowacje w różnych modelach organizacyjnych
 • Zachowania menedżerskie a innowacyjność, wizjonerskie przywództwo
 • Holistyczne strategie innowacyjne      
 • Modele skutecznego wprowadzania zmian; Ryzyko i niepewność w procesach zmian
 • Proinnowacyjna kultura organizacji
 • Bariery innowacji, szanse i zagrożenia, opór wobec innowacji
 • Źródła finansowania innowacji
 • Wielopłaszczyznowe zarządzanie procesami zmian
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim w kontekście innowacyjności

STYMULATORY INNOWACYJNOŚCI:

 • Kreatywność a innowacje
 • Wyznaczniki przywództwa inspirującego
 • Cechy i zachowania kreatywnych pracowników; Promowanie kreatywności zespołu
 • Kultura kreatywna uwalniająca twórczość
 • Techniki wspierania, rozwijania i promowania pomysłów
 • Kreatywność „Turkusowej Organizacji”
 • Sektor kreatywny w rozwoju miast i regionów

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - PRZYCZYNA I SKUTEK INNOWACYJNOŚCI:

 • Wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości
 • Kreowanie otoczenia innowacyjnego dla MŚP
 • Strategie działania małych i średnich przedsiębiorstw; Formy kooperacji MŚP
 • Systemy wsparcia przedsiębiorczości
 • Przedsiębiorczość intelektualna
 • Zarządzanie firmami rodzinnymi
 • Powiązania sieciowe w rozwoju terytorialnych systemów gospodarczych

INNOWACYJNOŚĆ I ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZMIAN:

 • Innowacyjność gospodarki; Globalne i regionalne systemy innowacji  
 • Sterowanie dyfuzją innowacji otwartego rynku
 • Modelowanie procesów dyfuzji innowacji 
 • Koncepcje rozwoju współczesnych organizacji
 • Transfer technologii i działalność badawczo-rozwojowa
 • Mechanizmy funkcjonowania sieci innowacyjnych
 • Kapitał innowacyjny jako element kapitału wiedzy
 • Przedsiębiorczość i innowacyjność jako nowoczesna koncepcja rozwoju regionalnego 
   _______

The aim of the conference is an international exchange of ideas, research results and practical experience in the field of innovations; presentation of the importance of innovation management processes in a competitive and global economy and discussion about current problems of innovation and entrepreneurship.

We invite to participate in the conference international scientists specialised in the field of innovation and entrepreneurship, as well as representatives of business community, non-governmental organisations, local government units and representatives of science, culture, education and other practitioners interested in innovation and entrepreneurship.

Conferece topics:

INNOVATOR PANEL:

 • digitization
 • artificial intelligence
 • big data
 • Internet of Things
 • robotization and automation

  ORGANISATIONAL INNOVATIONS:

 • Innovations in various organizational models
 • Managerial behavior versus innovation, visionary leadership
 • Holistic innovation strategies
 • Models of effective change implementation; Risk and uncertainty in change processes
 • Pro-innovative organizational culture
 • Barriers to innovation, opportunities and threats, resistance to innovation
 • Sources of innovation financing
 • Multidimensional management of change processes
 • Human capital management in the context of innovation

  DRIVERS OF INNOVATION:

 • Creativity and innovation
 • Determinants of inspirational leadership
 • Features and behavior of creative employees; Promoting team creativity
 • Creative culture that releases creativity
 • Techniques for supporting, developing and promoting ideas
 • Creativity of the "Turquoise Organization"
 • Creative sector in the development of cities and regions

  ENTREPRENEURSHIP - CAUSE AND EFFECT OF INNOVATION:

 • Support and development of entrepreneurship
 • Creating an innovative environment for SMEs
 • Operation strategies of small and medium-sized enterprises; Forms of SMEs cooperation
 • Entrepreneurship support systems
 • Intellectual entrepreneurship
 • Managing family businesses
 • Network connections in the development of territorial economic systems

  INNOVATION & CHANGE MANAGEMENT:

 • Innovation of the economy; Global and regional innovation systems
 • Controlling the diffusion of open market innovations
 • Modeling of innovation diffusion processes
 • Concepts of contemporary organizations development
 • Technology transfer, research and development operations
 • Mechanisms of innovation networks functioning
 • Innovative capital as an element of knowledge capital
 • Entrepreneurship and innovativeness as a modern concept of regional development