Komunikat w sprawie realizacji obowiązku prowadzenia nauczania na odległość

Komunikat w sprawie realizacji obowiązku prowadzenia nauczania na odległość w Akademii WSB wynikającego z zarządzenia Rektora Akademii WSB nr 48/2019/2020 z dnia 20 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,  

Akademia WSB, podobnie jak wiele innych instytucji w Polsce, przeszła na tryb pracy zdalnej. Obejmuje to również obszar kształcenia. Nie wszystkie zajęcia da się zdalnie przeprowadzić, ale zdecydowana większość może być w taki sposób realizowana. Poniżej zestaw najważniejszych informacji. Proszę uprzejmie o zapoznanie się z nimi. Traktujmy obecną sytuację nie jako problem,  a możliwość poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji. 

I. Podstawowe narzędzia kształcenia na odległość:

1.Platforma Clickmeeting (rekomendowana przez Akademię WSB)-

a) Sposób korzystania: logowanie się przez przeglądarkę internetową www.clickmeeting.com/pl , dostępna również wersja na urządzenia mobilne - telefon/tablet po pobraniu aplikacji (wsparcie techniczne i obsługa w języku polskim),
b) do prowadzenia wykładów "na żywo" Uczelnia posiada wersję premium, umożliwiającą udział do 500 osób na jednych zajęciach. W celu wykorzystania "pokoi wirtualnych" należy podjąć kontakt z:

- plowacka@wsb.edu.pl; bwroniszewska@wsb.edu.pl; mbudzinski@wsb.edu.pl – studia I i II stopnia realizowane w Wydziale w Dąbrowie Górniczej lub Olkuszu,

- rbogaczyk@wsb.edu.pl – studia realizowane w Wydziale w Cieszynie,

- bgarbocz@wsb.edu.pl - studia realizowane w Wydziale w Krakowie,

- ttwardowski@wsb.edu.pl - studia realizowane w Wydziale w Żywcu,

- mmalczewska@wsb.edu.pl – studia podyplomowe,

- dwalczak@wsb.edu.pl; akocwin@wsb.edu.pl – studia doktoranckie, Seminarium Doktorskie, Szkoła Doktorska.

c) możliwość prowadzenia zajęć poprzez konta „prywatne” wykładowców, wówczas:
1) W trybie webinarowym (wykładowca widzi i słyszy uczestników, może zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi głosowe) może jednocześnie brać udział 5 osób
2) W formie prowadzenia wykładu (studenci widzą i słyszą wykładowcę a pytania zadają z wykorzystaniem CZATU) - do 25 osób

FUNKCJONALNOŚĆ: możliwość wgrania prezentacji multimedialnych, możliwość "udostępniania pulpitu" prowadzącego, wirtualna tablica/flipchart z interakcją z uczestnikami, wysyłanie plików do uczestników spotkania, zadawanie pytań przez studentów na CZACIE, możliwość przekazu "na żywo" na Youtube oraz Facebook, apis spotkania na plik .mp4

2.Platforma Zoom

a) Sposób korzystania: logowanie się przez przeglądarkę internetową https://zoom.us/ (należy pobrać aplikację na komputer lub urządzenie mobilne, obsługa i wsparcie w języku angielskim) 
b) W trybie webinarowym (wykładowca widzi i słyszy uczestników, może zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi głosowe) może jednocześnie brać udział 25 osób
c) W formie prowadzenia wykładu (studenci widzą i słyszą wykładowcę a pytania zadają z wykorzystaniem CZATU) - do 100 osób
d) ograniczony czas wideorozmów do 40 minut (na czas Pandemii Platforma zdjęła to ograniczenie natomiast w momencie zbyt dużego obciążenia w pierwszej kolejności wyłączane są konta bezpłatne).

3.Google Hangouts

a) Sposób korzystania- zalogowanie się wykładowcy przez przeglądarkę  https://hangouts.google.com/ (warunek konieczny - konto na www.gmail.com ), student nie ma obowiązku posiadania konta w domenie gmail.com (otrzymuje od wykładowcy link do „wirtualnego pokoju”
b) na czas pandemii udział do 200 osób bezpłatnie w trybie wykładu, 25 osób w trybie webinarowym

FUNKCJONALNOŚĆ: wideorozmowa (webinar), CZAT, przejmowanie i prezentacja pulpitu

4. Narzędzia Office 365, w tym aplikacja Microsoft Teams, która pozwala na przeprowadzenie wideokonferencji z udziałem studentów danej grupy. Instrukcja korzystania z tego środka dostępna jest pod adresem: http://wsb.edu.pl/download/wprowadzenie-do-aplikacji-teams.pdf  i w tym krótkim video: https://youtu.be/h_AsQ_v8q2w .

UWAGA: wykładowca powinien mieć założone konto e-mail w domenie wsb.edu.pl w tym celu należy zgłosić się do Działu IT AWSB (tstrozycki@wsb.edu.pl ). Z poziomu konta tworzy „pokoje wirtualne” i prowadzi zajęcia. Student otrzymuje zaproszenie na zajęcia za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

FUNKCJONALNOŚĆ: wideorozmowa (webinar), CZAT, przejmowanie i prezentacja pulpitu

5.Platforma Moodle, dostępna na stronie: https://online.wsb.edu.pl

Logowanie za pomocą:

1) loginu i hasła do Wirtualnej Uczelni lub
2) bezpośrednio poprzez swoje konto na Wirtualnej Uczelni i zakładkę platforma e-learningowa.

Wprowadzono uproszczoną procedurę zakładania kursów dla studentów poprzez wprowadzenie kursów kierunkowych (z wieloma kursami przedmiotowymi w środku). Wszystkie kursy założone na nazwisko prowadzącego nadal funkcjonują na platformie bez zmian.

FUNKCJONALNOŚĆ: dodawanie zasobów w postaci plików, folderów, stron internetowych, materiałów audio i video, uruchamianie aktywności w postaci chat’u, forum, zadań, quizów, testów

Standard przygotowania materiałów na Platformę Moodle:

Materiały dydaktyczne obejmują zasoby w postaci: sylabusa z zaznaczonymi jednostkami lekcyjnymi realizowanym on-line, prezentacji multimedialnej wraz z komentarzami, dodatkowe materiały (np. linki do materiałów audio, video, dodatkowe artykuły do przeczytania, opisy studium przypadku itp.), oraz aktywności w postaci:

a) zadania;
b) quizu lub testów sprawdzających wiedzę  po każdej jednostce lekcyjnej
c) chat’u lub forum

Kontakt: pomoc.online@wsb.edu.pl

lub 

- Iwona Choncia: ichoncia@wsb.edu.pl

- Arkadiusz Stanik: astanik@wsb.edu.pl

Konsultacja sposobu przygotowania treści: rgardela@wsb.edu.pl; elearning@wsb.edu.pl;

Po zalogowaniu w zakładce Dla Prowadzących znajduje się przygotowany materiał Poznaj Moodle zawierający instrukcje dodawania zasobów, uruchamiania aktywności i obsługi platformy. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami przed ewentualnym kontaktem z pracownikami wsparcia technicznego.  

6.Dodatkowe narzędzia wspierające zdalne nauczanie

W kształceniu zdalnym używać można wszelkich dostępnych narzędzi i platform do nauczania na odległość, w tym także możliwe jest korzystanie z narzędzi takich, jak m.in. Skype, FB, facebook Workplace for Facebook, Messenger, Whereby, CiscoWebex oraz innych pod warunkiem przygotowania sprawozdania z danej formy kontaktu lub, o ile to możliwe,  jej archiwizacji. Przy doborze środków nauczania na odległość prosimy pamiętać, że przed użyciem narzędzi innych niż polecane przez Akademię WSB, konieczne jest sprawdzenie uregulowania licencji programu – m.in. czy dopuszcza on darmowe korzystanie dla pracowników, studentów Akademii WSB. 

II.Seminaria dyplomowe

W wypadku prowadzenia zajęć seminaryjnych, pierwsze seminarium w każdym semestrze jak również kolejne seminaria na semestrach rozpoczynających seminaria powinno się odbyć z wykorzystaniem komunikatorów jako spotkanie zdalne z grupą (możliwe do wykorzystania platformy: Clickmeeting, Platforma Zoom, aplikacja Microsoft Teams, Messenger, Whereby, CiscoWebex) natomiast dalsze prowadzenia zajęć seminaryjnych na których podstawowe znaczenie ma analiza obszernych tekstów (np. kierunki humanistyczne i społeczne) czy części projektowych (np. kierunki techniczne) za nauczanie na odległość może być uznana udokumentowana wymiana korespondencji z każdym studentem za pomocą poczty elektronicznej. 

III.Dokumentowanie przeprowadzonych zajęć

Zajęcia prowadzone za pomocą połączenia w aplikacji ClickMeeting, Teams, CiscoWebex oraz platformy Moodle posiadają swoje automatyczne rejestry. Oznacza to, że nie trzeba ich osobno dokumentować. Inne formy zajęć trzeba udokumentować po ich zrealizowaniu. Można to zrobić, w zależności od ich charakteru, poprzez m.in.:

a) filmy z nagraniem przeprowadzonych zajęć,

b) screencasty nagrane w Power Point lub innym narzędziu,

c) wskazanie na godziny dostępności pracownika dla studentów na czacie lub w innej formie komunikacji – jako uzupełnienie przeprowadzonych zajęć,

d) egzaminy, zaliczenia przeprowadzone za pośrednictwem platformy Moodle lub innego narzędzia komunikacji zdalnej,

e) inne.

Nadzór nad realizacją tego obowiązku powierzono dziekanom, co oznacza, że decyzja o tym, czy zajęcia zrealizowano w trybie e-learningu, czy też jedynie zamieszczono materiały w formie elektronicznej do użytku studentów, należy również do dziekana. 

IV.Ustalenie harmonogramu i formy poszczególnych zajęć

W przypadku zajęć realizowanych zdalnie:

- harmonogramem realizacji zajęć,

- formę realizacji zajęć zdalnych dla poszczególnych grup (np. platforma Moodle, webinar, platforma ClickMeeting i in.),

należy uzgodnić z pracownikami Działu Nauczania lub z prodziekanem właściwym ds. danego kierunku studiów (osoby kontaktowe: jak w punkcie I. 1. b)), tylko wówczas, po ich odbyciu, zajęcia te mogą być uznane za zrealizowane.

V.Jakość prowadzonych zajęć

Bardzo prosimy by dołożyć wszelkiej staranności w zakresie przygotowywanych materiałów dla studentów, w szczególności tych przekazywanych poprzez email bądź platformę Moodle. W razie potrzeby pracownicy Centrum Jakości udzielą wsparcia; zapytania i zgłoszenia prosimy kierować na adres: pomoc.online@wsb.edu.pl

VI.Co z pozostałymi zajęciami?

Zajęcia dydaktyczne, których specyfika uniemożliwia ich przeprowadzenie za pomocą środków nauczania na odległość, zostaną zrealizowane zgodnie ze zmienionym podziałem bieżącego roku akademickiego. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta we właściwym czasie. Zapewniamy Państwa, że wszelkie wątpliwości, które powstaną w zakresie rozliczania czasu pracy będziemy starali się rozstrzygać na korzyść prowadzących i studentów.  

Prosimy Państwa bardzo o rzetelne podejście do wykonywania obowiązków; musimy wszyscy, w tym trudnym czasie, wspólnie sobie poradzić i wspólnie zdać egzamin z naszej akademickiej dojrzałości.  

Osoby kontaktowe:

Wydział w Dąbrowie Górniczej i Olkuszu:

- Marcin Budziński (kierunki: Zarządzanie, Stosunki międzynarodowe, Ekonomia, Finanse i rachunkowość): mbudzinski@wsb.edu.pl,

- Paulina Głowacka (kierunki: Fizjoterapia, Kosmetologia, Ratownictwo medyczne, Informatyka, Pedagogika, Socjologia): pglowacka@wsb.edu.pl,

- Bożena Wroniszewska-Drabek (kierunki: Bezpieczeństwo narodowe, Administracja, Filologia angielska, Logistyka, Transport) bwroniszewska@wsb.edu.pl,

Studia dla doktorantów:

- Anna Koćwin: akocwin@wsb.edu.pl; doktorant@wsb.edu.pl,

- Dorota Walczak: dwalczak@wsb.edu.pl

Studia podyplomowe:

- Marcin Lis: mlis@wsb.edu.pl

Wydział w Cieszynie:

- Regina Bogaczyk: rbogaczyk@wsb.edu.pl

- Edyta Nowak-Żółty: ezolty@wsb.edu.pl

Wydział w Krakowie:

- Bożena Garbocz: bgarbocz@wsb.edu.pl

Wydział z Żywcu:

- Tomasz Twardowski: ttwardowski@wsb.edu.pl

Sprawy techniczne związane z platformami wideokonferencyjnymi:

- Dominik Penar: dpenar@wsb.edu.pl 

Sprawy techniczne związane z platformą Moodle:

- Iwona Choncia: ichoncia@wsb.edu.pl

W przypadku pytań, wątpliwości, sugestii proszę także Państwa o bezpośredni kontakt:

Katarzyna Szczepańska, kszczepanska@wsb.edu.pl

 

Prorektor ds. nauki i kształcenia
dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji