Informacja o zajęciach dydaktycznych/Information about didactic classes

 1. Podejmując działania zapobiegawcze rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 – zawiesza się zajęcia odbywające się w formie zajęć z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich i studentów do odwołania we wszystkich wydziałach i jednostkach dydaktycznych Akademii WSB.
 2. W okresie wskazanym w pkt. 1 zajęcia będą odbywać się w formule on-line i e-learning poprzez platformy edukacyjne. O zasadach korzystania z tych form edukacji studenci, doktoranci, słuchacze oraz kursanci będą informowani na bieżąco.
 3. Zajęcia w okresie wskazanym w pkt. 1 nie są odwoływane, a jedynie zmianie ulega ich forma, stosownie do pkt. 2, nadto zmianie mogą ulec terminy zajęć dydaktycznych.
 4. Płatność poszczególnych rat czesnego oraz innych opłat związanych ze świadczonymi przez Uczelnię usługami edukacyjnymi – nie ulegają zmianie. Akademia WSB zrealizuje programy studiów w całości.

Kwarantanna, środki ostrożności
W przypadku objęcia studenta, doktoranta, słuchacza, kursanta obowiązkiem poddania się kwarantannie na podstawie decyzji właściwego organu sanitarnego – nieobecność na zajęciach dydaktycznych uznana jest za usprawiedliwioną.

Bieżące komunikaty

 1. Bieżące komunikaty Uczelni związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV2 oraz choroby COVID-19 powinny być przestrzegane przez wszystkich członków społeczności akademickiej Uczelni (studentów, doktorantów, słuchaczy, kursantów, pracowników).
 2. Zobowiązuje się wszystkich członków społeczności akademickiej do bieżącego zaznajamiania się z komunikatami wskazanymi w pkt. 1.
 • English version

  1. Taking preventive measures for the spread of COVID-19 virus – classes held in the form of direct participation of academic teachers and students are being suspended in all faculties and WSB university branches until 10 April 2020.
  2. During the period indicated in point 1, classes will be held on-line through educational platforms. All university students including phd and language school ones will be informed about the rules of using these forms of education.
  3. Classes during the period indicated in point one are not cancelled but only their form changes - as indicated in point number 2. Nonetheless dates of the classes may be changed.
  4. Payments of individual tuition instalments and other fees related to educational services provided by the University – do not change. The WSB university is committed to implement the study programmes in full.

  Quarantine, precautions

  If a student, Phd student or a language school students is obliged to undergo a quarantine on the basis of decision of the competent medical authority – absence from classes is justified.

  Current Messages

  1. The Univeristy’s current instructions related to preventing the spread of SARS-CoV2 virus and COVID-19 disease should be followed by all members of the University academic community
  2. All members of the academic community are obliged to become acquainted with the messages indicated in point 1.

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji