A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Innowacje i Przedsiębiorczość. Teoria i Praktyka”, która odbędzie się w Akademii WSB w formule online, w dniach 15-16 kwietnia br.

Celem konferencji jest międzynarodowa wymiana myśli, wyników badań i doświadczeń praktycznych w obszarze szeroko pojętych innowacji; prezentacja znaczenia procesów zarządzania innowacjami w konkurencyjnej i globalnej gospodarce oraz dyskusja nad aktualnymi problemami innowacji i przedsiębiorczości.

Pierwszy dzień konferencji poświęcony będzie zagadnieniom związanym m.in. z cyfryzacją, sztuczną inteligencją, Big Data, Internetem rzeczy, robotyzacją i automatyzacją. Tematyka drugiego dnia konferencji związana będzie ściśle z innowacjami w organizacjach, przedsiębiorczością intelektualną oraz kreatywnością w innowacjach. Tematyka ta zostanie omówiona przez międzynarodowe grono keynote speakerów, reprezentujących prestiżowe ośrodki naukowe z całego świata.

Uczestnikami konferencji będą wybitni, międzynarodowi naukowcy specjalizujący się w dziedzinie innowacji i przedsiębiorczości; jak również przedstawiciele środowiska biznesu, organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawiciele nauki, kultury, edukacji i inni praktycy zainteresowani problematyką innowacji i przedsiębiorczości.

Zapraszamy do rejestracji: TUTAJ.

Prosimy o rejestrację do dnia 31.03.2021 r.

Konferencja finansowana jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019 - 2022 nr projektu 018/RID/2018/19

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji

dr hab. Katarzyna Szczepańska - Woszczyna, prof. AWSB
Prorektor ds. Nauki i Kształcenia

Akademia WSB
ul. Cieplaka 1c
41-300 Dąbrowa Górnicza

 __________

I would like to invite you to participate in the VI International Scientific Conference "Innovations and Entrepreneurship. Theory and Practice", which will take place online at WSB University, on 15-16 April, 2021.

The aim of the conference is an international exchange of ideas, research results and practical experience in the field of innovations; presentation of the importance of innovation management processes in a competitive and global economy and discussion about current problems of innovation and entrepreneurship.

The first day of the conference will be dedicated to digitalisation, AI, Big Data, Internet of things, robotisation and automation. Topics of the second day of the conference will be related to innovation in organisations, intellectual entrepreneurship, creativity in innovation and change management. These topics will be discussed by an international group of keynote speakers, representing prestigious scientific centres from all over the world.

The conference participants will include international scientists specialised in the field of innovation and entrepreneurship, as well as representatives of business community, non-governmental organisations, local government units and representatives of science, culture, education and other practitioners interested in innovation and entrepreneurship.

We invite you to register: REGISTER HERE

Please register by 31.03.2021

Conference is funded under the program of the Minister of Science and Higher Education titled “Regional Initiative of Excellence” in 2019-2022, project number 018/RID/2018/19

Participation in the conference is free of charge.

Chairperson of the conference

Assoc. Prof. Katarzyna Szczepańska - Woszczyna, PhD
Deputy Rector for Science and Education

WSB University
Cielaka Street 1C
41-300 Dąbrowa Górnicza