A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Konferencje naukowe - archiwum

 • Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Profilaktyka społeczna i (re)socjalizacja - utopia czy rzeczywistość?” - 17.05.2014 r.

  Interdyscyplinarne ujęcie problematyki związanej z bezpieczeństwem, profilaktyką i resocjalizacją dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. W konferencji wzięli udział młodzi naukowcy oraz praktycy; blisko 30 referatów z zakresu metod resocjalizacji, readaptacji oraz profilaktyki społecznej zostało przedstawionych przez studentów i doktorantów z ośrodków naukowych z całej Polski. Konferencja była okazją do wymiany poglądów i doświadczeń oraz do zapoznania się z wynikami badań przeprowadzonych przez studentów w powyższym zakresie. Tematyka bezpieczeństwa, profilaktyki, resocjalizacji w aspekcie praktycznym została również omówiona przez pracowników ośrodków penitencjarnych i readaptacyjnych, poradni psychologicznych, instytucji wymiaru sprawiedliwości.

  Organizatorzy:

  • Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Koło Naukowe Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

  Termin: 17 maja 2014 r.

  Miejsce: Dąbrowa Górnicza

 • Konferencja naukowo-metodyczna „Współczesna edukacja dla bezpieczeństwa - teoria i praktyka” - 06.03.2014 r.

  Celem Konferencji była prezentacja wybranych, istotnych aspektów edukacji dla bezpieczeństwa, których zastosowanie znacznie przyczynia się do podniesienia rangi i atrakcyjności prowadzonych zajęć przedmiotowych i organizowanych projektów z zakresu bezpieczeństwa, a także kształtowanie i doskonalenie umiejętności podnoszących sprawność organizacyjną dyrektorów, nauczycieli i osób dopowiedzianych za przygotowywanie, organizację i prowadzenie zajęć i projektów z obszaru bezpieczeństwa. Podczas Konferencji odbyła się merytoryczna dyskusja między uczestnikami, którzy mieli możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami oraz obserwacjami. Ponadto, celem Konferencji była popularyzacja Edukacji dla bezpieczeństwa jako praktycznej dyscypliny nauki.

  Organizator: Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

  Termin: 6 marca 2014 r.

  Miejsce: Dąbrowa Górnicza

 • Seminarium metodyczne "Dziecko w wielkiej sieci" - 05.12.2013 r.

  W seminarium Akademii e-Nauczyciela „Dziecko w wielkiej sieci” uczestniczyło ponad 250 dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych, szkół, przedszkoli, pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników poradni pedagogiczno - psychologicznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz studentów kierunków: Pedagogika, Bezpieczeństwo narodowe.

  Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. Mariusz Jędrzejko, prof. Marek Walancik, dr Danuta Morańska oraz dr Marcin Lis.

  Organizator: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

  Termin: 5 grudnia 2013 r.

  Miejsce: Dąbrowa Górnicza

 • Konferencja Naukowa "Współdziałanie terenowych organów administracji wojskowej i administracji województwa w sytuacjach kryzysowych" - 28.11.2013 r.

  Celem Konferencji Naukowej pt. „Współdziałanie terenowych organów administracji wojskowej i administracji województwa w sytuacjach kryzysowych” była weryfikacja i wymiana doświadczeń w zakresie współdziałania administracji wojskowej i administracji publicznej na szczeblu województwa (na przykładzie Województwa Śląskiego), doskonalenie współpracy terenowych organów administracji wojskowej z organami administracji publicznej na szczeblu województwa oraz poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego, w tym funkcjonowania Sił Zbrojnych RP w Systemie Zarządzania Kryzysowego.

  Konferencja skierowana była do pracowników urzędów miast, gmin, funkcjonariuszy komend policji, komend państwowej straży pożarnej, podmiotów specjalistycznych, żołnierzy jednostek wojskowych, Wojewódzkich Sztabów Wojskowych, działających w szeroko rozumianej sferze bezpieczeństwa wewnętrznego i zarządzania kryzysowego,  nauczycieli, studentów zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa oraz uczniów klas mundurowych. 


  Organizatorzy:

  • Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Katowicach
  • Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych

  Termin: 28 listopada 2013 r.

  Miejsce: Dąbrowa Górnicza

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Praca ludzka jako przedmiot handlu. Uwarunkowania i rozwiązania organizacyjno-prawne w państwach Unii Europejskiej” -19.11.2014 r.

  Celem Kkonferencji była debata naukowa będąca reakcją na zjawisko współczesnego handlu ludźmi oraz próba budowania świadomości na temat tego dramatycznego problemu. Konferencja miała charakter forum społeczno-ekonomicznych i kulturowych uwarunkowań zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, a także wymiany doświadczeń w zakresie prawnych rozwiązań i organizacji legalności zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Podczas konferencji debatowano na temat skali, genezy, kierunków rozwoju i skutecznych modeli przeciwdziałania temu zjawisku. W przedsięwzięciu wzięli udział eksperci i przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej, policji, sądu, prokuratury, inspekcji pracy, straży granicznej, organizacji pozarządowych zajmujących się przeciwdziałaniem handlu ludźmi i pomocą jego ofiarom, reprezentujących również państwa europejskie: Czechy, Holandię i Ukrainę, Białoruś.

  Organizatorzy:

  • Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznsu w Dąbrowie Górniczej
  • Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

  Termin: 19 listopada 2014 r.

  Miejsce: Dąbrowa Górnicza

 • Konferencja Naukowa pt. „Dzieci i młodzież w świetle wielowymiarowego ryzyka – implikacje społeczno-psychologiczno-medyczne. Delegacje dla profilaktyki szkolnej” - 20.04.2015 r.

  Celem konferencji było promowanie działań z zakresu profilaktyki dotyczącej współczesnych zagrożeń i zachowań ryzykownych. W obliczu obecnych niebezpieczeństw kluczowym zadaniem współczesnej edukacji jest prowadzenie działań profilaktycznych poprzez kształtowanie asertywnych, a jednocześnie aktywnych w zakresie podejmowania działań zapobiegawczych wobec występujących zagrożeń postaw dzieci i młodzieży. Ważnym wsparciem dla placówek edukacyjnych w ramach realizacji tych zadań jest możliwość współpracy przy organizacji programów profilaktycznych oferowanych przez instytucje rządowe i organizacje pozarządowe. Konferencja była przedsięwzięciem towarzyszącym podpisaniu Deklaracji Akademickiej udziału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej w programie „Profilaktyka a ty” – rządowej inicjatywie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. Program opiera się na realizacji wyspecjalizowanych działań profilaktycznych, adresowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych i rodziców, szkoleniach młodzieżowych liderów oraz szkoleniach eksperckich dla pedagogów i animatorów pracy z młodzieżą, realizowanych z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Komendą Główną Policji.

  Organizatorzy:

  • Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu
  • Komenda Główna Policji

  Termin: 20 kwietnia 2015 r.

  Miejsce: Dąbrowa Górnicza

 • III Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. „Edukacja i bezpieczeństwo w dobie globalizacji” - 13.05.2015 r.

  Celem konferencji było zaprezentowanie systemów edukacji i bezpieczeństwa w wymiarze etycznym, indywidualnym i społecznym oraz przedstawienie powiązań edukacji z bezpieczeństwem w kontekście procesów globalizacyjnych. Zostały przedstawione najważniejsze właściwości i potrzeby w zakresie obszaru edukacji i bezpieczeństwa. Konferencja była analizą problemów, szans i zagrożeń edukacji i bezpieczeństwa wynikających ze zmian globalizacyjnych. Wynikiem dyskusji i obrad była nie tylko diagnoza aktualnej sytuacji i wzajemnych powiązań między edukacją a bezpieczeństwem, ale również wskazanie roli nauk społecznych i humanistycznych w badaniach nad edukacją i bezpieczeństwem oraz konstruowaniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo współczesnych mieszkańców globalnego świata.

  Organizator:  Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

  Termin: 13 maja 2015 r.

  Miejsce: Dąbrowa Górnicza

 • II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pt. „Ludzie i instytucje wobec zagrożeń współczesnego świata. Profilaktyka społeczna - resocjalizacja - bezpieczeństwo” - 13.06.2015 r.

  Celem konferencji było interdyscyplinarne przedstawienie problematyki nowych rozwiązań w zakresie profilaktyki, resocjalizacji, pracy socjalnej oraz systemów bezpieczeństwa. Głównym hasłem konferencji było pytanie o możliwe wymiary i konteksty instytucjonalnej oraz indywidualnej adaptacji do społecznych wyzwań i zagrożeń współczesnego świata. Uczestnicy konferencji reprezentujący ponad 10 ośrodków naukowych (m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Opolski) oraz placówek wyższej użyteczności publicznej (Grupa Interwencyjna Służby Więziennej Katowice, Świetlice Specjalistyczne) zaprezentowali referaty z zakresu roli społeczeństwa i instytucji bezpieczeństwa w czasie zagrożeń militarno-społecznych, aktualnych problemów więziennictwa oraz różnych aspektów profilaktyki społecznej. Prezentacjom referatów towarzyszyła dyskusja uczestników, która była analizą i podsumowaniem każdej z czterech sesji. Obszary tematyczne konferencji dotyczyły m.in. psychologicznych,  społecznych i prawnych aspektów adaptacji do kryzysów, resocjalizacji i profilaktyki społecznej,  zadań i kompetencji instytucji społecznych w zakresie profilaktyki i resocjalizacji, możliwości zapobiegania zachowaniom dewiacyjnym, zastosowań marketingu społecznego w przeciwdziałaniu zagrożeniom współczesnego świata oraz sposobów monitorowania zagrożeń społecznych.

  Organizatorzy: 

  • Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych WSB,
  • Naukowe Koło Komunikacji Społecznej WSB,
  • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego WSB

  Termin: 13 czerwca 2015 r.

  Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo i Ochrona Lotnictwa Cywilnego” - 18.06.2015 r.

  Celem konferencji było zaprezentowanie dorobku naukowego oraz wymiana poglądów na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w komunikacji lotniczej. Problematyka konferencji została zaprezentowana przez naukowców, praktyków oraz przedstawicieli służb polskich i zagranicznych odpowiadających za bezpieczeństwo w lotnictwie cywilnym. Konferencja była przedsięwzięciem towarzyszącym otwarciu nowej infrastruktury „Katowice Airport”.

  Organizatorzy:

  • Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice-Pyrzowice”
  • Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej

  Termin: 18 czerwca 2015 r.

  Miejsce: Katowice

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Współczesny wymiar przestępstw gospodarczych” - 24.09.2015 r.

  Celem konferencji było zaprezentowanie dorobku naukowego i wyników badań oraz wymiana poglądów na temat współczesnej przestępczości gospodarczej, przeciwdziałania jej oraz zwalczania. Podczas przedsięwzięcia zostały ukazane potrzeby i konieczności oraz formy współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim, biznesem i instytucjami zwalczającymi przestępczość gospodarczą na arenie ogólnokrajowej i międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej. Celem konferencji było również określenie kierunków działania na przyszłość w zakresie badań nad bezpieczeństwem ekonomicznym państwa oraz transferem wiedzy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu różnych form przestępczości gospodarczej, jako czynników determinujących rozwój społeczny i gospodarczy.

  Organizatorzy:

  • Centrum Badań i Edkacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Ministerstwo Finansów
  • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach

  Termin: 24 września 2015 r.

  Miejsce: Dąbrowa Górnicza
   
   
   

 • Ogólnopolskie Sympozjum „Podmioty bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie współczesnych wyzwań i zagrożeń” - 18-20.11.2015 r.

  Celem sympozjum była wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki z zakresu przygotowania obronnego państwa, zarządzania kryzysowego oraz zwalczania terroryzmu. Tematyka sympozjum koncentrowała się wokół dwóch obszarów: Straż Graniczna podmiotem bezpieczeństwa narodowego oraz Wybrane podmioty bezpieczeństwa narodowego w obliczu współczesnych wyzwań i zagrożeń. Sympozjum zgromadziło kilkudziesięciu uczestników, przedstawicieli służb mundurowych, naukowców i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego RP.

  Organizatorzy:

  • Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
  • Sztab Komendanta Głównego Straży Granicznej
  • Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

  Termin: 18-20 listopada 2015 r.

  Miejsce: Szklarska Poręba

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczna Europa: diagnoza i prognoza” - 12-13.05.2016 r.

  Konferencja miała na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze teoretycznych badań nad bezpieczeństwem i jego zagrożeniami oraz praktycznych aspektów współpracy na rzecz bezpieczeństwa i zwalczania zagrożeń. Szeroki zakres tematyczny dotyczący wszystkich aspektów bezpieczeństwa identyfikowanych we współczesnym świecie pozwolił nie tylko na interesująco poznawczo dyskusję, ale również na wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom i zwalczania ich. 

  Organizatorzy:

  • Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • European Association for Security
  • Katowicki Holding Węglowy SA - Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. o.o.
  • Miasto Dąbrowa Górnicza

  Termin: 12-13 maja 2016 r.

  Miejsce: Dąbrowa Górnicza

 • I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Znaczenie opieki duszpasterskiej w pracy penitencjarnej – współczesne wyzwania" - 02-03.06.2016 r.

  Duszpasterstwo więzienne towarzyszy systemowi penitencjarnemu od początku jego powstania. W sposób najbardziej właściwy modeluje życie religijne osób pozbawionych wolności, jak i stosunki wewnętrzne panujące w społeczności więźniów. Pozwala utrwalać nabyte, przed odbywaniem kary lub w trakcie jej wykonywania, postawy wobec Boga. Kapelani więzienni w społeczności więziennej głoszą Słowa Boże, udzielają sakramentów, moderują i animują życie religijne w więzieniu. Pełnią rolę wychowawczą i terapeutyczną, są animatorami życia kulturalno-sportowego. Występują w roli organizacyjno-integrującej, jako organizatorzy więziennego życia charytatywnego, są łącznikiem z parafią i światem zewnętrznym, z językiem i kulturą w sytuacjach wielokulturowości. Celem dyskursu, zarówno obrad plenarnych, jak i paneli dyskusyjnych, była wymiana doświadczeń w zakresie opieki duszpasterskiej w systemie penitencjarnym oraz budowania wspólnoty w zakresie modelowania życia osób pozbawionych wolności. Opieka duszpasterska w jednostkach penitencjarnych zasługuje na szczególną uwagę ze względu na konstytucyjnie zagwarantowaną wolność religii oraz przekonanie, iż w trudnych chwilach pomaga przezwyciężyć człowiekowi życiowe niepowodzenia.

  Organizatorzy:

  • Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Zakład Karny w Wojkowicach
  • Diecezja Sosnowiecka

  Termin: 2-3 czerwca 2016 r.

  Miejsce: Dąbrowa Górnicza, Wojkowice

 • III Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Ludzie i instytucje wobec zagrożeń współczesnego świata” - 11.06.2016 r.

  Celem konferencji było kształtowanie twórczego i interdyscyplinarnego spojrzenia jej uczestników na problematykę profilaktyki społecznej, resocjalizacji, pracy socjalnej oraz szeroko rozumianych problemów bezpieczeństwa. Skoncentrowano się szczególnie na zagadnieniach z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego oraz informatycznego. Hasłem przewodnim konferencji było pytanie o możliwe wymiary i konteksty instytucjonalnej oraz indywidualnej adaptacji do wyzwań i zagrożeń współczesnego świata. 

  Organizatorzy:

  • Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Naukowe Koło Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Koło Naukowe Climate Changes Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Informatyczne Koło Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

  Termin: 11 czerwca 2016 r.

  Miejsce: Dąbrowa Górnicza

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rola dzielnicowego z zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego” - 12.09.2016 r.

  Celem konferencji była wymiana poglądów oraz doświadczeń w aspekcie funkcjonowania dzielnicowych w Polsce, Holandii, Czechach, Słowacji i Wielkiej Brytanii, a także działań podejmowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w tych krajach.

  Organizatorzy:

  • Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Przedstawiciele Policji Holandii, Republiki Słowacji, Republiki Czech
  • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

  Termin: 12 września 2016 r.

  Miejsce: Dąbrowa Górnicza

 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesne zagrożenia cyberprzestępczością a możliwości jej zwalczania” - 24.10.2016 r.

  Celem konferencji była wymiana myśli, poglądów, doświadczeń naukowych i aplikacyjnych wskazujących kierunki zwalczania oraz zapobiegania w obszarze cyberprzestępczości. Uczestnicy wydarzenia dyskutowali o nowych rozwiązaniach, zabezpieczeniach i metodach ochrony i zwalczania przestępstw w cyberprzestrzeni. Była to konferencja łącząca teoretyków i praktyków w celu wypracowania wspólnej przestrzeni działania w interesujących nas obszarach. Do świata rzeczywistości wirtualnej, stanowiącej integralną część życia współczesnego człowieka przestępcy coraz częściej przenoszą swoją kryminalną aktywność, dlatego tak ważne są w tej sferze działania nie tylko Policji, ale też innych podmiotów. Niezbędna jest także społeczna świadomość zagrożeń i sposobów ich unikania. 

  Organizatorzy:

  • Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

  Termin: 24 października 2016 r.

  Miejsce: Dąbrowa Górnicza

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Polski w drugiej dekadzie XXI wieku. Szanse, wyzwania, zagrożenia” - 17-18.05.2017 r.

  Celem konferencji była wymiana wiedzy, doświadczeń oraz sposobu postrzegania bezpieczeństwa Polski w aktualnej sytuacji geopolitycznej przez różne instytucje oraz środowiska akademickie zaproszone do udziału w konferencji. Podczas konferencji poruszone zostały dwa zasadnicze obszary tematyczne. Pierwszy, wskazujący na zmieniające się uwarunkowania bezpieczeństwa Polski w istniejącej sytuacji geopolitycznej oraz drugi, wskazujący na szanse, wyzwania oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski w kontekście realizacji przyjętej polityki bezpieczeństwa narodowego w różnych jej obszarach.

  Organizatorzy:

  • Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
  • Wyższa Szkoła Informatyki z Zarządzania w Rzeszowie
  • Bałtycka Akademia Obrony w Tartu (Estonia)
  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

  Termin: 17-18 maja 2017 r.

  Miejsce: Dąbrowa Górnicza

 • IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Ludzie i instytucje wobec zagrożeń współczesnego świata” - 03.06.2017 r.

  Celem konferencji było kształtowanie twórczego i interdyscyplinarnego spojrzenia jej uczestników na problematykę szeroko rozumianych problemów bezpieczeństwa oraz zachęcenie do podjęcia dyskusji w obrębie zagadnień z zakresu zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa energetycznego i ekologicznego, informatycznego oraz bezpieczeństwa w logistyce, a także inspirowanie do dalszych badań. Hasłem przewodnim konferencji było pytanie o możliwe wymiary i konteksty instytucjonalnej oraz indywidualnej adaptacji do wyzwań i zagrożeń współczesnego świata. 

  Organizatorzy:

  • Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Naukowe Koło Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Koło Naukowe Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Koło Naukowe Climate Changes Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej
  • Informatyczne Koło Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

  Termin: 3 czerwca 2017 r.

  Miejsce: Dąbrowa Górnicza

 • Konferencja „Niedoświadczony. Zagrożony” - 03.06.2019 r.

  Celem wydarzenia było pokazanie zagrożeń jakie niosą za sobą niedoświadczeni kierowcy na drodze. Swoim wystąpieniem konferencję rozpoczął dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB. Panel konferencyjny poprowadziła prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemanowicz wspólnie z mł. insp. Robertem Piwowarczykiem. Jak po traumatycznych przeżyciach nie tracić sensu i radości życia opowiadał Janusz Świtaj, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu, w wyniku którego doszło do urazu kręgosłupa szyjnego i zmiażdżenia rdzenia kręgowego. O swoich doświadczeniach drogowych mówił również motocyklista ks. Piotr Pilśniak. Całość podlegała komentarzom lekarza specjalisty, który opowiedział jak wygląda proces leczenia obrażeń powypadkowych oraz ich rekonwalescencja.

  Organizatorzy: 

  • Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB
  • Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach

  Termin: 3 czerwca 2019 r.

  Miejsce: Dąbrowa Górnicza

 • Konferencja Naukowa "Pandemia SARS-CoV-2" - 22-23.06.2021 r.

  Sytuacja kryzysowa, zdarzenie krytyczne, jakim jest światowa pandemia SARS-CoV-2 dotyczy wszystkich ludzi, ma wymiar globalny i jest wydarzeniem bezprecedensowym. Nigdy przedtem cała ludzkość nie znalazła się w podobnej sytuacji życiowej, zdrowotnej i zawodowej, bez względu na miejsce zamieszkania (kraj, kontynent), wiek, status, pozycję społeczną, pełnione role. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wpłynęła w zasadniczy sposób na wszystkie sfery rozwoju człowieka we współczesnej rzeczywistości, w ujęciu lokalnym, regionalnym i globalnym. Skutki jej oddziaływania są dostrzegalne w strukturze zmian zachodzących we współczesnym społeczeństwie, w ich skali, zakresie, dynamice i rodzaju. Odczuwalne są następstwa w obszarze społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Mają one wymiar instytucjonalny, nieformalny, grupowy i jednostkowy, charakter strukturalny, proceduralny i aksjologiczny. W związku z tymi zjawiskami celem konferenci było podjęcie dyskursu naukowego, zaprezentowanie wyników swoich badań oraz wymiana doświadczeń z różnych obszarów życia społecznego w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych, takich jak pandemia SARS-CoV-2.

  Organizatorzy:

  • Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB
  • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne
  • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowiach
  • Komenda Wojewódzka Policji w Katowiach
  • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
  • Służba Więzienna
  • 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej
  • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

  Termin: 22-23 czerwca 2021 r.

  Miejsce: Platforma ClickMeeting - formuła zdalna

   

 • Forum Metodyczne dla Szkół Średnich "Lekcja Fińska" - 13-14.09.2021 r.

  Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 mająca wymiar globalny, jako wydarzenie bezprecedensowe, wpłynęła w zasadniczy sposób na wszystkie sfery rozwoju człowieka. Wiele działań, a w tym edukacja na wszystkich jej poziomach w zdecydowanej większości była realizowana zdalnie, a w części również hybrydowo. Skutki jej oddziaływania są dostrzegalne w strukturze zmian zachodzących we współczesnej edukacji. Mają one wymiar instytucjonalny, nieformalny, grupowy i jednostkowy, charakter strukturalny, organizacyjny, prawny, proceduralny i aksjologiczny. Celem Forum Metodycznego dla Szkół Średnich "Lekcja Fińska” było podjęcie dyskursu, zaprezentowanie wyników badań oraz wymiana doświadczeń z obszaru metodyki kształcenia zdalnego przedmiotowego, oprzyrządowania technologicznego procesu edukacji, wsparcia psychologicznego oraz perspektyw kształcenia zdalnego uczniów szkół średnich. Podczas Forum zaproszeni Goście z Finlandii podzielili się swoim doświadczeniem z pracy, bowiem fiński system kształcenia od lat uznawany jest za najlepszy. Bazując na dobrych i mocnych stronach ucznia pozwala się mu na twórcze działanie, zachęcając tym samym do pogłębiania swoich zainteresowań. 

  Organizatorzy: 

  • Polska Unia Edukacyjna
  • Katedra Pedagogiki Akademii WSB 

  Termin: 13-14 września 2021 r.

  Miejsce: Platforma ClickMeeting - formuła zdalna

 • Konferencja naukowa "Społeczna readaptacja i pomoc skazanym – oczekiwania a realizacja w praktyce. Służba Więzienna – innowacje jakościowe i technologiczne" - 09.10.2023 r.

  Celem Konferencji była wymiana myśli, wyników badań i doświadczeń praktycznych w obszarze realizacji działań na rzecz Pomocy Postpenitencjarnej, jak również w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi oraz innowacji i nowoczesnych technologii w Służbie Więziennej.

  W konferencji uczestniczyli przedstawiciele środowiska nauki, edukacji, sadownictwa, służby kuratorskiej, służby więziennej, pomocy i integracji społecznej, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, praktyków zainteresowanych problematyką szeroko pojętego problemu pomocy postpenitencjarnej. Zaproszenie skierowano również do doktorantów, studentów oraz uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu mundurowym zainteresowanych powyższą problematyką.

  Organizatorzy:

  • Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB
  • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach
  • Sąd Okregowy w Katowicach
  • Sąd Okręgowy w Sosnowcu


  Termin: 9 października 2023 r.

  Miejsce: Dąbrowa Górnicza