Data

29.06.2021 – 29.06.2021

Letnie spotkania z metodologią dla pracowników nauki i doktorantów

Zapraszam do udziału w letnim spotkaniu z metodologią dla pracowników nauki i doktorantów, które odbędzie się w dniu 29 czerwca w godz. od 12:00 do 17:00.

dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB,
Prorektor ds. Nauki i Kształcenia w Akademii WSB

Program wydarzenia:

Godzina Temat Prowadzący
12.00 - 13.20 O prowadzeniu badań jakościowych prof. dr hab. Wojciech Czakon
prof. dr hab. Beata Glinka

Moderator: dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia w Akademii WSB
13.30 - 14.50 Badania czynników przetrwania firm w czasie koronakryzysu prof. dr hab. Wojciech Dyduch
prof. dr hab. Szymon Cyfert
dr hab. Paweł Chudziński
prof. dr hab. Maciej Zastempowski

Moderator: dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia w Akademii WSB
15.00 - 16.00 O metodologii nauk o zarządzaniu i jakości: metody badawcze prof. dr hab. Marek Lisiński
dr hab. Marek Szarucki, prof. UEK

Moderator: dr hab. Justyna Bugaj, prof. UJ
16.10 -17.00 Promocja NAUKI Natalia Osica - Założycielka pro science (d. Science PR)


ZAPISZ SIĘ

Spotkania poprowadzą: 

dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia w Akademii WSB

Autorka badań, ekspertyz oraz projektów badawczych, w tym finansowanych ze środków MNiSW, NCBiR oraz autorka licznych publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym indeksowanych m.in. w bazach Scopus, Web of Science, Elsevier. Zastępca Redaktora Naczelnego międzynarodowego czasopisma Forum Scientae Oeconomia. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości, HRM, innowacyjności, współczesnych koncepcji zarządzania, zarządzania kompetencjami, kultury organizacyjnej, zarządzania reputacją, transferu wiedzy z nauki do gospodarki, rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, monitoringu rynku pracy, kompetencji innowacyjnych menedżerów, odpowiedzialnego przywództwa, zrównoważonego rozwoju, współpracy transgranicznej i międzyorganizacyjnej. 

Członek zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Doskonała nauka”. Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w latach 2020-2023 powołana przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Członek międzynarodowych
i krajowych organizacji i stowarzyszeń: EWORA European Woman Rectors Assosciation, Prezes Zarządu TNOiK o/Dąbrowa Górnicza. Członek Rady Ekspertów, ekspert Forów Gospodarczych, Światowego Kongresu Klastrów w Dąbrowie Górniczej. Animatorka przedsięwzięć edukacyjnych i naukowo-badawczych w wymiarze międzynarodowym, projektów realizowanych w ramach Erasmus+, NAWA, Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, Funduszu Wyszehradzkiego, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej, Funduszu Wymiany: Młodzieży Polsko–Litewskiej oraz Polsko-Ukraińskiej. Koordynator projektów o charakterze wielostronnej współpracy między uczelniami europejskimi. 

Więcej

prof. dr hab. Wojciech Czakon

Profesor nauk ekonomicznych, twórca i kierownik Katedry Zarządzania Strategicznego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Interesuje się zjawiskami międzyorganizacyjnymi, strukturami i strategiami firm wobec ważnych aktorów otoczenia. Zgłębiając behawioralne uwarunkowania strategii (m.in. preferencje, interpretacje, zaufanie), otwiera drogę do skuteczniejszych zachowań strategicznych firm. Autor ponad 200 publikacji z zakresu zarządzania strategicznego w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych. Redaktor wydań specjalnych dotyczących koopetycji (m.in. w „Long Range Planning”, „Industrial Marketing Management”, „International Studies of Management & Organization”). Kierownik projektów badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, Horyzont 2020 oraz 7 Programu Ramowego UE. Członek naukowych organizacji krajowych (Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk) i zagranicznych (Academy of Management, European Academy of Management, International Society for Professional Innovation Management, European Institute for Advanced Studies in Management). Profesor wizytujący uczelni polskich, włoskich i francuskich.

Więcej

prof. dr hab. Beata Glinka

Profesor nauk ekonomicznych. Specjalizuje się m.in. przedsiębiorczości imigrantów, projektowaniu organizacji, kulturowych uwarunkowaniach procesów zarządzania i działaniach przedsiębiorczych, projektowaniu i rozwoju organizacji. W badaniach wykorzystuje przede wszystkim metody jakościowe. Członkini Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (2017-2020, Sekcja I), Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN (kadencja 2015 - 2018), Komisji Zarządzania Mediami PAU, Rady Naukowej CENT UW (Centrum Nowych Technologii; 2012-2016), Rady Naukowej Ośrodka  Badań nad Przedsiębiorczością PARP (od 2013), Zarządu międzynarodowej organizacji naukowej SCOS (kadencja 2011 - 2013). Zasiada w redakcjach i radach redakcyjnych licznych pism, m.in. Journal of Organizational Change Management, European Management Review, Problemów Zarządzania, Studia i Materiały.

Więcej

prof. dr hab. Wojciech Dyduch

Profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w naukach o zarządzaniu. Przewodniczący Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020–2024, członek Rady Doskonałości Naukowej. Od 30 października 2020 Zasiada w Komisji Nadzoru Finansowego jako przedstawiciel Prezydenta RP

Zainteresowania naukowe obejmują problematykę zarządzania strategicznego i przedsiębiorczości organizacyjnej; tworzenia i przechwytywania wartości przez organizacje przedsiębiorcze, twórczości w organizacjach, pomiaru przedsiębiorczości i efektywności funkcjonowania organizacji, a także wpływu decyzji menedżerskich podejmowanych w czasie koronawirusa na przetrwanie organizacji.

Więcej

prof. dr hab. Szymon Cyfert

Profesor nauk ekonomicznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalności naukowe: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie strategiczne.

Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Członek Rady Doskonałości Naukowej, członek Rad Naukowych i Rad Programowych licznych czasopism i konferencji. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania strategicznego, zarządzania procesami, modelowania struktur organizacyjnych. Udział w ponad 170 projektach w zakresie doskonalenia organizacji (m.in. dla KGHM, ORLEN, LOTOS, ENERGA, ENEA, PGE, PKO BP, PKO S.A, BZ WBK, ING, AQUANET). Autor ponad 210 publikacji naukowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Więcej

dr hab. Paweł Chudziński

Od trzydziestu lat zajmuje się zarządzaniem a od 1999 roku jest Prezesem Zarządu Aquanet SA. Jego zainteresowania badawcze skupiają się na teorii zarządzania, modelach biznesu, strategii oraz benchmarkingu. Członek Rady Uczelni UAM oraz prodziekan Klubu Partnera UEP. Od ponad 10 lat uczestnik międzynarodowego projektu benchmarkingowego European Benchmarking Co-operation.

Więcej

prof. dr hab. Maciej Zastempowski 

Pełni funkcję kierownika Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu. Jego zainteresowania badawcze to szeroko pojęta problematyka zarządzania innowacyjnością, szczególnie w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki. Kierownik i członek zespołów naukowo-badawczych realizujących projekty finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Unię Europejską. Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz polskich i zagranicznych stowarzyszeń naukowych. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych z tego zakresu.

Więcej

prof. dr hab. Marek Lisiński

Profesor nauk ekonomicznych. Absolwent i pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie kierował Katedrą Analiz Strategicznych w Instytucie Zarządzania, Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości. Obecnie Kierownik Katedry Zarządzania Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Kierownik Seminarium Doktorskiego i Szkoły Doktorskiej oraz Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauki o Zarządzaniu i jakości. Zainteresowania naukowe dotyczą metodologii nauk o zarządzaniu i jakości oraz zarządzania strategicznego.

Więcej

dr hab. Marek Szarucki, prof. UEK

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – kierownik Katedry Analiz Strategicznych w Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie międzynarodowe. W roku 2019 zrealizował półroczny staż naukowy w School of Management University College London w ramach stypendium im. Bekkera ufundowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). W latach 2009-2011 był redaktorem wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych „Nauka i Gospodarka”. Członek naukowych organizacji zagranicznych (Academy of Management, European Academy of Management) oraz zespołów redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych (Business: Theory and Practice, Journal of Business, Management and  Economics Engineering,  Journal of Business Economics and Management). Jego zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na metodologii nauk o zarządzaniu i jakości, motywach tworzenia mikroprzedsiębiorstw, zarządzaniu innowacjami oraz współpracy nauki z biznesem.

Więcej

dr hab. Justyna Bugaj, prof. UJ

Pełnomocnik Rektora UJ ds. jakości kształcenia. Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Autorka licznych artykułów z zakresu strategicznego zarządzania uczelnią oraz procesów rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich, a także wielu raportów i ekspertyz pisanych na zlecenie polskich i zagranicznych organizacji, w tym szkół wyższych, MNiSW i instytucji europejskich. Aktywna uczestniczka wielu krajowych i międzynarodowych projektów oraz konferencji, w tym członkini Quality Asurance  Board projektu UNA Europa (1EUROPE), Sustainable Quality Enhancement in Higher Education Learning and Teaching (SQELT) oraz kierowniczka projektu Mistrzowie Dydaktyki. W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, strategicznym zarządzaniem, zarządzaniem jakością (nie tylko kształcenia), a także wsparciem organizacyjnym i budowaniem relacji z pracownikami. W 2016 roku opublikowała monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce.

Więcej

Natalia Osica 

Założycielka pro science (d. Science PR), pierwszej w Polsce firmy, która wspiera świat nauki w budowaniu relacji z otoczeniem, zajmuje się transferem wiedzy do gospodarki i społeczeństwa oraz wpływem społeczno-gospodarczym nauki. Natalia Osica pracuje z uczelniami, instytutami naukowymi i zespołami badawczymi. Doradza im, jak, gdzie, kiedy, dlaczego i po co informować o prowadzonych projektach naukowych i osiągnięciach.

W latach 2009-2012 rzeczniczka prasowa SWPS, gdzie zbudowała preżnie działające i skuteczne Centrum Prasowe. W 2011 roku jako pierwszy rzecznik polskiej instytucji naukowej otrzymała tytuł Popularyzatora Nauki od redakcji Nauka w Polsce PAP (m.in. za zaangażowanie i jakość pracy). Dla SWPS zdobyła dwie nagrody – od branży public relations za najlepszy projekt z zakresu PR korporacyjnego (Złoty Spinacz) oraz od środowiska akademickiego za najlepszy projekt promujący naukę (nagroda Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”).

W latach 2012-2014 pełniła funkcję sekretarza, a potem prezes Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych "Naukowi.pl". Jest jurorką w konkursie dla doktorantów Three Minutes Thesis organizowanym przez Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej. Prowadzi zajęcia dla studentów dziennikarstwa Uniwersytetu SWPS oraz doktorantów UW. W 2013 roku ukazała się bezpłatna książka, którą napisała wspólnie z Wiktorem Niedzickim pt. „Sztuka promocji nauki” (wyd. OPI-PIB).

Więcej


Wydarzenie jest otwarte, zachęcamy do rejestracji ZAPISZ SIĘ

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji