Seminarium Doktorskie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

 • Kadra naukowa

  dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB

  Kierownik Seminarium Doktorskiego w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

  Obszar zainteresowań badawczych:

  • teoria bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa narodowego,
  • siły zbrojne, przygotowanie wojskowe
  • systemy obronne państwa oraz współdziałanie organów administracji, straż, służb w sytuacjach kryzysowych (w wymiarze narodowym i międzynarodowym)
  • organizacja bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego w szkołach i placówkach oświatowych

  Wykaz publikacji:

  https://scholar.google.pl/citations?user=x_oEyuQAAAAJ&hl=pl

  kontakt: rszynowski@wsb.edu.pl

  Więcej

  prof. dr hab. inż. Eugeniusz Nowak

  Obszary zainteresowań badawczych: bezpieczeństwo narodowe, teoria bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, logistyka akcji ratowniczych, logistyka wojskowa, edukacja dla bezpieczeństwa.

  Podejmowana problematyka badawcza obejmuje przemiany edukacji dla bezpieczeństwa i nauk o bezpieczeństwie w szczegółowym zakresie:

  •  Badanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego;.
   Badanie determinantów bezpieczeństwa militarnego;
  • Badanie procesu organizacji i realizacji zabezpieczenia logistycznego podmiotów ratowniczych w długotrwałych akcjach ratowniczych;
  • Badanie procesu organizacji i prowadzenia ćwiczeń sztabowych ze studentami kierunku Bezpieczeństwo narodowe;
  • Poszukiwanie racjonalnych metod organizacji Edukacji dla bezpieczeństwa.

  Kontakt: enowak@wsb.edu.pl

   

  Więcej

  prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz

  Obszar zainteresowań badawczych:

  • zarządzanie organizacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
  • systemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
  • nauka na rzecz Policji

  Wybrane publikacje:

  • Red. A. Letkiewicz, „Kształtowanie potencjału kadrowego Policji wobec wyzwań przyszłości” WWSP, Szczytno 2008,
  • Red. A. Osierda, B. Wiśniewski: A. Letkiewicz: „Współpraca służb porządku publicznego z administracją rządową i samorządową” , WSA Bielsko-Biała 2008,
  • Red. Tadeusz Jemioło, Kazimierz Rajchel, A. Letkiewicz: „Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku – wyzwania i dylematy” WSIZiA, Warszawa 2008.
  • Red A. Letkiewicz „Wartości i normy społeczne a zachowania w organizacji”, WWSP Szczytno 2009.
  • Red. B.Wiśniewski, Z.Piątek A. Letkiewicz: „Współczesny wymiar Policji”  AON Warszawa 2010, ISBN 978-83-7523-092-2.
  • A. Letkiewicz, R. Socha, P. Guła „Policyjne oddziały i pododdziały zwarte w Polsce – historia i teraźniejszość”, WWSP Szczytno 2010, ISBN 978-83-7462-255-4
  • A. Letkiewicz, „Управління організаціями (деякі аспекти)” Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів 2010, ISBN 978-611-511-046-9
  • A. Letkiewicz, P. Majer, Zarys dziejów Polskiej Policji”, WWSP Szczytno 2010, ISBN 978-83-7462-266-0
  • A. Letkiewicz, A. Misiuk, M. Sokołowski, „Policje Unii Europejskiej”, Wydawnictwa Akademickie, Oficyna Wydawnicza „Łośgraf”, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62726-10-3
  • A. Letkiewicz, „Управeннe органnзацnямn”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Białoruskiej, Akademia MBD, Mińsk 2011, ISBN 978-985-427-665-6
  • A. Letkiewicz, „Kompetencje menedżerskie w polskiej Policji” OWPR Rzeszów 2012.
  • A. Letkiewicz, T. Szankin, „Organizacja i zarządzanie w Policji”  WWSP Szczytno 2013.

  Kontakt: aletkiewicz@wsb.edu.pl

  Więcej

  prof. dr hab. Bernard Wiśniewski

  Obszary zainteresowań badawczych:

  • bezpieczeństwo narodowe,
  • bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • zarządzanie kryzysowe,
  • obronność państwa.

  Kontakt: bwisniewski@wsb.pl

  Więcej

  dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB

  Obszar zainteresowań badawczych:

  • uwarunkowania bezpieczeństwa państwa,
  • uwarunkowania i konteksty bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • ewolucja strategii, teorii bezpieczeństwa i systemu bezpieczeństwa narodowego,
  • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności,
  • studia nad pokojem i konfliktami zbrojnymi,
  • uwarunkowania bezpieczeństwa w regionie MENA,
  • współczesne operacje: pokojowe, reagowania kryzysowego i wojenne,
  • sztuka wojenna.

  Kontakt: aczuprynski@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Adrian Siadkowski, prof. AWSB

  Obszar zainteresowań badawczych:

  • Ochrona lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji
  • Kultura arabsko – islamska
  • Fundamentalizm i ekstremizm religijny
  • Tożsamość kulturowa, w szczególności problematyka koegzystencji kultur i religii
  • Sekurytyzacja procesów społecznych i problematyka współczesnych procesów migracyjnych

  Kontakt: asiadkowski@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Robert Socha, prof. AWSB

  Obszar zainteresowań badawczych:

  • Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym i transgranicznym
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacjach szczególnych zagrożeń,
  • Problematyka stanów nadzwyczajnych,
  • Profilaktyka społeczna

  Wykaz publikacji: https://scholar.google.pl/citations?user=rmHkLsIAAAAJ&hl=pl

  Kontakt: rsocha@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. inż. Krzysztof Załęski, prof. AWSB

  Absolwent  WOSL z  1980 roku, ukończył również Akademię Sztabu Generalnego, Uniwersytet Lotniczy w Maxwell (USA), Politechnikę Krakowską (studia podyplomowe) oraz Akademię Obrony Narodowej (bezpieczeństwo narodowe – studia II stopnia). W 1997 roku uzyskał stopień doktora nauk wojskowych, a w 2013 roku stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o obronności. Od 2016 roku związany z Akademią WSB
  w Dąbrowie Górniczej.

  Autor prac i artykułów z dziedziny obronności, bezpieczeństwa państwa oraz użycia sił powietrznych w operacjach. Posiada doświadczenie zawodowe wynikające ze służby na wielu stanowiskach służbowych w siłach zbrojnych.

  Zainteresowania badawcze: szeroko rozumiane zagadnienia bezpieczeństwa
  i obronności państwa, w tym zarządzanie kryzysowe, postrzegane w kontekście kryzysów militarnych i niemilitarnych oraz polityka bezpieczeństwa w ujęciu globalnym, regionalnymi i lokalnym, a także polityka lotnicza państwa oraz zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie.

  Kontakt: kzaleski@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Janusz Falecki, prof. UP

  W ramach działalności naukowej specjalizuję się w problematyce: podej­mowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, organizacji współdziałania, koordynacji działań i szkolenia w ramach systemu zarządzania kryzysowego oraz przygotowania żołnierzy Sił Zbrojnych RP do udziału w operacjach wojskowych poza terytorium kraju.

  Przykładowe obszary tematyczne:

  • Administracja publiczna, służby, straże, inspekcje, organizacje pozarządowe, Siły Zbrojne RP w systemie zarządzania kryzysowego,
  • Służby, straże, inspekcje oraz agencje w likwidacji zagrożeń niemilitarnych,
  • Straż Miejska, Policja w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • Podmioty ratownicze i organizacja działań ratowniczych,       
  • Służby specjalne w zapewnieniu bezpieczeństwa,
  • Bezpieczeństwo społeczności lokalnej,
  • Siły Zbrojne RP w misjach NATO (ONZ, UE),
  • Międzynarodowa współpraca w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa,
  • Wybrane aspekty współczesnego terroryzmu,
  • Edukacja dla bezpieczeństwa,
  • Organizacja współdziałania i koordynacja działań w zapewnieniu bezpieczeństwa,

  Kontakt: januszfal@interia.pl

  Więcej

  dr hab. Magdalena Zubańska, prof. AWSB

  Zainteresowania naukowe, koncentrują się na następujących zagadnieniach:

  • Dowody naukowe w postępowaniu karnym,
  • Kryminalistyczne metody identyfikacji osób,
  • Nowoczesne technologie kryminalistyczne (nowe metody badawcze, techniki, narzędzia śledcze),
  • Kryminalistyczne badania poligraficzne (wariograficzne).

  Kontakt: magdalena.zubanska@interia.pl

  Więcej

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji