Seminarium Doktorskie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

 • Harmonogram zajęć

  TERMINY ZAJĘĆ W RAMACH SEMINARIUM DOKTORSKIEGO

  Semestr letni:

  26 marca 2023 
  23 kwietnia 2023 
  21 maja 2023 
  25 czerwca 2023

  Data Data Semestr I Semestr III Semestr V
  13.10.2022 14.00-16.00 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO DOKTORANTÓW
  Po 16.00 Spotkanie Kierownika Seminarium Doktorskiego ze słuchaczami I Roku Seminarium Doktorskiego Nie dotyczy
  30.10.2022 9.30-12.40 „Koncepcja rozprawy doktorskiej czyli piszemy rozdział metodologiczny” - dr hab. Andrzej Dawidczyk
  13.00-16.10 „Kształcenie doktorantów. Procedury nadawania stopni doktorskich” „Prawa i obowiązki doktorantów” -  dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB„Wymagania formalne i merytoryczne dotyczące opracowania rozprawy doktorskiej” -  dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB
  27.11.2022 9.30-12.40 „Metodologia pragmatyczna ogólna i szczegółowa. Jak zastosować praktycznie metody, techniki i narzędzia badawcze w pracy doktorskiej?”  - dr hab. Andrzej Dawidczyk
  13.00-16.10 „Nauka i jej istota” -  dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB„Klasyfikacja nauki” -  dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB Wykład z metodologii - dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB   Wykład z metodologii - prof. dr hab. Eugeniusz Nowak
  18.12.2022 9.30-12.40 „Sztuka przygotowania artykułu naukowego oraz zasady publikacji” -dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB Warsztaty z metodologii - dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB Warsztaty z metodologii - prof. dr hab. Eugeniusz Nowak 
  13.00-16.10 „Kultura języka” – warsztaty Dr Edyta Sadowska Warsztaty z metodologii - dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB   Warsztaty z metodologii - prof. dr hab. Eugeniusz Nowak 
  29.01.2023 9.30-12.40 „Edycja tekstów naukowych” – warsztaty dr Marek Kalaman Warsztaty z metodologii - dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB Warsztaty z metodologii - prof. dr hab. Eugeniusz Nowak
  13.00-16.10 Prof. dr hab. Marian Kozub
  26.02.2023 9.30-12.40 „Etyka badań naukowych” -dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ Warsztaty z metodologii - dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB Warsztaty z metodologii - prof. dr hab. Eugeniusz Nowak 
  13.00-16.10 „Publikacja artykułu naukowego” – warsztaty dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB Warsztaty z metodologii - dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB Warsztaty z metodologii - prof. dr hab. Eugeniusz Nowak 

   

 • Kadra naukowa

  dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB

  Kierownik Seminarium Doktorskiego w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

  Obszar zainteresowań badawczych:

  • teoria bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa narodowego,
  • siły zbrojne, przygotowanie wojskowe
  • systemy obronne państwa oraz współdziałanie organów administracji, straż, służb w sytuacjach kryzysowych (w wymiarze narodowym i międzynarodowym)
  • organizacja bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego w szkołach i placówkach oświatowych

  Wykaz publikacji:

  https://scholar.google.pl/citations?user=x_oEyuQAAAAJ&hl=pl

  kontakt: rszynowski@wsb.edu.pl

  Więcej

  prof. dr hab. inż. Eugeniusz Nowak

  Obszary zainteresowań badawczych: bezpieczeństwo narodowe, teoria bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, logistyka akcji ratowniczych, logistyka wojskowa, edukacja dla bezpieczeństwa.

  Podejmowana problematyka badawcza obejmuje przemiany edukacji dla bezpieczeństwa i nauk o bezpieczeństwie w szczegółowym zakresie:

  •  Badanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego;.
   Badanie determinantów bezpieczeństwa militarnego;
  • Badanie procesu organizacji i realizacji zabezpieczenia logistycznego podmiotów ratowniczych w długotrwałych akcjach ratowniczych;
  • Badanie procesu organizacji i prowadzenia ćwiczeń sztabowych ze studentami kierunku Bezpieczeństwo narodowe;
  • Poszukiwanie racjonalnych metod organizacji Edukacji dla bezpieczeństwa.

  Kontakt: enowak@wsb.edu.pl

   

  Więcej

  prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz

  Obszar zainteresowań badawczych:

  • zarządzanie organizacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
  • systemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
  • nauka na rzecz Policji

  Wybrane publikacje:

  • Red. A. Letkiewicz, „Kształtowanie potencjału kadrowego Policji wobec wyzwań przyszłości” WWSP, Szczytno 2008,
  • Red. A. Osierda, B. Wiśniewski: A. Letkiewicz: „Współpraca służb porządku publicznego z administracją rządową i samorządową” , WSA Bielsko-Biała 2008,
  • Red. Tadeusz Jemioło, Kazimierz Rajchel, A. Letkiewicz: „Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku – wyzwania i dylematy” WSIZiA, Warszawa 2008.
  • Red A. Letkiewicz „Wartości i normy społeczne a zachowania w organizacji”, WWSP Szczytno 2009.
  • Red. B.Wiśniewski, Z.Piątek A. Letkiewicz: „Współczesny wymiar Policji”  AON Warszawa 2010, ISBN 978-83-7523-092-2.
  • A. Letkiewicz, R. Socha, P. Guła „Policyjne oddziały i pododdziały zwarte w Polsce – historia i teraźniejszość”, WWSP Szczytno 2010, ISBN 978-83-7462-255-4
  • A. Letkiewicz, „Управління організаціями (деякі аспекти)” Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів 2010, ISBN 978-611-511-046-9
  • A. Letkiewicz, P. Majer, Zarys dziejów Polskiej Policji”, WWSP Szczytno 2010, ISBN 978-83-7462-266-0
  • A. Letkiewicz, A. Misiuk, M. Sokołowski, „Policje Unii Europejskiej”, Wydawnictwa Akademickie, Oficyna Wydawnicza „Łośgraf”, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62726-10-3
  • A. Letkiewicz, „Управeннe органnзацnямn”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Białoruskiej, Akademia MBD, Mińsk 2011, ISBN 978-985-427-665-6
  • A. Letkiewicz, „Kompetencje menedżerskie w polskiej Policji” OWPR Rzeszów 2012.
  • A. Letkiewicz, T. Szankin, „Organizacja i zarządzanie w Policji”  WWSP Szczytno 2013.

  Kontakt: aletkiewicz@wsb.edu.pl

  Więcej

  prof. dr hab. Bernard Wiśniewski

  Obszary zainteresowań badawczych:

  • bezpieczeństwo narodowe,
  • bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • zarządzanie kryzysowe,
  • obronność państwa.

  Kontakt: bwisniewski@wsb.pl

  Więcej

  dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB

  Obszar zainteresowań badawczych:

  • uwarunkowania bezpieczeństwa państwa,
  • uwarunkowania i konteksty bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • ewolucja strategii, teorii bezpieczeństwa i systemu bezpieczeństwa narodowego,
  • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności,
  • studia nad pokojem i konfliktami zbrojnymi,
  • uwarunkowania bezpieczeństwa w regionie MENA,
  • współczesne operacje: pokojowe, reagowania kryzysowego i wojenne,
  • sztuka wojenna.

  Kontakt: aczuprynski@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Paweł Lubiewski, prof. AWSB

  Obszar zainteresowań badawczych:

  • determinanty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
  • problematyka racjonalizacji funkcjonowania instytucjonalnego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego
  • uwarunkowania organizacji działań formacji o charakterze policyjnym oraz służb specjalnych
  • koordynacja działań podmiotów w ramach systemu bezpieczeństwa publicznego
  • oddziaływanie procesów imigracyjnych na bezpieczeństwo publiczne
  • wpływ zagrożeń terrorystycznych na bezpieczeństwo publiczne

  Wykaz publikacji:

  ORCID 0000-0001-5149-7908

  Kontakt: pawel.lubiewski@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Adrian Siadkowski, prof. AWSB

  Obszar zainteresowań badawczych:

  • Ochrona lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji
  • Kultura arabsko – islamska
  • Fundamentalizm i ekstremizm religijny
  • Tożsamość kulturowa, w szczególności problematyka koegzystencji kultur i religii
  • Sekurytyzacja procesów społecznych i problematyka współczesnych procesów migracyjnych

  Kontakt: asiadkowski@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Robert Socha, prof. AWSB

  Obszar zainteresowań badawczych:

  • Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym i transgranicznym
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacjach szczególnych zagrożeń,
  • Problematyka stanów nadzwyczajnych,
  • Profilaktyka społeczna

  Wykaz publikacji: https://scholar.google.pl/citations?user=rmHkLsIAAAAJ&hl=pl

  Kontakt: rsocha@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Magdalena Zubańska, prof. AWSB

  Zainteresowania naukowe, koncentrują się na następujących zagadnieniach:

  • Dowody naukowe w postępowaniu karnym,
  • Kryminalistyczne metody identyfikacji osób,
  • Nowoczesne technologie kryminalistyczne (nowe metody badawcze, techniki, narzędzia śledcze),
  • Kryminalistyczne badania poligraficzne (wariograficzne).

  Kontakt: magdalena.zubanska@interia.pl

  Więcej

  dr hab. inż. Mariusz Frączek, prof. AP

  Obszar zainteresowań naukowo-badawczych:

  1.   Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

  2.   Bezpieczeństwo i ochrona informacji w aspekcie bezpieczeństwa (w tym ochrona danych osobowych/ Wojna informacyjna)

  3.   Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie (w tym zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia, np. blended learning/ nowoczesna edukacja itp.)

  4.   Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych:

  a) bezpieczeństwo telekomunikacji (sieci konwergentne, inteligentne, dostępowe, radiokomunikacji ruchomej).

  b) bezpieczeństwo informatyczne (e-biznesu; gospodarki/ firmy/ organizacji).

  5.   Usługi realizowane w sieciach teleinformatycznych

  6.   Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój sieci teleinformatycznych/ bezpieczeństwa/ organizacji

   

  kontakt: m.fraczek007@gmail.com

  Więcej

  dr hab. Janusz Falecki, prof. UP

  W ramach działalności naukowej specjalizuję się w problematyce: podej­mowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, organizacji współdziałania, koordynacji działań i szkolenia w ramach systemu zarządzania kryzysowego oraz przygotowania żołnierzy Sił Zbrojnych RP do udziału w operacjach wojskowych poza terytorium kraju.

  Przykładowe obszary tematyczne:

  • Administracja publiczna, służby, straże, inspekcje, organizacje pozarządowe, Siły Zbrojne RP w systemie zarządzania kryzysowego,
  • Służby, straże, inspekcje oraz agencje w likwidacji zagrożeń niemilitarnych,
  • Straż Miejska, Policja w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • Podmioty ratownicze i organizacja działań ratowniczych,       
  • Służby specjalne w zapewnieniu bezpieczeństwa,
  • Bezpieczeństwo społeczności lokalnej,
  • Siły Zbrojne RP w misjach NATO (ONZ, UE),
  • Międzynarodowa współpraca w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa,
  • Wybrane aspekty współczesnego terroryzmu,
  • Edukacja dla bezpieczeństwa,
  • Organizacja współdziałania i koordynacja działań w zapewnieniu bezpieczeństwa,

  Kontakt: januszfal@interia.pl

  Więcej

  dr hab. Marian Lutostański

  Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze bezpieczeństwa narodu i państwa – głównie na problemach organizacyjno-prawnych, dydaktycznych oraz na kwestiach nauki, dydaktyki i terminologii w naukach o bezpieczeństwie. 

  kontakt: malu61@wp.pl

  Więcej
 • OPŁATY

  Opłaty w ramach seminarium doktorskiego:

  • 150zł opłata z tytułu postępowania kwalifikacyjnego na Seminarium doktorskie
  • 350zł opłata z tytułu wpisowego 
  • czesne za semestr Seminarium doktorskiego. Od I do VI semestr- opłata 1700zł
   Od roku akademickiego 2021/2022 zarządza się następującą wysokość opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora:

  11.000,00zł, a w przypadku powołania promotora pomocniczego- 14 200zł

 • Wykłady gościnne- seminarium doktorskie

  W dniu 22 maja 2022 roku prof. dr hab. Marian Cieślarczyk z Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie wygłosił wykład w ramach Seminarium Doktorskie w Naukach o Bezpieczeństwie nt. „Kultura bezpieczeństwa młodzieży akademickiej w kontekście zrównoważonego rozwoju”. Wykład zdominowała tematyka związana z relacjami między zjawiskami zrównoważonego rozwoju i kultury bezpieczeństwa oraz badaniami nad tą problematyką w świadomości młodzieży akademickiej.  

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji