A-
Zmniejsz czcionkę
A+
Zwiększ czcionkę
Powiększ kursor
Pomniejsz kursor
Tłumacz migowy
Zmień kontrast
Przywróć ustawienia

Seminarium Doktorskie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie

 • Harmonogram zajęć

  TERMINY ZAJĘĆ W RAMACH SEMINARIUM DOKTORSKIEGO SEMESTR LETNI 2023/2024

  24.03.2024 stacjonarnie w Akademii WSB

  9:00-13:30

  Systematyczny przegląd literatury w badaniach naukowych (wykład+ ćwiczenia) - dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ

  13:45-16:10

  Podejście systemowe w naukach o bezpieczeństwie- dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB

  21.04.2024 online platforma ZOOM

  9:00-12:10

  Metody badań ilościowych - prof. dr hab. Patrycja Klimas

  12:30-15:40

  Możliwości zastosowania metody LCA (Oceny Cyklu Życia) w procesach zarządczych i społecznych - dr hab. inż. Wioletta Bajdur, prof. PCz,

  12.05.2024 online platforma ZOOM

  9:00-12:10

  Metody badań jakościowych - dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE

  12:30-15:40

  Narzędzia i technologie cyfrowe w badaniach naukowych cz. II - dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB

  09.06.2024 online platforma ZOOM

  9:00-12:10

  Metody badań ilościowych - prof. dr hab. Patrycja Klimas

  12:30-15:40

  Metody badań jakościowych - dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE

   

 • Kadra naukowa

  dr hab. Ryszard Szynowski, prof. AWSB

  Kierownik Seminarium Doktorskiego w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

  Obszar zainteresowań badawczych:

  • teoria bezpieczeństwa, systemy bezpieczeństwa narodowego,
  • siły zbrojne, przygotowanie wojskowe
  • systemy obronne państwa oraz współdziałanie organów administracji, straż, służb w sytuacjach kryzysowych (w wymiarze narodowym i międzynarodowym)
  • organizacja bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego w szkołach i placówkach oświatowych

  Wykaz publikacji:

  https://scholar.google.pl/citations?user=x_oEyuQAAAAJ&hl=pl

  kontakt: rszynowski@wsb.edu.pl

  Więcej

  prof. dr hab. inż. Eugeniusz Nowak

  Obszary zainteresowań badawczych: bezpieczeństwo narodowe, teoria bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa, zarządzanie kryzysowe, logistyka akcji ratowniczych, logistyka wojskowa, edukacja dla bezpieczeństwa.

  Podejmowana problematyka badawcza obejmuje przemiany edukacji dla bezpieczeństwa i nauk o bezpieczeństwie w szczegółowym zakresie:

  •  Badanie zagrożeń bezpieczeństwa narodowego;.
   Badanie determinantów bezpieczeństwa militarnego;
  • Badanie procesu organizacji i realizacji zabezpieczenia logistycznego podmiotów ratowniczych w długotrwałych akcjach ratowniczych;
  • Badanie procesu organizacji i prowadzenia ćwiczeń sztabowych ze studentami kierunku Bezpieczeństwo narodowe;
  • Poszukiwanie racjonalnych metod organizacji Edukacji dla bezpieczeństwa.

  Kontakt: enowak@wsb.edu.pl

   

  Więcej

  prof. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz

  Obszar zainteresowań badawczych:

  • zarządzanie organizacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
  • systemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
  • nauka na rzecz Policji

  Wybrane publikacje:

  • Red. A. Letkiewicz, „Kształtowanie potencjału kadrowego Policji wobec wyzwań przyszłości” WWSP, Szczytno 2008,
  • Red. A. Osierda, B. Wiśniewski: A. Letkiewicz: „Współpraca służb porządku publicznego z administracją rządową i samorządową” , WSA Bielsko-Biała 2008,
  • Red. Tadeusz Jemioło, Kazimierz Rajchel, A. Letkiewicz: „Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe w Polsce w XXI wieku – wyzwania i dylematy” WSIZiA, Warszawa 2008.
  • Red A. Letkiewicz „Wartości i normy społeczne a zachowania w organizacji”, WWSP Szczytno 2009.
  • Red. B.Wiśniewski, Z.Piątek A. Letkiewicz: „Współczesny wymiar Policji”  AON Warszawa 2010, ISBN 978-83-7523-092-2.
  • A. Letkiewicz, R. Socha, P. Guła „Policyjne oddziały i pododdziały zwarte w Polsce – historia i teraźniejszość”, WWSP Szczytno 2010, ISBN 978-83-7462-255-4
  • A. Letkiewicz, „Управління організаціями (деякі аспекти)” Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів 2010, ISBN 978-611-511-046-9
  • A. Letkiewicz, P. Majer, Zarys dziejów Polskiej Policji”, WWSP Szczytno 2010, ISBN 978-83-7462-266-0
  • A. Letkiewicz, A. Misiuk, M. Sokołowski, „Policje Unii Europejskiej”, Wydawnictwa Akademickie, Oficyna Wydawnicza „Łośgraf”, Warszawa 2011, ISBN 978-83-62726-10-3
  • A. Letkiewicz, „Управeннe органnзацnямn”, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Białoruskiej, Akademia MBD, Mińsk 2011, ISBN 978-985-427-665-6
  • A. Letkiewicz, „Kompetencje menedżerskie w polskiej Policji” OWPR Rzeszów 2012.
  • A. Letkiewicz, T. Szankin, „Organizacja i zarządzanie w Policji”  WWSP Szczytno 2013.

  Kontakt: aletkiewicz@wsb.edu.pl

  Więcej

  prof. dr hab. Bernard Wiśniewski

  Obszary zainteresowań badawczych:

  • bezpieczeństwo narodowe,
  • bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • zarządzanie kryzysowe,
  • obronność państwa.

  Kontakt: bwisniewski@wsb.pl

  Więcej

  dr hab. Andrzej Czupryński, prof. AWSB

  Obszar zainteresowań badawczych:

  • uwarunkowania bezpieczeństwa państwa,
  • uwarunkowania i konteksty bezpieczeństwa wewnętrznego,
  • ewolucja strategii, teorii bezpieczeństwa i systemu bezpieczeństwa narodowego,
  • zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności,
  • studia nad pokojem i konfliktami zbrojnymi,
  • uwarunkowania bezpieczeństwa w regionie MENA,
  • współczesne operacje: pokojowe, reagowania kryzysowego i wojenne,
  • sztuka wojenna.

  Kontakt: aczuprynski@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Paweł Lubiewski, prof. AWSB

  Obszar zainteresowań badawczych:

  • determinanty bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
  • problematyka racjonalizacji funkcjonowania instytucjonalnego systemu bezpieczeństwa wewnętrznego
  • uwarunkowania organizacji działań formacji o charakterze policyjnym oraz służb specjalnych
  • koordynacja działań podmiotów w ramach systemu bezpieczeństwa publicznego
  • oddziaływanie procesów imigracyjnych na bezpieczeństwo publiczne
  • wpływ zagrożeń terrorystycznych na bezpieczeństwo publiczne

  Wykaz publikacji:

  ORCID 0000-0001-5149-7908

  Kontakt: pawel.lubiewski@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Adrian Siadkowski, prof. AWSB

  Obszar zainteresowań badawczych:

  • Ochrona lotnictwa cywilnego przed aktami bezprawnej ingerencji
  • Kultura arabsko – islamska
  • Fundamentalizm i ekstremizm religijny
  • Tożsamość kulturowa, w szczególności problematyka koegzystencji kultur i religii
  • Sekurytyzacja procesów społecznych i problematyka współczesnych procesów migracyjnych

  Kontakt: asiadkowski@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Robert Socha, prof. AWSB

  Obszar zainteresowań badawczych:

  • Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym i transgranicznym
  • Zarządzanie kryzysowe
  • Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacjach szczególnych zagrożeń,
  • Problematyka stanów nadzwyczajnych,
  • Profilaktyka społeczna

  Wykaz publikacji: https://scholar.google.pl/citations?user=rmHkLsIAAAAJ&hl=pl

  Kontakt: rsocha@wsb.edu.pl

  Więcej

  dr hab. Magdalena Zubańska, prof. AWSB

  Zainteresowania naukowe, koncentrują się na następujących zagadnieniach:

  • Dowody naukowe w postępowaniu karnym,
  • Kryminalistyczne metody identyfikacji osób,
  • Nowoczesne technologie kryminalistyczne (nowe metody badawcze, techniki, narzędzia śledcze),
  • Kryminalistyczne badania poligraficzne (wariograficzne).

  Kontakt: magdalena.zubanska@interia.pl

  Więcej

  dr hab. inż. Mariusz Frączek, prof. AP

  Obszar zainteresowań naukowo-badawczych:

  1.   Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

  2.   Bezpieczeństwo i ochrona informacji w aspekcie bezpieczeństwa (w tym ochrona danych osobowych/ Wojna informacyjna)

  3.   Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie (w tym zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia, np. blended learning/ nowoczesna edukacja itp.)

  4.   Bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych:

  a) bezpieczeństwo telekomunikacji (sieci konwergentne, inteligentne, dostępowe, radiokomunikacji ruchomej).

  b) bezpieczeństwo informatyczne (e-biznesu; gospodarki/ firmy/ organizacji).

  5.   Usługi realizowane w sieciach teleinformatycznych

  6.   Wpływ nowoczesnych technologii na rozwój sieci teleinformatycznych/ bezpieczeństwa/ organizacji

   

  kontakt: m.fraczek007@gmail.com

  Więcej

  dr hab. Janusz Falecki, prof. UP

  W ramach działalności naukowej specjalizuję się w problematyce: podej­mowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, organizacji współdziałania, koordynacji działań i szkolenia w ramach systemu zarządzania kryzysowego oraz przygotowania żołnierzy Sił Zbrojnych RP do udziału w operacjach wojskowych poza terytorium kraju.

  Przykładowe obszary tematyczne:

  • Administracja publiczna, służby, straże, inspekcje, organizacje pozarządowe, Siły Zbrojne RP w systemie zarządzania kryzysowego,
  • Służby, straże, inspekcje oraz agencje w likwidacji zagrożeń niemilitarnych,
  • Straż Miejska, Policja w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  • Podmioty ratownicze i organizacja działań ratowniczych,       
  • Służby specjalne w zapewnieniu bezpieczeństwa,
  • Bezpieczeństwo społeczności lokalnej,
  • Siły Zbrojne RP w misjach NATO (ONZ, UE),
  • Międzynarodowa współpraca w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa,
  • Wybrane aspekty współczesnego terroryzmu,
  • Edukacja dla bezpieczeństwa,
  • Organizacja współdziałania i koordynacja działań w zapewnieniu bezpieczeństwa,

  Kontakt: januszfal@interia.pl

  Więcej

  dr hab. Marian Lutostański

  Zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się w obszarze bezpieczeństwa narodu i państwa – głównie na problemach organizacyjno-prawnych, dydaktycznych oraz na kwestiach nauki, dydaktyki i terminologii w naukach o bezpieczeństwie. 

  kontakt: malu61@wp.pl

  Więcej
 • Wykłady gościnne- seminarium doktorskie

  W ramach Seminarium Doktorskiego Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie  Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, w dniu 29 października 2023 roku gościliśmy Panią Profesor Albę Julię Catrinel Popescu z Akademii Obrony Narodowej „Karol I” w Bukareszcie.

  Doktoranci   wysłuchali dwóch ciekawych wykładów: „The fundamental theories of geopolitics" oraz  „Contemporary Grand Strategies: USA, China, Russia”. Dziękujemy Pani Profesor za bardzo inspirujące wykłady, dziękuję doktorantom za uwagę. 

  W dniu 30 października 2022 roku w ramach Seminarium Doktorskiego w Naukach o Bezpieczeństwie gościliśmy w naszej Uczelni Pana dra hab. inż. Andrzeja Dawidczyka, który wygłosił wykład nt. „Koncepcja rozprawy doktorskiej, czyli piszemy rozdział metodologiczny”. Pan Profesor w bardzo przystępny, a momentami nawet humorystyczny sposób, przedstawił Doktorantom problematykę metodologii bezpieczeństwa. Profesor podczas zajęć podkreślił to, co jest szczególnie istotne w procesie przygotowania rozpraw doktorskich, a mianowicie konkretne przykłady zastosowań praktycznych metod, technik i narzędzi badawczych, możliwych do wykorzystania w pracach naukowych.

  W dniu 22 maja 2022 roku prof. dr hab. Marian Cieślarczyk z Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie wygłosił wykład w ramach Seminarium Doktorskie w Naukach o Bezpieczeństwie nt. „Kultura bezpieczeństwa młodzieży akademickiej w kontekście zrównoważonego rozwoju”. Wykład zdominowała tematyka związana z relacjami między zjawiskami zrównoważonego rozwoju i kultury bezpieczeństwa oraz badaniami nad tą problematyką w świadomości młodzieży akademickiej.  

  Miniony 2022 rok zakończyliśmy ciekawymi wykładami w ramach Seminarium Doktorskiego w Naukach o Bezpieczeństwie. Rozpoczęliśmy od wykładów dr hab. Andrzeja Dawidczyka nt. „Metodologia pragmatyczna ogólna i szczegółowa. Jak zastosować praktycznie metody, techniki i narzędzia badawcze w pracy doktorskiej?”, następnie wiele czasu poświeciliśmy warsztatom z metodologii prowadzonym przez prof. dr hab. Eugeniusza Nowaka. Zajęcia na pierwszym semestrze dotyczyły „Sztuki przygotowania artykułu naukowego oraz zasad publikacji”, wykład prowadzony przez dr hab. Ryszarda Szynowskiego i jakże ciekawe, korespondujące z tą tematyką warsztaty z „Kultury języka”  prowadzone przez dr Edytę Sadowską.  Gorąco zapraszam na zajęcia w ramach Seminarium Doktorskiego w Naukach o Bezpieczeństwie.

  „Myślenie o przyszłości każdej organizacji, a przede wszystkim o jej bezpieczeństwie, …, powinno być nieodłącznym atrybutem funkcjonowania każdej z nich. Jaka ta przyszłość jednak będzie naprawdę, jak będzie ewoluowało bezpieczeństwo, …, tego niestety, nikt nie wie, chociaż już od wielu lat wielu teoretyków (naukowców, futurystów) starało się znaleźć odpowiedzi na te i jeszcze inne pytania, identyfikując się często m.in. z cykliczną, a także linearną teorią historii cywilizacji i narodów.  

  Jest to bowiem konsekwencją tego, iż właściwie żadne zjawiska (zdarzenia, procesy) nie powtarzają się w ten sam sposób, stając się tym samym, już z samej tylko definicji, nieprzewidywalne. Czy jednak zwalnia to wszelkiego rodzaju organizacje od myślenia o tym, co może dopiero nastąpić, co może się wydarzyć, nie dzisiaj, ale w przyszłości zarówno tej bliższej, jak i tej dalszej? Czy faktycznie antycypowanie rzeczywistości jest całkowicie nieracjonalne?”[M.K].

  Odpowiedzi na pytania m.in. o to, jak funkcjonować, jak sprawnie i skutecznie działać w warunkach zmian zachodzących we współczesnym świecie, udzielił prof. dr hab. Marian Kozub w swoim wykładzie nt. Zmiana jako główna cecha współczesnego i przyszłego strategicznego środowiska bezpieczeństwa.   

  21 maja br. odbyły się wyjątkowe wykłady dla Doktorantów Akademii WSB! Dr hab. Kazimierz Nagody-Mrozowicz, prof. AWL podzielił się swoimi badaniami na temat
  „ Psychologicznych uwarunkowań emocji, stresu i motywacji w przywództwie służb mundurowych”. Następnie dr Eduardo Moncada z Columbia University poruszył temat "The Methodological Challenges and Opportunities of Studying Violence" Zajęcia odbyły się w ramach seminarium doktorskiego prowadzonego w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie
  Poniżej pamiątkowe zdjęcia z tych wyjątkowych wykładów!