Regulamin

REGULAMIN

Działu Nauki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

z dnia 4 lutego 2013 r.


Dział Nauki Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, zwany dalej Działem Nauki, został utworzony w celu obsługi merytorycznej i administracyjnej rozwoju naukowo-badawczego oraz dokonań środowiska akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.


ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

  1. Dział Nauki jest jednostką organizacyjną działającą w ramach Centrum Nauki i Biblioteka Akademicka (CNiBA), utworzoną zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej z dnia 7 listopada 2012 r.
  2. Dział Nauki podlega bezpośrednio Dyrektorowi Centrum Nauki i Biblioteka Akademicka.
  3. Działalnością Działu Nauki kieruje Specjalista ds. rozwoju potencjału naukowego Uczelni, którego podczas nieobecności zastępuje Specjalista ds. badań naukowych.
  4. Struktura Działu Nauki została określona w Regulaminie Centrum Nauki i Biblioteka Akademicka z dnia 4 lutego 2013 r.

ROZDZIAŁ II

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

 

§2

 

Zakres działalności Działu Nauki obejmuje między innymi następujące zadania:

 

1) obsługę merytoryczną i administracyjną działalności naukowej pracowników Uczelni, a w szczególności projektów naukowo-badawczych i prac rozwojowych finansowanych ze środków własnych Uczelni i źródeł zewnętrznych,

2) upowszechnianie informacji o realizowanych projektach naukowo-badawczych i pracach rozwojowych,

3) informowanie pracowników Uczelni o procedurze ubiegania o dofinansowanie realizacji projektów naukowo-badawczych i prac rozwojowych ze środków własnych Uczelni i źródeł zewnętrznych,

4) współpracę z Komisją ds. Badań Naukowych i Wydawnictw, Kierownikiem Seminarium Doktorskiego, Dyrektorem Biblioteki Akademickiej i Kierownikiem Wydawnictwa Naukowego WSB,

5) formalno-administracyjną obsługę procesu aplikowania przez pracowników Uczelni o środki finansowe na realizację projektów naukowo-badawczych i prac rozwojowych,

6) formalno-administracyjną obsługę wyjazdów pracowników Uczelni na konferencje naukowe, sympozja, seminaria, stypendia, kwerendy, itp.,

7) informowanie kierowników projektów naukowo-badawczych i prac rozwojowych realizowanych w Uczelni o stopniu wykorzystania przyznanych im środków,

8) uczestnictwo w administrowaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej,

9) formalno-administracyjną obsługę procesu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym Uczelni,

10) formalno-administracyjną obsługę procesu raportowania realizacji projektów naukowo-badawczych i prac rozwojowych Uczelni,

11) przygotowywanie materiału informacyjnego dotyczącego działalności naukowo-badawczej na  posiedzenia Senatu i Rady Wydziału,

12) współpraca przy procesie sprawozdawczości z działalności naukowo-badawczej Uczelni,

13) upowszechnianie informacji i koordynowanie działalności w zakresie organizacji konferencji, sympozjów, seminariów,  kwerend, itp.,

14) współpraca z Wydawnictwem Naukowym WSB oraz Biblioteką Akademicką w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków na finansowanie publikacji naukowych oraz w innym zakresie określonym Regulaminem CNiBA,

15) aktualizacja informacji dotyczących działalności naukowo-badawczej na stronie internetowej Działu Nauki.


ROZDZIAŁ III

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 3

  1. Rozstrzyganie spraw nieujętych w niniejszym Regulaminie leży w kompetencji Dyrektora Centrum Nauki i Biblioteki Akademickiej. Od decyzji Dyrektora przysługuje pisemne odwołanie skierowane do Rektora.
  2. Dyrektor Centrum Nauki i Biblioteki Akademickiej wnioskuje do Rektora o zatwierdzenie Regulaminu Działu Nauki.
  3. Regulamin zatwierdzony przez Rektora wchodzi w życie z dniem podpisania, tj. 4 lutego 2013 r.

 

 Rektor

 

 prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz

  

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji