III Ogólnopolska Konferencja Doktorantów - 14-15 maja 2016

Metodologia badań jako fundament rozwoju naukowego doktorantów

 

W dniach 14-15 maja 2016 roku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów „Paradygmaty Współczesnego Zarządzania Organizacjami”, w której udział wzięło 150 uczestników reprezentujących następujące ośrodki naukowe: Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Leona Koźmińskiego, Górnośląska Wyższa Szkołą Handlowa w Katowicach, Instytut Zarządzania Science & Business, Politechnika Warszawska, Społeczna Akademia Nauk, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

 

Konferencja służy wymianie poglądów, doświadczeń oraz koncepcji rozwiązywania współczesnych paradygmatów zarządzania dotyczących sfery naukowo-badawczej oraz przyczynia się do rozwoju polskiej myśli ekonomicznej.

 

Na szczególną uwagę zasługuje unikatowa w skali kraju formuła Konferencji, która ma na celu doskonalenie warsztatu metodologicznego doktorantów oraz umiejętności prowadzenia dyskusji naukowej. Pomysłodawcą wyjątkowej formuły Konferencji jest prof. dr hab. Marek Lisiński, który pełni funkcję Kierownika Seminarium Doktorskiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Formuła Konferencji ma charakter warsztatów metodologicznych,  które rozpoczynają się od przedstawienia etapów procesu badawczego, ze szczególnym uwzględnieniem doboru metod badawczych, określania celów i formułowania hipotez. Kolejnym etapem warsztatów jest prezentacja poszczególnych artykułów naukowych oraz przedstawianie tuż po niej opinii Recenzenta. W recenzji poddawane są ocenie takie aspekty jak: podejmowana problematyka (w tym  aktualność problemu, jego oryginalność i sposób sformułowania), merytoryczna poprawność treści artykułu (prawidłowość sformułowania celu i stopień jego realizacji, układ pracy, zakres rozwiązania problemu badawczego, poziom merytoryczny) metodologia badań (poprawność definicji określeń i nazw używanych w artykule, prawidłowość doboru metod badawczych, dobór i wykorzystanie źródeł). Końcowym etapem oceny każdej pracy naukowej jest dyskusja nad jej zawartością merytoryczną, metodologiczną i formalną, w której mogą brać udział wszyscy uczestnicy warsztatów.

 

Wystąpienia doktorantów koncentrowały się na różnorodnych aspektach nauk o zarządzaniu takich jak m.in. determinanty polityki informacyjnej publicznej uczelni wyższej, znaczenie wartości w procesie zarządzania firmami rodzinnymi, czynniki determinujące decyzje konsumentów na rynku OTC, grywalizacja jako innowacyjna metoda rekrutacji kandydatów, kierownik w małych i średnich przedsiębiorstwach jako czynnik wpływający na konflikt między życiem zawodowym a prywatnym pracowników.

 

W ramach Konferencji doktoranci uczestniczyli w sesji coachingowej, podczas której określili swoje cele, zidentyfikowali przeszkody na drodze do ich realizacji, możliwości wynikające z osiągnięcia celów, a także wyznaczali priorytety swoich działań. Sesja pozwoliła na zwiększenie poziomu motywacji wewnętrznej, co przekłada się na rozwój naukowy i osobisty doktorantów. 

 

Podczas Konferencji odbyło się także Seminarium naukowe dla opiekunów naukowych i promotorów prac doktorskich, którego celem było przypomnienie zasad realizacji pracy doktorskiej wynikających z nowelizacji Ustawy o stopniach i tytule naukowym, przyjęcie jednolitej procedury wszczęcia i  zakończenia przewodów doktorskich, szczegółowe omówienie elementów koncepcji rozprawy doktorskiej, a także określenie standardów merytorycznych koncepcji rozprawy doktorskiej obowiązujących w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Efektem końcowym Seminarium była wymiana dobrych praktyk w zakresie przygotowywania prac doktorskich.

 

Formuła Konferencji znajduje duże uznanie wśród doktorantów oraz promotorów prac doktorskich i sprawia, że inicjatywa z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Uczestnicy Konferencji niejednokrotnie podkreślali, że dla nich jako młodych naukowców bardzo ważne jest to, aby mieć możliwość skonfrontowania doświadczeń i poddania życzliwej ocenie, często po raz pierwszy, wygłaszanych referatów naukowych, które zostaną opublikowane w punktowanych czasopismach i monografiach naukowych.

 

Sekretarz Konferencji

dr Magdalena Wróbel 

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji