Informacje

WSB na 10 miejscu w Polsce!

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej po raz kolejny znalazła się w gronie najlepszych uczelni niepublicznych w kraju. W rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy" Uczelnia uplasowała się na 10 pozycji w Polsce. WSB w Dąbrowie Górniczej jest liderem takich kategorii jak: poziom umiędzynarodowienia studiów i wysoki potencjał naukowy. Doceniono również nowoczesną infrastrukturę Uczelni.

W dniu 08 czerwca 2016 roku prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, JM Rektor WSB uczestniczyła w uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień zwycięzców tegorocznego rankingu, która odbyła się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Wyniki rankingu "Perspektyw" są dla Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej potwierdzeniem akredytacji, wyróżnień i ocen, które otrzymała Uczelnia. Są to m.in.:

 • Wyróżniająca ocena instytucjonalna Polskiej Komisji Akredytacyjnej, którą WSB otrzymała jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Polsce. PKA to jedyna państwowa instytucja oceniająca jakość kształcenia w polskich uczelniach, zarówno publicznych jak i niepublicznych.
 • Kategoria A w wyniku kompleksowej oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych.
 • Akredytacja z wyróżnieniem Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 
  17. edycja prestiżowego rankingu porónującego 315 Uczelni z całego kraju.

 

Była to 17. edycja rankingu, będącego jednym z najbardziej prestiżowych zestawień, obrazujących sytuację w szkolnictwie wyższym. Wzięło w niej udział 315 uczelni z całego kraju. Poziom i jakość kształcenia kompleksowo oceniła Kapituła, w skład której wchodzą największe autorytety nauki i biznesu:

 • prof. dr hab. Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący Kapituły Rankingu,
 • prof. dr hab. Marek Safjan, sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu, były prezes Trybunału Konstytucyjnego RP, honorowy przewodniczący Kapituły,
 • prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski, były dyrektor NCBiR, były rektor-komendant WAT,
 • prof. dr hab. Marek Rocki, senator RP, były przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej, były rektor SGH,
 • prof. dr hab. Franciszek Ziejka, były rektor UJ,
 • prof. dr hab. Tadeusz Tołłoczko, były rektor Akademii Medycznej w Warszawie,
 • dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP,
 • Włodzimierz Kiciński, kurator Banku BPS S.A., były prezes Nordea Bank Polska,
 • Waldemar Siwiński, prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, były prezes PAP.

 

Wysoki poziom umiędzynarodowienia

 

W Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej co roku rośnie poziom mobilności i internacjonalizacji środowiska akademickiego. W gronie międzynarodowych partnerów WSB znajduje się ponad 200 uczelni i ośrodków akademickich z całego świata. Na Uczelni kształci sięmiędzynarodowe grono studentów z blisko 28 krajów, a zagraniczna kadra akademicka realizuje w WSB wykłady i zajęcia, uczestniczy w konferencjach i wydarzeniach naukowych. Rośnie także mobilność wykładowców WSB, którzy odbywają w ramach partnerstwa z zagranicznymi ośrodkami akademickim staże naukowe i zawodowe.

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej aktywnie animuje międzynarodową współpracę, realizując cyklicznie letnie szkoły i kursy języka polskiego dla zagranicznych studentów. Studenci WSB uczestniczą w programach wymian międzynarodowych (m.in. Erasmus+, czy programy finansowane z funduszy norweskich) i dofinasowanych programach stażowych, w ramach których mogą zdobywać kierunkowe doświadczenie zawodowe w wiodących firmach za granicą.

 

Uczelnia aktywnie działa w stowarzyszeniach i organizacjach zrzeszających międzynarodowe ośrodki akademickie, m.in. w ramach:

 • Stowarzyszenia CEEMAN, które przyznaje prestiżową akredytację IQA (Międzynarodowa Akredytacja Jakości), o którą starać się mogą najlepsze szkoły biznesu i inne instytucje zajmujące się rozwojem zarządzania,
 • Konfederacji Uniwersytetów na Rzecz Demokracji (Alliance of Universities for Democracy - AUDEM). AUDEM jest organizacją zrzeszającą ponad 100 uniwersytetów europejskich i amerykańskich, a jej głównym celem jest stymulowanie udziału uczelni wyższych w budowie demokratycznych społeczeństw i gospodarki rynkowej.
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej otrzymała certyfikat Europejskiej Federacji dla Bezpieczeństwa (European Association for Security), który rekomenduje instytucje w działalności na rzecz bezpieczeństwa ludzi i firm we wspólnej Europie. Stowarzyszenie jest towarzystwem naukowym, prowadzącym badania i popularyzującym nauki o bezpieczeństwie (securitologia).
 • Za aktywny wkład w rozwój współpracy z wyższymi uczelniami w Republice Czeskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej została odznaczona Srebrnym Medalem Jana Masaryka przyznawanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej.

 

Nowoczesna infrastruktura

 

Uczelnia jest ogólnopolskim liderem w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, z których realizuje inwestycje infrastrukturalne. Uczelnia pozyskała środki finansowe z ponad 20 projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej, nad którymi nadzór sprawuje m.in. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na ogólną kwotę prawie 62 mln złotych.

 

Nowoczesne laboratoria i pracownie doskonale imitujące warunki, w których pracować będą studenci i absolwenci WSB, umożliwiają realizację misji praktycznego kształcenia i nabywanie doświadczenia zawodowego. Dzięki środkom zewnętrznym nowocześnie wyposażono m.in. Laboratorium Logistyki, Laboratorium Kinezytrerapii i Fizykoterapii, Terapii Manualnej, pracownie językowe i w pełni zautomatyzowano Bibliotekę Akademicką im. prof. Jerzego Altokrna. O nowczesną infrastrukturę laboratoryjną wzbogaciły się także Wydziały Zamiejscowe WSB.

 

Wyposażenie laboratoriów w sprzęt na najwyższym poziomie oraz nowoczesne rozwiązania informatyczne pozwalają użytkownikom na korzystanie z technologii obecnie stosowanych, jak i poznawanie nowości, które dopiero mają szansę zaistnieć w świecie IT.

 

 

Potencjał badawczy

 

Z rozwojem infrastruktury wiąże się także wzrost naukowo-badawczej aktywność i systematyczne zwiększanie poziomu nakładów finansowych na rozwój potencjału Uczelni w tym obszarze. Badania statutowe, wydawnictwa naukowe, publikacje, staże naukowe, konferencje, zakup programów edukacyjnych to tylko część aktywności kadry naukowej Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

 

Przedstawiciele Uczelni uczestniczą w międzynarodowych zespołach badawczych oraz komitetach organizacyjnych międzynarodowych konferencji naukowych. Uczestniczą w projektach finansowanych ze środków Interreg Central Europe, Horyzont 2020, Erasmus +, Norway Grants, Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS).

 

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej kładzie szczególny nacisk na implementowanie wyników działalności badawczej do praktyki biznesowej, stąd wiodąca aktywność Uczelni w zakresie popularyzacji i kształcenia kadry zarządzającej klastrów.

 

W rankingu "Perspektyw" oceniana była efektywność naukowa, prestiż akademicki, poziom innowacyjności i potencjał naukowy oraz publikacje naukowe i umiędzynarodowienie oraz prestiż Uczelni.

 

 

ZOBACZ RANKING

 

 

 

/asz, 08.06.2016 r./

 

 

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Krakowie | WSB Kraków » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji