Projekty finansowane ze środków unijnych

Projekty dydaktyczne 


 

Tytuł: „Absolwent uniwersalny”


Termin realizacji: 01.04.2020r. – 30.09.2023r.

Wartość projektu: 484.556,25 zł.

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-PU25/19

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Cel główny projektu to zwiększenie kompetencji absolwentów kierunków transport, informatyka, fizjoterapia w zakresie projektowania uniwersalnego. W ramach projektu odbędą się zajęcia dydaktyczne z zakresu projektowania uniwersalnego (moduł I, II, III) dla studentów kierunków transport, informatyka, fizjoterapia oraz szkolenia specjalistyczne z zakresu projektowania uniwersalnego dla nauczycieli kierunków transport, informatyka, fizjoterapia. Zostanie również zakupiony sprzęt i oprogramowanie niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych. 

 
Tytuł: „Sprawny model funkcjonowania AWSB wspierający osoby z niepełnosprawnością”


Termin realizacji: 01.11.2019r. – 30.11.2023r.

Wartość: 4.648.972,75 zł.

Numer projektu: POWR.03.05.00-00-AO59/19

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Celem głównym projektu jest wypracowanie modelu wsparcia osób z niepełnosprawnościami na poziomie MINI, następnie MIDI. Projekt zakłada wsparcie sześciu obszarów istotnych z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami: zmiany w strukturze uczelni, wzmocnienie Biura Pełnomocnika ds. Osób z Niepełnosprawnościami, wypracowanie modelu i procedur wsparcia osób
z niepełnosprawnościami, dostosowanie budynków uczelni do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup sprzętu i oprogramowania zaspokajającego różnorodne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, dodatkowe usługi wspierające osoby z niepełnosprawnościami, szkolenia dla kadry dydaktycznej, zarządzającej i administracyjnej uczelni, podnoszące wiedzę i świadomość potrzeb osób
z niepełnosprawnościami.

 

Harmonogram szkoleń dla kadry administracyjnej:

09.09.2020 r. -  08:00-16:00, grupa 1, Audytorium Maximum, liczba Uczestników 10 osób.

10.09.2020 r. -  08:00-16:00, grupa 2, Audytorium Maximum, liczba Uczestników 10 osób.

 


Tytuł: „Pomocny e-learning”


Termin realizacji: 01.10.2019r. – 29.12.2022r.

Wartość: 792.875,00zł.

Numer projektu: POWR.03.01.00-W058/18

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

 

Celem głównym projektu jest stworzenie i realizacja masowo otwartych kursów edukacyjnych (MOOC) dostępny dla studentów AWSB oraz wszystkich chętnych. Złagodzenie niedopasowania kształcenia do potrzeb rynku pracy i osiągnięcie przez studentów/studentki wysokiego poziomu kompetencji zawodowych, w wyniku uruchomienia kursów e-learningowych. Projekt zakłada kompleksowe przygotowanie 5 kursów e-learningowych, w tym w przypadku dwóch kursów w wersji polsko- i  anglojęzycznej, realizację dwóch edycji danego kursu. 

 


Projekty naukowe 

 

Program: Interreg V – A Republika Czeska - Polska


tytuł projektu: EDUMARK - Orientacja Zawodowa jako element procesu edukacji na transgranicznym rynku pracy Euroregionu Śląska Cieszyńskiego


Termin realizacji projektu: 10.2020 – 10.2021

Wartość projektu: 37 192.80 euro

 

Zespół: dr hab. Marek Walancik, prof. AWSB,  dr hab. Eugenia Rostańska, prof. AWSB, dr hab. Maciej Witkowski, prof. AWSB, mgr Sebastian Kwaśniewski

 

Partnerzy:

 1. Akademia WSB (Polska),
 2. Institut EuroSchola, z.ú.,

Projekt ma służyć przygotowaniu nauczycieli szkół ponadpodstawowych polskich i czeskich do kształcenia w zakresie orientacji zawodowej w szkole ponadpodstawowej pomocą wytworzenia ich sieci. Przeprowadzone  działania w zakresie projektu mają umożliwić nauczycielom orientacji zawodowej przygotować uczniów do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia zawodowego, miejsca pracy, z uwzględnieniem oczekiwań rynku pracy, zdolności i predyspozycji uczniów w Euroregionu Śląsk Cieszyński.

 

Program: Interreg V – A Republika Czeska - Polska


tytuł projektu: Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II


Termin realizacji projektu: 10.2020 – 10.2023

Wartość projektu: 310 724.57 euro

 

Zespół: dr hab. Joanna Kurowska-Pysz, prof. AWSB,  dr Łukasz Wróblewski, mgr Sebastian Kwaśniewski, mgr Magdalena Grala

 

Partnerzy:

 1. Akademia WSB (Polska),
 2. VŠB-Technical University of Ostrava (Czechy),

Cel projektu to rozszerzenie zawodowego kształcenia praktycznego polskich i czeskich studentów o nowe zagadnienia dotyczące rozwiązań efektywnych energetycznie w strategicznych dla pogranicza branżach: turystycznej, budowlanej i automotive. Uczestnicy projektu wykorzystają zdobyte umiejętności w poszukiwanych na pograniczu zawodach jako specjaliści w zakresie zarządzania energią i rozwijania gospodarki niskoemisyjnej m.in. w firmach produkujących i montujących systemy energetyczne.

 


Program: Erasmus + Knowledge Alliance


tytuł projektu: INTRIDE - Soft, Digital and Green Skills for Smart Designers: Designers as Innovation TRIggers for SMEs in the manufacturing sector


Wartość projektu: 975 174,00 €

Partnerzy:

 1. University of Florence – Department of Architecture & Design (Florencja, Włochy) - Lider Projektu,
 2. Akademia WSB (Dąbrowa Górnicza, Polska),
 3. Zamek Cieszyn (Cieszyn, Polska),
 4. Sant’Anna School of Advanced Studies in Pisa - The Biorobotics Institute (Piza, Włochy),
 5. ELISAVA -  private centre of higher education affiliated with Pompeu Fabra University (Barcelona, Hiszpania),
 6. CENFIM Catalan Furnishings Cluster and Innovation Hub (La Senia, Hiszpania),
 7. LEITAT Technological Centre (Barcelona, Hiszpania),
 8. The University of Art and Design in Cluj-Napoca (Cluj-Napoca, Rumunia),
 9. Cluster Mobiler Transilvan - Transylvanian Furniture Cluster (Cluj-Napoca, Rumunia),
 10. DID-Technological Cluster on Interiors & Design (Poggibonsi, Włochy)

 

Kierownik zespołu badawczego: dr Joanna Kurowska-Pysz

 

INTRIDE jest sojuszem 10 partnerów z Włoch, Hiszpanii, Polski i Rumunii, mającym na celu opracowanie ustrukturyzowanych ram współpracy między uczelniami, klastrami/przedstawicielami biznesu, centrami technologicznymi i przedsiębiorstwami. Partnerzy z pochodzący z 4 europejskich regionów to zarówno instytucje szkolnictwa wyższego/eksperci techniczni, jak i klastry/przedstawiciele biznesu aktywnie zaangażowani w definiowanie Regionalnych Strategii Inteligentnych Specjalizacji.

 

Projekt INTRIDE ma na celu opracowanie wspólnego programu studiów magisterskich, który będzie stanowił kompetencyjne rozwiązanie wyzwań jakie Regionalne Inteligentne Specjalizacje stawiają przed tradycyjnymi przedsiębiorstwami produkcyjnymi.

W ramach projektu powstanie również międzynarodowa platforma networkingowa będąca miejscem aktywizacji i monitorowania innowacji, transferu technologicznego, procesów badawczo-rozwojowych w ramach współpracy między przedsiębiorstwami, uczelniami wyższymi i centrami technicznymi.Program: Interreg Europa Środkowa, 

Priorytet 1. Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększania konkurencyjności Europy Środkowej


tytuł projektu “IN SITU - Intergenerational Social Innovation Support Scheme”


Okres realizacji: według wniosku: 01.04.2019 - 31.03.2022.

Jednostki merytoryczne zaangażowane ze strony Urzędu: Wydział EFS, WUP i ROPS.

Partnerami projektu są również:

 • Miasto Wiedeń (Vienna Board of Education) – Lider projektu,
 • Vienna University of Economics and Business (Austria),
 • Region of Veneto - Department of Labour (Włochy),
 • ENAIP Veneto Social Enterprise (Włochy),
 • Stuttgart Region Economic Development Corporation (Niemcy),
 • Stuttgart Media University (Niemcy),
 • Miasto Rijeka (Chorwacja),
 • Science and Technology Park of the University of Rijeka Ltd. (Chorwacja),
 • Foundation for Improvement of Employment Possibilities PRIZMA, (Słowenia),
 • OZARA d.o.o. Service and Disability Company (Słowenia).

Województwo i Uczelnia będą odpowiedzialni za stworzenie i wdrożenie w województwie śląskim strategii rozwoju innowacji społecznych ukierunkowanych na aktywizację zawodową długotrwale bezrobotnych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wchodzących na rynek pracy oraz obywateli w wieku 50+.

W ramach projektu w każdym z 6 partnerskich regionów (Województwo Śląskie - Polska, Miasto Wiedeń – Austria, Region Veneto – Włochy, Stuttgart – Niemcy, Rijeka – Chorwacja, Maribor - Słowenia) powstaną Regionalne Centra Innowacji Społecznych (Regional Social Innovation Hubs), których celem jest wieloaspektowe wsparcie długotrwale bezrobotnych mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób wchodzących na rynek pracy oraz obywateli w wieku 50+. Uczelnie, regiony oraz podmioty społeczne z Europy Środkowej wypracują międzynarodowy ekosystem innowacji społecznych oparty o założenia przedsiębiorczości społecznej, programy treningowe oraz mentoring.

Akademia WSB pełni również funkcję lidera zadania dotyczącego upowszechniania rezultatów projektu w Europie Środkowej. Uczelnia przygotuje strategię komunikacji, Mapę i Bazę Innowacji Społecznych w Europie Środkowej, a także kampanię w mediach społecznościowych, publikacje i materiały promocyjne.


Program: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020

Euroregion Beskidy

Działanie: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie


tytuł projektu „Kształcenie specjalistyczne w zakresie bezpieczeństwa publicznego i sytuacji kryzysowych na pograniczu”


Termin realizacji projektu: 01.12.2017-31.08.2018 r.

Wartość projektu: 38 991,00 €

Partnerzy:

 1. Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Żywcu (LIDER)
 2. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánik (Słowacja)

Akademia WSB od grudnia 2017 do sierpnia 2018 roku realizowała razem z Akademią Sił Zbrojnych generała Milana Rastislava Štefánika w Liptowskim Mikulaszu projekt dotyczący współpracy jednostek polskich i słowackich na rzecz wspólnego zarządzania kryzysowego i organizacji imprez masowych.

Obszar pogranicza polsko-słowackiego stanowi miejsce aktywnej integracji mieszkańców obu krajów. Odbywają się tu corocznie imprezy kulturalno-rekreacyjne i turystyczne. Niestety, zarówno liczne ostatnio anomalie pogodowe (m.in. powodzie, wichury, pożary), terroryzm i skutki kryzysu imigracyjnego w Europie stwarzają na pograniczu polsko-słowackim nowe zagrożenia. Brakuje specjalistów z umiejętnościami zarządzania sytuacjami kryzysowymi, uwzględniającymi te nowe zagrożenia. Uczelnie przeprowadziły rozeznanie sytuacji problemowej w polskich i słowackich samorządach na pograniczu (m.in. Lipovski Mikulas, Klin, Cadca, Jeleśnia, Świnna, Żywiec, Czernichów itp.). Pracodawcy samorządowi wskazywali następujące problemy: zbyt mała liczba specjalistów z kompetencjami do nowoczesnego zarządzania kryzysowego (z uwzględnieniem specyficznych zagrożeń na pograniczach), brak przygotowania pracowników samorządowych do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego podczas organizacji - licznych na pograniczu - publicznych imprez kulturalno-rekreacyjnych i turystycznych, brak kompetencji do zwalczania aktów rozboju i chuligaństwa w takcie imprez masowych i zgromadzeń. W świetle ostatnich wydarzeń w Europie, wskazywano przede wszystkim na potrzebę lepszego zabezpieczania imprez masowych i zgromadzeń pod względem zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, jak też konieczność rozwoju kwalifikacji w zakresie zwalczania różnego typu zagrożeń wiążących się z obszarem zarządzania kryzysowego. Mieszkańcy pogranicza – pracownicy jednostek samorządu terytorialnego (skrót: JST) tj. wydziały zarządzania kryzysowego i instytucji podległych np. straże miejskie, gminne ośrodki kultury, gminne ośrodki sportu i rekreacji itp. nie posiadają nowoczesnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które pozwalały by im na efektywną realizację obowiązków wynikających z opisanych wyżej zagrożeń, a tym samym ich wartość na rynku pracy spada. Zaistniała sytuacja wymaga niezwłocznego przeszkolenia pracowników JST w zakresie zapewniania bezpieczeństwa publicznego podczas imprez masowych i zgromadzeń oraz sprawnego zarządzania kryzysowego.


Program: Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020

Euroregion Beskidy

Działanie: Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie


tytuł projektu "SAFER - bezpieczne pogranicze: Edukacja transgraniczna w zakresie bezpiecznej współpracy szkół pogranicza"

Termin realizacji projektu: 01.12.2018-30.10.2019 r.

Wartość projektu: 34 330,53 €

Partnerzy:

 1. Akademia WSB (LIDER)
 2. Uniwersytet w Żylinie (Słowacja)

Celem mikroprojektu jest podniesienie poziomu i wzrost jakości edukacji (specjalistycznej i zawodowej) w zakresie bezpiecznej i tolerancyjnej współpracy szkół na pograniczu polsko-słowackim. Cel zostanie osiągnięty poprzez przeszkolenie co najmniej 60 (w tym 96 miejsc szkoleniowych) dorosłych mieszkańców pogranicza polsko – słowackiego (pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych ) w okresie 01.12.2018r. do 31.10.2019r. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poszerzenie oferty edukacyjnej oraz zwiększenie liczby osób uczestniczących w mikroprojektach na rzecz uczenia się prze całe życie, które umożliwią im zdobycie wiedzy specjalistycznej i naukę zawodu. Uczestnicy mikroprojektu zdobędą wiedzę w zakresie prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa młodzieży po obu stronach pogranicza, bezpieczeństwa w zakresie organizacji wycieczek i imprez po obu stronach pogranicza oraz bezpieczeństwa niepełnosprawnych dzieci i dorosłych biorących udział w imprezach na pograniczu lub w ramach współpracy szkół. Będzie to wiedza teoretyczna i praktyczna, która będzie promowana także wśród mieszkańców pogranicza. Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa na pograniczu przyczyni się do zapobiegnięcia zjawiska wyludniania się pogranicza, w szczególności odpływu ludzi młodych i w wieku produkcyjnym, którzy obecnie rozważają możliwość przeprowadzki z uwagi na niski poziom poczucia bezpieczeństwa na obszarze pogranicza. Projekt pośrednio przyczyni się do generowania nowych miejsc pracy przy realizacji imprez międzyszkolnych na pograniczu, których liczba może się zwiększyć dzięki realizacji projektu. Powstały program szkoleń odpowiada na realne zapotrzebowanie pracodawców pogranicza (jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych).

Tematy szkoleń:

a)     Bezpieczeństwo niepełnosprawnych dzieci i dorosłych biorących udział w imprezach na pograniczu lub w ramach współpracy szkół

Tematyka: organizacja imprez dla młodzieży, wymogi formalne współpracy miedzy szkołami, prawne aspekty udziału osób niepełnosprawnych w imprezach na pograniczu lub w ramach współpracy szkół.

b)    Bezpieczeństwo w zakresie organizacji wycieczek i imprez po obu stronach pogranicza

Tematyka: szkolenie w zakresie bezpieczeństwa przy uprawianiu sportów, bezpieczeństwo w sieci, czyli jak monitorować internet podczas współpracy transgranicznych, aby uniknąć aktów słownej przemocy.

c) Prawodawstwo w zakresie bezpieczeństwa młodzieży po obu stronach pogranicza

 

 

Program: Interreg V-A Republika Czeska- Polska 2014 – 2020

Oś priorytetowa 3: Edukacja i kwalifikacje

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Wspólny Sekretariat z siedzibą w Ołomuńcu

Finansowanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

tytuł projektu "Praktyczny Program Kształcenia Kadr Rozwijających Gospodarkę Niskoemisyjną na Pograniczu"

Termin realizacji projektu: 01.09.2016-31.08.2019 r.

Wartość projektu: 237 208,50 €

Partnerzy:

1. Akademia WSB,

2. TRIANON, z.s. (Czechy).

3. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - LIDER (Czechy).

 

Wydział Zamiejscowy WSB w Cieszynie od lat ściśle współpracuje z jednostkami naukowymi, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i jednostkami publicznymi w Republice Czeskiej i na Słowacji. Dotychczas wspólne projekty realizowane były w euroregionach: Śląsk Cieszyński i Beskidy, w ramach Funduszu Mikroprojektów. Doskonała znajomość problemów rynku pracy w transgranicznym regionie zaowocowała przygotowaniem profesjonalnego programu kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu. WSB wraz z Vysoką Školą Báňską - Technická Univerzita w Ostrawie oraz organizacją pozarządową TRIANON z Czeskiego Cieszyna uzyskała dofinansowanie do wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Nowatorstwo i wysoka jakość programu edukacyjnego zostały docenione przez międzynarodową komisję, która uznała ten projekt za jeden z zaledwie dwóch najlepszych w tym naborze, które wybrano do dofinansowania.

Cel projektu to praktyczne przygotowanie zawodowe polskich i czeskich uczniów i studentów, którzy po zakończeniu edukacji wykorzystają umiejętności w zakresie zarządzania energią i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, pracując dla firm i samorządów na pograniczu. Projekt służy poprawie bezpieczeństwa energetycznego, jakości życia i środowiska pogranicza poprzez działania edukacyjne realizowane we współpracy partnerów m.in. z TRITIA, miastami: Cieszyn/Czeski Cieszyn oraz firmami energetycznymi.

 

Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020


tytuł projektu „Polsko-czeska współpraca akademicka na rzecz doskonalenia jakości transgranicznych badań  naukowych”

Lider: AKADEMIA WSB

Czas realizacji: 1 kwietnia 2018 r - do 28 lutego 2019 r.

Partnerzy:

 1. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Czechy),
 2. Akademia WSB.

Celem tego projektu jest intensyfikacja współpracy transgranicznej w zakresie rozwijania wspólnych badań naukowych tj. powoływania polsko-czeskich zespołów badawczych i  przygotowania wspólnych publikacji naukowych, jak również wymiana doświadczeń w zakresie metodyk i narzędzi stosowanych w badaniach transgranicznych w aspekcie społecznym, gospodarczym i środowiskowym. 

Akademia WSB wspólnie z Vysoka Skolą Banską Uniwersytet Techniczny w Ostrawie od kwietnia 2018 roku realizuje projekt, który służy doskonaleniu jakości badań naukowych prowadzonych w polsko-czeskich zespołach badawczych i dotyczących różnych aspektów transgraniczności, m.in. przedsiębiorczości, edukacji i  kultury oraz zarządzania publicznego w Euroregionie Beskidy. Ze strony Akademii WSB w zespole badawczym uczestniczą: prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, dr Joanna Kurowska-Pysz, dr inż. Łukasz Wróblewski. 

Dzięki współpracy naukowej oraz wymianie doświadczeń polskich i czeskich,  dotyczących metodyk oraz narzędzi wykorzystywanych do badań naukowych, partnerzy opracowują wspólnie autorski program transgranicznych badań naukowych, dedykowany wsparciu  procesów decyzyjnych niezbędnych dla rozwoju Euroregionu Beskidy.  Badania dotyczące kluczowych potrzeb rozwoju Euroregionu Beskidy są skoncentrowane przede wszystkim na aspekcie społeczno-kulturalnym oraz aspekcie gospodarczo-środowiskowym.

Wspólna praca badawcza sprzyja także doskonaleniu kompetencji naukowych oraz rozszerzeniu polsko-czeskiej współpracy akademickiej w całym Euroregionie Beskidy. 

 

Program: Erasmus +
Działanie: KA2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices - Knowledge Alliances
Komisja Europejska - Education, Audiovisual and Culture Executive Agency

tytuł projektu „A Knowledge Alliance between HEIs, Makers and Manufacturers to boost Open Design & Manufacturing in Europe -  OD&M”

Termin realizacji projektu: 01.01.2017-31.12.2019 r.
Wartość projektu: 984 865,00 €

 

Od stycznia 2017 roku pracownicy naukowi Akademii WSB uczestniczą w prestiżowym projekcie badawczym pn. „A Knowledge Alliance between HEIs, Makers and Manufacturers to boost Open Design & Manufacturing in Europe -  OD&M”, finansowanym przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus + Knowledge Alliances.
Celem projektu jest prowadzenie badań naukowych oraz wypracowanie założeń metodycznych do wdrożenia w czterech europejskich uczelniach innowacyjnej metodyki kształcenia praktycznego w oparciu o paradygmat open design & manufacturing. Takie formy zajęć rozwijają obecnie w ramach pilotażu: Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Uniwersytet we Florencji, University of the Arts w Londynie oraz Uniwersytet Deusto w Bilbao, wykorzystując dobre praktyki z Tongji University w Szanghaju.
Z strony Akademii WSB zespół badawczy tworzą: prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik, prof. nadzw. dr hab. Maciej Witkowski, dr inż. Paweł Buchwald, dr Agnieszka Jachowicz, dr Joanna Kurowska-Pysz, dr inż. Karolina Lubieniecka-Kocoń, dr inż. Paweł Sobczak,  dr Michał Szyszka , mgr Ewelina Widerska.

 

Program: Erasmus +
Działanie: Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

tytuł projektu Wiedza bez barier - innowacyjne metody nauczania osób dorosłych
Termin realizacji projektu: 01.12.2016-30.11.2018 r.
Wartość projektu: 77 900,00 €

 

Partnerzy:
1. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (Lider),
2. Polish Cultural and Educational Association (Czechy),
3. RODACY (Łotwa),
4. SNPL Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy (Litwa).

Organizacje mniejszości polskich za granicą poszukują kontaktu z językiem polskim, kulturą, tradycją, m.in. poprzez kształcenie pozaformalne. W taki sposób rozwijają się m.in. Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny (Czechy), Uniwersytet Trzeciego Wieku (Łotwa) a także organizacje polskie i polonijne na Litwie, które organizują odczyty, prelekcje, publikacje, zajęcia warsztatowe, wycieczki studyjne. Niestety, pokolenia Polaków które urodziły się już poza krajem często słabo znają język polski lub straciły z nim kontakt. Młodzież posiada za to wysokie kompetencje cyfrowe. Z kolei osoby starsze często dobrze władają językiem polskim i mają dużą wiedzę o języku polskim i kulturze polskiej, natomiast słabiej radzą sobie z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Jest to tendencja występująca we wszystkich środowiskach polskich i polonijnych zagranicą. Odpowiedzią na te potrzeby było przygotowanie przez Akademię WSB projektu, który ułatwia naukę języka polskiego dzięki wykorzystaniu narzędzi e-learningowych, ale także służy do samodzielnego tworzenia i upowszechniania kursów o innej tematyce np. kulturalnej. W projekcie uwzględniono ponadto mechanizmy integracji międzypokoleniowej, dzięki czemu młodzież może pozyskać wiedzę o kraju rodzinnym i uczyć się języka polskiego, a osoby starsze uczą się bardziej ukierunkowane na naukę obsługi narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. Projekt wpisuje się zatem w ideę edukacji międzykulturowej i międzypokoleniowej oraz uczenie się przez całe życie. Służy także wykreowaniu innowacji edukacyjnych, gdyż partnerzy wspólnie wypracowują innowacyjną metodykę nauczania pozaformalnego osób dorosłych. Akademia WSB, lider projektu i zarazem uczelnia posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie edukacji osób dorosłych oraz znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia ustawicznego, dzięki temu projektowi staje się także prekursorem zastosowania profesjonalnego systemu e-learning w kształceniu pozaformalnym.
Organizacje mniejszości polskich za granicą poszukują kontaktu z językiem polskim, kulturą, tradycją, m.in. poprzez kształcenie pozaformalne. W taki sposób rozwijają się m.in. Międzygeneracyjny Uniwersytet Regionalny (Czechy), Uniwersytet Trzeciego Wieku (Łotwa) a także organizacje polskie i polonijne na Litwie, które organizują odczyty, prelekcje, publikacje, zajęcia warsztatowe, wycieczki studyjne. Niestety, pokolenia Polaków które urodziły się już poza krajem często słabo znają język polski lub straciły z nim kontakt. Młodzież posiada za to wysokie kompetencje cyfrowe. Z kolei osoby starsze często dobrze władają językiem polskim i mają dużą wiedzę o języku polskim i kulturze polskiej, natomiast słabiej radzą sobie z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Jest to tendencja występująca we wszystkich środowiskach polskich i polonijnych zagranicą. Odpowiedzią na te potrzeby było przygotowanie przez Akademię WSB projektu, który ułatwia naukę języka polskiego dzięki wykorzystaniu narzędzi e-learningowych, ale także służy do samodzielnego tworzenia i upowszechniania kursów o innej tematyce np. kulturalnej. W projekcie uwzględniono ponadto mechanizmy integracji międzypokoleniowej, dzięki czemu młodzież może pozyskać wiedzę o kraju rodzinnym i uczyć się języka polskiego, a osoby starsze uczą się bardziej ukierunkowane na naukę obsługi narzędzi informacyjno-komunikacyjnych. Projekt wpisuje się zatem w ideę edukacji międzykulturowej i międzypokoleniowej oraz uczenie się przez całe życie. Służy także wykreowaniu innowacji edukacyjnych, gdyż partnerzy wspólnie wypracowują innowacyjną metodykę nauczania pozaformalnego osób dorosłych. Akademia WSB, lider projektu i zarazem uczelnia posiadająca wieloletnie doświadczenie w zakresie edukacji osób dorosłych oraz znaczące osiągnięcia w zakresie kształcenia ustawicznego, dzięki temu projektowi staje się także prekursorem zastosowania profesjonalnego systemu e-learning w kształceniu pozaformalnym.
Rezultaty projektu tworzą 3 międzynarodowe zespoły badawcze. Każdy zespół składa się z dwóch przedstawicieli organizacji partnerskiej (osoby młodszej i seniora) oraz pracownika naukowego – mentora (przedstawiciela AWSB). Osoby te wspólnie pracują nad funkcjonalnościami platformy i zakresem merytorycznym kursów. Jest to współpraca międzypokoleniowa, międzynarodowa i międzysektorowa, a wyniki prac zespołów są konsultowane na forum spotkań międzynarodowych. Podczas spotkań członkowie zespołów projektowych wstępnie testują wypracowane rozwiązania i konsultują je w międzynarodowym środowisku, przy wsparciu mentorów.
W ramach projektu przygotowano trzy kursy e-learningowe: kurs języka polskiego, kurs przedsiębiorczości oraz kurs nowych technologii . Powstała również plaforma e-learningowa oraz publikacje uakowe: „E-podręcznik (e-vademecum) dla użytkowników kursów e-learningowych” oraz „E-podręcznik (e-metodyka) dla twórców kursów e-learningowych”.

 

Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Oś priorytetowa 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych

Działanie: 3.3 Mikroprojekty / Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej Olza w Cieszynie  


tytuł projektu „KULTURALNA INICJATYWA EDUKACYJNO - NAUKOWA RAZEM DLA POGRANICZA”

Termin realizacji projektu: listopad 2013 – grudzień 2014

Wartość projektu: 25 520,60 euro 

 

Celem Projektu jest rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy polsko-czeskiej na pograniczu, z ukierunkowaniem na partnerstwo w dziedzinie edukacji, nauki i kultury.

 W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 1. Transgraniczna konferencja dot. zarządzania i marketingu w instytucjach kultury (15-16.11.2013, Cieszyn).
 2. Warsztaty edukacyjne, doskonalące umiejętności i kompetencje praktyczne
  w zarządzaniu w instytucjach kultury i organizacjach kulturalnych, przeznaczone dla lokalnych animatorów kultury z Polski i Czech.
 3. Polsko-czeskie badania naukowe nt. roli instytucji kultury w kształtowaniu wizerunku i promocji regionu transgranicznego oraz uwarunkowań powstania transgranicznego klastra kultury, zakończone konferencją prezentującą wyniki badan i wydaniem monografii naukowej.
 4. Przeprowadzenie 5 sesji zajęć Międzygeneracyjnego Uniwersytetu Regionalnego prowadzonego przez Partnera Czeskiego we współpracy z WSB.

Partnerem w projekcie jest Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej.

 

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Beskidy

Stowarzyszenie „Region Beskidy” w Bielsku - Białej  

 

tytuł projektu ROZWÓJ WSPÓŁPRACY NAUKOWO DYDAKTYCZNEJ UCZELNI WYŻSZYCH W EUROREGIONIE BESKIDY

Termin realizacji projektu: luty 2014 – wrzesień 2014

Wartość projektu: 16.168,72 euro 

Celem Projektu jest rozwijanie i wspomaganie rozwoju współpracy polsko-czeskiej na pograniczu, z ukierunkowaniem na partnerstwo w dziedzinie edukacji, nauki i kultury.

 W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 1. Organizacja pikniku „Poznajmy się Bliżej”
 2. Przygotowanie monografii naukowej prezentującej wyniki badań przeprowadzonych przez polskich i czeskich badaczy,

Organizacja spotkań polsko – czeskich i wykładów tematycznych.

Powrót do: Start » Dział Rozwoju Nauki » Projekty

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji