Informacje

 

Nabór dodatkowy - rekrutacja na staże krajowe i dla osób niepełnosprawnych

Menedżer Projektu ogłasza nabór dodatkowy studentów do programu studenckich staży krajowych, zagranicznych oraz dla osób niepełnosprawnych, w ramach projektu „Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”, nr POKL.04.03.00-00-240/12, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ilość miejsc, termin, długość i miejsce odbywania staży:

  • Staże krajowe: 16 miejsc, 3 miesiące w okresie lipiec – wrzesień 2015 r. w wiodących firmach w Polsce.
  • Staże dla osób niepełnosprawnych: 2 miejsca,  3 miesiące w okresie lipiec – wrzesień 2015 r. w wiodących firmach w Polsce.

Wysokość stypendium stażowego:

  • Staże krajowe - 1000 zł miesięcznie
  • Staże dla osób niepełnosprawnych – 2500,00 zł miesięcznie

O staż mogą się ubiegać studenci kierunków Informatyka, Logistyka, Fizjoterapia oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, którzy w momencie złożenia formularza zgłoszeniowego na staże posiadają status Uczestnika Projektu pn. „Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej” oraz nie posiadają zaległości finansowych ani dydaktycznych względem Uczelni wynikających z obowiązków studenta.

W celu wzięcia udziału w rekrutacji na staże należy złożyć właściwy formularz zgłoszeniowy:

  • Formularz zgłoszeniowy na staże krajowe (zał. nr 1 do Regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z Regulaminem,

lub

  •   Formularz zgłoszeniowy na staże dla osób niepełnosprawnych (zał. nr 3 do Regulaminu) wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z Regulaminem;

w terminie do dnia 12.06.2015 r. do godz. 16:00, w biurze Projektu pok. 119, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ul. Cieplaka 1C.

UWAGA: W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów przed dwóch kandydatów brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy stażu zostaną wybrani spośród kandydatów spełniających wymogi formalne, merytoryczne oraz ocenionych w trakcie rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie organizacji staży oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże w ramach projektu „Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej”, dostępnym na stronie projektu www.wsb.edu.pl/efs/nowoczesna oraz w biurze projektu.

 

Osoba do kontaktu - Asystent Menedżera: Małgorzata Małecka, tel. 32 295 93 97, mmalecka@wsb.edu.pl

 

Środki stypendialne na realizację  projektu „Nowoczesna wiedza = nowoczesna gospodarka – program rozwoju potencjału Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej" pochodzą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV „Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.3 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020".

 

Więcej informacji>>>

 

Powrót do: Start » Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Cieszynie | WSB Cieszyn » Aktualności

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji