Instrukcja składania indeksu

 

Dąbrowa Górnicza, dnia 01.10.2009 r.

Instrukcja składania indeksów
i kart okresowych osiągnięć studenta


1. Indeks wraz z „kartą okresowych osiągnięć studenta" student winien złożyć (w celu zaliczenia semestru / roku) w terminach przewidzianych harmonogramem sesji zal.-egz.

PROCEDURA:

2. Indeks winien być podpisany przez studenta, winien zawierać podpisy Rektora i Dziekana oraz pieczęcie Uczelni a także komplet wpisów ocen z zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem studiów na danym semestrze wraz z datami, a także tytuł naukowy, imię i nazwisko wykładowcy, przedmiot i ilość godzin.

3. Karta okresowych osiągnięć studenta winna być ostemplowana pieczęcią Uczelni a także powinna zawierać komplet wpisów z zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem studiów na danym semestrze.

4. Indeks wraz z kartą student składa w nieprzekraczalnych terminach sesji letniej i zimowej na ręce pracownika Dziekanatu odpowiedzialnego za dany semestr.

5. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia indeksu i karty, zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2000/2001 z dnia 02.01.2001r., student winien uiścić w Kasie WSB opłatę za „ nieterminowe złożenie indeksu i karty " w wysokości 100,-zł (słownie: sto złotych).

6. Indeks należy złożyć z załączoną kartą, indeks bez karty lub też karta bez indeksu nie będą przyjmowane przez pracowników Dziekanatu.

7. Nie podlega opłacie za „nieterminowe złożenie indeksu i karty" student, który uzyskał zgodę Dziekana na: wpis warunkowy, przedłużenie sesji, urlop dziekański, powtarzanie semestru i zgłosił powyższe (przedstawił indeks i zgodę Dziekana oraz potwierdzoną przez Kasę WSB „Informacyjną kartę finansową"-zawierającą dane o braku zaległości w opłatach) przed upływem w.w. terminów w Dziekanacie, pracownikowi odpowiedzialnemu za semestr, którego w.w. zgoda dotyczy.

 

Powrót do: Start » V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka.

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji