Podstawowe informacje dotyczące praktyki pedagogicznej na kierunku oligofrenopedagogika

 

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ NA KIERUNKU OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

 

 1. Słuchacze mają czas do końca trzeciego semestru na zrealizowanie, złożenie dokumentacji i zaliczenie praktyki pedagogicznej;

 2. Praktyka pedagogiczna jest bezpłatna;

 3. Praktyka pedagogiczna trwa w sumie 150 godzin;

 4. Praktyka składa się z dwóch części: praktyki asystenckiej (60 godz.) i praktyki nauczycielskiej (90 godz.);

 5. W ramach praktyki nauczycielskiej należy obowiązkowo poprowadzić samodzielnie zajęcia w ilości 45 godzin.

 6. Wyróżnione części praktyki mogą być realizowane w tej samej szkole lub w różnych placówkach;

 7. Druga część praktyki może odbyć się zaraz po pierwszej lub w innym czasie;

 8. Każda część praktyki musi być odpowiednio udokumentowana;

 9. Dokumenty opisujące praktykę są pod koniec trzeciego semestru studiów składane w dziale rekrutacji, gdzie Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich wpisuje na ich podstawie zaliczenie do karty słuchacza;

 10. Praktyka nie zostanie zaliczona jeżeli student:

  • nie zrealizuje w ogóle praktyki,

  • zrealizuje ją w niewłaściwym miejscu,

  • nie udokumentuje jej właściwie lub

  • uzyska ocenę negatywną na arkuszu oceny realizacji praktyki pedagogicznej;

 11. Dokumenty składane przez słuchacza, który nie pracuje czynnie w zawodzie nauczyciela (z osobami upośledzonymi umysłowo) to:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy praktyki,

  • podpisane porozumienie dotyczące praktyki,

  • wypełniony dzienniczek praktyki,

  • oceny zajęć nauczycieli (obowiązuje 10 ocen sporządzonych przez praktykanta z hospitacji według wzorca przyjętego przez WSB - każda hospitacja potwierdzona przez szkolnego opiekuna praktyki),

  • scenariusze zajęć przeprowadzonych przez praktykanta w ramach praktyki nauczycielskiej (nie mniej niż 10 różnych zajęć przeprowadzonych samodzielnie i przygotowanych według wzorca przyjętego przez WSB - każdy scenariusz potwierdzony przez szkolnego opiekuna praktyki),

  • zaświadczenie o zrealizowaniu 150 godzin praktyk (lub zaświadczenia: 60 godz.-praktyka asystencka, 90 godz. - praktyka nauczycielska) przez dyrekcję szkoły,

  • wypełniony arkusz oceny realizacji praktyki pedagogicznej;

 12. Osoby pracujące w zawodzie nauczyciela (pracujące z osobami upośledzonymi umysłowo) składają w celu zaliczenia praktyki:

  • wypełniony formularz zgłoszeniowy praktyki,

  • zaświadczenie o zatrudnieniu wydane przez szkołę,

  • opis pracy zawodowej potwierdzony przez dyrekcję szkoły;

 13. Wszystkie wzory dokumentów związane z praktykami poza POROZUMIENIEM są dostępne do samodzielnego pobrania ze strony internetowej http://willow.wsb.edu.pl/praktyki;

 14. POROZUMIENIE wydaje w dwóch egzemplarzach pracownik działu rekrutacji (jeden dla szkoły a drugi dla uczelni),

 15. Praktyka pedagogiczna jest zaliczana bez oceny przez Pełnomocnika ds. Praktyk Studenckich;

 16. Praktyka pedagogiczna powinna być realizowana w placówkach, gdzie pracuje się z osobami upośledzonymi umysłowo w różnym stopniu. Chodzi o takie miejsca jak: przedszkola specjalne, szkoły specjalne, szkoły życia, ośrodki szkolno-wychowawcze (pod warunkiem, że zajmują się osobami upośledzonymi umysłowo), szkoły integracyjne, ośrodki rehabilitacyjno-rewalidacyjne (dotyczy dzieci i młodzieży);

 17. Słuchacze szukają miejsca na praktykę samodzielnie i szczegóły praktyki uzgadniają z kierownictwem szkoły;

 18. Pomocnicze dokumenty dla słuchacza to: prośba o przyjęcie na praktykę i ogólny program praktyki;

 19. Nie przewiduje się zwolnienia słuchacza z odbycia praktyki pedagogicznej.

 

 

Powrót do: Start » V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka.

 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji