Kierunek

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - STUDIA KWALIFIKACYJNE | CIESZYN

Tryb: Stacjonarne Zapisz się

Program studiów podyplomowych jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2019 r., poz. 1450).

Kierunek studiów Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - studia kwalifikacyjne realizowany w Cieszynie  należy do obszaru pedagogiki, która umiejscowiona jest zarówno w obszarze nauk społecznych, jak i humanistycznych. Wiedza, umiejętności oraz kompetencje w ramach kierunku studiów podyplomowych zostały określone w szczegółowych aktach prawnych z zakresu oświaty.

Studia oferowane przez Akademię WSB w Cieszynie umożliwiają uzyskanie przez absolwentów wymaganego prawem przygotowania do pracy i kwalifikacji w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka i umożliwiają prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w publicznych i niepublicznych: przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, w których mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną.

Studia skierowane do osób, które nie posiadają kwalifikacji z pedagogiki specjalnej.

Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności potrzebne do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych w stosunku do dzieci wymagających wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju.

Studia kierowane są szczególnie do kadry pedagogicznej żłobków, przedszkoli, poradni psychologiczno - pedagogicznych, ośrodków wczesnej interwencji oraz pozostałych osób pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi oraz ich rodzinami.

 • Atuty

  • kierunek skutecznie przygotowuje kandydatów do profesjonalnego organizowania wczesnej, systematycznej i kompleksowej pomocy dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi,
  • wysoko kwalifikowana kadra wykładowców z wieloletnią praktyką,
  • podczas zajęć Słuchacze wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności niezbędne do procesu diagnozowania, czyli oceny indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka,
  • warsztaty z rehabilitacji ruchowej dziecka niepełnosprawnego oraz konstruowania indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju.
 • Program studiów

  1. Psychologia rozwoju małego dziecka

  2. Psychologiczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej

  3. Medyczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej

  4. Pedagogiczne podstawy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej

  5. Diagnostyka nozologiczna i funkcjonalna małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego

  6. Organizacja, modele i standardy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wczesnej interwencji terapeutycznej – podstawy prawne

  7. Metody i sposoby rewalidacji, rehabilitacji i terapii małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego

  8. Komunikacja prewerbalna i niewerbalna we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka.

  9. Praca z rodziną dzieci i osób z niepełnosprawnością intelektualną

  10. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych małego dziecka zagrożonego niepełnosprawnością lub niepełnosprawnego - diagnoza funkcjonalna

  11. Rehabilitacja ruchowa dziecka z zburzeniami funkcji ruchowych

  12. Rehabilitacja i wychowanie słuchowe dziecka z uszkodzonym słuchem

  13. Rehabilitacja i rozwijanie umiejętności widzenia dziecka z uszkodzonym wzrokiem

  14. Rehabilitacja i terapia logopedyczna dziecka z zaburzeniami mowy

  15. Rehabilitacja dziecka z wczesnymi symptomami autystycznego spektrum zaburzeń

  16. Opracowanie dokumentacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

  17. Opracowanie kompleksowego wieloprofilowego programu wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia jego rodziny


   Liczba godzin: 450h zajęć dydaktycznych + 180h praktyki zawodowej

   Informacje dodatkowe

   Wymagania wstępne: adresatami studiów są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz posiadające kwalifikacje pedagogiczne.
   Czas trwania: 3 semestry.
   Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami po każdym semestrze studiów.
   Dni odbywania się zajęć: poniedziałki, środy oraz w pierwszym semestrze wybrane piątki (moduł pedagogiki specjalnej), w godzinach 16:15-20:30.
   Część  zajęć w formule online (Blended learning).


   Organizator studiów zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie studiów.

    

 • Rekomendacje

  Każde dziecko jest nowym początkiem. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to kierunek, który skutecznie przygotowuje kandydatów do profesjonalnego organizowania wczesnej, systematycznej i kompleksowej pomocy dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi. Podczas zajęć słuchacze wzbogacają swoją wiedzę i umiejętności niezbędne do procesu diagnozowania, czyli oceny indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Ponadto, zdobywają kwalifikacje umożliwiające skuteczne organizowanie i prowadzenie zajęć wspierających rozwój małych dzieci, od momentu wykrycia u nich niepełnosprawności do czasu podjęcia edukacji w szkole, oraz pomoc ich rodzinom.

   

  Mirosława Bochner
  Wykładowca Akademii WSB. Psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

 • Opłaty

  RATA WYSOKOŚĆ RATY TERMIN PŁATNOŚCI
  wpisowe 300 zł w dniu zapisu
  I 500 zł do 5 października 2021
  II 500 zł do 5 listopada 2021
  III 500 zł do 5 grudnia 2021
  IV 500 zł do 5 marca 2022
  V 500 zł do 5 kwietnia 2022
  VI 500 zł do 5 września 2022
  VII 400 zł do 5 października 2022
  Ogółem 3700 zł  


  Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych rat.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o wypełnienie WNIOSKU

Sprawdź dostępność miejsc
 *
 *
 *
 *


Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji