Partnerzy

Artykuły

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki poprzez wspieranie innowacyjności i aktywności międzynarodowej przedsiębiorstw oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.

Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Zgodnie z postanowieniami Zgromadzenia Założycieli Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, głównym celem działalności Izby jest stymulacja rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy oraz wszechstronna pomoc jej Członkom w osiągnięciu komercyjnego sukcesu podejmowanych przez nich projektów innowacyjnych w obszarze zaawansowanych technologii.

 

czytaj więcej o Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej   wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów  publicznych.  Zapewnia ekonomicznie efektywne i operacyjnie skuteczne  wspieranie państwowych  programów społeczno-gospodarczych oraz  samorządowych programów rozwoju  regionalnego. Dba o nowoczesność i  wysoką jakość oferty oraz podtrzymywanie  dobrych relacji z Klientami,  elastycznie reagując na ich potrzeby. Misją  Banku Gospodarstwa  Krajowego jest sprawna i efektywna kosztowo realizacja  działalności  zleconej przez Państwo, uzupełniona przez rozwój atrakcyjnej oferty   działalności własnej dla wybranych segmentów rynku, w których bank może   wykorzystać swoje naturalne przewagi.

Nowoczesna Firma S.A.

Firma zajmująca się promocją, sprzedażą usług z zakresu zarządzania i prowadzenia biznesu. Dostarcza wiedzę o najnowszych trendach, produktach i sposobach zarządzania. Działania Nowoczesnej Firmy odpowiadają na konkretne potrzeby przedsiębiorców – oferują możliwości właśnie, tam gdzie istnieją największe luki kompetencyjne kadry zarządzającej związane z wykorzystaniem rozwiązań dostosowanych do zindywidualizowanych potrzeb i specyfiki polskiego rynku.

 

czytaj więcej o Nowoczesna Firma S.A.

Grupa ATLAS

GRUPA ATLAS to polski koncern, w skład którego wchodzi 16 fabryk przetwarzających surowce z 5 własnych kopalni gipsu, anhydrytu i piasku kwarcowego. Zatrudnia ponad 2 tysiące osób. Zaczęło się od ATLASA. Firma, założona w 1991 r. przez trzech łodzian, Grzegorza Grzelaka, Andrzeja Walczaka i Stanisława Ciupińskiego, w ciągu kilku zaledwie lat zdobyła pozycję lidera na polskim rynku chemii budowlanej. Tworzenie spółek z innymi przedsiębiorstwami dało początek GRUPIE ATLAS. Dziś w jej skład wchodzi  18 podmiotów gospodarczych: głównie producenci chemii budowlanej i dostawcy surowców, ale też firma transportowa i przedstawiciel branży energetycznej. Misję, którą sobie wyznaczyła, grupa formułuje prosto: ATLAS ułatwia i przyspiesza budowanie. Wyniki finansowe GRUPY ATLAS plasują ją w gronie najlepiej zarządzanych polskich przedsiębiorstw.

 

czytaj więcej o Grupa ATLAS

Polsko-Białoruska Izba Przemysłowo- Handlowa

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa (PBIHP) działa od 1993 r. Corocznie organizujemy Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze "Dobrosąsiedztwo", konferencje, seminaria, misje gospodarcze, szkolenia, staże zawodowe i wolontariat. Opracowujemy ekspertyzy, zakładamy przedsiębiorstwa na zlecenie, wyceniamy firmy, pomagamy nawiązać kontakty gospodarcze, zatwierdzamy kalkulacje cen w eksporcie i świadczymy inne usługi.

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została powołana przez 103 założycieli 13 lutego 1990 roku i zarejestrowana 21 marca 1990 roku. Jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą. Izba posiada osobowość prawną na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz.U. 35/89 poz.195) i własnego Statutu.  RIG jest kontynuatorem tradycji Izby Handlowej powstałej w Katowicach w 1922 roku, a od 1927 roku Śląskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - działającej do 1950 roku.

czytaj więcej o Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Górnośląski Związek Metropolitalny

Podstawowym celem Górnośląskiego Związku Metropolitalnego jest utworzenie dynamicznie rozwijającego się wielkomiejskiego ośrodka, zdolnego do skutecznej konkurencji z innymi ośrodkami metropolitalnymi w kraju i w Europie.

 

czytaj więcej o Górnośląski Związek Metropolitalny

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE S.A.) jest firmą ubezpieczającą transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Od 1991 roku oferujemy usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Nasza działalność skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych. Jako jedyni w Polsce prowadzimy ubezpieczenia eksportowe gwarantowane przez Skarb Państwa, zapewniając bezpieczeństwo w handlu na rynkach podwyższonego ryzyka. Dzięki ubezpieczeniom gwarantowanym przez Skarb Państwa polscy eksporterzy mogą bezpiecznie prowadzić sprzedaż do partnerów handlowych z odległych, często egzotycznych krajów. Jako jedyni ubezpieczamy także długoterminowe projekty eksportowe finansowane kredytem o okresie spłaty dwóch i więcej lat.

Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Dąbrowa Górnicza

Dąbrowska Rada Biznesu działa przy Prezydencie Miasta Dabrowa Górnicza stanowiąc forum współdziałania i dyskusji nad problemami gospodarki w mieście i reprezentuje interesy środowiska przedsiębiorców działających w Dąbrowie Górniczej. Jej głównym założeniem jest wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju miasta, szczególnie w aspekcie umacniania przedsiębiorczości, innowacyjnej gospodarki oraz wprowadzenia projektów oczekiwanych przez przedsiębiorców w Dąbrowie Górniczej. Rada współdziała również z władzami miasta w celu koordynowania prac na rzecz utworzenia nowych miejsc pracy oraz ułatwiania przedsiębiorcom zakładania działalności gospodarczej. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest jednym członkiem Dąbrowskiej Rady Biznesu reprezentującym  Uczelnie Wyższe.

czytaj więcej o Rada Biznesu przy Prezydencie Miasta Dąbrowa Górnicza

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. (poproszono o patronat)

Przemiany ustrojowe postępujące pod koniec XX wieku oraz uzyskiwanie przez polskie samorządy lokalne coraz większej samodzielności ekonomicznej wymagało powołania instytucji, która stałaby się czynnikiem integrującym i koordynującym różnorodne przedsięwzięcia zmierzające do intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego regionu oraz elementem łagodzenia skutków transformacji gospodarczej. Dlatego, w ramach Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego, w styczniu 1997 roku powołana została Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu.

czytaj więcej o Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. (poproszono o patronat)

Zagłębiowska Izba Gospodarcza

Zagłębiowska Izba Gospodarcza w Dąbrowie Górniczej zarejestrowana została w Sądzie Gospodarczo - Rejestrowym w Katowicach w dniu 21 maja 1993 roku w rejestrze Izb Gospodarczych, a działalność rozpoczęła 1 lipca tego samego roku. Obecnie Izba skupia około 50 podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą w różnych branżach na terenie województwa śląskiego, głównie z Dąbrowy Górniczej. Do Izby należą zarówno duże przedsiębiorstwa jak np.: Koksownia "Przyjaźń", DAMEL, Kopalnia Węgla Kamiennego "Kazimierz-Juliusz", jak również małe i średnie firmy produkcyjno - usługowe i oddziały banków. Celem Izby jest integracja podmiotów gospodarczych oraz organizowanie współpracy z samorządami lokalnymi.

 

czytaj więcej o Zagłębiowska Izba Gospodarcza 

Nasi partnerzy

Na stronach internetowych Akademii WSB stosowane są pliki cookies zgodnie z polityką prywatności.

Akceptuj Więcej informacji